Aktiv Cruise Control

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Avhengig av markedsregion, kjøretøykonfigurasjon, tilleggsutstyr og programvareversjon er kjøretøyet kanskje ikke utstyrt med Aktiv Cruise Control, eller funksjonen fungerer kanskje ikke nøyaktig som beskrevet. Hvis kjøretøyet ikke er utstyrt med det, kan du se i brukerhåndboken på kjøretøyets berøringsskjerm for instruksjoner om bruk av cruisekontroll.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Aktiv Cruise Control er en BETA-funksjon.

Aktiv Cruise Control fastslår når det er et kjøretøy foran deg i samme fil. Hvis området foran Model S er klart, vil Aktiv Cruise Control holde bilen i den innstilte hastigheten. Når det oppdages en bil, vil Aktiv Cruise Control redusere hastigheten til Model S etter behov, for å opprettholde en innstilt tidsbasert avstand til kjøretøyet foran, opp til den angitte hastigheten. Aktiv Cruise Control eliminerer ikke behovet for at du følger med på veien og bruker bremsene manuelt når det er nødvendig.

Aktiv Cruise Control er hovedsakelig ment for kjøring på tørre, strake veier, f.eks. motorveier.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Forsikre deg om at alle kameraer og sensorer (hvis utstyrt) er rene før hver kjøretur. Skitne kameraer og sensorer samt omgivelsesforhold som regn og utydelig filmerking, kan påvirke Autopilot-ytelsen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Aktiv Cruise Control er utviklet for din kjørekomfort og bekvemmelighet og er ikke et kollisjonsadvarsel- eller -unngåelsessystem. Det er ditt ansvar å være årvåken, kjøre trygt og til enhver tid ha kontroll over bilen. Stol aldri på at Aktiv Cruise Control skal senke hastigheten til Model S tilstrekkelig. Hold alltid øye med veien foran deg, og vær klar til å iverksette korrigerende tiltak til enhver tid. Hvis ikke kan det føre til alvorlig skade eller død.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Aktiv Cruise Control kan registrere fotgjengere og syklister, men du må aldri regne med at Aktiv Cruise Control kan redusere farten til Model S tilstrekkelig for dem. Hold alltid øye med veien foran deg, og vær klar til å iverksette korrigerende tiltak til enhver tid. Hvis ikke kan det føre til alvorlig skade eller død.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke bruk Aktiv Cruise Control på svingete veier med skarpe kurver, på isete eller glatte veioverflater, eller når værforholdene (f.eks. kraftig regn, snø, tåke osv.) gjør det uegnet å kjøre i konstant hastighet. Aktiv Cruise Control tilpasser ikke kjørehastigheten etter vei- og kjøreforholdene.

