Lys

Kontrollere lys

Berør Kontroller > Lys for å styre lysene.

I tillegg til lysene du kan kontrollere fra berøringsskjermen, har Model S komfortlys som automatisk slår seg på og av avhengig av hva du gjør. For eksempel slås innvendige lys, markeringslys, baklys, dørhåndtaklys og innstegslys på når du låser opp Model S, åpner en dør og når du setter giret i Park. De slås av automatisk etter et par minutter, eller du girer eller låser Model S.

Utvendige lys

De utvendige lysene (frontlys, baklys, sidemarkeringslys, parkeringslys og nummerskiltlys) er stilt inn på Auto hver gang du starter Model S. Hvis du bytter til en annen innstilling, går lysene alltid tilbake Auto neste gang du kjører.

Berør ett av disse alternativene for å endre og beholde innstillingen for utvendige lys til den er justert igjen eller neste gang du kjører:

AV
Utvendige lys slås av. Under kjøring kan kjørelysene forbli på basert på forskrifter i ulike markedsregioner.
to lysikoner
Parkeringslys, sideblinklys baklys og nummerskiltlys slås på.
et svart frontlysikon med lysstråler vinklet ned
Nærlys, sidemarkeringslys, parkeringslys, baklys og nummerskiltlys slås på.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Sørg for at frontlysene og baklysene er på under forhold med dårlig sikt (for eksempel når det er mørkt, tåke, snø, våt vei osv.). Baklysene er av mens kjørelysene er på. Hvis du ikke gjør det, kan det føre til materiell skade eller alvorlig personskade.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
For å overholde lokale trafikkregler når du krysser fra en region med venstretrafikk til en region med høyretrafikk og omvendt må frontlysene justeres. Hvis du planlegger å kjøre til en region som krever at frontlysene justeres, må du avtale service ved hjelp av mobilappen.

Tåkelys

Berør for å slå de bakre tåkelysene av eller på, hvis de er montert. Tåkelysene fungerer kun når nærlysene er på. Når frontlysene slås av, slås også tåkelysene av.

en oransje halvsirkel med tre horisontale linjer som kommer ut av den og en bølget loddrett linje
Indikatoren for tåkelys bak lyser på instrumentpanelet når tåkelysene (hvis utstyrt) bak er på.
en grønn halvsirkel med tre skrå linjer som kommer ut av den og en bølget loddrett linje
Indikatoren for tåkelys foran lyser på instrumentpanelet når de ekstra tåkelysene foran er på.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Bilen din er kanskje ikke utstyrt med tåkelys foran og/eller bak, avhengig av markedsregionen og det valgte utstyret.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
I enkelte regioner er det ingen betjening for tåkelysene foran. De fungerer sammen med frontlysene og slås bare på når nærlysene er på.

Taklys

Slå de innvendige taklysene (kartleserlys) på eller av. Hvis den er satt til Auto, vil alle de innvendige taklampene slås på når du låser opp Model S, åpner en dør for å gå ut av bilen eller setter bilen i Park.

Du kan også slå et individuelt taklys på eller av manuelt ved å berøre linsen. Hvis du slår på et taklys, slukker det når Model S stopper. Hvis Model S allerede var stoppet når du slo på lyset manuelt, slukker det etter 60 minutter.

Frontlys etter utgang

Når du stopper og parkerer Model S på steder med dårlige lysforhold, fortsetter de utvendige lysene å lyse. De slukker automatisk etter ett minutt eller når du låser Model S, avhengig av hva som kommer først.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis du låser Model S med Tesla-mobilappen eller key fob, slås frontlysene av umiddelbart. Hvis bilen imidlertid låses fordi Walk-Away-dørlås er aktivert (se Walk-Away-dørlås), slås frontlysene av automatisk etter ett minutt.

Når du vil slå på eller av denne funksjonen, berører du Kontroller > Lys > Frontlys etter utgang. Når Frontlys etter utgang er av, slukkes frontlysene umiddelbart når du kobler til Park og åpner en dør.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Model S har lys langs kanten av frontlysene, også kalt signaturlys. Disse lysene slås på automatisk når Model S startes og en kjøremodus er koblet inn.

Fjernlys

Skyv blinklyshendelen vekk fra deg for å slå på fjernlysene kontinuerlig. Dra hendelen mot deg for å avbryte.

Trekk hendelen mot deg for å blinke kort med fjernlysene.

fjernlysspak med piler som peker mot den og bort fra den

Fjernlysene kan automatisk veksle over til nærlys når det oppdages lys foran Model S (for eksempel fra et motgående kjøretøy). Hvis du vil slå denne funksjonen på eller av, berører du Kontroller > Automatisk fjernlys eller Kontroller > Lys > Automatisk fjernlys.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Den valgte innstillingen beholdes til du endrer den manuelt.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Automatisk fjernlys er bare tilgjengelig på kjøretøy utstyrt med Autopilot-komponenter.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Automatiske fjernlys aktiveres automatisk når Autostyring aktiveres.

