Autostyring

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Avhengig av markedsregion, kjøretøykonfigurasjon, tilleggsutstyr og programvareversjon er kjøretøyet kanskje ikke utstyrt Autostyring, eller funksjonen fungerer kanskje ikke nøyaktig som beskrevet.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Autostyring er en BETA-funksjon.

Autostyring baserer seg på Aktiv Cruise Control (se Aktiv Cruise Control) og holder Model S i kjørebanen når den kjører i en innstilt hastighet. Autostyring lar deg også bruke blinklysene til å bevege Model S inn i et tilstøtende kjørefelt (se Automatisk filskifte). Autostyring registrerer filmerkinger og tilstedeværelse av kjøretøy og gjenstander for å hjelpe deg med styringModel S.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Forsikre deg om at alle kameraer og sensorer (hvis utstyrt) er rene. Skitne kameraer og sensorer samt omgivelsesforhold som regn og utydelig filmerking påvirker ytelsen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Autostyring er en funksjon som krever en aktiv fører. Du må alltid holde hendene på ratt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Autostyring er beregnet på bruk på adgangsbegrensede motorveier med en oppmerksom fører. Ha hendene på ratt og vær oppmerksom på veiforhold og annen trafikk mens du bruker Autostyring. Ikke bruk Autostyring i nærheten av veiarbeid eller i områder der det kan være syklister eller fotgjengere. Føreren må aldri gjøre seg avhengig av at Autostyring bestemmer riktig kjørebane. Vær alltid forberedt på å iverksette tiltak umiddelbart. Hvis disse instruksjonene ikke følges, kan det føre til skader, alvorlige personskader eller dødsfall.

Betjening av Autostyring

Før du bruker Autostyring, må du aktivere den ved å berøre Kontroller > Autopilot > Autopilot-funksjoner > Autostyring (Beta).

Ikon med grått ratt
For å vise at Autostyring er tilgjengelig (men ikke aktivt styrer Model S), vises et grått Autostyring-ikon på instrumentpanelet.

For å sette i gang Autostyring trekker du Autopilot-hendelen raskt mot deg to ganger.

Bilde av Autopilot-stikken med en pil mot føreren
ikon av blått ratt
For å vise at Autostyring nå bidrar til aktiv styring Model S, viser instrumentpanelet et blått Autostyring-ikon. Når Autostyring oppdager filmerkingen, viser funksjonen kjørebanen i blått.

I en kort periode vises det en melding fra Autostyring på instrumentpanelet for å minne deg på å være oppmerksom på veien og ha hendene på ratt.

Hastigheten der du kan starte Autostyring kan variere avhengig av diverse forhold og om det er registrert et kjøretøy foran deg. Når det ikke er registrert noe kjøretøy foran deg, må du kjøre i minst 30 km/t, så sant ikke visse kjøretøy- og miljøbetingelser er oppfylt. Da kan du i tilfelle starte den ved lavere hastigheter. Når det er registrert et kjøretøy foran deg, kan du starte Autostyring ved en hvilken som helst hastighet, selv når du står stille, gitt at Model S er minst 150 cm bak det registrerte kjøretøyet.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Når Autostyring er aktivert, aktiveres Automatisk fjernlys automatisk, og den maksimale cruisehastigheten er 140 km/t.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Stol aldri på at Autopilot-funksjoner skal registrere at det er utrykningskjøretøy i nærheten. Model S registrerer kanskje ikke lys fra utrykningskjøretøy. Hold øynene på kjørebanen, og vær alltid forberedt på å iverksette tiltak umiddelbart.

I situasjoner der Autostyring er midlertidig utilgjengelig, forsvinner Autostyring-ikonet. Kjørehastigheten er for eksempel ikke innenfor hastigheten som kreves for at Autostyring kan brukes. Autostyring kan også være utilgjengelig hvis den ikke mottar tilstrekkelige data fra kameraer.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Under dårlige lysforhold (skumring eller mørke) avbrytes Autostyring eller er utilgjengelig hvis frontlys er satt til Av. Sett frontlys til Auto for best resultat.

Hvis Autostyring ikke kan registrere veimerking, kan den fastslå kjørefeltet basert på et kjøretøy du følger.

I de fleste tilfeller prøver Autostyring å sentrere Model S i kjørefilen. Det kan imidlertid være situasjoner der Autostyring kan styre Model S i en kjørebane som er forskjøvet i forhold til midten av filen (for eksempel registrering av autovern).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Autostyring er ikke beregnet på å, og vil ikke, styre Model S rundt objekter som er delvis i en kjørefil, og den vil kanskje i enkelte tilfeller ikke stoppe for objekter som blokkerer kjørefilen fullstendig. Hold alltid øye med veien foran deg, og vær klar til å utføre umiddelbare tiltak. Det er førerens ansvar til enhver tid å ha kontroll over Model S.

