Berøringsskjerm

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Vær alltid oppmerksom på vei- og trafikkforhold når du kjører. For å minimere distraksjoner for sjåføren og garantere sikkerheten til passasjerene i kjøretøyet, samt andre trafikanter, skal du ikke bruke berøringsskjermen til å justere innstillingene mens kjøretøyet er i bevegelse.

Berøringsskjermen brukes til å kontrollere mange funksjoner som i tradisjonelle biler styres ved hjelp av fysiske knapper (f.eks. justering av oppvarming av kupeen og klimaanlegg, frontlys osv.). Du bruker også berøringsskjermen til å kontrollere media, navigere, bruke underholdningsfunksjoner og tilpasse Model S etter dine preferanser. For håndfri tilgang til vanlige berøringsskjermkontroller, kan du bruke talekommandoer (se Talekommandoer).

Hvis berøringsskjermen ikke reagerer eller har uvanlig atferd, kan du starte den på nytt (se Omstart av berøringsskjermen eller instrumentpanelet).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke bruk noen skjermbeskyttelse på berøringsskjermen. Dette kan føre til utilsiktede trykk på berøringsskjermen, forsinket respons eller manglende respons på trykk, elektrostatisk utlading som kan skade berøringsskjermen, osv. Eventuelle skader som forårsakes av bruk av skjermbeskyttelse, dekkes ikke av garantien.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Illustrasjoner er kun gitt for å forbedre konseptuell forståelse. Avhengig av bilens utstyr, programvareversjon, markedsregion, regionale innstillinger og språkinnstillinger vil detaljene som vises på skjermen, variere.
 1. Statuslinje: Finn bilkontroller og -status i den øvre linjen (se Ikoner i øvre statuslinje).
 2. Navigasjon: Endre retning på kartet, finn eller naviger til en destinasjon, og endre navigasjonsinnstillinger (se Kart og navigasjon).
 3. Kontroller: Kontroller ulike funksjoner og tilpass Model S etter dine preferanser. Kontroller-skjermbildet vises over kartet. Berør et alternativ på skjermbildet Kontroller for å vise de ulike innstillingene og preferanser forbundet med det valgte alternativet.

  Når du vil søke etter en spesifikk innstilling, berører duSøk øverst på Kontroller-skjermbildet. Foreta endringer direkte fra resultatet, eller berør koblingen for å hoppe til det alternativet i Kontroller.

  informasjonsikon
  Når et informasjonikon vises ved siden av en bestemt innstilling, berører du den for å vise en dialogboks som gir nyttige opplysninger om den tilknyttede innstillingen.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Mange av kjøretøyets kontroller, innstillinger og preferanser (som klima, media og navigasjon) kan justeres håndfritt ved hjelp av talekommandoer (se Talekommandoer).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Du kan sende tilbakemelding om berøringsskjermen til Tesla ved å holde inne dette ikonet.
 4. Klimakontroller (fører): Bruk venstre og høyre pil for å senke/øke kupétemperaturen. Berør Del i dialogboksen for å vise forskjellige temperaturer for fører og passasjer. Berør temperaturikonet for å tilpasse innstillinger for klimakontroll (se Bruk av klimakontroller).
 5. Mine apper: Hvis du vil ha ettrykkstilgang til ofte brukte apper og kontroller, kan du velge hva som vises her. Se Tilpasning av Mine apper.
 6. Appstarter: Berør appstarteren for å åpne appskuffen. Berør deretter en app for åpne den. Appen du velger, vises øverst på kartet. Du lukker en app ved å dra den nedover.
 7. Nylig(e) app(er): viser nylig brukte apper. Antall nylige apper som vises her, avhenger av hvor mange apper som er lagt til i Mine apper. Hvis du legger til maksimalt antall apper i Mine apper, vises bare den mest nylige.
 8. Klimakontroller (passasjer): vises når temperaturkontrollene er delt for å vise forskjellige kontroller for fører og passasjer.
 9. Volumkontroll: kontrollerer volumet på mediespilleren og telefonsamtaler (se Volumkontroller). volumet på navigasjonsinstruksjonene kontrolleres separat (se Kart og navigasjon).

