Bromsa och stoppa

Bromssystem

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Ett fungerande bromssystem är avgörande för säkerheten. Om du konstaterar ett problem med bromspedalen, bromsoket, eller någon komponent i bromssystemet hos Model S ska du omedelbart kontakta Tesla.

Model S har låsningsfria bromsar (ABS) som förhindrar att hjulen låses när du använder maximalt bromstryck. Detta förbättrar styrförmågan vid kraftiga inbromsningar under de flesta vägförhållanden.

Vid nödinbromsningar övervakar ABS-systemet kontinuerligt hastigheten för varje hjul och varierar bromstrycket beroende på det tillgängliga greppet.

Det förändrade bromstrycket kan kännas som en pulserande känsla i bromspedalen. Detta innebär att ABS-systemet fungerar och beror inte på något fel. Håll ner bromspedalen med ett bestämt och stabilt tryck när du känner pulserandet.

Gul ikon med bokstäverna "ABS" i en cirkel.
ABS-indikatorn på instrumentpanelen blinkar till i gult när du startar Model S. Om denna indikator tänds vid något annat tillfälle innebär det att ett ABS-fel har uppstått och att ABS inte fungerar. Kontakta Tesla. Bromssystemet förblir helt funktionsdugligt och påverkas inte av ett ABS-fel. Bromssträckorna kan emellertid bli längre. Kör försiktigt och undvik kraftiga inbromsningar.
Röd ikon med ett utropstecken och ordet "BROMS" under.
Om instrumentpanelen vid något tillfälle visar denna röda bromsindikator, förutom en kort blinkning när Model S startas har ett fel i bromssystemet detekterats eller så är bromsvätskenivån låg. Kontakta omedelbart Tesla. När du kan stanna på ett säkert sätt, tryck ned bromspedalen med jämn kraft tills fordonet stannat.
Gul ikon med ett utropstecken och ordet "BROMS" under.
Instrumentpanelen visar denna gula bromsindikator om ett fel upptäckts i bromsförstärkaren. När du kan stanna på ett säkert sätt, tryck ned bromspedalen med jämn kraft tills fordonet stannat. Hydraulisk förstärkningskompensation aktiveras (se Hydraulisk förstärkningskompensation).

Nödbromsning

I ett nödläge ska bromspedalen tryckas ner hårt och hållas nere med ett bestämt tryck även om vägunderlaget är halt. ABS varierar bromskraften på varje hjul beroende på vilket grepp hjulet har. Detta förhindrar att hjulen låses och säkerställer att du kan stoppa så säkert som möjligt.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Pumpa inte med bromspedalen. Att pumpa med bromspedalen kan avbryta ABS-systemets funktion och kan öka bromssträckan.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Håll alltid ett säkert avstånd till framförvarande fordon och var uppmärksam på riskfyllda trafikförhållanden. ABS-systemet kan förkorta bromssträckan men det kan inte besegra naturlagarna. Det eliminerar inte heller risken för vattenplaning (då ett vattenlager förhindrar direkt kontakt mellan däcken och vägen).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Den automatiska nödbromsen (se Automatisk nödbroms) kan gripa in och bromsa fordonet automatiskt i situationer där det finns risk för kollision. Den automatiska nödbromsen är inte avsedd att förhindra en kollision. Den kan i bästa fall minimera effekten av en frontalkollision genom att försöka minska körhastigheten. Om du förlitar dig på den automatiska nödbromsen för att förhindra kollisioner kan det leda till allvarlig personskada eller dödsfall.

Dynamiska bromsljus (i förekommande fall)

Om du kör i över 30 mph (50 km/h) och bromsar kraftigt (eller om den automatiska nödbromsen aktiveras) blinkar bromsljusen snabbt för att varna andra förare om att Model S snabbt saktar ned. Om Model S stannar helt aktiveras varningsblinkers. De blinkar tills du trycker på accelerationspedalen eller manuellt trycker på varningsblinkersknappen för att stänga av dem (se Varningsblinkers).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Vid bogsering av en släpvagn (i förekommande fall) fungerar släpvagnens bromsljus enligt beskrivningen ovan även när släpvagnen inte är utrustad med ett separat bromssystem.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
När du bogserar en släpvagn (i förekommande fall) ska du alltid öka avståndet till framförvarande fordon. Plötslig bromsning kan resultera i sladdning eller fällknivsbeteende och förlorad kontroll.

Torkning av bromsskiva

För att se till att bromsarna bibehåller bra gensvar i kallt och vått väder är Model S utrustad med torkning av bromsskiva. När kallt och vått väder upptäcks applicerar denna funktion upprepade gånger en ej förnimbar bromskraft för att ta bort vatten från bromsskivornas ytor.

Hydraulisk kompensation för fading

Model S är utrustat med hydraulisk kompensation för fading. Detta bidrar till att övervaka bromssystemets tryck och ABS-funktion vid nedsatt bromsförmåga. Vid nedsatt bromsförmåga (till exempel till följd av bromsfading eller kallt och vått väder) kan du höra ett ljud, känna att bromspedalen sjunker eller märka att fordonet bromsas hårdare. Bromsa som vanligt och fortsätt att trampa ned bromspedalen utan att släppa eller pumpa den.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Om bromsarna inte fungerar som de ska så stannar du fordonet när det är säkert och kontaktar Tesla Service.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Håll alltid ett säkert köravstånd till framförvarande fordon och kör försiktigt vid riskfyllda trafikförhållanden. Torkning av bromsskiva och hydraulisk kompensation för fading är inte en ersättning för att bromsa korrekt.

