Trafikljus- och stoppskyltsassistans

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Beroende på region, fordonskonfiguration, tillval och programvaruversion har eventuellt inte ditt fordon trafikljus- och stoppskyltsassistans eller funktionen kanske inte fungerar exakt enligt beskrivningen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Trafikljus- och stoppskyltsassistans är en BETA-funktion och den fungerar bäst på vägar som ofta trafikeras av Tesla-fordon. Trafikljus- och stoppskyltsassistans försöker stanna vid alla trafikljus och kan även stanna när de lyser grönt.

Trafikljus- och stoppskyltsstyrning är utformad för att identifiera trafikljus och stoppskyltar samt att reagera på dem genom att sakta ned Model S och stanna när trafikmedveten farthållare eller autostyrning används. Denna funktion använder fordonets framåtriktade kameror tillsammans med GPS-data och saktar ner bilen vid alla upptäckta trafikljus, inklusive då detta är grönt, blinkar gult eller är avstängt samt vid stoppskyltar och vissa vägmarkeringar. När Model S närmar sig en korsning, visar instrumentpanel ett meddelande om att fordonet avser att sakta ned. Du måste bekräfta att du vill fortsätta. Annars stannar Model S vid den röda linjen som visas i körningsvisualiseringen på instrumentpanel.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Du får ALDRIG förutsätta eller ta för givet när eller var Trafikljus- och stoppskyltsassistans kommer att stanna eller fortsätta vid en korsning eller vägmarkering. Ur förarperspektiv kan funktionen för Trafikljus- och stoppskyltsassistans verka inkonsekvent. Var alltid uppmärksam på vägen framför dig och var beredd på att reagera omedelbart. Det är förarens ansvar att avgöra om fordonet ska stanna eller fortsätta genom en korsning. Förlita dig aldrig på att trafikljus- och stoppskyltsassistansen kan avgöra när det är säkert och/eller lämpligt att stanna eller fortsätta genom en korsning.

Innan användning

innan du använder trafikljus- och stoppskyltsassistans måste du:

 • Se till att framåtriktade kameror är utan hinder (se Rengöra en kamera) och kalibrerade (se Kör för att kalibrera kamerorna). Trafikljus- och stoppskyltsassistans är helt beroende av kamerornas förmåga att upptäcka trafikljus, stoppskyltar och vägmarkeringar.
 • Säkerställ att den senaste versionen av kartor har laddats ner till Model S. Även om trafikljus- och stoppskyltsassistansen framför allt använder visuell data från fordonets kameror fordonets kameror, nås större noggrannhet när den senaste kartinformationen används. Kontrollera vilken kartversion som är hämtad genom att trycka på Reglage > Programvara. Du måste ansluta till ett Wifi-nätverk för att ta emot uppdaterade kartor (se Kartuppdateringar).
 • Aktivera funktionen. Med fordonet i Park trycker du på Reglage > Autopilot > Trafikljus- och stoppskyltsassistans. I aktiverat läge arbetar Trafikljus- och stoppskyltsassistans närhelst Trafikmedveten farthållare eller Autostyrning är aktiverat.

Så fungerar det

När trafikljus- och stoppskyltsassistans är aktiverat och du använder Autostyrning, Trafikmedveten farthållare eller Full Self-Driving (Supervised), visar instrumentpanel ett popup-meddelande som informerar om att ett kommande trafikljus, en stoppskylt eller vägmarkering har upptäckts. När stoppskylten kommer närmare, även vid en korsning i vilken trafikljuset är grönt, saktar Model S ner och visar en röd linje som indikerar var Model S stannar. För att fortsätta genom korsningen (även om trafikljuset är grönt) måste du kort trycka ned accelerationspedalen för att låta fordonet fortsätta. När du bekräftat att du vill fortsätta blir den röda stopplinjen grå och Model S fortsätter genom korsningen och återtar inställd hastighet.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om Model S närmar sig ett grönt ljus och känner av att ett fordon framför dig fortsätter genom korsningen fortsätter Model S genom korsningen utan din bekräftelse, förutsatt att du inte befinner dig i en svängfil och att fordonet kan känna av dina händer på fyrkantig ratt (eller ratt).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om, efter att du har kort tryckt ned accelerationspedalen för att låta fordonet fortsätta genom korsningen, trafikljuset slår om innan du kört in i korsningen (t.ex. om ljuset slår om från grönt till gult eller från gult till rött), kan det hända att Model S avgör att det inte är lämpligt att fortsätta. Därför stannar Model S och du måste trycka på accelerationspedalen för att köra vidare. Det är alltid ditt ansvar att se till att fordonet stannar eller accelererar på lämpligt och säkert sätt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Trafikljus- och stoppskyltsassistans är INTE konstruerat för att svänga Model S genom en korsning såvida inte Full Self-Driving (Supervised) är aktiverat. Model S stannar vid den röda stopplinjen i en svängfil. Fortsätt genom att kort trycka ned accelerationspedalen –Model S fortsätter rakt genom korsningen (även om den är i en svängfil), varför du MÅSTE styra Model S genom korsningen (vilket avbryter autostyrningen).