Tilpasning av Mine apper

Hvis du vil ha ettrykkstilgang til ofte brukte apper og kontroller, kan du tilpasse hva som vises i Mine apper-området på berøringsskjermens linje nederst.

 1. Gå inn i tilpasningsmodus ved å berøre og holde inne en app eller kontroll i Mine apper-området. Hvis dette området er tomt, berører du Appstarter.
 2. Dra en app eller kontroll fra appskuffen til Mine apper-området i linjen nederst.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Setevarmere valgt fra appskuffen, vises ved siden av temperaturen i stedet for i Mine apper-området.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Når du har lagt maksimalt antall apper eller kontroller til i Mine apper, blir appen lengst til høyre fjernet når du legger til nok en app.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Du fjerner en app eller kontroll fra Mine apper-området ved å berøre og holde inne og deretter trykke på tilhørende X.

Ikoner i øvre statuslinje

en ulåst dør
Berør for å låse / låse opp alle dører og bagasjerom.
16:20
Bilen oppdaterer tiden automatisk. Hvis tidspunktet er feil, kontrollerer du at bilen har Internett- og GPS-tilkobling samt nyeste programvare.
en gul klokke
Vises når en programvareoppdatering er ferdig nedlastet og klar til å installeres. (Se Programvareoppdateringer).
en halvsirkel med en mindre sirkel oppå
Legg til, konfigurer eller bytt førerprofiler (inkludert Valet-modus og Easy Entry). Se Førerprofiler.
et hus med en pil inni
Kontroller eller programmer HomeLink-enheter (hvis utstyrt) (se Smartgarasje).
en rød sirkel med et utropstegn inni
Dette vises når en varsling har trådd i kraft. Berør for å vise informasjon om varslingen. For å vise en liste over de siste varslingene, med den nyeste først, kan du også berøre Service > Varslinger.
en sirkel med stråler oppover
Koblet til et Wi-Fi-nettverk.
linjer øker i høyde fra venstre mot høyre
Koblet til et mobilnettverk. Berør for å koble til Wi-Fi (se Wi-Fi).
linjer øker i høyde fra venstre mot høyre med en linje gjennom den
Vises når Model Ss mobildekning er utilgjengelig. Berør dette ikonet for rask tilgang til Wi-Fi-innstillinger.
Bluetooth-symbol
Koble til en Bluetooth-enhet (se Bluetooth).
en gul person og kollisjonspute med teksten «PASSENGER AIRBAG OFF»
Status for frontkollisjonsputen på passasjersiden (se Kollisjonsputer).

Omstart av berøringsskjermen eller instrumentpanelet

Du kan starte berøringsskjermen på nytt hvis den ikke svarer eller har uvanlig atferd.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
For å garantere sikkerheten, både til passasjerer og andre trafikanter, skal berøringsskjermen kun startes på nytt når bilen står i Park.
 1. Sett giret i Park.
 2. Hold nede begge rulleknappene på ratt til berøringsskjermen blir svart. Det har ingen effekt å trykke på bremsepedalen mens du holder nede rulleknappene, og dette er ikke nødvendig.
  ratt med zoomboks med piler som peker på venstre og høyre rulleknapper
 3. Etter noen sekunder vises Tesla-logoen. Vent i omtrent 30 sekunder på at berøringsskjermen startes på nytt. Hvis berøringsskjermen fortsatt ikke reagerer eller har uvanlig atferd etter noen få minutter, prøver du å slå bilen av og på (hvis mulig). Se Slå av og på kjøretøyet.

Når du skal tilbakestille instrumentpanelet, bytter du til Park og trykker på de øverste to knappene på rattet (Talekommandoer og Neste) i 15–30 sekunder, eller til skjermen blir svart. En Tesla-logo vises noen sekunder senere. Vent i omtrent 30 sekunder på at instrumentpanelet startes på nytt.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Når du trykker på rulleknappene, startes bare berøringsskjermen på nytt. Det starter ikke noen andre av bilens komponenter på nytt, og det slår ikke Model S av og på.

