Framsäten och baksäten

Korrekt körposition

Sätet, nackstödet, säkerhetsbältet och krockkuddarna fungerar tillsammans för att maximera din säkerhet. Att använda dessa korrekt säkerställer bättre skydd.

Person som sitter i förarsätet med fastspänt säkerhetsbälte och händerna på ratten

Placera sätet så att du kan använda säkerhetsbältet på rätt sätt, genom att befinna dig så långt som möjligt från den främre krockkudden:

 1. Sitt rakt upp med båda fötterna på golvet och med ryggstödet i upprätt läge.
 2. Se till att du når pedalerna lätt och att dina armar är en aning böjda när du håller i fyrkantig ratt (eller ratt). Bröstkorgen ska befinna sig minst 10 tum (25 cm) från mitten av krockkuddeskyddet.
 3. Placera säkerhetsbältets axeldel halvvägs mellan nacken och axeln. Placera bältets höftdel tätt över höfterna och inte över magen.

Model S Framsätena har inbyggda nackstöd som inte kan justeras eller tas bort.

Justera framsätena

Tre justeringsrattar på sätets sida
 1. Flytta sätet framåt/bakåt och justera sätets höjd och lutning uppåt/nedåt.
 2. Justera ryggstödet.
 3. Justera svankstödet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Kontrollera att området runt framsätet är fritt från hinder (personer och föremål) innan du justerar framsätet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Justera inte sätena medan du kör. Att göra det kan öka risken för en kollision.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Att åka i en bil som rör sig med ryggstödet tillbakafällt kan resultera i allvarliga skador vid en kollision eftersom du kan glida under bältets höftdel, eller så kan du kastas in i bältet. Se till så att ryggstödet inte lutar bakåt mer än 30 grader när bilen rullar.

Kalibrera säten

Du kan kalibrera förarsätet (i förekommande fall). Det är användbart om sätets inställningsområde är begränsat eller om förarprofilen inte automatiskt justerar sätet efter dig. Gå till Reglage > Service > Förarsäte, Kalibrering av ratt och speglar och följ anvisningarna på pekskärmen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Kontrollera att det inte finns något bakom eller under förarsätet under kalibreringen. I annat fall finns det risk för allvarliga personskador.

Fälla ner baksätena

Model S har ett delat baksäte som kan fällas framåt.

Innan du fäller sätena ska du ta bort eventuella föremål från sätena och det bakre benutrymmet. För att kunna fälla ned baksätena helt kanske du behöver flytta framsätena framåt. Fäll ned ett baksäte genom att trycka på motsvarande knapp på sätets baksida.

Två pilar som var och en pekar mot en knapp på baksätenas utsida

Du kan även fälla baksätena helt framåt genom att trycka på motsvarande omkopplare på vänster sida i det bakre bagageutrymmet. När du trycker på omkopplaren lossas ryggstödet. Du kan sedan trycka ned det tills det ligger plant.

En zoomruta som visar en omkopplare till vänster i det bakre bagageutrymmet

För att fälla upp sätena till upprätt position drar du dem uppåt tills de låses på plats. Kontrollera att sätet är låst i upprätt läge genom att försöka dra det framåt.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Körning med nedfällda baksäten kan höja ljudnivån i kupéområdet (du kan till exempel höra vibrationsljud från fordonets bakre del, till exempel bagageutrymmet, fjädringen osv.).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Innan du fäller sätena helt nedåt ska du se till att säkerhetsbältena inte är fastspända och att det inte finns några föremål på sätena.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
När du fäller upp baksätets ryggstöd ska du hålla säkerhetsbältet ur vägen i syfte att se till att säkerhetsbältet inte fastnar bakom ryggstödet eller i säteslåset.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Se alltid till att sätena låses i upprätt position genom att försöka skjuta dem framåt eller bakåt och kontrollera att spärren låser. Om du inte gör det kan det öka risken för personskador.

Nackstöd

I framsätet finns inbyggda nackstöd som du inte kan justera.

De yttre baksätena har ett justerbart nackstöd som kan höjas, sänkas eller tas bort. Nackstödet ska alltid vara höjt och låst i läge (så att dess mittpunkt är i linje med huvudets mittpunkt) när platsen upptas av en passagerare som inte sitter i en bilbarnstol.

Lyft nackstödet till önskad position. För att sänka nackstödet håller du in knappen på det yttre stagets bas och trycker samtidigt ned nackstödet.

En pil som pekar mot en knapp på nackstödets bas, med en pil som pekar nedåt mot nackstödets dyna

Så här tar du bort ett huvudstöd:

 1. Lyft nackstödet för att höja det.
 2. Håll in knappen på det högra stagets bas.
 3. Stick in ett kort, platt föremål (som en liten spårskruvmejsel) i öppningen på det motsatta stagets inre bas och dra huvudstödet uppåt.
  En pil som pekar mot en knapp på nackstödets bas, en skruvmejsel som är placerad på insidan av nackstödets bas, med en pil som pekar uppåt mot nackstödets dyna

Sätesvärme

Alla säten innehåller värmedynor. Dessutom är båda framsätena ventilerade. Du kan reglera sätesvärmarna i alla sätespositioner med hjälp av pekskärmen.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
För att undvika brännskador vid långvarig användning ska personer med perifer neuropati eller begränsad förmåga att känna smärta på grund av diabetes, ålder, neurologiska skador eller andra sjukdomstillstånd iaktta försiktighet vid användning av klimatanläggningen och sätesuppvärmarna.

Sätesskydd

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Använd inte sätesöverdrag på framsätena. Dessa kan begränsa uppblåsningen av sätesmonterade sidokrockkuddar om en kollision inträffar. Sätesskydd kan påverka systemet för detektering av passagerare som används för att avgöra statusen för passagerarens främre krockkudde.