Autopilotfunktioner

I det här ämnet beskrivs hur du aktiverar och använder följande funktioner för förarassistans.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Beroende på region, fordonskonfiguration, tillval och programvaruversion har eventuellt inte ditt fordon följande funktioner, eller så fungerar en funktion eventuellt inte exakt enligt beskrivningen.
 • Adaptiv farthållare: I likhet med vanliga farthållare håller Adaptiv farthållare en konstant hastighet. Den adaptiva farthållaren saktar också ned eller accelererar Model S efter behov för att hålla följavståndet till fordonet framför dig. Du ansvarar fortfarande för att styra Model S även om Adaptiv farthållare är aktiverad (se Trafikmedveten farthållare).
 • Autostyrning: I likhet med Adaptiv farthållare håller Autostyrning en angiven hastighet (om det inte finns ett fordon framför dig) eller ett angivet följavstånd (om det finns ett fordon framför dig). Autostyrningen identifierar även körfältsmarkeringar och förekomst av fordon och objekt på ett smart sätt för att hålla Model S i sitt körfält (se Autostyrning).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Autostyrning är en BETA-funktion.
 • Automatiskt filbyte: När du aktiverar en körriktningsvisare medan autostyrningen är aktiv förflyttar Automatiskt filbyte Model S till den angränsande filen i körriktningsvisarens riktning (se Automatiskt filbyte).
 • Navigera med Autopilot: Navigera med Autopilot bygger vidare på funktionerna i Adaptiv farthållare och Autostyrning. När Autostyrning är aktiverad gör Navigera med Autopilot så att Model S kan föreslå och, om så är konfigurerat, automatiskt byta fil för att passera andra fordon och följa rutten (se Navigering med autopilot).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Navigering med Autopilot är en BETA-funktion.
Adaptiv farthållare och Autostyrning använder information från kamerorna på Model S för att identifiera körfältsmarkeringar, vägkanter och andra fordon runt Model S.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Kontrollera att alla kameror är rena och fria från hinder före varje körning och innan du använder autopilotfunktionerna ( se Rengöra en kamera). Smutsiga kameror och sensorer (i förekommande fall), samt miljöförhållanden såsom regn och bleka körfältsmarkeringar, kan påverka hur autopiloten fungerar. Om en kamera är blockerad eller bländad visar Model S ett meddelande på instrumentpanel och det kan hända att autopilotfunktionerna inte är tillgängliga. Se Felsökningsvarningar för mer information om specifika varningar.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Det är ditt ansvar att känna till autopilotens begränsningar och i vilka situationer föraren kan behöva ingripa. För mer information, se Begränsningar och varningar.

Autopilotinställningar

Ta reda på hur autopilotfunktionerna fungerar genom att trycka på Reglage > Autopilot innan du använder dem.
 • Ange hastighet:: Välj om du vill att autopiloten ska aktiveras vid den senast identifierade hastighetsbegränsningen eller den aktuella körhastigheten. Tryck på Reglage > Autopilot > Ange hastighet och välj antingen Hastighetsgräns eller Aktuell hastighet.
 • Offset: Om du väljer Hastighetsgräns kan du ange en förskjutning genom att trycka på Ange hastighetsoffset. Du kan välja Fast (körhastigheten justeras med ett visst antal på alla vägar) eller Procent (körhastigheten justeras som en procentandel av den identifierade hastighetsbegränsningen för vägen).
 • Aktivering av autopilot : Välj hur du vill aktivera Autostyrning. Om inställningen är Enkelklicka aktiveras både den adaptiva farthållare och autostyrningen när du trycker en gång på höger rullningshjul. Om inställningen är Dubbelklicka måste du trycka två gånger på höger rullningshjul för att aktivera autostyrningen.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Aktivering av autopilot måste vara inställd på Dubbelklicka om du vill använda Adaptiv farthållare oberoende av Autostyrning.
 • Ljudsignal för grönt trafikljus: I Kanada och USA: I aktiverat läge hörs en signal när du väntar vid ett rött trafikljus och trafikljuset blir grönt. Om du inte aktivt använder Adaptiv farthållare och väntar vid ett rött trafikljus med en bil framför dig, hörs signalen när bilen framför dig körs framåt.

