Aktivni tempomat

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Glede na tržno regijo, konfiguracijo vozila, posebej naročene dodatne možnosti in različico programske opreme vozilo morda ni opremljeno s funkcijo aktivnega tempomata ali pa funkcija morda ne deluje tako, kot je opisano. Če vaše vozilo s tem ni opremljeno, si na zaslonu na dotik v svojem vozilu oglejte navodila za uporabo tempomata.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Aktivni tempomat je funkcija BETA.

Aktivni tempomat ugotovi, če je na istem voznem pasu pred vami vozilo. Če je območje pred vozilom Model S prazno, aktivni tempomat vzdržuje nastavljeno hitrost vožnje. Ko aktivni tempomat zazna vozilo, po potrebi upočasni vozilo Model S in ohranja izbrano časovno varnostno razdaljo do vozila pred vami do nastavljene hitrosti. Aktivni tempomat ne odpravi potrebe po spremljanju dogajanja na cesti pred vami, prav tako pa morate še vedno po potrebi ročno zavirati.

Aktivni tempomat je namenjen predvsem vožnji po suhih, ravnih cestah, kot so avtoceste.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Pred vsako vožnjo se prepričajte, da so vse kamere in vsi senzorji (dodatna oprema) čisti. Umazane kamere in senzorji ter okoljske razmere, kot so dež in zbledele cestne označbe, lahko vplivajo na delovanje avtopilota.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Aktivni tempomat je zasnovan za udobno in praktično vožnjo in ni namenjen temu, da bi vas opozarjal na trčenje oziroma se mu izognil. Sami ste odgovorni za pozorno spremljanje prometa, varno vožnjo in nadzor nad vozilom v vsakem trenutku. Ne zanašajte se na to, da bo aktivni tempomat ustrezno upočasnil vozilo Model S. Vedno spremljajte cesto pred sabo in bodite pripravljeni na ukrepanje. V nasprotnem primeru lahko pride do hudih telesnih poškodb ali smrti.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Čeprav lahko aktivni tempomat zazna pešce in kolesarje, se ne zanašajte na to, da bo zanje ustrezno upočasnil vozilo Model S. Vedno spremljajte cesto pred sabo in bodite pripravljeni na ukrepanje. V nasprotnem primeru lahko pride do hudih telesnih poškodb ali smrti.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Aktivnega tempomata ne uporabljajte na zavitih cestah z ostrimi ovinki, poledenelih ali spolzkih cestnih površinah ali v primerih, ko je zaradi vremenskih pogojev (močnega deževja, sneženja, megle ipd.) neprimerno voziti s stalno hitrostjo. Aktivni tempomat ne prilagaja hitrosti vožnje cestnim in voznim razmeram.