Bruk av Aktiv Cruise Control

For å starte Aktiv Cruise Control når det ikke er registrert noe kjøretøy foran deg, må du kjøre i minst 30 km/t, så sant ikke visse kjøretøy- og miljøbetingelser er oppfylt. Da kan du i tilfelle starte den ved lavere hastigheter. Hvis det oppdages et kjøretøy foran deg, kan du starte Aktiv Cruise Control ved en hvilken som helst hastighet, selv når du står stille, gitt at Model S er minst 1,5 m bak det oppdagede kjøretøyet og spesifikke kjøretøy- og omgivelsesforhold finner sted.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Den maksimale cruisehastigheten er 150 km/t. Det er førerens ansvar å kjøre med trygg hastighet basert på veiforhold og fartsgrenser.
ikon som viser angitt hastighet
Når Aktiv Cruise Control er tilgjengelig, men ikke aktivert, viser instrumentpanelet et grått ikon for cruisehastighet. Tallet som vises i grått, representerer cruisehastigheten som angis når du aktiverer Aktiv Cruise Control.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
På veier der kartdata fastslår at en betinget fartsgrense er til stede (f.eks. en fartsgrense basert på tidspunkt eller værforhold), vises et andre fartsgrenseikon under det første. Det er førerens ansvar å fastslå om den betingede hastighetsgrensen gjelder, og i så fall justere kjørehastigheten deretter (se Endring av cruisehastigheten).
ikon som viser angitt hastighet
Når Aktiv Cruise Control aktivt kjører ved en innstilt cruisehastighet, blir ikonet blått og viser angitt cruisehastighet.
 1. Når det er tilgjengelig, kan du aktivere Aktiv Cruise Control for å samsvare med fartsgrensen eller din nåværende hastighet. Velg:
  • Hvis du vil aktivere Aktiv Cruise Control ved din nåværende kjørehastighet, flytter du autopilothendelen opp eller ned en gang og slipper gasspedalen for å la Aktiv Cruise Control opprettholde cruisehastigheten.
   bilde av autopilothendelen med en pil som går opp og en pil som går ned
  • Hvis du vil aktivere Aktiv Cruise Control ved den nåværende registrerte fartsgrensen, drar du autopilothendelen mot deg en gang og slipper gasspedalen for å la Aktiv Cruise Control opprettholde cruisehastigheten.
   bilde av autopilothendelen med en pil mot føreren
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Merk
   Hvis Autopilot Activation er satt til Enkelttrekk, aktiveres Autostyring når du flytter autopilothendelen mot deg én gang (se Autosteer). Trykk på Controls > Autopilot > Autopilot Activation og velg Dra to ganger for å bruke Aktiv Cruise Control uavhengig av Autostyring når du beveger autostyringshendelen mot deg.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Merk
   Hvis du velger å aktivere Aktiv Cruise Control ved den nåværende registrerte fartsgrensen, kan du spesifisere en overskridelse. Berør Kontroller > Autopilot > Angi fartsgrense. Du kan velge en Fast overskridelse, hvor hastigheten justeres med et spesifikt antall km/t på alle veier, eller en Prosentvis overskridelse, hvor hastighetsjusteringen varierer avhengig av den registrerte fartsgrensen på veien. Hvis du trekker Autopilot-hendelen mot deg når du allerede kjører raskere enn fartsgrensen, justeres den innstilte hastigheten til din nåværende kjørehastighet istedenfor fartsgrensen. Hvis du flytter autopilothendelen opp eller ned når du kjører ved fartsgrensen, endres innstillingshastigheten til din nåværende kjørehastighet.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ADVARSEL
  Når du tilpasser cruisehastigheten etter fartsgrensen, vil kanskje ikke den innstilte cruisehastigheten endres når fartsgrensen endres.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ADVARSEL
  Du kan ikke stole hundre prosent på at Aktiv Cruise Control eller Hastighetsassistenten fastsetter riktig eller tilpasset cruisehastighet. Det er førerens ansvar å kjøre med trygg hastighet basert på veiforhold og gjeldende fartsgrenser.
 2. Hvis du vil endre hastigheten mens du bruker Aktiv Cruise Control, kan du bruke høyre rullehjul eller autopilothendelen. Se Endring av cruisehastigheten for detaljer.
 3. Du avbryter Aktiv Cruise Control ved å skyve hendelen vekk fra deg en gang eller ved å trykke inn bremsepedalen. Se Avbryte og fortsette for mer informasjon.

Angi lydvarsel for Aktiv Cruise Control

Hvis du vil at et lydvarsel skal avgis når du aktiverer eller avbryter Aktiv Cruise Control, berører du Kontroller > Autopilot > Lydvarsel for Aktiv Cruise Control.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Model S må være i Park.

Endring av cruisehastigheten

Endre den angitte cruisehastigheten når du bruker Aktiv Cruise Control, ved å flytte autopilothendelen opp (øk) eller ned (reduser) til instrumentpanelikonet viser den ønskede cruisehastigheten.

piler som viser at autopilothendelen går opp og ned til første og andre hakk

Øk/reduser hastigheten med 1 km/t ved å flytte hendelen opp eller ned til den første posisjonen og slippe. Øk/reduser hastigheten til nærmeste 5 km/t ved å flytte hendelen opp/ned til den andre posisjonen og slippe. Hvis du for eksempel kjører i 83 km/t og flytter hendelen opp til andre posisjon og slipper den, øker hastigheten til 85 km/t. Du kan også øke/redusere hastigheten ved å holde hendelen helt oppe/nede og slippe den når ikonet på instrumentpanelet viser den ønskede cruisehastigheten.