Trafikmedveten farthållare

Adaptiv farthållare är alltid aktiverad.

Ikon som visar den angivna hastigheten.
När Trafikmedveten farthållare är tillgänglig men inte aktiverad visas en grå hastighetsmätarsymbol instrumentpanel. Siffran som visas representerar den hastighet som ställs in när du kopplar in Adaptiv farthållare.
Ikon som visar den angivna hastigheten.
När Adaptiv farthållare aktivt kör fordonet i en inställd hastighet markeras den inställda hastigheten med blå text.
Om du vill starta Adaptiv farthållare trycker du på höger rullningshjul. Släpp sedan accelerationspedalen och låt den adaptiva farthållaren hålla den inställda hastigheten. Du kan när som helst trycka ned accelerationspedalen och åsidosätta den inställda hastigheten.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om Aktivering av autopilot är inställt på Enkelklicka aktiveras även Autostyrning (som innefattar Adaptiv farthållare) när du trycker en gång på höger rullningshjul. Tryck på Reglage > Autopilot > Aktivering av Autopilot och välj Dubbelklicka för att använda Adaptiv farthållare oberoende av Autostyrning när du trycker en gång på höger rullningshjul.

Om du vill att en ljudsignal ska avges när du aktiverar eller avaktiverar den trafikmedvetna farthållaren trycker du på Reglage > Autopilot > Ljudsignal för trafikmedveten farthållare.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Funktionen Trafikmedveten farthållare har utvecklats för körkomfort och bekvämlighet och ska inte användas som kollisionsvarnings- eller avvärjningssystem. Det är ditt ansvar att vara uppmärksam, köra säkert och att hela tiden behålla kontrollen över fordonet. Förlita dig aldrig på att den trafikmedvetna farthållaren saktar ned Model Stillräckligt. Ha alltid översikt över vägen och var alltid beredd på att vidta korrigerande åtgärder. Oaktsamhet kan leda till allvarlig kroppsskada eller dödsfall. För mer information, se Begränsningar och varningar.

Autostyrning

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Beroende på region, fordonskonfiguration, tillval och programvaruversion har eventuellt inte ditt fordon autostyrning, eller så fungerar funktionen eventuellt inte exakt enligt beskrivningen.

Aktivera Autostyrning:

 1. Tryck på Reglage > Autopilot > Autopilotfunktioner > Autosteer (beta).
 2. Efter att du noggrant har läst och förstått popup-fönstret trycker du på Ja.
ikon med en grå rektangulärratt.
I syfte att visa att autostyrning är tillgängligt (men inte aktivt styr Model S), visar instrumentpanelen en grå autostyrningsikon . I situationer där autostyrning tillfälligt är otillgänglig försvinner ikonen för autostyrning. (Till exempel om din körhastighet inte är inom den hastighet som krävs för att autostyrning ska fungera.)
Starta autostyrning genom att trycka på höger rullningshjul.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om Aktivering av autopilot är inställt på Dubbelklick måste du trycka två gånger på höger rullningshjul för att aktivera autostyrningen (se Autopilotinställningar).

Autostyrningen bekräftar aktiveringen med en ljudsignal och ett kort meddelande på instrumentpanel för att påminna dig om att hålla ögonen på vägen och att vara beredd att när som helst ta över.

ikon med blå rektangulärratt
instrumentpanel visas autostyrningsikonen i blått för att ange att autostyrningen är aktiv.
När autostyrning kan upptäcka filmarkeringar visas körfältets kanter i blått på instrumentpanel.

När autostyrning är aktiverat är även adaptiv farthållare aktiverat.

I situationer där det inte går att identifiera någon hastighetsbegränsning och autostyrningen är aktiv saktar autostyrningen ner fordonet och begränsar hastigheten till 45 mph (70 km/h). Även om du kan accelerera manuellt för att överskrida hastighetsbegränsningen, bromsar inte Model S när hinder upptäcks så länge du accelerationspedalen nedtryckt. Autostyrningen saktar ned till hastighetsbegränsningen när du släpper accelerationspedalen. När du lämnar vägen eller avaktiverar autostyrning genom att använda fyrkantig ratt (eller ratt) kan du öka den inställda hastigheten om så önskas.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Autostyrning är en assisterad funktion som kräver händerna på ratten. Håll alltid händerna på fyrkantig ratt (eller ratt), var uppmärksam på vägförhållanden och omgivande trafik och var alltid beredd på att vidta omedelbara åtgärder. Underlåtenhet att följa de här anvisningarna kan orsaka skador, allvarliga personskador eller dödsfall. Det är ditt ansvar att känna till autostyrningens begränsningar och i vilka situationer den kanske inte fungerar som förväntat. För mer information, se Begränsningar och varningar.

