Fyrkantig ratt (eller ratt)

Justera läge för Fyrkantig ratt (eller ratt)

Beroende på tillval kan du antingen ha en rektangulärratt eller en ratt: konstruktionen kan skilja sig åt men funktionen är densamma.

Justera fyrkantig ratt (eller ratt) genom att trycka på Reglage och på Ratt-ikonen.

Använd den vänstra rullningsknappen på fyrkantig ratt (eller ratt) för att flytta fyrkantig ratt (eller ratt) till önskat läge:

 • Ställ in höjd/lutningsvinkel på fyrkantig ratt (eller ratt) genom att rulla den vänstra rullningsknappen uppåt eller nedåt.
 • Flytta fyrkantig ratt (eller ratt) närmare eller längre bort från dig genom att rulla den vänstra rullningsknappen åt vänster eller höger.

Du kan också anpassa vad den vänstra rullningsknappen ska styra, till exempel klimat- eller bilkamerastatus. Du anpassar den genom att hålla ned den vänstra rullningsknappen och gå till menyn på instrumentpanelen.

Ratt med en zoomruta på det vänstra rullningshjulets knapp med blå pilar som pekar uppåt, nedåt, åt vänster och höger
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Ställ inte in fyrkantig ratt (eller ratt) medan du kör.

Justera styrvikt

Du kan justera styrsystemets känsla och känslighet så att det passar dig:

 1. Tryck på Reglage > Pedaler och styrning > Styrvikt på pekskärmen.
 2. Välj en inställning för ratten:
  • Lätt – Minskar kraften som krävs för att vrida fyrkantig ratt (eller ratt). I stadstrafik blir Model S lättare att köra och parkera.
  • Medium – Tesla anser att den här inställningen ger bäst hantering och gensvar i de flesta förhållanden.
  • Tung – Ökar kraften som krävs för att vrida fyrkantig ratt (eller ratt). När du kör i högre hastigheter ger Model S bättre gensvar.

Översikt över knappar

Din Model S är utrustad för spakfri körning där alla reglage du behöver under körningen är åtkomliga på den fyrkantig ratt (eller ratt).

Ratt med beskrivningar
 1. Höger körriktningsvisare (se Körriktningsvisare).
 2. Strålkastare för helljus* (se Strålkastare för helljus).
 3. Vänster körriktningsvisare (se Körriktningsvisare).
 4. Vänster rullningsknapp (se Vänster rullningsknapp).
 5. Signalhorn (se Signalhorn).
 6. Identifierare som alltid är tänd för att indikera att det högra rullningshjulet kan användas med farthållaren.
 7. Torkare* (se Torkare och spolare).
 8. Höger rullningsknapp (se Höger rullningsknapp).
 9. Röstkommandon (se Röstkommandon).

*Funktionerna som är kopplade till knapparna för helljus och torkare varierar beroende på om du trycker på knappen eller trycker på och håller in den. Se motsvarande avsnitt i den här ägarhandboken för mer information.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om du håller ned både vänster och höger rullningsknapp samtidigt medan Model S är parkerad startar pekskärmen om (se Omstart av pekskärmen).

Vänster rullningsknapp

Använd rullningsknappen på vänstra sidan av den fyrkantig ratt (eller ratt) för att justera speglarnas läge och den fyrkantig ratt (eller ratt). Den styr också torkarna och mediespelaren.

Ratt med en zoomruta på det vänstra rullningshjulets knapp med blå pilar som pekar uppåt, nedåt, åt vänster och höger
 • När du använder mediaspelaren trycker du knappen åt vänster för att gå tillbaka till föregående låt eller station och åt höger för att hoppa till nästa låt eller station.
 • Höj/sänk ljudsystemets volym genom att rulla knappen uppåt/nedåt.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Med rullningsknappen justeras volymen för medier och telefonsamtal baserat på vad som för närvarande används. När du ställer in volymen visas volymnivån på pekskärmen och huruvida du justerar volymen för medier eller telefon.
 • Tryck på knappen om du vill stänga av medievolymen eller pausa/spela en ljudfil.
 • När du justerar speglar flyttar du knappen till vänster/höger för att flytta motsvarande spegel inåt/utåt och uppåt/nedåt för att flytta spegeln uppåt eller nedåt (se Speglar).
 • När du justerar positionen för fyrkantig ratt (eller ratt) rullar du knappen uppåt/nedåt för att justera lutningen/vinkeln och trycker knappen till vänster eller höger för att flytta fyrkantig ratt (eller ratt) närmare eller längre bort (se Justera läge för Fyrkantig ratt (eller ratt)).
 • När en meny visas på instrumentpanelen från vilken du kan välja alternativ (t.ex. torkare) använder du rullningsknappen för att välja ett alternativ (uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger).
 • Om du vill svara på ett inkommande samtal trycker du på rullningsknappen. Om du vill lägga på under pågående samtal trycker du på rullningsknappen.

Höger rullningsknapp

Använd rullningsknappen till höger på den fyrkantig ratt (eller ratt) för att reglera Autopilot-funktioner som Autostyrning och Trafikmedveten farthållare:

Ratt med en zoomruta på det högra rullningshjulets knapp med blå pilar som pekar uppåt, nedåt, åt vänster och höger
 • Tryck ned och släpp knappen för att aktivera autostyrning eller trafikmedveten farthållare när du kör (se Autostyrning). Om Autopilot Activation är inställd på Dubbelklicka (tryck på Controls > Autopilot > Autopilot Activation ) aktiverar du den trafikmedvetna farthållaren med ett tryck (se Trafikmedveten farthållare) och autostyrningen med två tryck. Tryck på knappen för att avbryta Autostyrning eller Trafikmedveten farthållare när de är aktiverade.
 • Rulla uppåt och nedåt när önskad parkeringsplats väljs med Autopark. Tryck på rullningsknappen för att bekräfta och påbörja Autopark-manövreringen.
 • När Model S är i parkeringsläge trycker du två gånger på knappen för att automatiskt aktivera Summon (om så utrustad) innan du lämnar fordonet (se Summon).
 • När Trafikmedveten farthållare är aktiverad ökar/minskar du den inställda körhastigheten genom att rulla knappen nedåt/uppåt.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Det finns för tillfället ingen åtgärd som är associerad med att trycka höger rullningsknapp till vänster och höger.

Uppvärmd Fyrkantig ratt (eller ratt)

För att värma upp fyrkantig ratt (eller ratt) trycker du på temperaturikonen på pekskärmen för att visa klimatreglagen (se Översikt över klimatreglage) och trycker sedan på fyrkantig ratt (eller ratt)-ikonen. När funktionen aktiveras strålar värme ut i fyrkantig ratt (eller ratt) så att den håller en behaglig temperatur.

Signalhorn

För fordon tillverkade från ungefär januari 2024: Om du vill tuta med signalhornet trycker du på mitten av fyrkantig ratt (eller ratt).

För fordon tillverkade före ungefär januari 2024: Om du vill tuta med signalhornet håller du in knappen till höger på fyrkantig ratt (eller ratt).

Rattens högra sida med en pil som pekar mot övre, vänstra knappen.