Begrensninger og advarsler

Dette temaet inkluderer advarsler, forholdsregler og begrensninger for de følgende Autopilot-funksjonene.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Avhengig av markedsregion, kjøretøykonfigurasjon, tilleggsutstyr og programvareversjon er kjøretøyet kanskje ikke utstyrt med alle funksjonene som er oppgitt ovenfor, eller en funksjon fungerer kanskje ikke som beskrevet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Les de følgende advarslene og begrensningene nøye før du bruker Autopilot. Hvis du ikke følger alle advarslene og instruksjonene, kan det føre til materiell skade, alvorlig personskade eller dødsfall.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Sørg for at alle kameraer er rene og fri for hindringer før hver kjøretur, og før du bruker Autopilot-funksjonene (se Rengjøring av et kamera). Skitne kameraer og sensorer (hvis utstyrt) samt omgivelsesforhold som regn og utydelig filmerking, kan påvirke Autopilot-ytelsen. Hvis et kamera er tildekket eller ikke har fri sikt, vil Model S vise en melding på instrumentpanel, og Autopilot-funksjonene vil kanskje ikke være tilgjengelige. Se Feilsøking av varsler for mer informasjon om spesifikke varsler.

Aktiv Cruise Control

Ved bruk av Aktiv Cruise Control er det førerens ansvar å være oppmerksom, kjøre trygt og til enhver tid ha kontroll over bilen. Hold alltid blikket rettet mot veien og trafikken når du kjører, og vær forberedt på å iverksette korrigerende tiltak ved behov.

Det er i tillegg førerens ansvar å kjøre med trygg hastighet og en trygg følgeavstand basert på veiforhold og gjeldende fartsgrenser. Vær oppmerksom på de følgende begrensningene når Aktiv Cruise Control er i bruk.

 • Det kan forekomme situasjoner der kjørehastigheten ikke endres når fartsgrensen endres.
 • Aktiv Cruise Control tilpasser ikke kjørehastigheten etter vei- og kjøreforholdene. Ikke bruk Aktiv Cruise Control på svingete veier med skarpe kurver, på isete eller glatte veioverflater, eller når værforholdene (f.eks. kraftig regn, snø, tåke osv.) gjør det uegnet å kjøre i konstant hastighet.
 • Ikke stol på at Aktiv Cruise Control skal holde en nøyaktig eller passende følgeavstand.
 • Det kan hende at Aktiv Cruise Control ikke kan gi tilstrekkelig hastighetskontroll på grunn av begrenset bremsekapasitet og bakker. Den kan også feilvurdere avstanden til et kjøretøy foran. Når du kjører ned bakker, kan kjørehastigheten øke, noe som fører til at Model S overskrider den innstilte hastigheten (og potensielt fartsgrensen på veien).
 • Aktiv Cruise Control kan noen ganger få Model S til å bremse når det ikke er nødvendig eller du ikke venter det. Dette kan skyldes at du følger et kjøretøy på kort avstand, at det registrerer kjøretøy eller gjenstander i andre filer (spesielt i kurver) osv.
 • På grunn av iboende begrensninger i den integrerte GPS-en kan du oppleve situasjoner der Model S reduserer farten, spesielt nær avkjøringer eller avkjøringsramper der det oppdages en sving, og/eller du navigerer aktivt til en destinasjon og ikke følger ruten.
 • I noen tilfeller (f.eks. ved for lite data) kan det være at Aktiv Cruise Control ikke reduserer den innstilte hastigheten automatisk på motorveikrysset eller avkjøringsrampen.
 • Aktiv Cruise Control oppdager kanskje ikke alle gjenstander, spesielt når du kjører i over 80 km/t, og det kan hende at den ikke bremser/reduserer farten når et kjøretøy eller objekt er delvis i filen, eller i situasjoner der kjøretøyet foran kjører ut av filen din og et stillestående kjøretøy eller et objekt befinner seg foran deg i stedet.
 • Aktiv Cruise Control kan reagere på kjøretøy eller gjenstander som enten ikke finnes eller ikke er i den gjeldende kjørefilen, noe som fører til at Model S reduserer hastigheten unødvendig eller upassende.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Det er spesielt usannsynlig at Aktiv Cruise Control fungerer som vanlig i følgende situasjoner:
 • Veien har skarpe svinger eller betydelige høydeendringer.
 • Veiskilt og signaler er uklare, tvetydige eller dårlig vedlikeholdt.
 • Sikten er dårlig (på grunn av kraftig regn, snø, hagl osv. eller dårlig opplyste veier når det er mørkt).
 • Du kjører i en tunnel eller ved siden av en midtdeler som forstyrrer sikten til kameraene.
 • Kraftig lys (f.eks. lys fra møtende kjøretøy eller direkte sollys) påvirker sikten til kameraene.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Listen ovenfor representerer ikke en fullstendig liste over situasjoner som kan hindre at Aktiv Cruise Control fungerer som den skal. Aktiv Cruise Control kan avbrytes uventet når som helst av uforutsette årsaker. Hold alltid øye med veien foran deg, og vær klar til å utføre egnede tiltak. Det er førerens ansvar til enhver tid å ha kontroll over Model S.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Aktiv Cruise Control er utviklet for din kjørekomfort og bekvemmelighet og er ikke et kollisjonsadvarsel- eller -unngåelsessystem. Stol aldri på at Aktiv Cruise Control skal senke hastigheten til Model S tilstrekkelig. Hold alltid øye med veien foran deg, og vær klar til å iverksette korrigerende tiltak til enhver tid. Hvis ikke kan det føre til alvorlig skade eller død.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Aktiv Cruise Control kan registrere fotgjengere og syklister, men du må aldri regne med at Aktiv Cruise Control kan redusere farten til Model S tilstrekkelig for dem. Hvis ikke kan det føre til alvorlig skade eller død.