Automatiskt filbyte

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Beroende på region, fordonskonfiguration, tillval och programvaruversion har ditt fordon eventuellt inte automatiskt filbyte eller funktionen kanske inte fungerar exakt enligt beskrivningen.

Om du aktiverar en körriktningsvisare när autostyrningen är aktiv förflyttas Model S till den angränsande filen i körriktningsvisarens riktning under förutsättning att följande villkor uppfylls:

 • Körriktningssignalen har aktiverats.
 • Vägmarkeringar indikerar att det är tillåtet att byta fil.
 • Halvvägs genom filbytet måste Model S upptäcka målfilens yttre vägmarkering. Om vägmarkeringen inte upptäcks avbryts filbytet och Model S återgår till den ursprungliga filen.
 • Kamerans/kamerornas sikt är inte skymd.
 • Model S upptäcker inte ett fordon i döda vinkeln, eller ett fordon eller ett hinder upp till målfilens mitt. Om ett fordon eller annat hinder upptäcks i målfilen visas det i rött på instrumentpanel och Model S genomför inte filbytet förrän det är säkert.
  Skärmbild på konflikt i den angränsande filen
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Autopiloten är utformad för att identifiera fordon och hinder i angränsande filer men det är ditt ansvar att alltid utföra visuella kontroller för att se till att det är säkert och lämpligt att köra till målfilen. Om autopiloten inte kan byta fil på grund av otillräckliga data visas en serie varningar på instrumentpanel. Håll alltid ett öga på instrumentpanel när automatiskt filbyte används och var beredd på att styra Model S manuellt.

Lägsta hastighet för filbyte med autopiloten kan variera beroende på region, hastighet i närliggande filer och andra faktorer. Du ska alltid vara redo att styra manuellt och byta fil om så krävs. När ett automatiskt filbyte pågår aktiveras omkörningsaccelerationen, vilket möjliggör att Model S accelererar närmare ett fordon framför (se Omkörningsacceleration).

När du aktiverar en körriktningsvisare förflyttar autopiloten Model S en fil åt gången. Om du vill byta fil en gång till måste du aktivera körriktningssignalen en andra gång efter att det första filbytet har genomförts.

När Model S byter fil måste du övervaka funktionen genom att titta på körbanan framför och området runt dig. Var beredd att ta över styrningen när som helst. När du kör till den angränsande filen visar instrumentpanel den plats i filen som Model S är på väg till.

Skärmbild av bilen som byter fil på skärmen.

Navigering med autopilot

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Beroende på region, fordonskonfiguration, tillval och programvaruversion har ditt fordon eventuellt inte Navigering med autopilot, eller funktionen kanske inte fungerar exakt enligt beskrivningen.

Aktivera Navigering med autopilot genom att trycka på Reglage > Autopilot > Navigering med autopilot (beta). Om du vill anpassa hur Navigering med autopilot ska fungera trycker du därefter på Anpassa navigering med autopilot:

 • Aktivera i början av varje resa: Du kan välja om du vill aktivera Navigera med autopilot automatiskt för varje navigeringsrutt. När Navigering med autopilot är aktiverat kommer knappen i köranvisningslistan redan vara aktiverad i början av varje resa.
 • Hastighetsbaserade filbyten: Navigering med autopilot har utformats för att utföra både ruttbaserade och hastighetsbaserade filbyten. Hastighetsbaserade filbyten är en tillvalsfunktion. Du kan använda den här inställningen för att avaktivera hastighetsbaserade filbyten eller för att ange hur aggressivt du vill att navigeringen med Autopilot ska göra filbyten för att uppnå den inställda hastigheten (Mjuk, Medel eller Mad Max).
 • Lämna omkörningsfil: Du kan välja om du vill aktivera Navigera med Autopilot när du vill köra ut ur en omkörningsfil, under navigering till en destination. Utöver ruttbaserade och hastighetsbaserade filbyten begär Navigera med Autopilot även filbyte ut ur en omkörningsfil som en påminnelse om att du ska hålla dig ifrån det vänstra körfältet när du inte kör om andra fordon. Välj Nej för att avaktivera funktionen och hålla kvar Model S i en omkörningsfil förutom när det krävs för att hålla dig kvar på navigeringsrutten.
 • Bekräftelse av begäran om filbyte: Navigera med Autopilot (i förekommande fall) begär som standard din bekräftelse innan ett filbyte genomförs genom att du trycker på rätt körriktningsvisare. Om du inte bekräftar filbytet inom tre sekunder hörs en signal som påminner dig om att navigeringen med Autopilot kräver din bekräftelse för att göra filbyten.
 • Filbytesmeddelande: Du kan ange om du vill få meddelande om körfältsbyten (Av, Ljudsignal, Vibrera eller Båda).

Om Aktivera i början av varje resa är aktiverat aktiveras navigeringen med Autopilot när:

 • har aktiverat Autostyrning
 • navigerar till en destination
 • är på en motorväg.

När Navigering med autopilot har aktiverats visas dess knapp på kartans detaljerade köranvisningslista när en navigeringsrutt är aktiv och rutten omfattar minst en motorväg.

Om Aktivera i början av varje resa är avaktiverat trycker du på knappen Navigera med Autopilot ovanför de detaljerade köranvisningarna för att aktivera funktionen. När du har valt navigeringen med Autopilot aktiveras den när du aktiverar Autostyrning.

Ikonen för Navigera med Autopilot med en rektangulärratt när den inte är aktiverad
Ikonen Navigera med Autopilot visas i den detaljerade köranvisningslistan när du navigerar till en destination och Navigera med Autopilot är tillgängligt men inte aktiverat.
Active Navigate on Autopilot icon with steering yoke
Om Navigera med Autopilot är aktiverat, är ikonen blå. Om Aktivera i början av varje resa är aktiverad väljs ikonen Navigera med Autopilot närhelst du börjar navigera. Tryck på ikonen för att avaktivera Navigera med Autopilot och återgå till Autostyrning.

När navigeringen med Autopilot är aktiv är knappen Navigera med Autopilot blå och filen visas på instrumentpanel som en enda blå linje framför Model S:

En enda blå linje framför fordonet visas på instrumentpanelen

De detaljerade köranvisningarna visar autostyrningsikonen bredvid manövrarna (t.ex. avfarter) som navigeringen med Autopilot kommer att hantera.

När navigeringen med Autopilot är aktiverad utför Model Sautomatiskt både rutt- och hastighetsbaserade filbyten.

 • Hastighetsbaserade filbyten: Navigera med Autopilot byter fil för att minska körtiden till din destination. Om du till exempel ligger bakom ett fordon som körs under farthållarens inställda hastighet flyttar navigeringen med autopilot Model S till omkörningsfilen för att köra om fordonet. Hastighetsbaserade filbyten är en tillvalsfunktion.
 • Ruttbaserade filbyten: Navigera med Autopilot byter fil för att följa rutten till din destination. Navigera med Autopilot flyttar till exempel Model S till avfartsfilen när du närmar dig avfarten i navigeringsrutten.

Om du ignorerar ett ruttbaserat filbytesförslag (till exempel om du kör i vänster fil och närmar dig en avfart som ligger på höger sida av motorvägen) kan Navigering med autopilot inte manövrera in på avfarten och du dirigeras då om till destinationen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
När navigeringsrutter och manövrar i korsningar fastställs överväger Navigering med autopilot om du vill använda körfält avsedda för fordon med fler än en passagerare (HOV) eller inte. Därför ska du se till att inställningen Använd samåkningsfiler är lämplig för dina förhållanden (se Kartor och navigering). Om inställningen är av använder navigeringen med autopilot aldrig ett HOV-körfält, oavsett tid på dagen. Om inställningen är på använder navigeringen med autopilot endast HOV-körfält, när alternativet finns.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Navigeringen med Autopilot kanske inte alltid försöker köra av på en avfart eller byta fil, även om avfarten eller filbytet har fastställts av navigeringsrutten. Var alltid uppmärksam och var beredd att styra manuellt till en avfart eller göra ett filbyte i syfte att förbereda för eller köra av på en avfart eller korsning.