Uporaba aktivnega tempomata

Za vklop aktivnega tempomata, ko pred vami ni nobenega zaznanega vozila, morate voziti s hitrostjo najmanj 30 km/h, razen če so izpolnjeni določeni pogoji, povezani z vozilom in okoljem; v tem primeru je vklop možen tudi pri nižji hitrosti. Če je pred vami zaznano vozilo, lahko aktivni tempomat vklopite pri kateri koli hitrosti in tudi pri ustavljenem vozilu, če je vozilo Model S najmanj 1,5 m za zaznanim vozilom in če so izpolnjeni določeni pogoji, povezani z vozilom in okoljem.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Najvišja hitrost vožnje je 150 km/h. Voznik je odgovoren, da vozi s hitrostjo, ki je glede na razmere na cesti in omejitve hitrosti varna.
Ikona, ki prikazuje nastavljeno hitrost.
Če je aktivni tempomat s spremljanjem prometa na voljo, vendar ni aktiviran, je na instrumentni plošči prikazana siva ikona hitrosti tempomata. Siva prikazana vrednost je hitrost vožnje, ki se bo nastavila, ko boste vklopili aktivni tempomat.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Na cestah, na katerih po kartografskih podatkih obstaja pogojna omejitev hitrosti (na primer omejitev hitrosti ob določenih urah ali v določenih vremenskih razmerah), je pod prvo ikono omejitve hitrosti prikazana druga ikona omejitve hitrosti. Voznik mora sam ugotoviti, ali trenutno velja pogojna omejitev hitrosti, in če velja, temu primerno prilagoditi hitrost vožnje (glejte Spreminjanje hitrosti vožnje).
Ikona, ki prikazuje nastavljeno hitrost.
Ko aktivni tempomat deluje aktivno pri nastavljeni hitrosti vožnje, ikona postane modra in prikaže nastavljeno hitrost vožnje.
 1. Če je na voljo aktivni tempomat, ga lahko nastavite tako, da se ujema z omejitvijo hitrosti ali trenutno hitrostjo. Izberite:
  • Če želite vklopiti aktivni tempomat pri trenutni hitrosti vožnje, enkrat premaknite ročico avtopilota navzgor ali navzdol in sprostite pedal za plin, s čimer omogočite, da aktivni tempomat ohrani hitrost vožnje.
   Slika ročice avtopilota s puščico, usmerjeno navzgor, in puščico, usmerjeno navzdol.
  • Če želite vklopiti aktivni tempomat pri trenutno zaznani omejitvi hitrosti, enkrat povlecite ročico avtopilota k sebi in sprostite pedal za plin, s čimer omogočite, da aktivni tempomat ohrani hitrost vožnje.
   Slika ročice avtopilota s puščico, ki je usmerjena proti vozniku.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Opomba
   Če je možnost Aktivacija avtopilota nastavljena na Enojno vlečenje, se samodejno krmiljenje vklopi, ko enkrat premaknete ročico avtopilota proti sebi (glejte Autosteer). Dotaknite se možnosti Upravljalni elementi > Avtopilot > Vklop avtopilota in izberite Dvojno vlečenje, da boste omogočili uporabo aktivnega tempomata neodvisno od samodejnega krmiljenja, ko obvolansko ročico za vožnjo povlečete proti sebi.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Opomba
   Če želite, da se aktivni tempomat vklopi pri trenutno zaznani omejitvi hitrosti, lahko nastavite odstopanje. Dotaknite se možnosti Upravljalni elementi > Avtopilot > Odstopanje od nast. hitrosti. Za odstopanje lahko izberete možnost Fiksno, pri kateri se hitrost vožnje prilagaja z določeno vrednostjo v km/h na vseh cestah, ali možnost Odstotek, pri kateri se hitrost vožnje prilagaja kot odstotek zaznane omejitve hitrosti na cesti. Če povlečete ročico avtopilota k sebi, ko že vozite hitreje od omejitve hitrosti, se nastavljena hitrost prilagodi na trenutno hitrost vožnje in ne na omejitev hitrosti. Če premaknete ročico avtopilota navzgor ali navzdol, ko vozite s hitrostjo, ki je enaka omejitvi hitrosti, se nastavljena hitrost nastavi na trenutno hitrost vožnje.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Opozorilo
  Ko hitrost vožnje prilagodite omejitvi hitrosti, se lahko nastavljena hitrost vožnje spremeni ob spremembi omejitve hitrosti.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Opozorilo
  Ne zanašajte se na to, da bo aktivni tempomat ali asistent za uravnavanje hitrosti določil natančno ali ustrezno hitrost vožnje. Voznik je odgovoren, da vozi s hitrostjo, ki je glede na razmere na cesti in veljavne omejitve hitrosti varna.
 2. Za spremembo hitrosti med uporabo aktivnega tempomata lahko uporabite desno drsno kolesce ali ročico avtopilota. Za več podrobnosti glejte Spreminjanje hitrosti vožnje.
 3. Aktivni tempomat izklopite tako, da potisnete ročico enkrat stran od sebe ali pritisnete zavorno stopalko. Glejte Izklop in ponoven vklop za več informacij.

