Smart Summon

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Avhengig av markedsregion, kjøretøykonfigurasjon, tilleggsutstyr og programvareversjon er kjøretøyet kanskje ikke utstyrt med Smart Summon, eller funksjonen fungerer kanskje ikke nøyaktig som beskrevet.

Smart Summon er utviklet for at du skal kunne flytte Model S til der du er (ved hjelp av telefonens GPS som måldestinasjon) eller til et sted du velger. Den manøvrerer rundt og stopper for gjenstander etter behov. Smart Summon fungerer med Tesla-mobilappen når telefonen befinner seg innenfor 6 meter fra Model S.

Smart Summon manøvrerer Model S ut av parkeringsplasser og rundt hjørner. Dette er nyttig for å flytte Model S ut av trange parkeringsplasser eller gjennom sølepytter eller hjelpe deg med å hente bilen når du bærer pakker. Du må ha fri sikt mellom deg og Model S og overvåke kjøretøyet og omgivelsene nøye hele tiden.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Forsikre deg om at alle kameraer og sensorer (hvis utstyrt) er rene. Skitne kameraer og sensorer samt omgivelsesforhold som regn og utydelig filmerking, kan påvirke Autopilot-ytelsen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Smart Summon er utelukkende utformet og beregnet på bruk på parkeringsplasser og innkjøringer på privat eiendom der omgivelsene er velkjente og forutsigbare. Ikke bruk Smart Summon på offentlige veier.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Smart Summon må bare brukes på asfalterte underlag.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Smart Summon er en BETA-funksjon. Du må holde øye med bilen og omgivelsene kontinuerlig og være klar til å reagere hele tiden. Det er førerens ansvar å bruke Smart Summon sikkert, ansvarlig og slik den er tiltenkt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Smart Summon vil kanskje ikke stoppe for alle gjenstander (spesielt svært lave gjenstander, som noen fortauskanter, eller svært høye gjenstander, som en hylle) og vil kanskje ikke reagere på all trafikk. Smart Summon registrerer ikke kjøreretningen, navigerer ikke rundt tomme parkeringsplasser og forutser kanskje ikke kryssende trafikk.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ytelsen til Smart Summon er avhengig av sensorene (hvis utstyrt), synsvinkelen til kameraene og tilstrekkelig mobilsignal og GPS-data.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Når du bruker Smart Summon, må du ha fri sikt mellom deg og Model S og være klar til å stoppe bilen når som helst ved å slippe knappen på mobilappen.

Før du bruker Smart Summon

 • Last ned den nyeste versjonen av Tesla-mobilappen til telefonen din, og sørg for at telefonen har mobildekning og GPS aktivert.
 • Telefonen må være paret med Model S over Bluetooth (se Paring av telefon eller Bluetooth-enhet) og befinne seg innen ca. 6 meter.
 • Kameraene til kjøretøyet må være fullstendig kalibrert (se Kjør for å kalibrere kameraer).
 • Du må ha fri sikt til Model S.
 • Model S må være i Park, ikke lade, og alle dører og luker må være lukket.

Bruk av Smart Summon

 1. Åpne Tesla-mobilappen, og trykk på Summon.
 2. Trykk på Smart Summon-ikonet i midten av bildet på Model S. Det kan ta flere sekunder før Smart Summon starter.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Du kan bruke Standby-modus til å slippe forsinkelsen ved oppstart av Smart Summon (se Standby-modus).

  Mobilappen viser et kart med en blå sirkel som representerer den maksimale avstanden på 6 meter som du må overholde mellom telefonen og Model S. Den blå prikken på kartet viser plasseringen din, og den røde pilen viser kjøretøyet.

 3. Plasser deg hvor som helst innenfor den blå sirkelen der du har fri sikt til Model S.
 4. Du kan nå betjene Smart Summon ved hjelp av en av disse modiene:
  • Kom til meg-modus: Trykk på og hold nede Kom til meg-knappen. Model S flytter seg til GPS-plasseringen din. Model S følger deg når du flytter deg. Når Model S når deg, stopper den og veksler til Park.
  • Gå til mål-modus: Berør trådkorsikonet og dra kartet for å posisjonere stiften ved en valgt destinasjon. Trykk på og hold nede Gå til mål-knappen. Model S kjører til destinasjonen. Når du når plasseringen, stopper Model S og skifter til Park, og mobilappen viser en melding som indikerer at Summon er fullført.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Merk
   Hvis du vil endre plassering igjen, løfter du fingeren, flytter kartet og trykker deretter på og holder nede Gå til mål på nytt.
  Du kan stoppe Model S når som helst ved å slippe Kom til meg- eller Gå til mål-knappen.
trådkorsikon
Trådkorsikonet på kartet veksler mellom Gå til mål- og Kom til meg-modus. Når Kom til meg-modus er valgt, er ikonet blått.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Kartet har også et ikon som gir deg mulighet til å vise/skjule satellittbilder.

Rett etter at Smart Summon er startet i én av modiene, vil varsellysene blinke kort, speilene felles inn og Model S skifte til Drive eller Reverse. Model S beveger seg deretter sakte til innenfor 1 meter fra deg (Kom til meg) eller den valgte destinasjonen (Gå til målet) og navigerer forbi hindringer etter behov. Når Model S beveger seg, beveger den tilsvarende røde pilen på kartet seg også for å vise plasseringen til kjøretøyet. Når du flytter deg, flytter den tilsvarende blå prikken seg også for å vise plasseringen din.