Du kan også trekke og holde autopilothendelen mot deg i omtrent et halvt sekund for å kjøre ved den registrerte fartsgrensen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Det kan ta noen sekunder før Model S når den nye cruisehastigheten, forutsatt at Model S ikke kjører bak et kjøretøy som kjører saktere enn din angitte hastighet.

Kjøring ved angitt hastighet

Aktiv Cruise Control opprettholder angitt cruisehastighet når et kjøretøy ikke blir oppdaget foran Model S. Ved kjøring bak et registrert kjøretøy øker og reduserer Aktiv Cruise Control hastigheten til Model S som nødvendig for å opprettholde en valgt følgeavstand (se Justere følgeavstanden), opp til angitt hastighet.

Aktiv Cruise Control justerer også cruisehastighet inn i og ut av svinger.

Du kan manuelt akselerere når som helst når du kjører ved en bestemt hastighet, men når du slipper opp gasspedalen, fortsetter Aktiv Cruise Control å kjøre ved den angitte hastigheten.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Når Aktiv Cruise Control aktivt reduserer hastigheten til Model S for å opprettholde riktig avstand til bilen foran, slås bremselysene på for å varsle andre trafikanter om at du reduserer hastigheten. Du kan merke at bremsepedalen plutselig beveger seg nedover. Når Aktiv Cruise Control akselererer Model S, beveger imidlertid gasspedalen seg ikke.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Aktiv Cruise Control kan noen ganger få Model S til å bremse når det ikke er nødvendig eller du ikke venter det. Dette kan skyldes at du følger et kjøretøy på kort avstand, at det registrerer kjøretøy eller gjenstander i andre filer (spesielt i kurver) osv.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
På grunn av iboende begrensninger i den integrerte GPS-en kan du oppleve situasjoner der Model S reduserer farten, spesielt nær avkjøringer eller avkjøringsramper der det oppdages en sving, og/eller du navigerer aktivt til en destinasjon og ikke følger ruten.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Aktiv Cruise Control oppdager kanskje ikke alle gjenstander, spesielt når du kjører i over 80 km/t, og det kan hende at den ikke bremser/reduserer farten når et kjøretøy eller objekt er delvis i filen, eller i situasjoner der kjøretøyet foran kjører ut av filen din og et stillestående kjøretøy eller et objekt befinner seg foran deg i stedet. Vær alltid oppmerksom på veien foran deg og vær forberedt på å iverksette korrigerende tiltak umiddelbart. Hvis du stoler på at Aktiv Cruise Control unngår en kollisjon, kan det føre til alvorlig skade eller død. Aktiv Cruise Control kan dessuten reagere på kjøretøy eller gjenstander som enten ikke finnes eller ikke er i den gjeldende kjørefilen, noe som fører til at Model S reduserer hastigheten unødvendig eller upassende.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Det kan hende at Aktiv Cruise Control ikke kan gi tilstrekkelig hastighetskontroll på grunn av begrenset bremsekapasitet og bakker. Den kan også feilvurdere avstanden til et kjøretøy foran. Når du kjører ned bakker, kan kjørehastigheten øke, noe som fører til at Model S overskrider den innstilte hastigheten (og potensielt fartsgrensen på veien). Stol aldri på at Aktiv Cruise Control reduserer Model Ss hastighet nok til å unngå en kollisjon. Hold alltid blikket rettet mot veien og trafikken når du kjører, og vær forberedt på å iverksette korrigerende tiltak ved behov. Hvis du stoler på at Aktiv Cruise Control reduserer kjørehastigheten nok til å forhindre en kollisjon, kan det føre til alvorlig skade eller død.