I situasjoner hvor fjernlysene er slått av fordi Automatisk fjernlys er slått på og det oppdages lys foran Model S, kan du slå på fjernlysene midlertidig ved å dra spaken helt mot deg.

Følgende indikatorlamper er synlige på instrumentpanelet for å vise statusen til frontlysene:

en grønn sirkulær form med fem horisontale, skrå linjer som kommer ut av den
Nærlys er på.
en blå sirkulær form med fem horisontale, skrå linjer som kommer ut av den
Fjernlys er på. Tennes når fjernlys er på, men innstillingen for Automatisk fjernlys er avslått, eller hvis innstillingen for Automatisk fjernlys er slått på, men er midlertidig utilgjengelig.
en blå sirkulær form med en A og fem horisontale, skrå linjer som kommer ut av den
Fjernlys er for øyeblikket slått på, og Automatisk fjernlys er klar til å slå av fjernlysene hvis det oppdages lys foran Model S.
en grå sirkulær form med en A og fem horisontale, skrå linjer som kommer ut av den
Fjernlys er midlertidig slått av fordi Automatisk fjernlys er på og det er registrert lys foran Model S. Når det ikke lenger oppdages lys, slås fjernlysene på igjen automatisk.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Automatisk fjernlys er kun ment som et praktisk hjelpemiddel og er underlagt begrensninger. Det er førerens ansvar å sørge for at frontlysene alltid er riktig justert etter vær- og kjøreforholdene.

Adaptive Front Lighting System (AFS)

Adaptive Front Lighting System (AFS) (hvis tilgjengelig) justerer frontlyset for å forbedre sikten under kjøring. Elektriske sensorer måler kjørehastighet, styrevinkel og rotasjonen til bilen om den vertikale aksen for å bestemme den optimale posisjonen til frontlysene basert på de gjeldende kjøreforholdene. For å forbedre sikten under kjøring på svingete veier om natten, for eksempel, retter AFS lysstrålen i retning av kurven. Når nærlysene er slått på, og når du kjører i lav hastighet, forbedrer AFS den laterale belysningen for å øke sikten til fotgjengere og fortauskantene for å forbedre sikten når du svinger i et mørkt kryss, inn i en oppkjørsel eller du foretar en U-sving.

Adaptive Front Lighting System (AFS) fungerer når frontlysene er på. Hvis Model S ikke er i bevegelse eller kjører i revers, aktiveres ikke de adaptive frontlysene. Dette forhindrer at andre førere blendes av frontlyset.

en oransje sirkulær form med fem horisontale, skrå linjer som kommer ut av den
Hvis AFS mislykkes, vises det et varsel på instrumentpanelet. Kontakt Tesla Service.

Blinklys

Flytt blinklyshendelen opp (før du svinger til høyre) eller ned (før du svinger til venstre). Blinklysene blinker tre ganger eller kontinuerlig, avhengig av hvor langt opp eller ned du beveger hendelen. Skyv hendelen lett opp eller ned for en sekvens med tre blink. For et kontinuerlig signal skyver du hendelen helt opp eller ned.

fjernlysspak med piler som peker oppover og nedover

Blinklysene stopper når de avbrytes av ratt, eller når du dytter hendelen tilbake til midtstilling.

grønn pil som peker til venstre
Når et blinklys er på, lyser den tilhørende indikatorlampen på instrumentpanelet, og du hører en klikkelyd.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Når du bruker Aktiv Cruise Control (hvis utstyrt) aktivt, kan Model S akselerere i visse situasjoner hvis et blinklys aktiveres (se Akselerasjon ved forbikjøring).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Når du bruker Autostyring (hvis utstyrt) aktivt, kan Model S skifte fil hvis du aktiverer et blinklys (se Automatisk filskifte).

Nødblinklys

For å slå på nødblinken, trykker du på bryteren på siden av berøringsskjermen, nærmest ratt. Alle blinklys blinker. Trykk igjen for å slå av.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Nødblinklysene fungerer også når nøkkelen ikke er i nærheten.

Kondens i front- eller baklys

På grunn av værendringer, luftfuktighetsnivåer eller nylig eksponering for vann (for eksempel bilvask), kan kondens noen ganger dannes i bilens front- eller baklys. Dette er normalt – når været blir varmere og luftfuktigheten reduseres, forsvinner kondensen ofte av seg selv. Hvis du oppdager at det samler seg vann i utvendige linser, eller hvis kondensen påvirker synligheten til utvendige lys, tar du kontakt med Tesla Service.