Tilpasse visnings- og lydinnstillinger

Berør Kontroller > Skjerm for å justere visningsinnstillingene etter dine preferanser:

 • Utseende: Tilpass skjermen til å være Mørk eller Lys. Når Auto er valgt, veksler lysstyrken automatisk basert på lysforholdene ute.
 • Lysstyrke: Dra glidebryteren for å styre lysstyrkenivået manuelt. Hvis Visningsmodus er satt til Auto, justerer berøringsskjermen ytterligere basert både på lysforholdene ute og din lysstyrkepreferanse. Model S husker din valgte lysstyrkepreferanse og justerer berøringsskjermen tilsvarende.
 • Energisparing: Når funksjonen er slått på, reduserer Model S hvor mye energi som forbrukes når ikke i bruk (dette er automatisk på nye kjøretøyer). Se Oppnå maksimal rekkevidde.
 • Skjermrensingmodus: Når denne er aktivert, blir berøringsskjermen mørk og midlertidig deaktivert for å legge til rette for rengjøring. Følg instruksjonene på skjermen for å avslutte Skjermrensingmodus.
 • Skjermspråk: Velg språket som vises på berøringsskjermen.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Model S må være i Park før du kan endre språket. Når du endrer språket, merker du en kort forsinkelse, mens Model S slår av og starter berøringsskjermen på nytt.
 • Språk for stemmegjenkjenning: Velg språket som skal brukes for talekommandoer.
 • Språk for navigering: Velg språket som navigasjonssystemet bruker for taleinstruksjoner.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  For språk som krever nedlasting, velger du språket i nedtrekkslisten for å starte nedlastingen (Wi-Fi-tilkobling kreves).
 • Tid: Velg om tiden skal vises i 12- eller 24-timers format.
 • Regionformat (hvis tilgjengelig): Velg en region for å definere format for datovisning (mm dd åå / dd-mm-åå osv.) og desimaltegn (5.123, 5,123 osv.).
 • Energidisplay: Velg om gjenværende energi og ladeenheter skal vises enten som prosentandel av gjenværende batterienergi eller som estimat av avstanden du kan kjøre.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Ved beregning av når du trenger å lade, må energiestimatet kun brukes som en generell retningslinje. Mange faktorer påvirker energiforbruket. Se Faktorer som påvirker energiforbruk.
 • Avstand: Velg å vise målinger i metriske (kilometer, centimeter osv.) eller britiske (miles, tommer osv.) enheter.
 • Temperatur: Velg å vise temperatur ved hjelp av fahrenheit eller celsius.
 • Dekktrykk: Velg om dekktrykk skal vises i BAR eller PSI.

I tillegg til å tilpasse visningen, kan du aktivere Joe Mode for å redusere volumet på alle lydvarsler som ikke er relatert til kritiske sikkerhetsproblemer. Berør Kontroller > Sikkerhet > Joe Mode for å aktivere.

Gi navn til bilen

Du kan velge å gi bilen din et eget navn. Trykk på Kontroller > Programvare > Navngi din Tesla på høyre side av berøringsskjermen under bildet av Model S. Hvis bilen allerede har et navn, berører du det eksisterende navnet for å endre det. Skriv inn det nye navnet i popup-vinduet, og trykk deretter på Lagre. Navnet du gir Model S, vises også i Tesla-mobilappen.

Sletting av personlige data med fabrikktilbakestilling

Når du overfører eierskap av Model S, utfører du fabrikktilbakestilling av sikkerhetsårsaker før du fjerner bilen fra kontoen din ved å berøre Kontroller > Service > Fabrikktilbakestilling. Før du sletter dataene, bekrefter Model S påloggingsinformasjonen din ved å be deg om å skrive inn brukernavnet og passordet som er knyttet til Tesla-kontoen din.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Det er bare mulig å utføre fabrikktilbakestilling når bilen er i kontoen din. Etter at bilen er fjernet fra kontoen din, har du ikke lenger tilgang til å utføre tilbakestilling av tilpassede innstillinger til fabrikkstandard samt slette alle personlige data.