Trafikljus- och stoppskyltsassistans är avsedd att fungera som beskrivs endast när följande förutsättningar är uppfyllda:

 • Autostyrning, Full Self-Driving (Supervised) eller trafikmedvetna farthållare är aktiverat.
 • Kamerorna kan upptäcka ett kommande trafikljus, en stoppskylt eller vägmarkering (t.ex. att kamerorna är utan hinder och siktlinjen till trafikljus, stoppskyltar eller vägmarkeringar inte är skymd).
 • instrumentpanelModel S visar ett kommande trafikljus i "förstärkt" format. Model S tar inte hänsyn till trafikljus som instrumentpanel visar som nedtonade. Om ett trafikljus inte är direkt framför kameran (t.ex. är placerat i en vinkel relativt kamerans vy eller placerat i en angränsade fil) visar instrumentpanel det nedtonat och Model S saktar inte ned och stannar inför det.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Om instrumentpanel inte visar en röd stopplinje vid en kommande korsning kommer Model S inte att sakta ned eller stanna. Det är förarens ansvar att hålla sig uppmärksam på kommande korsningar och övervaka trafiksituationer för att avgöra när och om fordonet bör stanna och sedan vidta lämplig åtgärd.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Förlita dig aldrig på att trafikljus- och stoppskyltsassistans kan avgöra om det är lämpligt att stanna eller köra vidare genom en korsning. Var uppmärksam och håll alltid ögonen på vägen, kommande korsningar, trafiksituationen, övergångsställen och andra trafikanter. Det är alltid förarens ansvar att avgöra om fordonet ska stannas eller köras vidare. Var beredd på att vidta omedelbara åtgärder. Oaktsamhet kan leda till kroppsskada eller dödsfall.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
I vissa situationer kan Trafikljus- och stoppskyltsassistans oavsiktligt upptäcka ett trafikljus eller en stoppskylt och orsaka att Model S oväntat saktar ned. Var alltid förberedd på att vidta omedelbara åtgärder.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Du måste kort trycka ned accelerationspedalen för att låta fordonet fortsätta, oavsett trafikljusets status. Om du inte bekräftar stannar Model S vid den röda stopplinjen som visas på instrumentpanel, även om ett stopp kanske inte är lämpligt. Att stanna vid grönt kan förbrylla andra förare och resultera i en kollision, skada eller dödsfall. Därför ska du alltid vara uppmärksam på kommande korsningar och ständigt vara beredd att ta över bromsning och acceleration utifrån situationen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Förutsätt aldrig att din förmåga att upptäcka trafikljus, stoppskyltar eller vägmarkeringar (särskilt i komplicerade korsningar eller i en korsning där trafikljus eller skyltar är delvis blockerade osv.) betyder att även Model S kan upptäcka dem och vidta korrekta åtgärder.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Inte ens de allra senaste kartdata innehåller alla trafikljus och stoppskyltar. Därför är Trafikljus- och stoppskyltsassistans högst beroende av att kamerorna upptäcker trafikljus, stoppskyltar, vägmarkeringar, etc. På grund av detta kan Model S ignorera en korsning som kamerorna inte upptäcker (om den till exempel är skymd av ett träd, stort fordon eller föremål, eller är placerad nära en brant backe eller skarp kurva).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Trafikljus- och stoppskyltsassistans är inte en ersättning för en uppmärksam förare eller sunt förnuft.