Begrenset hastighet

På adgangsbegrensede motorveier gjenspeiler kjørehastigheten fartsgrensen, og tar hensyn til eventuelle overskridelser du har spesifisert med Hastighetsassistent. Hvis du bruker Autostyring på veier i boligområder, veier uten midtdeler eller veier uten begrenset adgang, kan imidlertid Autostyring begrense den maksimale tillatte kjørehastigheten, og på instrumentpanelet vises det en melding som indikerer at hastigheten er begrenset. Den begrensede hastigheten vil være fartsgrensen på veien pluss 10 km/t.

I situasjoner der fartsgrensen ikke kan registreres når Autostyring er aktivert, reduserer Autostyring kjørehastigheten og begrenser den innstilte kjørehastigheten til 70 km/t. Selv om du kan akselerere manuelt for å overskride den begrensede hastigheten, kan det hende at Model S ikke bremser for registrerte hindringer. Autostyring sakker ned til den begrensede hastigheten når du slipper gasspedalen. Når du tar av fra veien eller deaktiverer Autostyring ved å bruke ratt, kan du øke den innstilte kjørehastigheten igjen ved behov.

Hold Ratt

Autostyring avgjør hvordan det er best å hjelpe til med å styreModel S. Når Autostyring er aktiv, kreves det at du har hendene på ratt. Hvis Autostyring ikke registrerer hendene dine på ratt i en periode, blinker et lys øverst på instrumentpanelet, og følgende melding vises på instrumentpanelet:

Hendene på rattet
Drei lett på rattet

Autostyring registrerer hendene dine ved å kjenne igjen lett motstand når ratt dreier, eller når du manuelt dreier ratt lett (men uten nok kraft til å ta over kontrollen).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Når hendene dine registreres, forsvinner meldingen, og Autostyring gjenopptar normal drift.

Autostyring krever at du følger med på omgivelsene og er klar til å overta kontrollen når som helst. Hvis Autostyring fortsatt ikke registrerer hendene dine på ratt, øker hyppigheten til det blinkende lyset på instrumentpanelet, og en varsellyd høres.

Hvis du gjentatte ganger ignorerer Autostyring meldinger om å bruke litt kraft på ratt, deaktiveres Autostyring for resten av turen og viser følgende melding som ber deg kjøre manuelt. Hvis du ikke gjenopptar manuell styring, avgir Autostyring et kontinuerlig lydvarsel, slår på nødblinklysene og reduserer farten til bilen til den stanser.

utropstegn i en trekant
Autostyring utilgjengelig for resten av turen. Hold inne ratt for kjøre manuelt.

Resten av kjøreturen må du styre manuelt. Autostyring blir tilgjengelig igjen ved neste kjøretur (etter at du stopper og setter Model S i Park).

Autostyring avbryter

I situasjoner der Autostyring ikke kan bidra til å styre Model S, vil Autostyring avbrytes, avgi et lydsignal og vise følgende melding på instrumentpanelet:

utropstegn i en trekant
Autostyring avbryter

Deaktivering av Autostyring

Autostyring avbrytes når

 • du trår på bremsepedalen
 • du bruker dreiekraft på ratt (selv om det bare er litt).
 • du trykker autopilothendelen bort fra deg
 • du overskrider den maksimale hastigheten Autostyring bruker – 150 km/t.
 • du girer
 • en dør er åpen
 • det oppstår en hendelse som utløser automatisk nødbremsing (se Kollisjonsvarselassistent)

Når Autostyring avbrytes, høres et lydvarsel, og Autostyring-ikonet blir enten grått for å indikere at Autostyring ikke lenger er aktiv, eller forsvinner for å indikere at den ikke er tilgjengelig for øyeblikket.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis Autostyring avbrytes fordi du har brukt dreiekraft på rattet, fortsetter Aktiv Cruise Control å være aktiv. Slå av Aktiv Cruise Control på vanlig måte ved å trykke på bremsepedalen eller trykke autopilothendelen raskt fra deg.

For å deaktivere Autostyring slik at den ikke lenger er tilgjengelig, berører du Kontroller > Autopilot > Autopilot-funksjo0ner > Autostyring (Beta).

Automatisk filskifte

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Avhengig av markedsregion, kjøretøykonfigurasjon, tilleggsutstyr og programvareversjon er kjøretøyet kanskje ikke utstyrt med Automatisk filskifte, eller funksjonen fungerer kanskje ikke nøyaktig som beskrevet.