Forbikjøring av kjøretøy i ikke-forbikjøringsfiler

Når du kjører i 80 km/t eller fortere, må Model S befinne seg i en forbikjøringsfil for å kjøre forbi et kjøretøy. Hvis du ikke befinner deg i en forbikjøringsfil (til høyre for et kjøretøy ved høyrekjøring eller til venstre for et kjøretøy ved venstrekjøring), vil Aktiv Cruise Control forhindre at du kjører forbi andre kjøretøy. I stedet reduserer Model S hastigheten til den er lik kjøretøyets hastighet, som om kjøretøyet befant seg i samme fil. Hvis du trykker på gasspedalen for å kjøre forbi et kjøretøy, lar Aktiv Cruise Control deg fortsette å kjøre forbi kjøretøy ved cruising i ikke-forbikjøringsfiler til du enten skifter fil eller avbryter og gjenoppretter kjøring (hvorpå den deretter hindrer deg i å kjøre forbi kjøretøy i ikke-forbikjøringsfiler igjen).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Du er ansvarlig for å følge all lokal lovgivning som gjelder forbikjøring av andre trafikanter samt bruk av ikke-forbikjøringsfiler.

HOLD-status

Når du følger et kjøretøy, blir Aktiv Cruise Control værende aktiv ved lave hastigheter, selv når Model S stopper. Når bilen settes i bevegelse igjen, starter Aktiv Cruise Control på nytt ved den aktuelle angitte hastigheten. Under de følgende omstendighetene går imidlertid Aktiv Cruise Control inn i HOLD-status, i så fall må du trykke raskt på gasspedalen eller trekke autopilothendelen mot deg (se Avbryte og fortsette) for å gjenoppta kjøringen. Når HOLD-statusen er aktiv, viser instrumentpanelet HOLD-ikonet og en melding som indikerer at du må gjenoppta cruisekontroll. Følgende omstendigheter kan føre til at Aktiv Cruise Control går inn i HOLD-status:

 • Model S har stått stille i 5 minutter.
 • Model S oppdager en fotgjenger (HOLD-statusen kan oppheves når fotgjengeren ikke lenger er i nærheten).
 • Model S plutselig mister sikten til bilen foran deg.
 • En hindring registreres foran Model S.

Bruk av cruise control nær eller ved avkjøringer

Når du kjører i nærheten av en avkjøring på en adgangsbegrenset motorvei og bruker blinklyset mot avkjøringsrampen, antar Aktiv Cruise Control at du tar av, og begynner å bremse ned Model S. Hvis du ikke kjører inn på avkjøringsrampen, fortsetter Aktiv Cruise Control å kjøre ved angitt hastighet. I et område med høyrekjøring skjer dette bare når du bruker høyre blinklys når du kjører i den høyre filen innen 50 meter fra en avkjørsel. Det samme skjer i regioner med venstrekjøring; når du slår på venstre blinklys ved venstrekjøring innen 50 meter fra en avkjøring.

Når du kjører med cruise control inn på en innkjøringsrampe til en adgangsbegrenset motorvei, justerer Aktiv Cruise Control den innstilte cruisehastigheten automatisk til fartsgrensen på motorveien, i tillegg til et eventuelt avvik du har spesifisert.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Den innebygde GPS-en (Global Positioning System) avgjør om du kjører i en region med høyre- eller venstrekjøring. I situasjoner der GPS-data ikke er tilgjengelige (for eksempel hvis det er utilstrekkelig signal), senker Aktiv Cruise Control ikke hastigheten til Model S hvis du slår på blinklyset nær en avkjøring.

