Anvisningar för biltransportörer

TRANSPORTERA INTE FORDONET MED HJULEN PÅ MARKEN

Den främre och den bakre motorn i Model S genererar kraft när hjulen snurrar. Transportera alltid Model S med alla fyra däcken upplyfta från marken. Se till att hjulen aldrig kan snurra under transporten.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
TRANSPORTERA ALDRIG FORDONET PÅ ETT SÅDANT SÄTT AT HJULEN KAN SNURRA. ATT GÖRA DET KAN LEDA TILL ALLVARLIG SKADA OCH ÖVERHETTNING. I OVANLIGA FALL KAN EXTREM ÖVERHETTNING LEDA TILL ATT OMGIVANDE DELAR FATTAR ELD.
Model S som bogseras med bakhjulen på marken och framhjulen upplyfta av en bogserbil samt ett rött "X" för att visa att det här inte ska utföras.
Model S som bogseras med framhjulen på marken och bakhjulen upplyfta av en bogserbil samt ett rött ”X” för att visa att det här inte ska utföras.
Model S som transporteras med alla fyra hjulen på marken bakom ett räddningsfordon samt ett rött ”X” för att visa att det här inte ska utföras.

Transportera inte Model S med någon metod som inte har specificerats av Tesla. Följ instruktionerna i följande avsnitt och beakta alla medföljande varningar och försiktighetsuppmaningar. Skador som orsakas under felaktigt utförd transport av fordonet täcks inte av garantin.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Tesla är inte ansvarigt för ersättning av tjänster som inte utförts via Teslas vägassistans.

Godkända transportmetoder

Ett transportfordon med flak eller ett jämförbart transportfordon är den godkända metoden för att transportera Model S. Fordonet kan vara vänt i valfri riktning när ett transportfordon med flak används.

Model S på ett transportfordon med flak.

Om Model S måste transporteras utan ett transportfordon med flak måste en hjullyft och kärra användas för att säkerställa att alla fyra hjulen är ovanför marken. Den här metoden får endast användas för transporter i högst 35 miles (55 km) och man får inte överskrida tillverkarens angivna maxhastighet för kärran. Om du använder den här metoden bör du vända fordonet framåt så att framhjulen är lyfta och bakhjulen är på kärran.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Vi rekommenderar inte att du transporterar Model S med framhjulen på kärran, men det kan göras om du använder ett yttre lås på fyrkantig ratt (eller ratt) och ser till att framhjulen inte kan snurra.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
TRANSPORTERA INTE FORDONET OM DET FINNS NÅGON SOM HELST RISK ATT NÅGOT AV HJULEN KAN SNURRA.
Model S som bogseras med framhjulen upplyfta av en bogserbil och bakhjulen på en kärra.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Aktivera transportläget (se Aktivera transportläget) innan du vinschar upp Model S på ett transportfordon med flak. Om transportläget inte är tillgängligt eller om du inte kan komma åt pekskärmen måste du använda självlastande kärror eller hjulskenor för att få fordonet i rätt transportposition. Tesla ansvarar inte för skador som orsakats av transport eller under transport av Model S, inklusive personskada eller skada på egendom som orsakats av användning av självlastande kärror eller hjulskenor.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Transportläget är bara avsett för vinschning av Model S upp på ett transportfordon med flak eller vid omplacering av fordonet ut från en parkeringsplats. I transportläget får hjulen rotera långsamt (under 3 mph eller 5 km/h) och under ett mycket kort avstånd (mindre än 30 fot eller 10 meter). Se Aktivera transportläget. Om dessa gränsvärden överskrids kan det leda till omfattande skada och överhettning som inte täcks av garantin.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Model S är utrustad med högspänningskomponenter som kan äventyras som följd av kollisioner (se Högspänningskomponenter). Före transport av Model S är det viktigt att utgå ifrån att komponenterna är spänningsförande. Följ alltid säkerhetsföreskrifter gällande högspänning (använd personlig skyddsutrustning osv.) tills räddningspersonal har utvärderat fordonet och uttryckligen kan bekräfta att samtliga högspänningssystem inte längre är spänningsförande. Underlåtenhet kan leda till allvarliga skador.