Nastavitev zvočnega signala za aktivni tempomat

Za nastavitev zvočnega signala ob vklopu ali izklopu aktivnega tempomata pritisnite Upravljalni elementi > Avtopilot > Zvočni signal za aktivni tempomat.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Model S mora biti v prestavi za parkiranje.

Spreminjanje hitrosti vožnje

Če želite med uporabo aktivnega tempomata spremeniti nastavljeno hitrost vožnje, premikajte ročico avtopilota navzgor (višja hitrost) ali navzdol (nižja hitrost), dokler na instrumentni plošči ni prikazana želena nastavljena hitrost.

Puščice, ki kažejo premikanje ročice avtopilota navzgor in navzdol do prvega in drugega zaskočnega položaja.

Če želite povišati/znižati hitrost za 1 km/h, premaknite ročico navzgor ali navzdol v prvi položaj in jo spustite. Če želite povišati/znižati hitrost na najbližjih 5 km/h, premaknite ročico navzgor ali navzdol v drugi položaj in jo spustite. Če na primer vozite s hitrostjo 83 km/h in premaknete ročico navzgor v drugi položaj in jo spustite, hitrost naraste na 85 km/h. Hitrost lahko povišate/znižate tudi tako, da zadržite ročico v skrajnem zgornjem/spodnjem položaju in jo spustite, ko se v ikoni na instrumentni plošči prikaže želena hitrost vožnje.

Lahko pa povlečete ročico avtopilota proti sebi in jo pridržite pribl. polovico sekunde, da vklopite vožnjo s hitrostjo, ki je enaka zaznani omejitvi hitrosti.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Vozilo Model S lahko novo hitrost vožnje doseže šele čez nekaj sekund, če vozilo Model S ne vozi za vozilom, ki vozi počasneje od vaše nastavljene hitrosti.

Vožnja z nastavljeno hitrostjo

Aktivni tempomat vzdržuje nastavljeno hitrost vožnje, če pred vozilom Model S ne zazna drugega vozila. Med vožnjo za zaznanim vozilom aktivni tempomat po potrebi pospešuje in upočasnjuje vozilo Model S ter tako ohranja izbrano varnostno razdaljo (glejte Prilagajanje varnostne razdalje) do nastavljene hitrosti.

Aktivni tempomat tudi prilagaja hitrost vožnje pred vstopom v zavoj ali izstopom iz zavoja.

Med vožnjo z nastavljeno hitrostjo lahko kadar koli ročno pospešite, ko pa sprostite stopalko za plin, aktivni tempomat nadaljuje vožnjo z nastavljeno hitrostjo.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Ko aktivni tempomat aktivno upočasnjuje vozilo Model S in s tem ohranja izbrano razdaljo do vozila pred njim, zavorne luči zasvetijo, da opozorijo druge udeležence v prometu, da upočasnjujete. Začutite lahko tudi rahel premik zavorne stopalke. Ko pa aktivni tempomat pospešuje vozilo Model S, se stopalka za plin ne premakne.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Aktivni tempomat lahko občasno zavira vozilo Model S, ko to ni potrebno ali ko tega ne pričakujete. Do tega lahko pride zaradi tesnega sledenja vozilu, zaznavanja vozil ali predmetov na sosednjih pasovih (zlasti v ovinkih) itd.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Zaradi omejitev, povezanih z vgrajenim globalnim sistemom za določanje položaja (GPS), se lahko zgodi, da Model S upočasni zlasti v bližini avtocestnih izvozov, kjer zazna ovinek, in/ali ko aktivno krmarite do cilja, pri tem pa ne sledite načrtovani poti.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Aktivni tempomat morda ne more zaznati vseh predmetov zlasti pri hitrosti vožnje s tempomatom, višji od 80 km/h, morda ne bo zaviral/upočasnil, ko je vozilo ali predmet samo delno na voznem pasu ali ko vozilo, za katerim vozite, zapelje z vaše vozne poti in je pred vami mirujoče ali počasi premikajoče se vozilo. Vedno pozorno spremljajte cesto pred sabo in bodite pripravljeni na takojšnje ukrepanje. Če se zanašate na to, da bo aktivni tempomat preprečil trčenje, lahko pride do hudih telesnih poškodb ali smrti. Poleg tega se lahko aktivni tempomat odzove na vozila ali predmete, ki ne obstajajo ali niso na njegovi poti, kar povzroči, da vozilo Model S po nepotrebnem ali neprimerno upočasni.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Aktivni tempomat morda ne bo uspel ustrezno nadzirati hitrosti zaradi omejenih zaviralnih zmožnosti in klancev. Prav tako lahko napačno oceni varnostno razdaljo do vozila pred vami. Med vožnjo po klancu navzdol se lahko hitrost poveča, zaradi česar vozilo Model S prekorači nastavljeno hitrost (in potencialno tudi omejitev hitrosti). Ne zanašajte se na to, da bo aktivni tempomat upočasnil Model S do te mere, da bi preprečil trk. Med vožnjo vedno spremljajte cesto in bodite pripravljeni, da po potrebi ukrepate. Če se zanašate na to, da bo aktivni tempomat znižal hitrost do te mere, da bi preprečil trčenje, lahko pride do hudih telesnih poškodb ali smrti.

