Växling

Växla med hjälp av pekskärmen

När du trycker ner bromspedalen i parkeringsläge visas körlägesväljaren på pekskärmens ena sida. Använd körlägesväljaren för att växla Model S: svep uppåt för körläge framåt, svep nedåt för bakåt, eller tryck på P för parkeringsläge eller N för friläge. Körlägesväljaren finns alltid tillgänglig på pekskärmen när du trycker på Reglage.

Finger som pekar på bilikonen med pilar som pekar uppåt och nedåt
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
För att växla från körläge framåt till bakåt eller omvänt måste körhastigheten vara under 5 mph (8 km/h).

Pekskärmens körlägesväljare visar alltid Parkering och Neutral. För att lägga i Parkering när du kör i lägre hastighet än 5 mph (8 km/h) trycker du på knappen på körlägesväljaren samtidigt som du trycker på bromspedalen. I nödsituationer när du kör i högre hastigheter än 5 mph (8 km/h) håller du ned knappen Parkera för att aktivera nödbromsen.

Växla till neutralläget genom att öppna Reglage för att få fram körlägesväljaren, håll sedan in Neutral tills Neutral aktiveras.

Pekskärmen är den metod som föredras för att växla manuellt. I den osannolika situationen att pekskärmen är otillgänglig och därför inte går att använda aktiveras dock körlägesväljaren på mittkonsolen automatiskt och måste användas för att växla (se Växla med hjälp av mittkonsolen).

Om du försöker aktivera ett körläge som inte kan användas med den aktuella körhastigheten visar instrumentpanelen en varning, en tonsignal hörs och körläget ändras inte.

Automatisk startväxel

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Automatisk startväxel är en BETA-funktion och är som standard avaktiverad.

När Automatisk startväxel är aktiverad, är Model S konfigurerad att automatiskt välja körläge framåt eller bakåt. Det valda körläget visas på instrumentpanelen när förardörren är stängd och säkerhetsbältet fastspänt.

Om du vill åsidosätta valet trycker du på bromspedalen och använder körlägesväljaren på pekskärmen för att växla till önskat körläge (framåt, bakåt, parkering, se Växla med hjälp av pekskärmen).

Bekräfta körlägesvalet och följ anvisningarna på instrumentpanelen innan du trycker ned gaspedalen.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Du ska, som alltid, vara medveten om fordonet och omgivningen innan du kör iväg. Förlita dig aldrig på att Model S automatiskt väljer ett lämpligt körläge utan att bekräfta körlägesvalet innan du börjar köra.

Om funktionen Automatisk startväxel inte är tillgänglig visas ett meddelande på instrumentpanelen.

Model S väljer automatiskt ett körläge när:

 • Automatisk startväxel är aktiverat (tryck på Reglage > Pedal och styrning > Automatisk startväxel).
 • Model S är i parkeringsläget.
 • Förarens säkerhetsbälte är fastspänt.
 • Bromspedalen är nedtryckt.
 • Alla dörrar och bagageluckan är stängda.
 • Körlägesväljaren på mittkonsolen är inte aktiverad (se Växla med hjälp av mittkonsolen).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Model S väljer inte körlägen automatiskt i assistentläget.

Automatisk startväxel är som standard avaktiverat. I avaktiverat läge används pekskärmen eller mittkonsolen för att växla manuellt. Aktivera Automatisk startväxel genom att trycka på Reglage > Pedal och styrning > Automatisk startväxel.

Växla med hjälp av mittkonsolen

Förutom manuell växling på pekskärmen kan du växla genom att trycka på P, R, N eller D på mittkonsolen. I de flesta situationer är de här knapparna inte tillgängliga förrän du trycker på en av dem för att aktivera den. I aktiverat läge tänds indikatorlamporna för respektive knapp och när du väljer P, R, N eller D lyser tillhörande indikatorlampa i gult.

Om pekskärmen skulle vara otillgänglig (på grund av exempelvis ett tekniskt fel), eller om Model S är i assistent- eller transportläge, aktiveras körlägesväljaren på mittkonsolen automatiskt utan att den behöver vidröras.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Du kan även aktivera körlägesväljaren på mittkonsolen genom ett lätt tryck samtidigt på båda rullningsknapparna på den fyrkantig ratt (eller ratt). Om du däremot trycker på och håller in båda knapparna samtidigt aktiveras körlägesväljaren och pekskärmen startas om (se Omstart av pekskärmen).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Främre och bakre bagageutrymmet samt dörrarna måste vara stängda för att växla med hjälp av mittkonsolen.
Bokstäverna P, R, N och D på mittkonsolen med förklaringar
 1. Parkering
 2. Back
 3. Neutral
 4. Körning
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
När pekskärmen är tillgänglig för växling och du har aktiverat körlägesväljaren på mittkonsolen manuellt avaktiveras mittkonsolen automatiskt om du inte växlar inom 10 sekunder.