Autostyring

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Autostyring er en funksjon som krever en aktiv fører. Ha alltid hendene på rattet, vær oppmerksom på veiforholdene og trafikken, og vær alltid forberedt på å reagere raskt. Hvis disse instruksjonene ikke følges, kan det føre til skader, alvorlige personskader eller dødsfall.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Autostyring er beregnet på bruk på adgangsbegrensede motorveier med en oppmerksom fører. Ikke bruk Autostyring i nærheten av veiarbeid eller i områder der det kan være syklister eller fotgjengere.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Føreren må aldri gjøre seg avhengig av at Autostyring bestemmer riktig kjørebane.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Det er spesielt usannsynlig at Autostyring og tilknyttede funksjoner fungerer som tiltenkt i følgende tilfeller:
 • Autostyring kan ikke fastslå veimerking nøyaktig. Hvis for eksempel veimerkingene er slitt, har synlige, tidligere merkinger, er justert på grunn av veiarbeid, endres raskt (filer deler seg, krysser hverandre eller samles), gjenstander eller landskapsformer kaster sterke skygger på veimerkingene eller veioverflaten har sprekker eller andre linjer med høy kontrast.
 • Det er dårlig sikt (kraftig regn, snø, tåke osv.), eller værforhold påvirker sensorene.
 • Kameraer eller sensorer er blokkert, tildekket eller skadet.
 • Kjøring opp bakker.
 • Når du nærmer deg en bomstasjon.
 • Kjøring på en vei som har skarpe svinger eller er spesielt krevende.
 • Kraftig lys (f.eks. direkte sollys) påvirker sikten til kameraene.
 • Sensorene (hvis utstyrt) påvirkes av annet elektrisk utstyr eller enheter som genererer ultralydbølger.
 • Et kjøretøy registreres i blindsonen når du kobler inn blinklys.
 • Model S er for nær kjøretøyet foran, og det blokkerer sikten til kameraene.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Mange uforutsette omstendigheter kan redusere virkemåten til Autostyring. Husk alltid dette, og vær klar over at disse omstendighetene kan gjøre at Autostyringen ikke styrer Model S riktig. Vær alltid oppmerksom når du kjører, og vær forberedt på å iverksette tiltak umiddelbart.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Autostyring er ikke beregnet på å, og vil ikke, styre Model S rundt objekter som er delvis i en kjørefil, og den vil kanskje i enkelte tilfeller ikke stoppe for objekter som blokkerer kjørefilen fullstendig. Hold alltid øye med veien foran deg, og vær klar til å utføre umiddelbare tiltak. Det er førerens ansvar til enhver tid å ha kontroll over Model S.