Prehitevanje vozil na voznih pasovih

Pri vožnji s hitrostjo najmanj 80 km/h, mora biti Model S med prehitevanjem vozila na prehitevalnem pasu. Če ste na voznem pasu (desno od vozila v prometu, kjer se vozi po desnem voznem pasu, ali levo od vozila v prometu, kjer se vozi po levem voznem pasu), vam aktivni tempomat preprečuje prehitevanje drugih vozil. Namesto tega vozilo Model S upočasni do hitrosti drugega vozila, kot bi bilo to drugo vozilo na istem voznem pasu. Če pohodite stopalko za plin, da bi prehiteli vozilo, vam aktivni tempomat dovoli, da nadaljujete s prehitevanjem vozil po voznem pasu, dokler ne zamenjate voznega pasu ali prekličete in nadaljujete z vožnjo (nato vam znova preprečuje prehitevanje vozil po voznem pasu).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Sami ste odgovorni za upoštevanje vseh lokalnih zakonov o prehitevanju drugih udeležencev v prometu in o uporabi voznih pasov, ki niso namenjeni prehitevanju.

Stanje ZADRŽI

Ko sledite vozilu, aktivni tempomat ostane aktiven pri nizki hitrosti tudi, če se vozilo Model S popolnoma ustavi. Ko se vozilo znova premika, aktivni tempomat nadaljuje z vožnjo pri nastavljeni hitrosti. Toda v naslednjih okoliščinah aktivni tempomat preklopi v stanje ZADRŽI in v tem primeru morate za nadaljevanje vožnje na kratko pohoditi stopalko za plin ali povleči ročico avtopilota k sebi (glejte Izklop in ponoven vklop). Ko je stanje ZADRŽI aktivno, se na instrumentni plošči prikažeta ikona ZADRŽI in sporočilo, da morate znova vklopiti tempomat. V naslednjih okoliščinah lahko aktivni tempomat preklopi v stanje ZADRŽI:

 • Model S stoji na mestu 5 minut.
 • Model S zazna pešca (stanje ZADRŽI je preklicano, ko pešca ni več mogoče zaznati).
 • Model S nenadoma ne vidi več vozila pred sabo.
 • Pred Model Sje zaznana ovira.

Vožnja v bližini avtocestnih izvozov

Če med vožnjo v bližini izvoza z avtoceste z nadzorovanim dostopom vklopite smernik v smeri izvoza, aktivni tempomat predpostavlja, da želite zapustiti avtocesto, in upočasni vozilo Model S. Če ne zapeljete na izvoz z avtoceste, aktivni tempomat nadaljuje z vožnjo pri nastavljeni hitrosti. V regiji, kjer se vozi po desnem pasu, se to zgodi, samo ko vklopite desni smernik med vožnjo po skrajnem desnem voznem pasu največ 50 metrov od izvoza. Podobno velja v regijah, kjer se vozi po levem pasu; ko vklopite levi smernik med vožnjo po skrajnem levem voznem pasu največ 50 metrov od izvoza.

