Växling

Växla med hjälp av pekskärmen

När du trycker ner bromspedalen i parkeringsläge visas körlägesväljaren på pekskärmens ena sida. Använd körlägesväljaren för att växla Model S: svep uppåt för körläge framåt, svep nedåt för bakåt, eller tryck på P för parkeringsläge eller N för friläge. Körlägesväljaren finns alltid tillgänglig på pekskärmen när du trycker på Reglage.

Finger som pekar på bilikonen med pilar som pekar uppåt och nedåt
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
För att växla från körläge framåt till bakåt eller omvänt måste körhastigheten vara under 5 mph (8 km/h).

Pekskärmens körlägesväljare visar alltid Parkering och Neutral. För att lägga i Parkering när du kör i lägre hastighet än 5 mph (8 km/h) trycker du på knappen på körlägesväljaren samtidigt som du trycker på bromspedalen. I nödsituationer när du kör i högre hastigheter än 5 mph (8 km/h) håller du ned knappen Parkera för att sakta stanna fordonet.

Växla till neutralläget genom att öppna Reglage för att få fram körlägesväljaren, håll sedan in Neutral tills Neutral aktiveras.

Pekskärmen är den metod som föredras för att växla manuellt. I den osannolika situationen att pekskärmen är otillgänglig och därför inte går att använda aktiveras dock körlägesväljaren på mittkonsolen automatiskt och måste användas för att växla (se Växla med hjälp av mittkonsolen).

Om du försöker aktivera ett körläge som inte kan användas med den aktuella körhastigheten visar instrumentpanelen en varning, en tonsignal hörs och körläget ändras inte.

Automatisk växling (beta)

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Automatisk växling är en beta-funktion och är som standard avaktiverad.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Beroende på region, fordonskonfiguration, tillval och programvaruversion har ditt fordon eventuellt inte Automatiskt växling (beta) eller så fungerar kanske inte funktionen exakt enligt beskrivningen.

Automatisk växling (Beta) kan växla mellan kör- och backläget eller lämna parkeringsläget för att underlätta vid åtgärder som vändningar, parkering eller backning ut från en parkeringsplats. Om du vill aktivera funktionen trycker du på Reglage > Pedaler och styrning > Automatisk växling (Beta)och väljer eller Lämna parkeringsläget.

Med , Automatisk växling (Beta) kan du växla utan att använda pekskärmen baserat på omgivande förhållanden. Det här underlättar vid vändningar, parallell parkering, backning ut från en parkeringsplats och liknande körmanövrar. När fordonet underlättar vid växling visas en beredskapsindikator på instrumentpanel .

Med Lämna parkeringsläget är Model S utformad att välja kör- eller backläget när parkeringsläget lämnas (till exempel när du kör ut från en parkeringsplats). Model S väljer ett körläge när:

väljer ett körläge när:
 • Automatisk växling (Beta) är aktiverat.
 • Model S är i parkeringsläget (för Lämna parkeringsläget) eller i kör- eller backläget (för ).
 • Förarens säkerhetsbälte är fastspänt.
 • Bromspedalen är nedtryckt.
 • Alla dörrar och bagageluckan är stängda.
 • Körlägesväljaren på mittkonsolen är inte aktiverad.

Automatisk växling (Beta) är utformat för att förbättra körupplevelsen och visas endast under vissa förhållanden, exempelvis kan det krävas att det finns ett fordon eller objekt framför eller bakom som gör att manövern påbörjas. Bekräfta körlägesvalet och följ anvisningarna på instrumentpanelinnan du trycker ned gaspedalen.

Om du vill åsidosätta valet trycker du på bromspedalen och använder körlägesväljaren på pekskärmen för att manuellt växla till önskat körläge. När du har åsidosatt valet måste du växla igen för att Automatisk växling (Beta) ska visas. Om funktionen Automatisk växling (Beta) inte är tillgänglig visar instrumentpanel ett meddelande.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Model S tillåter inte Automatisk växling (Beta) i vissa lägen och körsituationer, inklusive men inte begränsat till: parkeringsvärdsläget, Track Mode, Krypa, släpvagnsläget med flera.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Förlita dig inte på Automatisk växling (Beta) utan att bekräfta valet innan du fortsätter. Var alltid uppmärksam, övervaka omgivningarna och manövrera på ett säkert sätt.

