Certifikat om överensstämmelse

FCC- och ISED-certifiering

Komponent Tillverkare Modell Driftfrekvens (MHz) FCC ID IC
B-stolpens ändpunkt Tesla 1783148

13,56
2400–2483,5
6000–8500

2AEIM-1783148 20098–1783148
Säkerhetsreglage (Security Controller) Tesla 1614280 2400-2483,5 2AEIM-1614280 20098-1614280
Stötfångarens slutpunkt Tesla 1613851

2400–2483,5
6000–8500

2AEIM-1613851 20098–1613851
Stötfångarens slutpunkt Tesla 1733130

2400–2483,5
6000–8500
315 eller 433,9

2AEIM-1733130 20098–1733130
Fjärrnyckel Tesla 1614283

2400–2483,5
6000–8500

2AEIM-1614283 20098–1614283
TPMS (system för däcktrycksövervakning) Tesla 1472547G 2400-2483,5 2AEIM-1472547G 20098-1472547G
Däck, Michelin PS4S Sommar T2 Michelin

1420298-**-*

1420299-**-*

2400–2483,5 FI5TMSAF02 5056ATMSAF02
Radar Tesla 1541584 76000-77000 2AEIM-1541584 20098-1541584
Homelink (om utrustad) Gentex ADHL5C 286-440 NZLADHL5C 4112A-ADHL5C
CarPC Tesla 1960600 --

XMR2020AG525RGL
YZP-ATC5CPC001

10224A-2020AG525R
7414C-ATC5CPC001

Trådlös laddare Tesla WC4

127,72 KHz
13,56
2400–2483,5

2AEIM-WC4 20098-WC4
Trådlös laddare Tesla WC3 127,72KHz 2AEIM-WC3 20098-WC3
BT USB-hub Tesla 1642783 2400-2483,5 2AEIM-1642783 20098-1642783
Radar i kupén* Tesla 1616631 60000-64000 2AEIM-1616631 20098-1616631

* Radar i kupén är begränsad till fabriksmontering.

Enheterna som anges ovan uppfyller del 15 av FCC-reglerna, Industry Canadas licensbefriad(e) RSS-standard(er) och EU-direktivet 2014/53/EU.

Användning är underkastad följande två villkor: (1) den här enheten får inte orsaka skadlig störning och (2) den här enheten måste klara av alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av Tesla kan upphäva din behörighet att använda utrustningen.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Utlåtande om strålningsexponering

Produkterna överensstämmer med FCC/ISED RF Exposure for Low Power Consumer Wireless Power Transfer. RF-exponeringsgränser har upprättats för en okontrollerad miljö och är säkra för avsedd användning enligt beskrivning i den här handboken. Ytterligare RF-exponering enligt utlåtande förekommer vid 20 cm eller längre avstånd från användarens kropp. Ställ in enheten på låg uteffekt om en sådan funktion är tillgänglig.

Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux rayonnements ISED établies pour unenvironnement non contrôlé.

Déclaration d'exposition aux radiations

Le produit est conforme à l'exposition RF ISED pour le transfert de puissance sans fil de consommateurs de faible puissance. La limite d'exposition RF fixée pour un environnement non contrôlé est sans danger pour le fonctionnement prévu tel que décrit dans ce manuel. L'exposition RF supplémentaire que la conformité a été démontrée à 20cm et plus de séparation du corps de l'utilisateur ou de mettre l'appareil à la puissance de sortie inférieure si une telle fonction est disponible.

Mexico

IFT-008-SCFI-2015 / NOM-208-SCFI-2016

Key fob, model: 1614283, IFT#: RLVTE1621-3394

TPMS, model: 1472547G, IFT#: RCPTE1421-4384

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

  1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
  2. Este equipo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Radiofrekvensinformation

Den här utrustningen har testats och stämmer överens med begränsningarna för en digital klass B-enhet enligt del 15 av FCC-reglerna. Dessa begränsningar har utformats för att ge ett rimligt skydd mot skadlig interferens vid hemmainstallation. Den här utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och om den inte installeras och används enligt anvisningarna kan den orsaka störningar som påverkar radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att interferens inte inträffar vid en specifik installation. Om utrustningen orsakar skadlig interferens för radio- och tv-mottagning (detta kan avgöras genom att aktivera och inaktivera utrustningen), kan du försöka korrigera interferensen på ett eller flera av följande sätt:
  • Ändra riktning på eller flytta den mottagande antennen.
  • Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
  • Anslut utrustningen till ett uttag på ett annat kretskort än det som mottagaren är ansluten till.
  • Rådgör med försäljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Utrustningen och dess antenner får inte ligga nära eller användas med någon annan antenn eller sändare.

Kanada

CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radioexempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareilne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre lefonctionnement.

Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux rayonnements ISED établies pour unenvironnement non contrôlé.

Déclaration d'exposition aux radiations

Le produit est conforme à l'exposition RF ISED pour le transfert de puissance sans fil de consommateurs de faible puissance. La limite d'exposition RF fixée pour un environnement non contrôlé est sans danger pour le fonctionnement prévu tel que décrit dans ce manuel. L'exposition RF supplémentaire que la conformité a été démontrée à 20cm et plus de séparation du corps de l'utilisateur ou de mettre l'appareil à la puissance de sortie inférieure si une telle fonction est disponible.