I begge modiene vil Model S stoppe bevegelsen og skifte til Park i følgende tilfeller:

 • Du slipper knappen på mobilappen.
 • Den maksimale distansen mellom telefonen og Model S er overskredet (hvis du flytter bilen til en destinasjon bort fra deg, må du kanskje følge bilen for å opprettholde denne avstanden).
 • Kjørebanen er hindret.
 • Model S har kjørt den maksimale avstanden på 20 meter siden begynnelsen av Smart Summon-økten.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Hvis Smart Summon kjører Model S forover 3 meter og deretter bakover 2 meter, regnes dette som kjøring av 5 meter.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Du trenger ikke å se på mobilappen – bare hold nede knappen mens du holder øye med Model S og kjørebanen til enhver tid, slik at du er klar til å slippe knappen for å stoppe kjøretøyet om nødvendig.

Hvis kjøretøyet har det og Auto HomeLink er aktivert for Summon (berør Kontroller > Autopilot > Tilpasse Summon > Bruk Auto HomeLink), åpner Smart Summon automatisk en HomeLink-enhet hvis du starter Smart Summon-manøveren når Model S befinner seg i en garasje. Mobilappen informerer deg om at døren er åpnet.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Når du slipper knappen for å stoppe Model S, er det en kort forsinkelse før bilen stopper. Det er derfor helt avgjørende at du følger nøye med på kjørebanen til bilen hele tiden og proaktivt forutser hindringer som bilen kanskje ikke vil være i stand til å oppdage.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Vær svært forsiktig når du bruker Smart Summon i omgivelser der hindringer kan flytte seg uforutsigbart. For eksempel der det er barn, andre mennesker eller dyr.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Smart Summon vil kanskje ikke stoppe for alle gjenstander (spesielt svært lave gjenstander, som noen fortauskanter, eller svært høye gjenstander, som en hylle) og vil kanskje ikke reagere på all møtende eller kryssende trafikk. Vær oppmerksom, og vær klar til å stoppe Model S når som helst ved å slippe knappen på mobilappen.

Standby-modus

Hvis du vil at Model S skal være klar for Summon og tiden det tar å varme opp skal reduseres, slår du på Standby-modus. Berør Kontroller > Autopilot > Standby-modus. Når Standby-modus er slått på, kan du spare batteristrøm ved å deaktivere Standby-modus disse stedene:

 • Utelat hjem – deaktiverer Standby-modus på stedet du angir som Hjem i listen over favoritter.
 • Utelat jobb – deaktiverer Standby-modus på stedet du angir som Jobb i listen over favoritter.
 • Utelat favoritter – deaktiverer Standby-modus på steder i listen over favoritter.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Smart Summon avslutter Standby-modus mellom midnatt og kl. 6 for å spare strøm. I løpet av disse timene oppstår en forsinkelse når Smart Summon starter.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Det kan hende at ytterligere batteristrøm blir brukt mens Standby-modus er aktiv.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du angir et sted som Hjem, Jobb eller Favoritter, kan du se Hjem, arbeid og favorittdestinasjoner.

Stoppe eller avbryte Smart Summon

Smart Summon stopper Model S når du slipper knappen på mobilappen. Når du vil gjenoppta Smart Summon-økten, trykker du bare på Kom til meg- eller Gå til mål-knappen igjen.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Vær alltid forberedt på når du trenger å stoppe Model S. Avhengig av kvaliteten på forbindelsen mellom telefonen og Model S kan det være en liten forsinkelse fra du slipper knappen til bilen stopper.

Smart Summon avbrytes og du må starte på nytt i følgende tilfeller:

 • Du trykker på hvilken som helst knapp på nøkkelfjernkontrollen.
 • Et dørhåndtak brukes eller en dør åpnes.
 • Du bruker ratt, bremsepedalen eller gasspedalen eller girer.
 • Model S er blokkert av en hindring.
 • Smart Summon har flyttet Model S den maksimale avstanden. For å flytte lengre enn denne avstanden må du veksle Model S til Drive eller Reverse og deretter starte en Smart Summon-økt på nytt.
 • Telefonen går i dvalemodus og mister forbindelsen til Model S.

Begrensninger

Det er usannsynlig at Smart Summon fungerer som den skal i følgende situasjoner:

 • GPS-data er ikke tilgjengelige på grunn av dårlig mobildekning.
 • Kjørebanen er i en helning. Smart Summon er kun utviklet for å fungere på flate veier (opptil 10 % helning).
 • Det er registrert en hevet betongkant. Avhengig av høyden på betongkanten kan Smart Summon kanskje ikke kjøre Model S over den.
 • Én eller flere av sensorene (hvis utstyrt) eller kameraene er skadet, skitne eller blokkert (for eksempel av gjørme, is eller snø eller av bildekker, for mye lakk eller klebeprodukter, som omslag, klistremerker, gummibelegg osv.).
 • Værforhold (kraftig regn, snø eller tåke, eller veldig høye eller lave temperaturer), som påvirker sensorens (hvis utstyrt) eller kameraets funksjon.
 • Sensorene (hvis utstyrt) påvirkes av annet elektrisk utstyr eller enheter som genererer ultralydbølger.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Smart Summon deaktiveres hvis Model S er i Valet-modus (se Valet-modus).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Listen ovenfor representerer ikke en fullstendig liste over situasjoner som kan hindre at Smart Summon fungerer som den skal. Det er førerens ansvar til enhver tid å ha kontroll over Model S. Vær spesielt oppmerksom når Smart Summon aktivt beveger Model S, og vær klar til å gripe inn når som helst. Hvis dette ikke overholdes, kan det føre til alvorlig materiell skade, personskade eller død.