Automatisk startväxel

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Automatisk startväxel är en BETA-funktion och är som standard avaktiverad.

När Automatisk startväxel är aktiverad, är Model S konfigurerad att automatiskt välja körläge framåt eller bakåt. Det valda körläget visas på instrumentpanelen när förardörren är stängd och säkerhetsbältet fastspänt.

Om du vill åsidosätta valet trycker du på bromspedalen och använder körlägesväljaren på pekskärmen för att växla till önskat körläge (framåt, bakåt eller parkering).

Bekräfta körlägesvalet och följ anvisningarna på instrumentpanelen innan du trycker ned gaspedalen.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Du ska, som alltid, vara medveten om fordonet och omgivningen innan du kör iväg. Förlita dig aldrig på att Model S automatiskt väljer ett lämpligt körläge utan att bekräfta körlägesvalet innan du börjar köra.

Om funktionen Automatisk startväxel inte är tillgänglig visas ett meddelande på instrumentpanelen.

Model S väljer automatiskt ett körläge när:

 • Automatisk startväxel är aktiverat (tryck på Reglage > Pedal och styrning > Automatisk startväxel).
 • Model S är i parkeringsläget.
 • Förarens säkerhetsbälte är fastspänt.
 • Bromspedalen är nedtryckt.
 • Alla dörrar och bagageluckan är stängda.
 • Körlägesväljaren på mittkonsolen är inte aktiverad.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Model S väljer inte körlägen automatiskt i parkeringsvärdsläget.

Automatisk startväxel är som standard avaktiverat. I avaktiverat läge används pekskärmen eller mittkonsolen för att växla manuellt. Aktivera Automatisk startväxel genom att trycka på Reglage > Pedal och styrning > Automatisk startväxel.

Växla med hjälp av mittkonsolen

Förutom manuell växling på pekskärmen kan du växla genom att trycka på P, R, N eller D på mittkonsolen. I de flesta situationer är de här knapparna inte tillgängliga förrän du trycker på en av dem för att aktivera den. I aktiverat läge tänds indikatorlamporna för respektive knapp och när du väljer P, R, N eller D lyser tillhörande indikatorlampa i gult.

Om pekskärmen skulle vara otillgänglig (på grund av exempelvis ett tekniskt fel), eller om Model S är i assistent- eller transportläge, aktiveras körlägesväljaren på mittkonsolen automatiskt utan att den behöver vidröras.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Du kan även aktivera körlägesväljaren på mittkonsolen genom ett lätt tryck samtidigt på båda rullningsknapparna på den fyrkantig ratt (eller ratt). Om du däremot trycker på och håller in båda knapparna samtidigt aktiveras körlägesväljaren och pekskärmen startas om (se Omstart av pekskärmen).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Främre och bakre bagageutrymmet samt dörrarna måste vara stängda för att växla med hjälp av mittkonsolen.
Bokstäverna P, R, N och D på mittkonsolen med förklaringar
 1. Parkering
 2. Back
 3. Neutral
 4. Körning
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
När pekskärmen är tillgänglig för växling och du har aktiverat körlägesväljaren på mittkonsolen manuellt avaktiveras mittkonsolen automatiskt om du inte växlar inom 10 sekunder.

Parkering

Lägg i parkeringsläget manuellt genom att trycka ned bromspedalen och trycka på knappen Parkera på pekskärmens körlägesväljare. Om pekskärmen inte är tillgänglig trycker du på parkeringsläget på körlägesväljaren som sitter på mittkonsolen..

Model S växlar automatiskt till parkeringsläget (P) för att förhindra bortrullning under körning i låga hastigheter. Det här inträffar när du ansluter en laddkabel, knäpper upp säkerhetsbältet eller öppnar dörren i körläge eller friläge. Se till att laddkabeln är borttagen, spänn fast säkerhetsbältet och stäng dörren innan du lämnar parkeringsläget.