Automatisk filskifte

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ved bytte av fil ved bruk av Automatisk filskifte, er det sjåførens ansvar å vurdere om filskift er trygt og passende. Før du starter et filskifte må du derfor alltid kontrollere blindsoner, veimerking og veien rundt deg for å bekrefte at det er sikkert og passende å flytte til målfilen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Vær oppmerksom på de følgende begrensningene når du bruker Automatisk filskifte.
 • Føreren må aldri gjøre seg avhengig av at automatisk filskifte bestemmer riktig kjørebane. Kjør oppmerksomt ved å følge med på veien, trafikken foran og omgivelsene samt følge med på om det er advarsler på berøringsskjermen. Vær alltid forberedt på å iverksette tiltak umiddelbart.
 • Ikke bruk Automatisk filskifte på veier med konstant forandring i trafikkforholdene samt der det er sykler og fotgjengere.
 • Ytelsen til automatisk filskifte er avhengig av at kameraet eller kameraene kan registrere veimarkeringer.
 • Ikke bruk automatisk filskifte på svingete veier, isete eller glatte veioverflater, eller når værforholdene (f.eks. kraftig regn, snø, tåke osv.) kan dekke til kameraene eller sensorene (hvis utstyrt).
 • Akselerasjon ved forbikjøring kan bli avbrutt av mange uforutsette årsaker i tillegg til dem som er oppført ovenfor (f.eks. mangel på GPS-data). Vær årvåken og stol aldri på at Akselerasjon ved forbikjøring øker kjørehastigheten din.
 • Akselerasjon ved forbikjøring øker kjørehastigheten når riktig blinklys er aktivert, og akselererer Model S nærmere kjøretøyet foran. Selv om Aktiv Cruise Control fortsetter å holde avstand til kjøretøyet foran, er det viktig å være klar over at den valgte følgeavstanden reduseres når akselerasjon ved forbikjøring er aktiv, spesielt i tilfeller der du kanskje ikke planlegger å kjøre forbi kjøretøyet foran.

Varsel for rødt lys og stoppskilt

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Varsel for rødt lys og stoppskilt krever at innebygde kart vet at et spesifikt rødt lys eller stoppskilt finnes på et sted. I noen tilfeller er kartdata unøyaktige eller utdaterte og inneholder kanskje ikke alle røde lys eller stoppskilt. Derfor kan det være at varsel for rødt lys og stoppskilt ikke registrerer alle røde lys og stoppskilt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Varsel for rødt lys og stoppskilt bremser eller sakker ikke farten til Model S og registrerer kanskje ikke alle røde lys og stoppskilt. Varsel for rødt lys og stoppskilt er kun ment som et hjelpemiddel og er ikke en erstatning for oppmerksom kjøring og sunn dømmekraft. Hold blikket rettet mot veien og trafikken når du kjører, og stol aldri på at varsel for rødt lys og stoppskilt varsler deg om et rødt lys eller et stoppskilt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Varsel for rødt lys og stoppskilt er bare ment for å varsle deg når du nærmer deg et synlig rødt stoppskilt, rødt lys eller et gult lys som holder på å bli rødt. Det varsler deg kanskje ikke om kryss med blinkende lys. Du blir heller ikke varslet om vikepliktskilt eller midlertidige stopp- og vikepliktskilt (f.eks. på anleggsområder). I tillegg vil varsel for rødt lys og stoppskilt ikke varsle deg om at du nærmer deg et rødt lys eller et stoppskilt hvis du trykker på gass- eller bremsepedalen (som deaktiverer Autostyring).

Naviger på Autopilot

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Stol aldri på at Naviger på Autopilot velger en egnet fil på en avkjøringsrampe. Vær oppmerksom og kontroller visuelt for å sikre at kjørefilen er trygg og egnet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Hvis du slår av Krev bekreftelse for filskifte, varsler Naviger på Autopilot deg om kommende filskifter og avkjøringsramper, men det er fortsatt ditt ansvar å følge med på omgivelsene og ha kontroll over Model S til enhver tid. Filskifter kan skje raskt og brått. Hold alltid hendene på rattet og øynene på kjørebanen foran deg.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Naviger på Autopilot gjør ikke kjøring autonom. Du må være oppmerksom på veien, hold hendene på rattet til enhver tid, og være oppmerksom på navigasjonsruten din.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Akkurat som ved normal kjøring må du være ekstra forsiktig i svinger hvor du ikke kan se rundt, kryss samt på- og avkjøringsramper – hindringer kan dukke opp raskt og når som helst.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Naviger på Autopilot kan muligens ikke gjenkjenne eller oppdage motgående kjøretøy, stasjonære gjenstander og spesialfiler, som de som brukes utelukkende for sykler, samkjøring, nødutrykningskjøretøy osv. Vær alltid oppmerksom og forberedt på å handle umiddelbart. Hvis ikke er det fare for alvorlig skade eller dødsfall.