Når Autostyring er aktiv, bruker du et blinklys til å bevege Model S inn i en tilstøtende bane (bevegelse av ratt ville avbrutt Autostyring).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Det er førerens ansvar å avgjøre om filskifte er sikkert og passende. Før du starter et filskifte må du derfor alltid kontrollere blindsoner, veimerking og veien rundt deg for å bekrefte at det er sikkert og passende å flytte til målfilen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Føreren må aldri gjøre seg avhengig av at automatisk filskifte bestemmer riktig kjørebane. Kjør oppmerksomt ved å følge med på veien, trafikken foran og omgivelsene samt følge med på om det er advarsler på instrumentpanelet. Vær alltid forberedt på å iverksette tiltak umiddelbart.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke bruk Automatisk filskifte på veier med konstant forandring i trafikkforholdene samt der det er sykler og fotgjengere.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ytelsen til automatisk filskifte er avhengig av at kameraet eller kameraene kan registrere veimarkeringer.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke bruk automatisk filskifte på svingete veier, isete eller glatte veioverflater, eller når værforholdene (f.eks. kraftig regn, snø, tåke osv.) kan dekke til kameraene eller sensorene (hvis utstyrt).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Hvis du ikke følger alle advarslene og instruksjonene, kan det føre til materiell skade, alvorlig personskade eller dødsfall.

Bruke automatisk filskifte

Automatisk filskifte er tilgjengelig når Autostyring er aktiv. Slik skifter du fil med automatisk filskifte:

 1. Foreta visuelle kontroller for å sjekke om det er sikkert og passende å flytte til målfilen.
 2. Du aktiverer riktig blinklys ved å holde hendene på ratt.
 3. Slå av blinklyset etter behov når du er i målfilen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Automatisk filskifte avbrytes hvis filskiftet ikke kan fullføres på fem sekunder.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Den minste hastigheten for Automatisk filskifte kan variere på grunn av region, hastighet i nabofil og andre faktorer. Vær alltid klar til å styre manuelt og endre fil etter behov.

Automatisk filskifte bidrar til å flytte Model S til den andre filen i retningen som angis av blinklyset, hvis følgende vilkår er oppfylt:

 • Blinklyset er slått på.
 • Automatisk filskifte har registrert at du har hendene på ratt.
 • Model S registrerer ikke et kjøretøy i blindsonen, eller et kjøretøy eller en hindring opp til midten av målfilen.
 • Veimerkingene angir at et filskifte er tillatt.
 • Halvveis i filskiftet må Model S registrere den ytre veimerkingen i målfilen. Hvis denne filmerkingen ikke oppdages, avbrytes filendringen og Model S går tilbake til sin opprinnelige kjørebane.
 • Sikten til kameraet/kameraene er ikke blokkert.

Når et automatisk filskifte pågår, aktiveres Akselerasjon ved forbikjøring slik at Model S kan akselerere nærmere et kjøretøy foran (se Akselerasjon ved forbikjøring).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Automatisk filskifte bidrar til å flytteModel S én fil om gangen. Hvis du vil flytte til enda en fil, må du slå på blinklyset nok en gang etter at det første filskiftet er fullført.

Når du bruker automatisk filskifte, er det viktig å følge med på ytelsen ved å holde øye med kjørebanen foran og omgivelsene. Vær klar til å ta over rattet når som helst. Mens du krysser over til den tilstøtende filen, viser instrumentpanelet plasseringen i filen som Model S kjører inn i.

I situasjoner der automatisk filskifte ikke fungerer optimalt eller ikke kan fungere på grunn av utilstrekkelige data, vil instrumentpanelet vise en rekke advarsler. Når du bruker automatisk filskifte, må du derfor alltid følge med på instrumentpanelet for å kunne overta styringen av Model S manuelt.

Hastighet i nabofil

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Avhengig av markedsregion, kjøretøykonfigurasjon, tilleggsutstyr og programvareversjon er kjøretøyet kanskje ikke utstyrt med Hastighet i nabofil, eller funksjonen fungerer kanskje ikke nøyaktig som beskrevet.

Når du kjører vesentlig raskere enn kjøretøy i nabofilene, vil Model S automatisk redusere kjørehastigheten. Dette er spesielt nyttig i situasjoner med tung trafikk eller når kjøretøyer hele tiden fletter inn i forskjellige filer. Når Model S registrerer andre kjøretøy som kjører vesentlig saktere, utheves de tilstøtende filene med piler og registrerte kjøretøy i grått på instrumentpanelet, og Model S reduserer kjørehastigheten etter behov. For å midlertidig overstyre denne funksjonen trykker du på gasspedalen.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Stol aldri på at Autopilot velger en trygg kjørehastighet. Du er ansvarlig for å kjøre sikkert i henhold til trafikkreglene der du er.