Navigering med autopilot aktiveras och avaktiveras baserat på vilken typ av väg du kör på. När Navigering med autopilot är aktiv och du närmar dig en avfart eller korsning längs navigeringsrutten aktiveras tillämplig körriktningsvisare och autostyrningen manövrerar Model S till avfarten eller korsningen.

När du lämnar en motorväg återgår Navigera med autopilot till Autostyrning. En signal hörs och körbanans linjer visas i blått på instrumentpanel (istället för den enda blå linjen framför Model S) . När navigeringen med Autopilot avaktiveras är autostyrningen fortfarande aktiv. Var alltid beredd på att vidta lämpliga åtgärder.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Navigera med Autopilot är en funktion som kräver händerna på ratten. Håll alltid händerna på fyrkantig ratt (eller ratt), var uppmärksam på vägförhållanden och omgivande trafik och var alltid beredd på att vidta omedelbara åtgärder. Underlåtenhet att följa de här anvisningarna kan orsaka skador, allvarliga personskador eller dödsfall. Det är ditt ansvar att känna till begränsningarna med Navigera med autopilot och i vilka situationer den kanske inte fungerar som förväntat. För mer information, se Begränsningar och varningar.

Avbryta Autopilot

Adaptiv farthållare inaktiveras i följande fall:

 • Du trycker på höger rullningshjul på fyrkantig ratt (eller ratt).
 • Om du trampar på bromspedalen.
 • Du kör med en hastighet över 90 mph (150 km/h).
 • Du aktiverar körläge för bakåt, parkering eller neutral.
 • Om en dörr är öppen.
 • Om en automatisk nödbromssituation uppstår (se Kollisionsavvärjning).
 • Förarens säkerhetsbälte lossas och/eller föraren stiger ur sätena.

När Adaptiv farthållare avbryts blir körhastighetssymbolen på instrumentpanel grå för att visa att den adaptiva farthållaren inte längre är aktiv.

Autostyrningen upphävs när någon av åtgärderna ovan vidtas. Autostyrningen upphävs även i följande fall:

 • Du kör med en hastighet över 85 mph (140 km/h).
 • Du tar över styrningen manuellt.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Varning
  Om Aktivering av autopilot är inställt på Dubbelklicka och Autostyrning avbryts på grund av att du började styra manuellt förblir den adaptiva farthållaren aktiv. Om Aktivering av autopilot är inställt på Enkelklicka och Autostyrning avbryts på grund av att du började styra manuellt avbryts den adaptiva farthållaren också.
 • Du reagerar inte på upprepade påminnelser om att hålla händerna på ratten och återkommande meddelanden på instrumentpanel (se Förarens uppmärksamhet).

När autostyrningen upphävs hörs en ljudsignal och autostyrningsikonen blir antingen grå för att visa att autostyrning inte längre är aktiv eller försvinner den för att visa att den inte är tillgänglig just nu.

Navigera med autopilot avbryts när autostyrningen avbryts, enligt beskrivningen ovan. Navigera med autopilot upphävs även när:
 • Du trycker på knappen Navigera med autopilot på kartans detaljerade köranvisningslista. I sådant fall förblir Autostyrning aktiv.
 • Du lämnar en motorväg. När detta händer förblir Autostyrning aktiv.

När Navigera med autopilot upphävs med Autostyrning förblir aktiv hörs en signal och två blåa linjer visas på båda sidor av körfältet i stället för en enda blå linje i körfältet.

Om Adaptiv farthållare eller Autostyrning avbryts rullar Model S inte i friläge. I stället saktar den regenerativa bromsningen ned Model S på samma sätt som när du tar bort foten från accelerationspedalen vid körning utan Adaptiv farthållare (se Regenerativ bromsning).

När du använder Autopilot

När Adaptiv farthållare är aktiv och Autopilot bibehåller en inställd hastighet markeras hastigheten med blå text på instrumentpanel.