Autoparkering

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ytelsen til Autoparkering er avhengig av evnen til kameraene og sensorene (hvis utstyrt) til å bestemme bilens avstand til fortauskanter, gjenstander og andre kjøretøy. Vær oppmerksom på de følgende advarslene før du bruker Autopark:
 • Ikke bruk Autoparkering hvis en tilhengerkule, et sykkelstativ eller en tilhenger er festet på tilhengerfestet. Autoparkering stopper kanskje ikke for tilhengerfester når det parkeres mellom eller foran andre kjøretøy.
 • Stol aldri på at Autoparkering skal finne en parkeringsplass som er lovlig, passende og sikker. Autoparkering registrerer ikke nødvendigvis alltid gjenstander i parkeringsplassen. Sjekk alltid visuelt at parkeringsplassen er sikker og passende.
 • Når Autoparkering styrer Model S aktivt, beveger rattet seg i henhold til justeringene til Autoparkering. Du må ikke hindre rattets bevegelser. I så fall blir Autoparkering deaktivert.
 • Kontroller omgivelsene kontinuerlig under parkeringssekvensen. Vær klar til å bruke bremsene for å unngå kjøretøy, fotgjengere eller gjenstander.
 • Når Autoparkering er aktiv, må du følge med på berøringsskjermen for å være informert om instruksjonene systemet gir.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL

Det er spesielt usannsynlig at Autoparkering fungerer som den skal i følgende situasjoner:

 • Veien heller. Autoparkering er kun utviklet for å fungere på flate veier.
 • Dårlig sikt (på grunn av kraftig regn, snø, tåke osv.).
 • Fortauskanten er laget av andre materialer enn stein, eller den kan ikke registreres.
 • Målparkeringsplassen er rett ved siden av en vegg eller søyle (f.eks. den siste parkeringsplassen på en rekke i en parkeringskjeller).
 • Én eller flere av sensorene (hvis utstyrt) eller kameraene er skadet, skitne eller blokkert (for eksempel av gjørme, is eller snø eller av bildekker, for mye lakk eller klebeprodukter, som omslag, klistremerker, gummibelegg osv.).
 • Værforhold (kraftig regn, snø eller tåke, eller veldig høye eller lave temperaturer), som påvirker sensorenes (hvis utstyrt) funksjon.
 • Sensorene (hvis utstyrt) påvirkes av annet elektrisk utstyr og elektriske forstyrrelser.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Mange uforutsette omstendigheter kan begrense Autoparkerings evne til å parkere Model S. Husk dette, og vær klar over at disse omstendighetene kan føre til at Autoparkering ikke styrer Model S riktig. Vær oppmerksom under parkering av Model S, og vær klar til å overta kontrollen umiddelbart.

Summon

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ytelsen til Summon er avhengig av evnen til kameraene og sensorene (hvis utstyrt) til å bestemme bilens avstand til gjenstander, mennesker, dyr og andre kjøretøy. Det er usannsynlig at Summon fungerer som den skal i følgende situasjoner:
 • Kjørebanen er i en helning. Summon er kun utviklet for å fungere på flate veier (opptil 10 % helning).
 • Det er registrert en hevet betongkant. Summon kjører ikke Model S over en kant som er høyere enn omtrent 2,5 cm (1 tomme).
 • Én eller flere av sensorene (hvis utstyrt) eller kameraene er skadet, skitne eller blokkert (for eksempel av gjørme, is eller snø eller av bildekker, for mye lakk eller klebeprodukter, som omslag, klistremerker, gummibelegg osv.).
 • Værforhold (kraftig regn, snø eller tåke, eller veldig høye eller lave temperaturer), som påvirker sensorenes funksjon.
 • Sensorene (hvis utstyrt) påvirkes av annet elektrisk utstyr eller enheter som genererer ultralydbølger.
 • Model S er i tilhengermodus, eller et tilbehør er montert.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Listen ovenfor representerer ikke en fullstendig liste over situasjoner som kan hindre at Summon fungerer som den skal. Det er førerens ansvar til enhver tid å ha kontroll over Model S. Vær spesielt oppmerksom når Summon aktivt beveger Model S, og vær klar til å gripe inn når som helst. Hvis dette ikke overholdes, kan det føre til alvorlig materiell skade, personskade eller død.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Model S kan ikke oppdage hindringer som er lavere enn støtfangeren, svært smale eller henger fra taket (f.eks. sykler). I tillegg kan mange uforutsette omstendigheter redusere Summon-funksjonens evne til å bevege seg inn på eller ut av en parkeringsplass, og det kan derfor være at Summon ikke kan styre Model S på riktig måte. Derfor må du kontinuerlig følge med på bilens bevegelse og omgivelsene og være klar til å stoppe Model S når som helst.

