Bakre bagageutrymme

Öppna

Se till att Model S är i parkeringsläge och gör något av följande för att öppna det bakre bagageutrymmet:

 • Tryck på Controls > Trunk på pekskärmen.
 • Dubbeltryck på knappen för bagageutrymmet på fjärrnyckeln.
 • Tryck på knappen för det bakre bagageutrymmet på mobilappen.
 • Tryck på reglaget som sitter under bakluckas utvändiga handtag (kräver detektering av en giltig nyckel).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Innan baklucka öppnas i ett stängt utrymme (t.ex. ett garage) måste du säkerställa att den öppna höjden på baklucka är justerad korrekt för att undvika ett lågt tak eller andra objekt (se Justera bakluckans öppningshöjd).

Model S måste vara olåst eller detektera en nyckel innan du kan öppna baklucka med reglaget.

Fordonets bakre del med en zoomruta som visar reglaget på det utvändiga handtaget till bakluckan

Instrumentpanel informerar dig när dörrar eller bagageutrymmen är öppna.

Du kan stoppa en baklucka medan den rör sig genom att trycka en gång på knappen för bakluckan på fjärrnyckeln. Därefter rör den sig igen, när du dubbeltrycker på knappen för bakluckan, men i motsatt riktning (under förutsättning att den inte var nästan helt öppen eller stängd när du stoppade den). Om du exempelvis trycker en gång för att stoppa baklucka medan den öppnas, så stängs den när du dubbeltrycker.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
I nödsituationer kan du åsidosätta ett öppna- eller stäng-kommando genom att ta tag i baklucka för att stoppa den där den befinner sig.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Kontrollera att området är fritt (från personer och föremål) innan baklucka öppnas eller stängs. Du måste övervaka bakluckan för att säkerställa att den inte kommer i kontakt med någon person eller ett föremål. I annat fall finns det risk för skador eller personskador.

Justera bakluckans öppningshöjd

Du kan du justera öppningshöjd på baklucka så att luckan blir lättare att nå eller att den undviker lågt hängande tak eller föremål (t.ex. en garagedörr eller belysning):

 1. Öppna bakluckan och sänk eller höj baklucka till önskad öppningshöjd.
 2. Håll knappen på undersidan av baklucka intryckt under tre sekunder tills du hör en tonsignal som bekräftelse.
  En knapp på bakluckans undersida med en bild av en bil med öppet bagageutrymme
 3. Kontrollera att du har ställt in önskad höjd genom att stänga baklucka och därefter öppna den igen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Beroende på konfigurationen (t.ex. fjädringens höjd eller valda hjul) kan fordonets baklucka öppnas till en höjd på cirka 7,5 fot (2,3 meter). Justera bakluckans höjd för att förhindra att den kommer i kontakt med låga tak eller andra objekt.

Stänga

Gör något av följande för att stänga baklucka:

 • Tryck på Reglage > Baklucka.
 • Dubbeltryck på knappen för bagageutrymmet på fjärrnyckeln.
 • Tryck på reglaget som är placerat på undersidan av baklucka

Om baklucka känner av ett hinder medan den stängs, stannar den automatiskt och avger två ljudsignaler. Ta bort hindret och försök att stänga den igen.

Om baklucka förlorar kalibreringen när den öppnas avger den tre ljudsignaler och kan inte röra sig. För att återställa kalibreringen drar du ned bakluckan manuellt och stänger den.

Åtkomst till lastutrymmet

För att komma åt lastutrymmet i det bakre bagageutrymmet drar du upp remmen på insynsskyddets bakre del. Du kan därefter vika insynsskyddet framåt eller ta bort det från Model S.

Fixera all last innan du flyttar Model S och placera tung last i det övre bagageutrymmet.

Bakre bagageutrymme med en pil som pekar uppåt från insynsskyddets rem

Lastgränser för det bakre bagageutrymmet

Fördela lastvikten så jämnt som möjligt mellan det främre och det bakre bagageutrymmet.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Lasta aldrig mer än 88 lbs (40 kg) på det nedre utrymmet i det bakre bagageutrymmet eller mer än 287 lbs (130 kg) på det övre utrymmet. Att göra det kan orsaka skada.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Ta alltid hänsyn till fordonets Högsta tillåtna totalvikt (GVWR)när du lastar i bagage (se Specifikationer). GVWR är den högsta tillåtna totalvikten för fordonet inklusive samtliga passagerare, alla vätskor och all last.