Trafikljus

Vid körning med Autostyrning eller Trafikmedveten farthållare aktiverat samt Trafikljus- och stoppskyltsassistans aktiverat, är Model S konstruerad för att reagera enligt följande, när fordonet närmar sig en korsning som kontrolleras av ett trafikljus:

Typ av trafikljus Fordonsstyrning

Grönt trafikljus

Trafikljus med släckt ljus

Vid fast grönt lysande trafikljus, eller vid ett trafikljus som vid tillfället är avstängt (lyser inte alls), saktar Model S ned.

Om du följer en bil framför dig som fortsätter genom korsningen visas en grön stopplinje på instrumentpanel. Om dina händer också känns av på fyrkantig ratt (eller ratt) fortsätter Model S. Om det inte finns en bil framför dig visas en röd stopplinje på instrumentpanel och du måste bekräfta att du vill fortsätta genom korsningen genom att kort trycka ned accelerationspedalen. Om du inte bekräftar stannar Model S vid den röda stopplinjen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Model S återtar den inställda hastigheten när den fortsätter genom korsningen med hänsyn till hastigheten hos ett fordon framför dig.

Gult trafikljus

Rött trafikljus

Model S saktar ned och stannar helt vid den röda stopplinje som visas på instrumentpanel. När du vill fortsätta genom korsningen (till exempel efter att ljuset har slagit om till grönt eller när Model S har stannat helt) måste du kort trycka ned accelerationspedalen.

Trafikljus som slår om från grönt till gult ljus

Trafikljus som slår om från gult till rött ljus

Trafikljus som slår om från rött till grönt ljus

Model S saktar ned och stannar helt vid den röda stopplinje som visas på instrumentpanel. När du vill köra vidare genom korsningen (t.ex. efter att ljuset har slagit om till grönt) måste du kort trycka ned accelerationspedalen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om trafikljuset slår om efter att du bekräftat att du vill köra vidare (t.ex. ett grönt trafikljus slår om till gult), kan Model S stanna istället för att fortsätta, särskilt om Model S avgör att den kan stanna säkert innan korsningen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Model S är inte konstruerad för att köra vidare genom en korsning när trafikljuset är rött eller om ljuset slår om till gult i situationer när det finns tillräcklig sträcka att stanna säkert före korsningen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Du kan när som helst ta över körningen genom att bromsa manuellt för att avbryta autostyrning och trafikmedveten farthållare.

Blinkande grönt trafikljus

Blinkande gult trafikljus

Model S saktar ner. För att köra vidare måste du kort trycka ned accelerationspedalen. Om du inte gör så, stannar Model S vid den röda stopplinje som visas på instrumentpanel.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
För att förhindra att Model S stannar och minimera hur mycket den saktar ned när den närmar sig, kan du bekräfta att du vill köra vidare genom att kort trycka ned accelerationspedalen när som helst efter att den röda stopplinjen visas på instrumentpanel. Model S återtar din inställda hastighet omedelbart efter att du bekräftar (med hänsyn till hastigheten hos ett fordon framför dig).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Närma dig med uppmärksamhet och var beredd på att bromsa för att sakta ned eller stanna.
Blinkande rött trafikljus Model S saktar ned och stannar helt vid den röda stopplinje som visas på instrumentpanel. När du vill köra vidare genom korsningen (t.ex. då trafiklagar och omständigheter indikerar att det är säkert och lagligt att fortsätta) måste du kort trycka ned accelerationspedalen.

Stoppskyltar och vägmarkeringar

Vid körning med Autostyrning eller Trafikmedveten farthållare aktiverat samt Trafikljus- och stoppskyltsstyrning aktiverat, är Model S konstruerad för att reagera enligt följande, när fordonet närmar sig en korsning som har stoppskyltar, stopplinjer eller vägmarkeringar:

Typ av korsning Fordonsstyrning
Fordon som närmar sig en fyrvägskorsning och fortsätter rakt fram med förkörsrätt

Ingen trafikreglering

Fordon som närmar sig en T-korsning och fortsätter rakt fram med förkörsrätt

Del av T-korsning

Model S Förutsätter förkörsrätt och fortsätter rakt fram utan att sakta ned eller stanna.
Fordon som närmar sig slutet av en T-korsning och saktar ned och stannar