Ko zapeljete na priključek za avtocesto z nadzorovanim dostopom, aktivni tempomat samodejno prilagodi nastavljeno hitrost vožnje omejitvi hitrosti na avtocesti, pri tem pa upošteva tudi odstopanje, ki ste ga določili.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Vgrajeni globalni sistem za določanje položaja (GPS) zazna, ali vozite v regiji, kjer se vozi po desnem pasu, ali v regiji, kjer se vozi po levem pasu. V situacijah, v katerih podatki GPS niso na voljo (če na primer ni ustreznega signala), aktivni tempomat ob vklopu smernika v bližini izvoza ne bo upočasnil vozila Model S.

Ko je vklopljen med vožnjo po več nivojskem križišču ali izvoznem pasu v določenih regijah, lahko aktivni tempomat zniža nastavljeno hitrost v korakih po 5 km/h – do hitrosti 40 km/h – zaradi ujemanja z zabeleženimi hitrostmi drugih vozil Tesla, ki so vozila na tej lokaciji. Za preglasitev tega ukaza in nadaljevanje vožnje s tempomatom pri nastavljeni hitrosti, tapnite stopalko za plin ali premaknite ročico avtopilota. Tempomat vzdržuje novo nastavljeno hitrost toliko časa, dokler ne zapeljete z večnivojskega križišča ali izvoza z avtoceste (če je ne preglasite ali izklopite aktivni tempomat). Po večnivojskem križišču ali izvozu z avtoceste se lahko nastavljena hitrost po potrebi povrne ali spremeni glede na novo lokacijo. Če ste se na primer vključili na drugo hitro cesto, se nastavljena hitrost tempomata vrne na nastavljeno hitrost, ki je bila v uporabi pred vožnjo po večnivojskem križišču.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
V nekaterih primerih (če na primer ni na voljo dovolj podatkov) aktivni tempomat morda ne bo samodejno znižal nastavljene hitrosti na večnivojskem križišču ali na izvozu z avtoceste. Ne zanašajte se na to, da bo aktivni tempomat določil ustrezno hitrost vožnje. Družba Tesla vam priporoča vožnjo pri hitrosti, ki je varna v danih razmerah na cesti in je v okviru omejitev hitrosti.

Prilagajanje varnostne razdalje

Za nastavitev varnostne razdalje, ki jo želite ohraniti med vozilom Model S in pred vami vozečim vozilom, zavrtite ročico avtopilota. Vsaka nastavitev predstavlja čas, ki ga vozilo Model S potrebuje, da s trenutne lokacije doseže zadnji odbijač vozila pred vami. Vaša nastavitev bo ostala v veljavi, dokler je ročno ne spremenite.

Najkrajša varnostna razdalja je 2.

Slika prikazuje zasuk ročice avtopilota.

Ko obračate ročico avtopilota, je na instrumentni plošči prikazana trenutna nastavitev. Ko se prikaže želena nastavitev, spustite ročico.

Posnetek zaslona dveh avtomobilov z vmesno mero in številko "4".
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Voznik mora vedno sam presoditi, kolikšna je varna varnostna razdalja, in jo vzdrževati. Ne zanašajte se na to, da bo aktivni tempomat ohranjal natančno ali ustrezno varnostno razdaljo.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Ne zanašajte se na to, da bo aktivni tempomat ustrezno upočasnil vozilo Model S do te mere, da bi preprečil trčenje. Vedno spremljajte cesto pred sabo in bodite pripravljeni na takojšnje ukrepanje.

