Kollisionsavvärjning

Följande funktioner för kollisionsvarning är utformade för att öka din och passagerarnas säkerhet:

 • Främre kollisionsvarning – aktiverar bild-, ljud- och känselvarningar i situationer när Model S upptäcker att risken för en frontalkrock är hög (se Främre kollisionsvarning).
 • Automatisk nödbromsning – utför en automatisk inbromsning för att minska effekten av en kollision (se Automatisk nödbroms).
 • Hindermedveten acceleration – minskar accelerationen om Model S identifierar ett hinder i dess omedelbara körbana (se Hindermedveten acceleration).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Kontrollera att alla kameror är rena och fria från hinder före varje körning och innan du använder autopilotfunktionerna ( se Rengöra en kamera). Smutsiga kameror och sensorer (i förekommande fall), samt miljöförhållanden såsom regn och bleka körfältsmarkeringar, kan påverka hur autopiloten fungerar. Om en kamera är blockerad eller bländad visar Model S ett meddelande på instrumentpanel och det kan hända att autopilotfunktionerna inte är tillgängliga. Se Felsökningsvarningar för mer information om specifika varningar.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Funktionen Främre kollisionsvarning är endast en vägledning och ersätter inte uppmärksamhet vid körning eller sunt förnuft. Håll blicken fäst på vägen när du kör och förlita dig inte enbart på att funktionen Främre kollisionsvarning ska förhindra eventuella kollisioner. Prestandan kan minskas eller försämras av ett flertal faktorer, vilket kan leda till onödiga, felaktiga eller missade varningar. Förlita dig aldrig enbart på att funktionen Främre kollisionsvarning ska varna dig vid risk för kollision. Detta kan leda till allvarlig kroppsskada och dödsfall.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Den automatiska nödbromsen är inte avsedd att förhindra alla kollisioner. I vissa situationer kan den minimera effekten av en kollision genom att försöka minska körhastigheten. Om du förlitar dig på den automatiska nödbromsen för att förhindra kollisioner kan det leda till allvarlig personskada eller dödsfall.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Hindermedveten acceleration är inte avsedd att förhindra en kollision. I vissa situationen kan den minimera effekten av en kollision. Förlita dig inte på hindermedveten acceleration för att förhindra kollisioner. Detta kan leda till allvarlig kroppsskada och dödsfall.

Främre kollisionsvarning

Model S övervakar området framför med avseende på förekomst av objekt som ett fordon, en motorcykel, cykel eller fotgängare. Den främre kollisionsvarningen avger en ljudsignal och fordonet framför dig visas i rött på instrumentpanelen om det finns risk för en kollision som innebär att du måste reagera omedelbart. Om detta händer, VIDTA OMEDELBARA ÅTGÄRDER!

Skärmbild på det detekterade fordonet framför Tesla markerat med röd färg

Bild-, ljud- och känselvarningarna avbryts automatiskt så fort kollisionsrisken minskar (till exempel om du har sänkt hastigheten eller stannat Model S eller om objektet framför fordonet har lämnat körbanan).

Om omedelbara åtgärder inte vidtas när Model S utfärdar en främre kollisionsvarning, kan den automatiska nödbromsen (om aktiverad) automatiskt bromsa om en kollision bedöms vara nära förestående (se Automatisk nödbroms).

Främre kollisionsvarning är aktiverad som standard. Du kan stänga av eller justera känslighet genom att trycka på Reglage > Autopilot > Främre kollisionsvarning. Om du inte vill använda standardvarningsnivån som är Medium, avaktiverar du varningen via Av eller väljer alternativet för att bli varnad Sen eller Tidig.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Den valda inställningen behålls tills du ändrar den manuellt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Kameran/kamerorna och sensorerna (i förekommande fall) i funktionen främre kollisionsvarning kan övervaka en körbanesträcka om maximalt 525 fot (160 meter) på din körbana. Övervakningen som utförs av främre kollisionsvarning kan påverkas negativt av väg- och väderförhållanden i området. Var alltid försiktig när du kör.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Främre kollisionsvarning kan endast ge visuella varningar och ljudsignaler. Den varken bromsar eller sänker hastigheten för Model S. Om du ser eller hör en varning är det ditt ansvar som förare att omedelbart vidta åtgärder.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Främre kollisionsvarning kan ibland aktiveras i situationer utan kollisionsrisk. Var uppmärksam och håll alltid god översikt över området framför Model S så att du är beredd att reagera på lämpligt sätt.