Parkering

Model S lägger automatiskt i parkeringsläget när du ansluter en laddkabel eller om två eller fler av följande villkor uppfylls samtidigt medan du kör saktare än cirka 1,5 mph (2 km/h):

 • Om förarens säkerhetsbälte inte är fastspänt.
 • Om passagerarsensorn i förarsätet inte upptäcker en person.
 • Om förardörren öppnas.

Lägg i parkeringsläget manuellt genom att trycka ned bromspedalen och trycka på knappen Parkera på pekskärmens körlägesväljare. Om pekskärmen inte är tillgänglig trycker du på parkeringsläget på körlägesväljaren som sitter på mittkonsolen..

Om du försöker lägga i parkeringsbromsen när du kör snabbare än 5 mph (8 km/h) kommer nödbromsning aktiveras (se Nödbromsning).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om bromsarna inte fungerar på rätt sätt i nödsituationer trycker du på och håller in knappen Parkering på körlägesväljaren på pekskärmen för att stoppa Model S. Använd inte den här metoden för att stoppa fordonet om det inte är absolut nödvändigt.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Du måste alltid trycka ned bromspedalen för att växla ur parkeringsläget.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Model S lämnar inte parkeringsläget om en laddningskabel är inkopplad eller om laddningskontakten inte kan avgöra om en laddningskabel är inkopplad. Om Model S inte lämnar parkeringsläget kontrollerar du om det finns anvisningar om hur du ska fortsätta på instrumentpanelen eller pekskärmen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Föraren ansvar alltid för att säkerställa att fordonet är i parkeringsläge innan urstigning. Lita aldrig på att Model S automatiskt lägger i parkeringsläget åt dig; det kanske inte fungerar under vissa förhållanden.

Körning

För att manuellt lägga i körläge framåt sveper du uppåt på körlägesväljaren på pekskärmen eller trycker på D på körlägesväljaren på mittkonsolen om pekskärmen inte är tillgänglig. Du kan lägga in körväxeln när Model S står stilla eller rör sig i lägre hastighet än 5 mph (8 km/h) i backläget.

Back

För att manuellt lägga i körläge bakåt sveper du nedåt på körlägesväljaren på pekskärmen eller trycker på R på körlägesväljaren på mittkonsolen om pekskärmen inte är tillgänglig. Du kan lägga in backväxeln när Model S står stilla eller rör sig i en lägre hastighet än 5 mph (8 km/h) i körläget. Parkeringsassistansvyn kan stängas manuellt via pekskärmen genom att trycka på X i det övre hörnet.

Neutral

I neutralläge rullar Model S fritt om du inte trampar ned bromspedalen. Gör något av följande för att växla till neutralläge:

 • Öppna Reglage, håll sedan in ikonen Neutral på körlägesväljaren tills Model S aktiverar neutralläget.
 • Välj Neutral på körlägesväljaren på .
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
När Model S färdas i hastigheter över 5 mph (8 km/h) och du sveper nedåt eller uppåt på pekskärmens körlägesväljare visas ikonen Neutral längst ned på körlägesväljaren, från vilken du också kan välja att aktivera neutralläget.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Du måste trycka ned bromspedalen för att växla ur neutralläget om Model S körs långsammare än cirka 5 mph (8 km/h).

Model S växlar automatiskt till Parkering när du öppnar förardörren för att gå ur fordonet såvida inte fordonet är i specifikt läge som exempelvis transport- eller biltvättläge som tillåter att fordonet stannar kvar i Neutral även utan din tillsyn.

Hålla fordonet i neutralläget (transportläge)

Model S växlar automatiskt till parkeringsläget när du slutar köra och lämnar Model S. Om du vill att Model S ska vara kvar i neutralläge så att den kan rulla fritt (t.ex. för att rulla den ombord på en transportbil) måste du aktivera transportläget:

 1. Lägg i parkeringsläget.
 2. Tryck på bromspedalen.
 3. Tryck på Reglage > Service > Bogseringsläge. På pekskärmen visas ett meddelande som påminner dig om hur du ska transportera Model S på ett korrekt sätt.
 4. Tryck och håll in knappen Transportläge tills den blir blå. Model S hjul snurrar nu fritt och kan rullas långsamt (inte snabbare än gångfart) under korta avstånd eller vinschas (till exempel upp på en lastbil).

För mer information om transportläget, se Aktivera transportläget.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Det går inte att aktivera ett körläge med Model S i transportläget. Först måste du avbryta transportläget genom att trycka på Transportläge igen. Det går också att avbryta transportläget genom att använda pekskärmen eller körlägesväljaren på mittkonsolen för att lägga i parkeringsläget eller om du aktiverar parkeringsbromsen genom att trycka på Reglage > Säkerhet > Parkeringsbroms.