Fyrkantig ratt

Ställa in Fyrkantig ratt

Justera fyrkantig ratt genom att trycka på Reglage och på Ratt-ikonen.

Använd den vänstra rullningsknappen på fyrkantig ratt för att flytta fyrkantig ratt till önskat läge:

 • Ställ in höjd/lutningsvinkel på fyrkantig ratt genom att rulla den vänstra rullningsknappen uppåt eller nedåt.
 • Flytta fyrkantig ratt närmare eller längre bort från dig genom att rulla den vänstra rullningsknappen åt vänster eller höger.
Ratt med en zoomruta på det vänstra rullningshjulets knapp med blå pilar som pekar uppåt, nedåt, åt vänster och höger
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Ställ inte in fyrkantig ratt medan du kör.

Ställa in styrningskänslighet

Du kan justera styrsystemets känsla och känslighet så att det passar dig:

 1. Tryck på Reglage > Pedaler och styrning > Styrningsläge på pekskärmen.
 2. Välj en inställning för ratten:
  • Komfort – Minskar kraften som krävs för att vrida fyrkantig ratt. I stadstrafik blir Model S lättare att köra och parkera.
  • Standard – Tesla anser att den här inställningen ger bäst hantering och gensvar i de flesta förhållanden.
  • Sport – Ökar kraften som krävs för att vrida fyrkantig ratt. När du kör i högre hastigheter ger Model S bättre gensvar.

Översikt över knapparna på den fyrkantiga ratten

Din Model S är utrustad för spakfri körning där alla reglage du behöver under körningen är åtkomliga på den fyrkantiga ratten.

Ratt med beskrivningar
 1. Höger körriktningsvisare (se Körriktningsvisare).
 2. Strålkastare för helljus* (se Strålkastare för helljus).
 3. Vänster körriktningsvisare (se Körriktningsvisare).
 4. Vänster rullningsknapp (se Vänster rullningsknapp).
 5. Signalhorn (se Signalhorn).
 6. Identifierare som alltid är tänd för att indikera att det högra rullningshjulet kan användas med farthållaren.
 7. Torkare* (se Torkare och spolare).
 8. Höger rullningsknapp (se Höger rullningsknapp).
 9. Röstkommandon (se Röstkommandon).

*Funktionerna som är kopplade till knapparna för helljus och torkare varierar beroende på om du trycker på knappen eller trycker på och håller in den. Se motsvarande avsnitt i den här ägarhandboken för mer information.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om du håller ned både vänster och höger rullningsknapp samtidigt medan Model S är parkerad startar pekskärmen om (se Starta om pekskärmen).

Vänster rullningsknapp

Använd rullningsknappen på vänstra sidan av den fyrkantiga ratten för att justera speglarnas läge och den fyrkantiga ratten. Den styr också torkarna och mediespelaren.

Ratt med en zoomruta på det vänstra rullningshjulets knapp med blå pilar som pekar uppåt, nedåt, åt vänster och höger
 • När du använder mediaspelaren trycker du knappen åt vänster för att gå tillbaka till föregående låt eller station och åt höger för att hoppa till nästa låt eller station.
 • Höj/sänk ljudsystemets volym genom att rulla knappen uppåt/nedåt.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Med rullningsknappen justeras volymen för medier och telefonsamtal baserat på vad som för närvarande används. När du ställer in volymen visas volymnivån på pekskärmen och huruvida du justerar volymen för medier eller telefon.
 • Tryck på knappen om du vill stänga av medievolymen eller pausa/spela en ljudfil.
 • När du justerar speglar flyttar du knappen till vänster/höger för att flytta motsvarande spegel inåt/utåt och uppåt/nedåt för att flytta spegeln uppåt eller nedåt (se Speglar).
 • När du justerar positionen för fyrkantig ratt rullar du knappen uppåt/nedåt för att justera lutningen/vinkeln och trycker knappen till vänster eller höger för att flytta fyrkantig ratt närmare eller längre bort (se Ställa in Fyrkantig ratt).
 • När en meny visas på instrumentpanelen från vilken du kan välja alternativ (t.ex. torkare) använder du rullningsknappen för att välja ett alternativ (uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger).

Höger rullningsknapp

Använd rullningsknappen till höger på den fyrkantiga ratten för att reglera Autopilot-funktioner som Autostyrning och Trafikmedveten farthållare:

Ratt med en zoomruta på det högra rullningshjulets knapp med blå pilar som pekar uppåt, nedåt, åt vänster och höger
 • Tryck ned och släpp knappen för att aktivera autostyrning eller trafikmedveten farthållare när du kör (se Autostyrning). Om Aktivering av Autosteer är inställd på Dubbelklicka (tryck på Reglage > Aktivering av Autopilot > Aktivering av Autosteer) aktiverar du den trafikmedvetna farthållaren med ett tryck (se Trafikmedveten farthållare) och autostyrningen med två tryck. Tryck på knappen för att avbryta Autostyrning eller Trafikmedveten farthållare när de är aktiverade.
 • När Model S är i parkeringsläge trycker du två gånger på knappen för att automatiskt aktivera Summon (om så utrustad) innan du lämnar fordonet (se Starta Summon innan du stiger ur fordonet).
 • När Trafikmedveten farthållare är aktiverad ökar/minskar du den inställda körhastigheten genom att rulla knappen nedåt/uppåt.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Det finns för tillfället ingen åtgärd som är associerad med att trycka höger rullningsknapp till vänster och höger.

Uppvärmd Fyrkantig ratt

För att värma upp fyrkantig ratt trycker du på temperaturikonen på pekskärmen för att visa klimatreglagen (se Översikt över klimatreglage) och trycker sedan på fyrkantig ratt-ikonen. När funktionen aktiveras strålar värme ut i fyrkantig ratt så att den håller en behaglig temperatur.

Signalhorn

Om du vill tuta med signalhornet håller du in knappen till höger på fyrkantig ratt.

Rattens högra sida med en pil som pekar mot övre, vänstra knappen.