Om du försöker lägga i parkeringsbromsen när du kör snabbare än 5 mph (8 km/h) kommer nödbromsning aktiveras (se Bromsa och stoppa).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om bromsarna inte fungerar på rätt sätt i nödsituationer trycker du på och håller in knappen Parkering på körlägesväljaren på pekskärmen för att stoppa Model S. Använd inte den här metoden för att stoppa fordonet om det inte är absolut nödvändigt.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Du måste alltid trycka ned bromspedalen för att växla ur parkeringsläget.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Model S lämnar inte parkeringsläget om en laddningskabel är inkopplad eller om laddningskontakten inte kan avgöra om en laddningskabel är inkopplad. Om Model S inte lämnar parkeringsläget kontrollerar du om det finns anvisningar om hur du ska fortsätta på instrumentpanelen eller pekskärmen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Föraren ansvar alltid för att säkerställa att fordonet är i parkeringsläge innan urstigning. Lita aldrig på att Model S automatiskt lägger i parkeringsläget åt dig.

Körning

För att manuellt lägga i körläge framåt sveper du uppåt på körlägesväljaren på pekskärmen eller trycker på D på körlägesväljaren på mittkonsolen om pekskärmen inte är tillgänglig. Du kan lägga in körväxeln när Model S står stilla eller rör sig i lägre hastighet än 5 mph (8 km/h) i backläget.

Back

För att manuellt lägga i körläge bakåt sveper du nedåt på körlägesväljaren på pekskärmen eller trycker på R på körlägesväljaren på mittkonsolen om pekskärmen inte är tillgänglig. Du kan lägga in backväxeln när Model S står stilla eller rör sig i en lägre hastighet än 5 mph (8 km/h) i körläget. Parkeringsassistansvyn kan stängas manuellt via pekskärmen genom att trycka på X i det övre hörnet.

Neutral

I neutralläge rullar Model S fritt om du inte trampar ned bromspedalen. Gör något av följande för att växla till neutralläge:

 • Öppna Reglage, håll sedan in ikonen Neutral på körlägesväljaren tills Model S aktiverar neutralläget.
 • Välj Neutral på körlägesväljaren på .
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
När Model S färdas i hastigheter över 5 mph (8 km/h) och du sveper nedåt eller uppåt på pekskärmens körlägesväljare visas ikonen Neutral längst ned på körlägesväljaren, från vilken du också kan välja att aktivera neutralläget.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Du måste trycka ned bromspedalen för att växla ur neutralläget om Model S körs långsammare än cirka 5 mph (8 km/h).

Model S växlar automatiskt till Parkering när du öppnar förardörren för att gå ur fordonet såvida inte fordonet är i specifikt läge som exempelvis transport- eller biltvättläge som tillåter att fordonet stannar kvar i Neutral även utan din tillsyn.

Hålla fordonet i neutralläget (transportläge)

Om du vill att Model S ska vara kvar i neutralläge så att den kan rulla fritt (t.ex. för att rulla den ombord på en transportbil) måste du aktivera transportläget:

 1. Lägg i parkeringsläget.
 2. Tryck på bromspedalen.
 3. Tryck på Reglage > Service > Bogseringsläge. På pekskärmen visas ett meddelande som påminner dig om hur du ska transportera Model S på ett korrekt sätt.
 4. Tryck på Transportläge. Den blir blå för att visa att Model S nu är i transportläget. Model S hjul snurrar nu fritt och kan rullas långsamt (inte snabbare än gångfart) under korta avstånd eller vinschas (till exempel upp på en lastbil).

För mer information om transportläget, se Aktivera transportläget.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Det går inte att aktivera ett körläge med Model S i transportläget. Först måste du avbryta transportläget genom att trycka på Transportläge igen. Det går också att avbryta transportläget genom att använda pekskärmen eller körlägesväljaren på mittkonsolen för att lägga i parkeringsläget eller om du aktiverar parkeringsbromsen genom att trycka på Reglage > Säkerhet > Parkeringsbroms.