Varsel for rødt lys og stoppskilt

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Avhengig av markedsregion, kjøretøykonfigurasjon, tilleggsutstyr og programvareversjon er kjøretøyet kanskje ikke utstyrt med Varsel for rødt lys og stoppskilt, eller funksjonen fungerer kanskje ikke nøyaktig som beskrevet.

Når Autostyring er i bruk, viser Model S et varsel på instrumentpanelet og et lydvarsel høres hvis det er sannsynlig at du vil kjøre på rødt lys eller et stoppskilt. Hvis dette skjer, IVERKSETTER DU KORRIGERENDE TILTAK!

De synlige og hørbare varslene avbrytes etter noen få sekunder, eller når du trykker på bremsepedalen – det som kommer først.

Varsel for rødt lys og stoppskilt gir bare varsler. Den senker ikke farten eller stopper Model S ved røde trafikklys, stoppskilt, veimerking osv. Hvis trafikklys- og stoppskiltkontroll er installert, kan du aktivere denne funksjonen for å stoppe Model S automatisk ved trafikklys og stoppskilt (se Trafikklys- og stoppskiltkontroll).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Varsel for rødt lys og stoppskilt krever at innebygde kart vet at et spesifikt rødt lys eller stoppskilt finnes på et sted. I noen tilfeller er kartdata unøyaktige eller utdaterte og inneholder kanskje ikke alle røde lys eller stoppskilt. Derfor kan det være at varsel for rødt lys og stoppskilt ikke registrerer alle røde lys og stoppskilt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Varsel for rødt lys og stoppskilt bremser eller sakker ikke farten til Model S og registrerer kanskje ikke alle røde lys og stoppskilt. Varsel for rødt lys og stoppskilt er kun ment som et hjelpemiddel og er ikke en erstatning for oppmerksom kjøring og sunn dømmekraft. Hold blikket rettet mot veien og trafikken når du kjører, og stol aldri på at varsel for rødt lys og stoppskilt varsler deg om et rødt lys eller et stoppskilt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Varsel for rødt lys og stoppskilt er bare ment for å varsle deg når du nærmer deg et synlig rødt stoppskilt, rødt lys eller et gult lys som holder på å bli rødt. Det varsler deg kanskje ikke om kryss med blinkende lys. Du blir heller ikke varslet om vikepliktskilt eller midlertidige stopp- og vikepliktskilt (f.eks. på anleggsområder). I tillegg vil varsel for rødt lys og stoppskilt ikke varsle deg om at du nærmer deg et rødt lys eller et stoppskilt hvis du trykker på gass- eller bremsepedalen (som deaktiverer Autostyring).

Begrensninger

Det er spesielt usannsynlig at Autostyring og tilknyttede funksjoner fungerer som tiltenkt i følgende tilfeller:

 • Autostyring kan ikke fastslå veimerking nøyaktig. Hvis for eksempel veimerkingene er slitt, har synlige, tidligere merkinger, er justert på grunn av veiarbeid, endres raskt (filer deler seg, krysser hverandre eller samles), gjenstander eller landskapsformer kaster sterke skygger på veimerkingene eller veioverflaten har sprekker eller andre linjer med høy kontrast.
 • Det er dårlig sikt (kraftig regn, snø, tåke osv.), eller værforhold påvirker sensorene.
 • Kameraer eller sensorer er blokkert, tildekket eller skadet.
 • Kjøring opp bakker.
 • Når du nærmer deg en bomstasjon.
 • Kjøring på en vei som har skarpe svinger eller er spesielt krevende.
 • Kraftig lys (f.eks. direkte sollys) påvirker sikten til kameraene.
 • Sensorene (hvis utstyrt) påvirkes av annet elektrisk utstyr eller enheter som genererer ultralydbølger.
 • Et kjøretøy registreres i blindsonen når du kobler inn blinklys.
 • Model S er for nær kjøretøyet foran, og det blokkerer sikten til kameraene.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Mange uforutsette omstendigheter kan redusere virkemåten til Autostyringen. Husk alltid dette, og vær klar over at disse omstendighetene kan gjøre at Autostyringen ikke bidrar til å styre Model S riktig. Vær alltid oppmerksom når du kjører, og vær forberedt på å iverksette tiltak umiddelbart.