Smart Summon

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Smart Summon er en BETA-funksjon. Du må holde øye med bilen og omgivelsene kontinuerlig og være klar til å reagere hele tiden. Det er førerens ansvar å bruke Smart Summon sikkert, ansvarlig og slik den er tiltenkt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Smart Summon er utelukkende utformet og beregnet på bruk på parkeringsplasser og innkjøringer på privat eiendom der omgivelsene er velkjente og forutsigbare. Ikke bruk Smart Summon på offentlige veier.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Smart Summon deaktiveres hvis Model S er i Valet-modus (se Valet-modus).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL

Det er usannsynlig at Smart Summon fungerer som den skal i følgende situasjoner:

 • GPS-data er ikke tilgjengelige på grunn av dårlig mobildekning.
 • Kjørebanen er i en helning. Smart Summon er kun utviklet for å fungere på flate veier (opptil 10 % helning).
 • Det er registrert en hevet betongkant. Avhengig av høyden på betongkanten kan Smart Summon kanskje ikke kjøre Model S over den.
 • Én eller flere av sensorene (hvis utstyrt) eller kameraene er skadet, skitne eller blokkert (for eksempel av gjørme, is eller snø eller av bildekker, for mye lakk eller klebeprodukter, som omslag, klistremerker, gummibelegg osv.).
 • Værforhold (kraftig regn, snø eller tåke, eller veldig høye eller lave temperaturer), som påvirker sensorens (hvis utstyrt) eller kameraets funksjon.
 • Sensorene (hvis utstyrt) påvirkes av annet elektrisk utstyr eller enheter som genererer ultralydbølger.
 • Model S er i tilhengermodus, eller et tilbehør er montert.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Listen ovenfor representerer ikke en fullstendig liste over situasjoner som kan hindre at Smart Summon fungerer som den skal. Det er førerens ansvar til enhver tid å ha kontroll over Model S. Vær spesielt oppmerksom når Smart Summon aktivt beveger Model S, og vær klar til å gripe inn når som helst. Hvis dette ikke overholdes, kan det føre til alvorlig materiell skade, personskade eller død.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Smart Summon må bare brukes på asfalterte underlag.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Smart Summon vil kanskje ikke stoppe for alle gjenstander (spesielt svært lave gjenstander, som noen fortauskanter, eller svært høye gjenstander, som en hylle) og vil kanskje ikke reagere på all trafikk. Smart Summon registrerer ikke kjøreretningen, navigerer ikke rundt tomme parkeringsplasser og forutser kanskje ikke kryssende trafikk.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Når du bruker Smart Summon, må du ha fri sikt mellom deg og Model S og være klar til å stoppe bilen når som helst ved å slippe knappen på mobilappen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Når du slipper knappen for å stoppe Model S, er det en kort forsinkelse før bilen stopper. Det er derfor helt avgjørende at du følger nøye med på kjørebanen til bilen hele tiden og proaktivt forutser hindringer som bilen kanskje ikke vil være i stand til å oppdage.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Vær svært forsiktig når du bruker Smart Summon i omgivelser der hindringer kan flytte seg uforutsigbart. For eksempel der det er barn, andre mennesker eller dyr.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Smart Summon vil kanskje ikke stoppe for alle gjenstander (spesielt svært lave gjenstander, som noen fortauskanter, eller svært høye gjenstander, som en hylle) og vil kanskje ikke reagere på all møtende eller kryssende trafikk. Vær oppmerksom, og vær klar til å stoppe Model S når som helst ved å slippe knappen på mobilappen.