När autostyrningen är aktiv är ikonen fyrkantig ratt (eller ratt) blå och vägmarkeringarna visas i blått i visualiseringen. Om Navigera med Autopilot också är aktiverad är knappen Navigera med Autopilot blå och körfilen visas på instrumentpanel som en enda blå linje framför Model S.

Om du vill visa mer information om körbanan och omgivningarna, t.ex. vägmarkeringar, trafikljus och föremål (som soptunnor och stolpar), trycker du på Reglage > Autopilot > Förhandsvisualisering av fullständig självkörningsförmåga.

Om den inte kan upptäcka filmarkeringar kan autostyrningen bestämma körfältet baserat på det framförvarande fordonet. I de flesta fall försöker autostyrningen centrera Model S på vägbanan. Men det kan finnas situationer då autostyrningen styr i en bana som är förskjuten från körfältets mitt (till exempel om skyddsräcken upptäcks).

Bibehålla den inställda hastigheten

När autopiloten är aktiv håller Model S den inställda körhastigheten när inget fordon detekteras framför det. När du kör bakom ett fordon ökar eller minskar Model S hastigheten efter behov för att bibehålla ett förvalt följavstånd (se Justera följavståndet), upp till den förvalda hastigheten.

Du kan manuellt öka hastigheten när du vill genom att trycka på accelerationspedalen men när du släpper pedalen återgår Model S till den förvalda hastigheten.

Model S justerar även körhastigheten när du kör in i och ut ur kurvor.

När Model S aktivt saktar ned för att bibehålla det valda avståndet till det framförvarande fordonet tänds bromsljusen. Bromspedalen kan röra sig något. När Model S accelererar rör sig dock inte accelerationspedalen.

Ändra den inställda hastigheten

För rullningshjulet uppåt för att öka eller nedåt för att minska tills önskad inställd hastighet nås.

Bild på en zoomruta till det högra rullningshjulet med pilar som pekar uppåt och nedåt på rullningshjulet.

Det kan ta några sekunder innan Model S kommer upp i den nya hastigheten.

Justera följavståndet

Du kan justera det avstånd du vill hålla mellan Model S och ett fordon som kör framför dig genom att trycka på Reglage > Autopilot > Avstånd till fordonet framför.

Det kortaste avståndet till fordonet framför är 2.

Varje inställning motsvarar ett tidsbaserat avstånd som visar hur lång tid det tar för Model S att ta sig från aktuell plats till den bakre stötfångaren på fordonet framför. Autopiloten behåller inställningen tills du ändrar den.

Stopp och hastighetssänkning

När fordonet rör sig mycket snabbare än fordonen i närliggande filer minskar Model S hastigheten automatiskt. Detta är till stor hjälp i tät trafik eller när fordon hela tiden byter fil. När Model S upptäcker andra fordon som kör betydligt långsammare markerar instrumentpanel de intilliggande körfälten med pilar och upptäckta fordon i grått, samt Model S sänker körhastigheten vid behov. För att åsidosätta funktionen tillfälligt trycker du på gaspedalen.

När du kör efter ett fordon förblir autopiloten aktiv vid låga hastigheter även om Model S stannar helt. Autopiloten förblir till exempel aktiv även om Model S saktar ned och stannar helt eller nästan helt vid trafikstockningar på en motorväg. När trafiken rör på sig igen ökar autopiloten hastigheten till den inställda hastigheten.

Ibland kan autopilotens PARKERA-status aktiveras när Model S har stannat helt. Om det händer trycker du kort ned accelerationspedalen för att återuppta farthållaren.

Ikon med ett ”H” inuti en cirkel med halvcirklar på vardera sidan av cirkeln.
När PARKERA-statusen är aktiv visas symbolen PARKERA på instrumentpanel och ett meddelande om att du måste återaktivera farthållaren.

Model S övergår till PARKERA-status med autopiloten aktiv under följande förhållanden:

 • Model S har stått stilla i 5 minuter.
 • Model S detekterar en fotgängare (PARKERA-statusen avbryts när fotgängaren inte längre detekteras).
 • Model S tappar plötsligt den visuella kontakten med framförvarande fordon.
 • Ett hinder upptäcktes framför Model S.