Slutet av T-korsning

Om Model S upptäcker en T-korsning baserat på kartdata, saktar Model S ned och stannar helt vid den röda stopplinje som visas på instrumentpanel. När du vill fortsätta måste du ta över styrningen och accelerationen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Model S kanske inte stannar vid T-korsning som inte har en stoppskylt eller stopplinje, eller om T-korsningen inte finns med i kartinformationen. Var uppmärksam när du kör och var beredd att stanna (när så krävs och/eller är lämpligt).
Fordon som närmar sig en fyrvägskorsning och stannar vid stoppskylten

Stoppskylt

Fordon som närmar sig en fyrvägskorsning och stannar vid stoppskylten och vägmarkeringen

Stoppskylt och vägmarkering

Fordon som närmar sig en fyrvägskorsning och stannar vid vägmarkeringen

Vägmarkering

Model S saktar ned och stannar helt vid den röda stopplinje som visas på instrumentpanel. För att köra vidare genom korsningen måste du kort trycka ned accelerationspedalen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om du bekräftar att du vill köra vidare genom en korsning som har en stoppskylt genom att kort trycka ned accelerationspedalen innan Model S har stannat, ignoreras din bekräftelse. Model S är inte konstruerad för att köra förbi en stoppskylt utan att stanna.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Även när du använder autostyrning och även om du har aktiverat en körriktningsvisare måste du vrida på fyrkantig ratt (eller ratt) själv (vilket avbryter autostyrning) för att fullfölja en sväng i en korsning.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Model S saktar också ned och stannar vid en rondell. Du måste ta över styrningen (vilket avbryter autostyrning) och kort trycka på accelerationspedalen för att bekräfta att du vill fortsätta genom rondellen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Vid övergångsställen kan Model S sakta ned och kan stanna, beroende på om övergångsstället kontrolleras av ett trafikljus och om kamerorna upptäcker fotgängare, cyklister etc. på övergångsstället. Var särskilt uppmärksam vid övergångsställen och var hela tiden beredd på att ta över. Oaktsamhet kan leda till kroppsskada eller dödsfall.

Begränsningar

Beroende på olika omständigheter och omgivningsförhållanden kan det hända att Trafikljus- och stoppskyltsassistans stannar eller inte stannar vid:

 • Järnvägsövergångar.
 • Förbjudna zoner.
 • Vägtullstationer.
 • Övergångsställen.
 • Skyltar för lämna företräde eller tillfälliga trafikljus och stoppskyltar (såsom vid vägarbeten).
 • Diverse ljus för U-svängar, ljus för korsande cyklister eller fotgängare, ljus för filtillgänglighet, etc.

Dessutom kommer trafikljus- och stoppskyltsassistans högst troligt inte att fungera som avsett, kan avaktiveras eller sluta fungera när en eller flera av följande förutsättningar föreligger:

 • Körning genom flera trafikljuskontrollerade korsningar i tät följd.
 • Sikten är dålig (kraftigt regn, snö, dimma osv.) eller när väderförhållanden stör kamera- eller sensorfunktionen.
 • Skarpt ljus (t.ex. direkt solljus) påverkar kamerans sikt.
 • En kamera är blockerad, övertäckt, skadad eller inte korrekt kalibrerad.
 • Vid körning i backe eller på en väg som har skarpa kurvor på vilken kamerorna inte kan se kommande trafikljus eller stoppskyltar.
 • Ett trafikljus, en stoppskylt eller vägmarkering som är blockerad (t.ex. av ett träd, ett stort fordon, etc.).
 • Model S vid körning mycket nära ett framförvarande fordon vilket blockerar kamerans/kamerornas sikt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
De begränsningar som nämnts ovan är inte en komplett förteckning av orsaker till varför Model S eventuellt inte fungerar som förväntat. Många oförutsedda omständigheter kan allvarligt påverka funktionen hos trafikljus- och stoppskyltsassistansen till det sämre. Användningen av denna funktion minskar inte behovet av att köra uppmärksamt och ansvarsfullt. Du måste ständigt vara beredd att vidta lämpliga och omedelbara åtgärder.