Avaktivera det automatiskt nivåreglerande luftfjädringssystemet

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om Model S inte har en låg spänning-strömkälla behöver du en extern låg spänning-strömkälla när du ska använda pekskärmen. Se Om fordonet inte har någon strömförsörjning.

Om Model S är utrustad med ett luftfjädringssystem reglerar det fordonets nivå automatiskt, även när strömmen är avstängd. För att förhindra skador måste du aktivera domkraftsläget för att inaktivera den automatiska nivåregleringen:

 1. Tryck på Controls > Suspension på pekskärmen.
 2. Trampa på bromspedalen och tryck därefter på Mycket hög för att maximera höjden.
 3. Tryck på Reglage > Service > Domkraftsläge.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Domkraftsläget inaktiveras när hastigheten överstiger 4 mph (7 km/h).

Aktivera transportläget

Transportläget håller parkeringsbromsen urkopplad medan Model S vinschas upp på ett transportfordon med flak. När transportläget är aktivt visas ett meddelande som anger att fordonets hjul alltid kommer snurra fritt. Följande krävs för att aktivera transportläget:

 • Låg spänning strömförsörjning. Du kan inte använda pekskärmen för att aktivera transportläget om Model S inte har strömförsörjning.
 • Model S måste känna av en nyckel. Transportläget är endast aktivt när en nyckel känns av.
 • Se till att fordonet inte är anslutet till en laddare. Transportläget är inte tillgängligt om Model S fortfarande är ansluten.

Aktivera transportläget:

 1. Säkerställ att fordonet är i parkeringsläge.
 2. Blockera däcken och se till att Model S är säkrad.
 3. Håll ned bromspedalen och tryck sedan på Reglage > Service > Bogseringsläge på pekskärmen. På pekskärmen visas ett meddelande som påminner dig om hur du ska transportera Model S på ett korrekt sätt.
 4. Tryck på Transportläge-knappen. Du kan se att Transportläge är aktiverat eftersom den här knappen då är blå. Model S hjul snurrar nu fritt och kan rullas långsamt (inte snabbare än gångfart) eller vinschas.

För att inaktivera transportläget växlar du Model S till parkeringsläget.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om elsystemet inte fungerar och du inte kan använda pekskärmen för att aktivera transportläget ska du använda självlastande kärror eller hjulskenor. Innan du gör det ska du alltid kontrollera tillverkarens specifikationer och rekommenderad lastkapacitet.

Dra upp på transportfordonet från fordonets främre del (använd bogseröglan)

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om Model S inte har någon låg spänning-strömkälla behöver du en extern låg spänning-strömkälla när du ska öppna motorhuven eller använda pekskärmen. Se Om fordonet inte har någon strömförsörjning.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Undvik skador genom att endast dra upp fordonet på ett transportfordon med flak med hjälp av en korrekt monterad bogserögla. Om du drar fordonet i chassit, ramen eller fjädringens komponenter kan det uppstå skador.
 1. Lokalisera bogseröglan. Bogseröglan finns i det främre bagageutrymmet.
  Pil som pekar mot bogseröglan i det främre bagageutrymmet.
 2. Lossa skyddet till den främre bogseröglan genom att trycka hårt på den övre högra kanten av skyddet tills det svänger inåt och dra sedan försiktigt den upplyfta delen mot dig.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Det främre bogserögleskyddet är anslutet till fordonets svarta minuspol (-).
  Fordonets framdel med en zoomruta och pilar som visar att man ska trycka på bogserögleskyddets övre högra hörn för att frigöra det.
 3. För in bogseröglan helt i öppningen och vrid den därefter moturs tills den sitter fast ordentligt.
  Fordonets framdel med en zoomruta och pil som visar att man ska vrida bogseröglan moturs för att säkra den.
 4. Fäst vinschvajern i bogseröglan.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Försiktig
  Innan du börjar dra ska du se till att bogseröglan är ordentligt åtdragen.
 5. Aktivera transportläge.
 6. Dra försiktigt upp Model S på transportfordonet med flak.