Köra med farthållare nära och på avfarter

När du kör med farthållare nära en avfart på en motorväg och aktiverar körriktningsvisaren mot avfarten förutsätter autopiloten att du tänker svänga av och saktar ned Model S. Om du inte svänger av på avfarten återupptas körhastigheten som är inställd för autopiloten.

I områden med högertrafik inträffar detta endast när du aktiverar höger körriktningsvisare vid körning i filen längst till höger inom 164 fot (50 meter) från en avfart. Detta inträffar på motsvarande sätt i områden med vänstertrafik, alltså när vänster körriktningsvisare aktiveras vid körning i filen längst till vänster inom 164 fot (50 meter) från en avfart.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om Navigera med autopilot är aktivt utför Model S ett ruttbaserat filbyte till en avfartsfil och köra av vid avfarten enligt behov för att följa navigeringsrutten.

När den trafikmedvetna farthållaren aktiveras i en motorvägskorsning eller på en avfart, kan den minska din fart i steg om 5 mph (5 km/h) – till så långsamt som 25 mph (40 km/h) – för att bättre matcha den hastighet som andra Tesla-fordon som har kört på den specifika platsen har rapporterat. Om du vill åsidosätta detta och fortsätta köra i den inställda hastigheten trampar du ned accelerationspedalen. Den nya inställda hastigheten behålls så länge du är i korsningen eller på avfarten (om du inte åsidosätter den eller avbryter autopiloten). Efter korsningen eller avfarten kan den inställda hastigheten återgå eller ändras enligt den nya platsen. Om du till exempel har svängt in på en annan motorväg återgår den inställda körhastigheten till den hastighet som hölls innan du körde in i korsningen.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
I vissa fall (exempelvis vid otillräckliga data) kanske den trafikmedvetna farthållaren inte automatiskt minskar hastigheten vid motorvägskorsningen eller avfarten. Förlita dig inte på att den trafikmedvetna farthållaren ska avgöra en lämplig körhastighet. Tesla rekommenderar att du kör i en hastighet som är säker för vägförhållandena samt inom de skyltade hastighetsbegränsningarna.

När du kör med farthållare och tar en påfart till en motorväg anpassar autopiloten automatiskt den inställda hastigheten till vägens hastighetsgräns plus eventuell hastighetsförskjutning som du har angett. Om Navigera med autopilot är aktiverat inaktiveras den när du lämnar motorvägen (se Avbryta Autopilot). I sådant fall förblir Autostyrning aktiv.

Omkörningsacceleration

Aktivera kort körriktningsvisaren för att accelerera Model S mot fordonet framför. Genom att under ett ögonblick hålla körriktningsvisarens, kan du snabbt accelerera upp till inställd hastighet utan att behöva trampa ned accelerationspedalen, så länge:

 • Funktionen Trafikmedveten farthållare är aktiverad och har upptäckt ett fordon framför.
 • Inga hinder eller fordon detekteras i målfilen.
 • Model S håller en lägre hastighet än den som är inställd, men över 45 mph (72 km/h).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om autostyrningen är aktiv och du aktiverar körriktningsvisaren helt och hållet byter Model S fil automatiskt (se Automatiskt filbyte).

Model S saktar ned när du når den inställda hastigheten, om det för lång tid att byta fil eller om Model S är för nära fordonet framför dig. Model S saktar också ned om du inaktiverar körriktningsvisaren.

Stoppskyltsvarning och Trafikljusvarning

När du använder Autopilot och du håller på att köra förbi en stoppskylt eller mot rött visar Model S en varning på instrumentpanel och en ljudsignal hörs. Om detta händer, VIDTA OMEDELBARA ÅTGÄRDER!

De synliga och hörbara varningarna stängs av efter några sekunder eller när du trycker på bromspedalen, beroende på vad som inträffar först.

Stoppskyltsvarning och Trafikljusvarning ger endast varningar. Den saktar inte ner eller stannar Model S vid röda trafikljus, stoppskyltar, vägmarkeringar osv. Om fordonet är utrustat med trafikljus- och stoppskyltsassistans måste du aktivera denna funktion för att Model S ska stanna automatiskt vid trafikljus och stoppskyltar (se Trafikljus- och stoppskyltsassistans).