Hydraulisk förstärkningskompensation

Model S är utrustad med en bromsförstärkare som aktiverar bromsarna när bromspedalen trycks ned. Hydraulisk förstärkningskompensation aktiveras mekaniskt i händelse av fel på bromsförstärkaren. Om ett fel upptäcks i bromsförstärkaren känns det trögt att trycka ned bromspedalen och ett ljud kan höras när den trycks ned. Stanna Model S genom att stadigt trycka ned bromspedalen utan att släppa eller pumpa den. Kör försiktigt och håll ett säkert avstånd till andra trafikanter – bromspedalens respons och bromsprestandan kan vara nedsatt.

Regenerativ bromsning

Närhelst Model S rör sig och du inte har foten på accelerationspedalen saktar den regenerativa bromsningen ned fordonet och återför energiöverskottet till batteriet. Genom att planera dina stopp och sakta ned eller genom att inte trycka ned accelerationspedalen, kan du dra fördel av regenerativ bromsning för att öka räckvidden.

Fordonets fartminskning vid regenerativ bromsning kan variera beroende på batteriets aktuella tillstånd. Regenerativ bromsning kan exempelvis begränsas av om batteriet är kallt eller redan fulladdat.

Effektmätaren (en tunn horisontell linje centrerad längst ned på instrumentpanelen) visar effektförbrukningen i realtid:

  1. På effektmätarens vänstra sida visas effekten som genereras av regenerativ bromsning eller effekten som används för att sakta ned fordonet. Effekten som matas tillbaka till batteriet visas i grönt medan effekten som används av det ordinarie bromssystemet visas i grått.
  2. På effektmätarens högra sida visas effekten som används för att accelerera fordonet. Under acceleration fylls effektmätarens högra sida med grå färg vilken representerar vilken mängd effekt som används.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
För att säkerställa synligheten när skärmen är mörk, byts den grå färgen för effekten då ut mot vit färg.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om du sätter på vinterdäck med tuff gummiblandning och däckmönster kan det leda till tillfällig minskning av den regenerativa bromskraften. Men fordonet är utformat för kontinuerlig omkalibrering så att det efter ett däckbyte alltmer återställer den regenerativa bromskraften efter några raka accelerationer. För de flesta förare genomförs denna efter en kort stunds normal körning. Men förare som oftast accelererar mjukt kan behöva använda kraftigare accelerationer under själva kalibreringsprocessen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Under snöiga eller isiga förhållanden kan Model S uppleva att väggreppet förloras vid regenerativ bromsning

Parkeringsbroms

Aktivera parkeringsbromsen genom att trycka på Reglage > Säkerhet > Parkeringsbroms. Följ anvisningarna på skärmen.

Du kan använda pekskärmen till att koppla ur parkeringsbromsen manuellt (vilket även ställer Model S i neutralläge):

  1. Tryck på Reglage > Säkerhet.
  2. Tryck på bromspedalen och tryck därefter på Parking Brake. Om Model S tidigare stod i parkeringsläget växlar den nu till neutralläget.
Röd ikon med bokstaven P i en cirkel och ordet "PARKERING" under.
När du aktiverar parkeringsbromsen manuellt med hjälp av pekskärmen tänds parkeringsbromsens röda indikatorlampa på instrumentpanelen.
Gul ikon med bokstaven P i en cirkel.
Om det uppstår ett elektriskt fel på parkeringsbromsen tänds parkeringsbromsens gula indikatorlampa och ett felmeddelande visas på instrumentpanelen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Parkeringsbromsen verkar endast på bakhjulen och är inte beroende av det pedalmanövrerade bromssystemet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Om det mot förmodan inträffar att Model S förlorar strömmen har du inte tillgång till pekskärmen och kan därför inte lossa parkeringsbromsen utan att först starta med startkablar Model S (se Anvisningar för biltransportörer).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Det kan hända att bakhjulen inte får tillräckligt med grepp under snöiga eller isiga förhållanden för att förhindra att Model S glider nerför en lutning, särskilt om du inte använder vinterdäck. Parkera inte i backar när det är snö eller is ute. Du är alltid ansvarig för att parkeringen sker på ett säkert sätt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Din Model S kan visa en varning om vägen är för brant för en säker parkering eller om parkeringsbromsen inte är ordentligt aktiverad. Dessa varningar är endast vägledande och ersätter inte förarens bedömningar om dels när det är säkert att parkera och dels gällande väg- eller väderleksförhållandena. Låt aldrig dessa varningar vara avgörande för om det på någon plats är säkert eller inte att parkera. Du är alltid ansvarig för att parkeringen sker på ett säkert sätt.

Bromsslitage

Model S Bromsbeläggen på har slitageindikatorer. En slitageindikator är en tunn metallremsa som är fäst på bromsbelägget och som tjuter när den gnids mot bromsskivan om bromsbelägget är slitet. Detta tjutande ljud innebär att bromsbeläggen har nått slutet av sin livslängd och måste bytas. Kontakta Tesla Service om bromsbeläggen behöver bytas.

Bromsarna ska med jämna mellanrum kontrolleras visuellt genom att man tar av hjulet. Detaljerade specifikationer och serviceintervall för bromsskivor och bromsbelägg finns i Delsystem. Dessutom rekommenderar Tesla rengöring och smörjning av bromsoken varje år eller efter 12 500 miles (20 000 km) i områden där vägarna saltas under vintermånaderna.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Om slitna bromsbelägg inte byts ut skadas bromssystemet, vilket kan leda till riskfyllda inbromsningar.