Främre kollisionsvarning aktiveras endast när fordonet körs i hastigheter mellan omkring 3 mph (5 km/h) och 124 mph (200 km/h).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Främre kollisionsvarning aktiverar inte någon varning om föraren redan har börjat bromsa.

Automatisk nödbroms

Model S har utformats för att fastställa avståndet till detekterade objekt. Med den automatiska nödbromsen bromsas fordonet för att minska fordonets hastighet och därmed kollisionens omfattning om en krock är oundviklig. Hur mycket hastigheten sänks beror på många faktorer, som körhastighet och omgivning.

En visuell varning visas på instrumentpanelen och en ljudsignal ljuder när den automatiska nödbromsen aktiveras. Bromspedalen kan även plötsligt röra sig nedåt. Bromsljusen aktiveras för att varna andra trafikanter om att du saktar ner.

Bokstaven A i grön färg i en cirkel
Nödbromsning pågår

Den automatiska nödbromsen aktiveras endast när fordonet körs i hastigheter mellan omkring 3 mph (5 km/h) och 124 mph (200 km/h).

Den automatiska nödbromsen bromsar inte eller slutar bromsa när:

 • Du vrider tvärt på fyrkantig ratt (eller ratt).
 • Du trampar ner och släpper upp bromspedalen medan den automatiska nödbromsen bromsar.
 • Du accelererar hårt medan den automatiska nödbromsen bromsar.
 • Det inte längre finns ett fordon, en motorcykel, cykel eller fotgängare framför fordonet.

Automatisk nödbromsning aktiveras alltid när du startar Model S. Avaktivera för aktuell körning genom att växla till parkeringsläget och trycka på Reglage > Autopilot > Automatisk nödbromsning. Även om den automatiska nödbromsen avaktiveras kan fordonet bromsas efter en första kollision för att minska ytterligare sammanstötningar (se Flerkollisionsbromsning). I avstängt läge visar pekskärmen ett visuellt meddelande.

Automatisk nödbromsning avaktiverad
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Vi rekommenderar starkt att du inte avaktiverar den automatiska nödbromsfunktionen. Om funktionen är avaktiverad bromsas inte Model S i situationer där en kollision anses vara tänkbar.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Automatisk nödbromsning är framtagen för att dämpa kraften i frontal- och backkollisioner med begränsad funktionalitet under backning.
En visuell varning visas på pekskärmen om automatisk nödbromsning inte är tillgänglig.
Automatisk nödbromsning är inte tillgänglig
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Automatisk nödbromsning har utformats för att minska skadorna vid en kollision. Den är inte avsedd att undvika en kollision.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Flera faktorer kan påverka den automatiska nödbromsens prestanda och leda till att fordonet inte bromsar alls eller bromsar in vid fel tillfälle, till exempel då ett fordon delvis befinner sig i färdriktningen eller om det ligger skräp på vägen. Det är förarens ansvar att köra säkert och att hela tiden behålla kontrollen över fordonet. Förlita dig aldrig på att den automatiska nödbromsfunktionen kan bromsa tillräckligt för att förhindra eller minska risken för skador av en kollision.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Automatisk nödbromsning utgör ingen ersättning för att bibehålla ett säkert avstånd mellan dig och fordonet framför.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Bromspedalen trycks ned snabbt under automatisk inbromsning. Kontrollera att bromspedalen alltid kan röra sig fritt. Placera inget under eller på golvmattan på förarsidan (inte heller någon annan matta) och se alltid till att golvmattan ligger säkert på plats. Underlåtenhet att följa detta kan leda till att bromspedalen inte kan röra sig fritt.