Når Aktiv Cruise Control er aktivert i et motorveikryss eller avkjøringsramper i enkelte regioner, kan den redusere den innstilte hastigheten i trinn på 5 km/t – til så sakte som 40 km/t – for å passe bedre til de rapporterte hastighetene til andre Tesla-kjøretøy som har kjørt på det spesifikke stedet. Du kan overstyre dette og fortsette cruising ved angitt hastighet ved å trykke på gasspedalen eller flytte Autopilot-hendelen. Den nye innstilte hastigheten opprettholdes til etter krysset eller avkjøringsrampen (med mindre du overstyrer den eller avbryter Aktiv Cruise Control). Etter krysset eller avkjøringsrampen kan den innstilte hastigheten gå tilbake eller endres etter behov på det nye stedet. Hvis du for eksempel flettet deg inn på en annen motorvei, går den angitte cruisehastigheten tilbake til det den var før du kjørte inn i krysset.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
I noen tilfeller (f.eks. ved for lite data) kan det være at Aktiv Cruise Control ikke reduserer den innstilte hastigheten automatisk på motorveikrysset eller avkjøringsrampen. Ikke stol på at Aktiv Cruise Control skal fastslå en passende kjørehastighet. Tesla anbefaler kjøring ved en hastighet som er trygg etter veiforholdene og innenfor oppgitte fartsgrenser.

Justere følgeavstanden

Du kan justere følgeavstanden du vil ha mellom Model S og et kjøretøy foran deg ved å dreie autopilothendelen. Hver innstilling tilsvarer en tidsbasert avstand som representerer hvor lang tid det tar for Model S, fra den nåværende plasseringen, å nå plasseringen til den bakre støtfangeren på kjøretøyet foran deg. Innstillingen beholdes til du endrer den manuelt.

Den korteste følgeavstanden er 2.

bilde som viser autopilothendelen som dreies

Etter hvert som du roterer autopilothendelen, viser instrumentpanelet den nåværende innstillingen. Slipp hendelen når den ønskede innstillingen vises.

skjermbilde av to biler med en måling mellom dem og tallet 4
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Det er førerens ansvar å finne og holde sikker følgeavstand til enhver tid. Ikke stol på at Aktiv Cruise Control skal holde en nøyaktig eller passende følgeavstand.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Stol aldri på at Aktiv Cruise Control skal senke hastigheten til Model S tilstrekkelig til å unngå en kollisjon. Hold alltid øye med veien foran deg, og vær klar til å utføre umiddelbare korrigerende tiltak.

Akselerasjon ved forbikjøring

Når du følger et kjøretøy med Aktiv Cruise Control aktiv, akselererer Model S mot kjøretøyet foran deg når du slår på blinklyset (for å indikere at du vil flytte over i forbikjøringsfilen). Hvis du holder blinklyshendelen oppe eller nede en kort stund, kan du raskt akselerere til den innstilte hastigheten uten å tråkke på gasspedalen. Blinklyset skaper akselerasjon kun når følgende vilkår er oppfylt:

 • Aktiv Cruise Control er på og registrerer et kjøretøy foran deg.
 • Det er ikke registrert noen kjøretøy eller hindringer i målfilen.
 • Model S kjører under den innstilte hastigheten, men over 72 km/t.

Akselerasjon ved forbikjøring er ment som et hjelpemiddel når du kjører forbi et kjøretøy foran deg. Når blinklyset er på, fortsetter Aktiv Cruise Control å opprettholde avstanden til kjøretøyet foran deg, men lar deg kjøre litt nærmere enn den valgte avstanden.

Akselerasjon avbrytes når en av betingelsene er oppfylt:

 • Du når den angitte cruisehastigheten.
 • Det tar for lang tid å bytte fil.
 • Model S kommer for nær kjøretøyet foran.

  ELLER

 • Du slår av blinklyset.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Akselerasjon ved forbikjøring forekommer når du aktiverer blinklyset fullstendig eller du Når du slipper blinklyset, stopper Model S akselerasjonen (på samme måte som når du slipper gasspedalen) og gjenopptar den innstilte hastigheten.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Akselerasjon ved forbikjøring kan bli avbrutt av mange uforutsette årsaker i tillegg til dem som er oppført ovenfor (f.eks. mangel på GPS-data). Vær årvåken og stol aldri på at Akselerasjon ved forbikjøring øker kjørehastigheten din.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Akselerasjon ved forbikjøring øker kjørehastigheten når riktig blinklys er aktivert, og akselererer Model S nærmere kjøretøyet foran. Selv om Aktiv Cruise Control fortsetter å holde avstand til kjøretøyet foran, er det viktig å være klar over at den valgte følgeavstanden reduseres når akselerasjon ved forbikjøring er aktiv, spesielt i tilfeller der du kanskje ikke planlegger å kjøre forbi kjøretøyet foran.