Utryckningsfordon

Om det är tillgängligt i din region sänker Model S automatiskt hastigheten när belysning från ett utryckningsfordon identifieras och du använder autostyrning på natten eller på en väg med hög hastighetsgräns. När detta inträffar visas ett meddelande på instrumentpanel som informerar dig om hastighetssänkningen. Du hör även en ljudsignal och ser en påminnelse om att hålla händerna på fyrkantig ratt (eller ratt). När de upptäckta ljusen passerat eller upphör att synas återupptar autopiloten din körhastighet. Alternativt kan du trampa lätt på gaspedalen för att återuppta körhastigheten.

Förlita dig aldrig på autopilotfunktioner för att avgöra närvaron av utryckningsfordon. Model S kanske inte upptäcker belysning från utryckningsfordon. Håll ögonen på körbanan och var alltid beredd på att vidta omedelbara åtgärder.

Förarens uppmärksamhet

Autostyrningen bedömer hur den bäst kan styra Model S. När autostyrning är påslagen kräver den att du håller i ratten. Om funktionen inte upptäcker dina händer på ratten under en tidsperiod blinkar en blå lampa längst upp i fordonsstatussektionen på instrumentpanel och följande meddelande visas:

Rektangulärrattvarning:

Händerna på ratten
Vrid lätt på rektangulärratten

Rattvarning:

Händerna på ratten
Vrid lätt på ratten

När dina händer upptäcks försvinner meddelandet och autostyrningen återupptar till normal drift. Autostyrningen upptäcker dina händer genom att identifiera lätt motstånd när ratten vrids eller när du vrider ratten mycket lätt (utan tillräcklig kraft för att ta över kontrollen). Autostyrning upptäcker även dina händer om du aktiverar en körriktningsvisare eller om du använder en knapp eller ett rullningshjul på ratten.

Autostyrning kräver att du är medveten om din omgivning och är beredd att när som helst åter ta kontrollen. Om autostyrningen ändå inte upptäcker dina händer på ratten ökar frekvensen för den blinkande lampan i fordonsstatussektionen på instrumentpanel och en signal hörs.

Om du flera gånger ignorerar autostyrningens uppmaning att vrida lätt på ratten så kommer autostyrningen att avaktiveras under resten av färden och följande meddelande med begäran om att du ska köra manuellt visas.

Utropstecken i en triangel
Autopilot otillgänglig för aktuell körning. Autopilot-utslagning – uppmärksamhetsvarningar ignorerade.

Du måste styra manuellt under resten av bilfärden. Vid nästa körtillfälle finns autostyrning tillgängligt igen (efter att du stannat och växlat Model S till läge Park).

Om du inte tar över manuell körning avger autostyrningen en kontinuerlig ljudsignal, slår på varningsblinkers och minskar hastigheten tills fordonet har stannat helt.

Avstängning av Autopilot

Användning av autostyrning och Total självkörningsförmåga (övervakad) stängs av om olämplig användning detekteras.

Användning av autostyrning och Total självkörningsförmåga (övervakad) stängs av i en vecka om du eller någon annan som kör bilen får fem Autopilot-utslagningar. En utslagning är när autopilotsystemet inaktiveras under resten av färden efter att föraren har fått flera ljudvarningar och visuella varningar på grund av ouppmärksamhet.

Du kan se hur många utslagningar som återstår innan autopiloten stängs av genom att trycka på Reglage > Autopilot.

En utslagning överses efter sju dagar, så länge du inte får ytterligare någon utslagning under den tiden.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om åtkomsten till Autostyrning och Total självkörningsförmåga (övervakad) är avstängd kan du fortfarande använda Adaptiv farthållare och alla aktiva säkerhetsfunktioner är aktiverade.

Det kan hända att föraren måste ingripa och du måste ta över omedelbart för att upprätthålla säker körning. Om föraren inaktiverar systemet räknas det inte som olämplig användning – detta är något som förväntas av föraren.

Ta över styrningen omedelbart

I situationer där autostyrning inte kan styra Model S, avges en varningssignal och följande meddelande visas på instrumentpanelen.

Utropstecken i en triangel
Ta över omdelbart

När du ser det här meddelandet MÅSTE DU TA ÖVER STYRNINGEN OMEDELBART.