Flerkollisionsbromsning

Utöver automatisk nödbromsning kan Model S bromsas för att förhindra eller minska efterföljande kollision efter en första kollision om utlösning av krockkudde registreras. Bromsarna kan aktiveras oavsett körhastigheten.

Hindermedveten acceleration

Den hindermedvetna accelerationen är framtagen för att dämpa kraften i en kollision genom att minska motorns vridmoment och i vissa fall bromsa, om Model S identifierar ett hinder i körbanan. Du ser en visuell varning på instrumentpanelen och hör ett ljud när bromsarna läggs i automatiskt. Om Model S till exempel har parkerats framför en stängd garagedörr med körläge framåt aktiverat och upptäcker att du har tryckt ned gaspedalen hårt. Även om Model S fortfarande accelererar och kör på garagedörren kan det minskade motormomentet resultera i mindre skador.

Den hindermedvetna accelerationen fungerar bara om alla de här villkoren är uppfyllda samtidigt:

 • Körläge framåt eller bakåt är aktiverat.
 • Model S har stannats eller körs med en lägre hastighet än 16 km/h (10 mph)..
 • Model S upptäcker ett föremål i närheten på körbanan.

Om du vill avaktivera den hindermedvetna accelerationen trycker du på Reglage > Autopilot > Hindermedveten acceleration.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Hindermedveten acceleration har utformats för att minska skadorna vid en kollision. Den är inte avsedd att undvika en kollision.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Det är inte säkert att hindermedveten acceleration begränsar vridmomentet i alla situationer, t.ex. om du gör en skarp sväng in på en parkeringsruta. Flera faktorer, t.ex. miljöförhållanden, avstånd till ett hinder och en förares åtgärder, kan begränsa, fördröja eller hindra hindermedveten acceleration.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Förlita dig inte på att den hindermedvetna accelerationen kontrollerar accelerationen eller undviker eller begränsar skadorna vid en kollision. Försök inte testa den hindermedvetna accelerationen. Det kan leda till allvarliga egendomsskador, kroppsskador eller dödsfall.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Flera faktorer kan påverka prestandan hos den hindermedvetna accelerationen och orsaka en olämplig minskning av motormomentet eller en minskning vid fel tillfälle och/eller oönskad bromsning. Det är förarens ansvar att köra säkert och att hela tiden behålla kontrollen över Model S.

Undantag och begränsningar

Alla föremål, fordon, cyklar eller fotgängare upptäcks inte alltid av kollisionsvarningens funktioner, vilket kan leda till onödiga, felaktiga, ogiltiga eller missade varningar, särskilt under följande omständigheter:

 • Om vägen har skarpa kurvor.
 • Om sikten är dålig (på grund av ihållande regn, snö, dimma osv.).
 • Om skarpt ljus (t.ex. direkt solljus eller helljus på ett mötande fordon) påverkar kamerans sikt.
 • En kamera eller sensor är blockerad (smutsig, täckt, immig, täckt av en dekal osv.).
 • En eller flera av sensorerna (i förekommande fall) är skadade, smutsiga eller blockerade (av exempelvis lera, is eller snö eller av frontskydd, lackrinningar eller självhäftande produkter som omsvep, dekaler, gummibeläggning eller liknande).
 • Väderförhållanden (kraftigt regn, snö, dimma eller extremt höga eller låga temperaturer) stör sensorernas funktion.
 • Sensorerna (i förekommande fall) är påverkade av annan elektrisk utrustning eller enheter som genererar ultraljudsvågor.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Ovanstående beskrivning innehåller inte alla situationer som kan uppstå och som kan störa funktionen för kollisionsavvärjning. Det kan finnas flera andra skäl till att funktionen inte fungerar som den ska. Det är förarens ansvar att undvika kollisioner genom att vara uppmärksam och ha uppsikt samt reagera så tidigt som möjligt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Om ett problem uppstår i funktionen Kollisionsavvärjning visas ett varningsmeddelande i Model S. Kontakta Tesla Service.