Luftfjädring

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
När Model S startar kan du höra ljudet från kompressorn när luftfjädringssystemets behållare fylls med luft.

Model S är utrustad med adaptiv luftfjädring som ger överlägsen åkkvalitet och ger möjlighet att välja mjukare eller stadigare åkning enligt önskemål. När bilen är tungt lastad ser systemet även till att hålla bilens främre och bakre del på samma höjd. Du kan justera åkhöjden manuellt för att anpassa den till förhållandena (du kan till exempel höja Model S när du behöver extra markfrigång, exempelvis när du kör på en brant uppfart eller ramp, i djup snö, över stora farthinder, trottoarkanter osv.).

Gul ikon med en fordonskontur och pilar som riktas uppåt och nedåt.
Om ett fel detekteras som minskar prestanda hos det adaptiva luftfjädringssystemet tänds en gul indikatorlampa på instrumentpanelen. Kontakta Tesla om problemet kvarstår.
Röd ikon med en fordonskontur och pilar som riktas uppåt och nedåt.
Om ett fel som avaktiverar det adaptiva luftfjädringssystemet detekteras tänds en röd indikatorlampa på instrumentpanelen. Kontakta Tesla.

Ställa in markfrigång

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Innan du justerar fjädringshöjden måste du säkerställa att Model S går fri från alla hinder, ovanför och under fordonet.

Du kan ställa in markfrigången manuellt genom att trycka ned bromspedalen och trycka på Reglage > Fjädring på pekskärmen. De inställningar för markfrigång som finns tillgängliga beror på körhastigheten och andra förhållanden (till exempel att fjädringen inte sänks om en dörr är öppen). Dra skjutreglaget för att välja bland dessa alternativ:

 • Extra hög – När den ställs in till Extra hög sänks fjädringen automatiskt till standardmarkfrigång*, vilken är Medel eller Låg efter körning i cirka 100 fot (30 meter) eller när körhastigheten uppnår 15 mph (24 km/h). För att behålla inställningen Extra hög för en obegränsad körsträcka tills körhastigheten uppnår hastighetsgränsen, tryck på Fortsätt till 15 mph.
 • Hög – När den ställs in till Hög sänks fjädringen automatiskt till standardmarkfrigång*, vilken är Medel eller Låg efter körning i cirka 100 fot (30 meter) eller när körhastigheten uppnår 35 mph (56 km/h). För att behålla inställningen Hög för en obegränsad körsträcka tills körhastigheten uppnår hastighetsgränsen trycker du på Fortsätt till 35 mph.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Du kan också höja fjädringen till Hög genom att trycka på genvägen Höj fjädring i huvudreglagefönstret.
 • Medel – Inställningen Medel säkerställer optimal komfort och hantering under alla lastförhållanden.
 • Låg – Lastning eller avlastning av bagage och passagerare kan underlättas och aerodynamiken och hanteringen kan förbättras genom att sänka höjden.

Om inställningen Standardmarkfrigång är Låg är avstängd justeras markfrigången mellan Medel och Låg för att balansera åkkomfort, hantering och räckvidd. För att optimera hantering och räckvidd slår du på inställningen Standardmarkfrigång är Låg.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Undvik aggressiv körning (kraftig acceleration, skarpa svängar, osv.) när fjädringen är ställd i läge Hög eller Mycket hög. Det kan orsaka vibrationer och öka risken för skador.

Adaptiv fjädringsdämpning

Inställningarna som är associerade med Adaptiv fjädringsdämpning utför realtidsjusteringar av fjädringssystemet i syfte att optimera både åkning och köregenskaper. Välj bland:

 • Komfort – Ger bekvämare färd för en avslappnad körupplevelse.
 • Auto – Justerar enligt en mängd olika vägar och körstilar, vilket ger en lättflytande men ändå välkontrollerad färd.
 • Sport – Ger en stadigare, mer kontrollerad åkning som ökar förarens engagemang och vägkänsla.
 • Avancerat – Kan användas för att finjustera fjädringen genom att dra de enskilda skjutreglagen som justerar Åkkomfort och Hantering.

Tryck på Visa fjädringsdata för att visa detaljerad information om stötdämparna för varje hjul inklusive markfrigång, värden för kompression och återstuds, samt karossaccelerationer.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
När adaptiv fjädringsdämpning är inställd på Komfort eller Auto, kan det hända att fjädringen höjs för förbättrad åkkomfort på ojämna vägar. (Endast USA) denna funktion är beroende av att uppdaterade kartdata som inkluderar information om ojämna vägavsnitt finns tillgängliga.

Använd komfortdämpning i autopilot (i förekommande fall) – Dämpning aktiverar som standard automatiskt komfortinställningen när autopilot används och återgår till den valda inställning när autopilot inte längre används. Stäng av den här inställningen om du vill inaktivera den här funktionen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Inställningar för adaptiv fjädringsdämpning är avaktiverade när Track Mode (i förekommande fall) är aktiverat. Track Mode optimerar automatiskt inställningarna för adaptiv dämpning för att stötta vid aggressiv körning på inhägnade övningsbanor (se Track Mode).

Visualisering i realtid

Bilden av din Model S på fjädringsskärmen ger visualisering i realtid för luftfjädringssystemets status. Utöver att visuellt visa förändringar i markfrigången visar den även kompressions- och återstudslinjer som återspeglar hur fjädringssystemet styr stötdämparna för varje hjul baserat på de valda inställningarna och förändrade vägförhållanden. Båda styrs samtidigt. Tryck på Visa fjädringsdata för att visa detaljerad information om stötdämparna för varje hjul inklusive markfrigång, värden för kompression och återstuds, samt karossaccelerationer.

Autohöjande platser

När du höjer fjädringen till Hög eller Extra hög sparas platsen automatiskt. Genom att spara platsen behöver du inte manuellt höja fjädringen varje gång du kommer till en ofta besökt plats där du tidigare har höjt fjädringen. När du återvänder till den sparade platsen höjer Model S fjädringen och instrumentpanelen visar ett meddelande som indikerar att fjädringen höjs.

När en plats sparas sparar Model S även inställningen Fortsätt till XX mph (om den är angiven).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
När du återvänder till en sparad plats och kör snabbare än fjädringsinställningarna Hög och Mycket hög tillåter höjs inte fjädringen förrän Model S saktar ned.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
När du lämnat en sparad plats sänks fjädringen automatiskt. Det kan dock hända att den inte sänks förrän Model S uppnår den hastighets- och avståndsgräns vid vilken fjädringen sänks.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Markfrigången justeras inte om Model S anländer till en sparad plats och den befintliga fjädringsinställningen redan är högre än den nivå som har sparats för platsen.

Ta bort en autohöjande plats

Om du inte vill att fjädringen ska höjas automatiskt vid en plats trycker du på Höj alltid på den här platsen för att avmarkera valet i popup-fönstret som visas när du kommer till en sparad plats. Alternativt, när du använder genvägen Höj fjädring i huvudreglagefönstret trycker du på Platsen har sparats för att avmarkera valet.

Automatisk nivåreglering

Model S utrustad med luftfjädring som reglerar nivån automatiskt, även när strömmen är avstängd. För att undvika skada vid domkraftshöjning eller lyftning av fordonet måste du aktivera Domkraftsläge för att avaktivera automatisk nivåreglering (tryck ned bromspedalen och tryck på Reglage > Service > Domkraftsläge). Mer information finns i Domkraftsläge.