Dra upp på transportfordonet från fordonets bakre del (använd bogseröglan)

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om Model S inte har någon låg spänning-strömkälla behöver du en extern låg spänning-strömkälla när du ska öppna motorhuven eller använda pekskärmen. Se Om fordonet inte har någon strömförsörjning.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Fordon som är utrustade med en dragbalk kan inte bogseras i den bakre bogseröglan. Använd endast dragbalken eller dragkroken för att dra upp fordonet på en säker plats, t.ex. ett transportfordon med flak. Transportera inte fordonet med hjulen på marken.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Undvik skador genom att endast dra upp fordonet på ett transportfordon med flak med hjälp av en korrekt monterad bogserögla. Om du drar fordonet i chassit, ramen eller fjädringens komponenter kan det uppstå skador.
 1. Lokalisera bogseröglan. Bogseröglan finns i det främre bagageutrymmet.
  Pil som pekar mot bogseröglan i det främre bagageutrymmet.
 2. Lossa det bakre bogserögleskyddet genom att trycka hårt på den nedre kanten tills det svänger inåt och sedan försiktigt dra den upplyfta delen mot dig.
  Fordonets bakre del med en pil som pekar mot den bakre bogseröglans placering.
 3. För in bogseröglan helt i öppningen och vrid den därefter moturs tills den sitter fast ordentligt.
  Fordonets bakre del med en pil som visar att man ska vrida bogseröglan moturs för att säkra den.
 4. Fäst vinschvajern i bogseröglan.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Försiktig
  Innan du börjar dra ska du se till att bogseröglan är ordentligt åtdragen.
 5. Aktivera transportläge.
 6. Dra försiktigt upp Model S på transportfordonet med flak.

Dra upp på transportfordonet från fordonets främre del (utan bogserögla)

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Undvik skador genom att endast dra upp fordonet på ett transportfordon med flak med hjälp av en korrekt monterad bogserögla. Om du drar fordonet i chassit, ramen eller fjädringens komponenter kan det uppstå skador.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Om fordonet dras upp på transportfordonet med flak enligt den här metoden, ska alla upphängningsfästenas åtdragningsmoment kontrolleras och alla komponenter ska kontrolleras visuellt för att se om det finns skador innan fordonet körs igen. Om ett fäste är löst eller om skador upptäcks ska berörd(a) komponent(er) bytas ut.

Vi rekommenderar starkt att du ansluter vinschen till fordonets bogserögla, så som beskrivits tidigare. Om bogseröglan av någon anledning inte är tillgänglig (exempelvis borttappad eller förlagd) beskrivs det dock i följande instruktioner hur man kopplar på bogserlinorna.

 1. Fäst bogserlinorna i de nedre fjädringsarmarna under fordonets främre del.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Försiktig
  Fäst inte bogserlinorna i någon annan av fjädringens komponenter. Fäst endast bogserlinorna i de nedre fjädringsarmarna, så som visas nedan.
  Vy över fordonets främre undersida med de nedre fjädringsarmarna markerade med blå färg.
 2. Skydda underredet mot skador genom att placera ett skydd (t.ex. en träbit) mellan bogserlinan och underredet.
 3. Aktivera transportläge.
 4. Dra försiktigt upp Model S på transportfordonet med flak.

Säkra hjulen

Du måste säkra fordonets hjul vid transportfordonet med hjälp av metoden för fastspänning i åtta punkter.

 • Se till att spännbandens metalldelar inte kommer i kontakt med lackerade ytor eller hjulens sidor.
 • Placera inte spännband över karosspaneler eller genom hjulen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Om du fäster spännbanden i chassit, fjädringen eller andra delar av fordonets kaross kan det orsaka skador.
Vy över bakhjulet med monterade spännband.

Om fordonet inte har någon strömförsörjning

Om Model S inte har någon låg spänning-strömkälla gör du så här när du ska öppna motorhuven eller starta låg spänning-batteriet med startkablar.

 1. Öppna motorhuven: Se Öppna huven utan strömförsörjning för mer information om öppning av huven om fordonet saknar strömförsörjning.
 2. Hjälpstarta låg spänning-batteriet (se Ansluta startkablar).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Bärgningstjänst: Se Räckvidden håller på att ta slut för mer information om transport av fordonet till en laddningsstation och förberedelse av fordonet för laddning.