Avbryte og fortsette

Hvis du vil avbryte Aktiv Cruise Control manuelt, trykker du på bremsepedalen eller dytter autopilothendelen fra deg en kort stund. Ikonet for kjørehastighet på instrumentpanelet blir grått, som indikerer at Aktiv Cruise Control ikke lenger er aktiv.

bilde av autopilothendelen med en pil bort fra føreren

Hvis du vil fortsette å kjøre i den forrige angitte hastigheten, drar du autopilothendelen lett mot deg og slipper.

bilde av autopilothendelen med en pil mot føreren

Hvis du vil fortsette med gjeldende kjørehastighet, flytter du Autopilot-hendelen opp eller ned og slipper.

bilde av autopilothendelen med en pil som går opp og en pil som går ned
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Når Aktiv Cruise Control avbrytes, ruller ikke Model S i tomgang. I stedet reduserer regenerativ bremsing hastigheten til Model S, på samme måte som når du flytter foten av gasspedalen når du kjører uten Aktiv Cruise Control (se Regenerativ bremsing).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Aktiv Cruise Control vil umiddelbart opphøre, eller ikke være tilgjengelig, i følgende situasjoner:
 • når du trykker på bremsepedalen
 • når hastigheten overskrider maks. cruisehastighet på 150 km/t
 • når du girer Model S
 • når en dør er åpen
 • Et kamera eller en sensor (hvis utstyrt) dekkes til. Dette kan være på grunn av smuss, gjørme, is, snø osv.
 • Innstillingen for antispinn deaktiveres manuelt eller aktiveres gjentatte ganger for å hindre hjulene i å skli.
 • Hjulene spinner når du står stille.
 • Systemet for Aktiv Cruise Control feiler og krever service.

Når Aktiv Cruise Control ikke er tilgjengelig eller avbrytes, kjører ikke Model S lenger ved en innstilt hastighet og holder ikke lenger en spesifisert avstand til kjøretøyet foran.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Aktiv Cruise Control kan avbrytes uventet når som helst av uforutsette årsaker. Hold alltid øye med veien foran deg, og vær klar til å utføre egnede tiltak. Det er førerens ansvar til enhver tid å ha kontroll over Model S.

Oppsummering av cruiseindikatorer

ikon som viser angitt hastighet
Aktiv Cruise Control er tilgjengelig, men vil ikke kontrollere hastigheten aktivt før du aktiverer den. Tallet som vises i grått, representerer cruisehastigheten som angis når du aktiverer Aktiv Cruise Control.
ikon som viser angitt hastighet
Aktiv Cruise Control er aktiv og vil enten opprettholde den innstilte hastigheten (ingen kjøretøy foran) eller opprettholde en valgt følgeavstand til kjøretøyet foran (opp til den innstilte hastigheten).
ikon av en H i en sirkel med halvsirkler på hver side av sirkelen
Model S har stoppet helt, men er i HOLD-tilstand. Hvis det er trygt, tråkker du på gasspedalen for å begynne å kjøre ved den angitte hastigheten igjen.

Begrensninger

Det er spesielt usannsynlig at Aktiv Cruise Control fungerer som vanlig i følgende situasjoner:

 • Veien har skarpe svinger.
 • Dårlig sikt (på grunn av kraftig regn, snø, tåke osv.).
 • Kraftig lys (f.eks. lys fra møtende kjøretøy eller direkte sollys) påvirker sikten til kameraene.
 • Et kamera eller en sensor (hvis utstyrt) dekkes til (dugget, skitten, tildekket av et klistremerke osv.).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Listen ovenfor representerer ikke en fullstendig liste over situasjoner som kan hindre at Aktiv Cruise Control fungerer som den skal.