Pospeševanje med prehitevanjem

Ko z vklopljenim aktivnim tempomatom vozite za drugim vozilom in na kratko vklopite smernik (s katerim nakažete premik na prehitevalni pas), sistem pospeši vozilo Model S proti vozilu pred vami. Če za hip pridržite ročico smernika navzgor ali navzdol, lahko hitro pospešite do nastavljene hitrosti, ne da bi pri tem morali pohoditi stopalko za plin. Smernik povzroči pospeševanje, samo če so izpolnjeni vsi ti pogoji:

 • Aktivni tempomat je vklopljen in zazna vozilo pred vami.
 • Na ciljnem voznem pasu sistem ne zazna nobenih ovir ali vozil.
 • Model S vozi s hitrostjo, ki je nižja od nastavljene, a višja od 72 km/h.

Pospeševanje med prehitevanjem naj bi vam pomagalo pri prehitevanju vozila pred vami. Ob vklopu smernika aktivni tempomat nadaljuje z ohranjanjem varnostne razdalje do vozila pred vami, vendar omogoča, da zapeljete nekoliko bližje, kot je izbrana razdalja.

Pospeševanje se izklopi, če je izpolnjen eden od teh pogojev:

 • Dosežete nastavljeno hitrost vožnje.
 • Zamenjava voznih pasov traja predolgo.
 • Model S se preveč približa vozilu pred vami.

  ALI

 • Izklopite smernik.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Do pospeševanja med prehitevanjem pride, ko vklopite smernik ali ko . Ko sprostite smernik, vozilo Model S preneha pospeševati (kot bi sprostili stopalko za plin) in se vrne na nastavljeno hitrost.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Pospeševanje med prehitevanjem se lahko izklopi zaradi mnogih nepredvidenih razlogov poleg zgoraj navedenih (na primer zaradi pomanjkljivih podatkov sistema GPS). Ostanite pozorni in se ne zanašajte na to, da bo sistem prehitevanja med pospeševanjem povišal vašo hitrost vožnje.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Pospeševanje med prehitevanjem poviša vašo hitrost vožnje, ko vklopite ustrezni smernik, in pospeši vozilo Model S, da se približa vozilu pred njim. Čeprav aktivni tempomat ohranja razdaljo do vozila pred vami, je pomembno, da se zavedate, da je vaša izbrana varnostna razdalja krajša, ko je sistem pospeševanja med prehitevanjem aktiven, zlasti v primerih, ko nimate namena prehiteti vozila, za katerim vozite.

Izklop in ponoven vklop

Če želite ročno izklopiti aktivni tempomat, pohodite zavorno stopalko ali za hip potisnite ročico avtopilota stran od sebe. Ikona hitrosti vožnje na instrumentni plošči postane siva, kar pomeni, da aktivni tempomat ni več vklopljen.

Slika ročice avtopilota s puščico, ki je usmerjena stran od voznika.

Če želite nadaljevati vožnjo s predhodno nastavljeno hitrostjo, za hip povlecite ročico avtopilota k sebi.

Slika ročice avtopilota s puščico, ki je usmerjena proti vozniku.

Če želite nadaljevati vožnjo s trenutno hitrostjo, premaknite ročico avtopilota navzgor ali navzdol, nato pa jo sprostite.

Slika ročice avtopilota s puščico, usmerjeno navzgor, in puščico, usmerjeno navzdol.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Ko se aktivni tempomat izklopi, se vozilo Model S ne kotali naprej. Regenerativno zaviranje upočasni vozilo Model S, kot bi med vožnjo brez aktivnega tempomata dvignili nogo s stopalke za plin (glejte Regenerativno zaviranje).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Aktivni tempomat se izklopi ali pa ni na voljo v naslednjih situacijah:
 • Ko pohodite zavorno stopalko.
 • Ko je vaša hitrost vožnje višja od najvišje hitrosti vožnje 150 km/h.
 • Prestavite Model S.
 • Ko odprete vrata.
 • Kamera ali senzor (dodatna oprema) sta zastrta. Do tega lahko pride zaradi umazanije, blata, leda, snega, megle itd.
 • Ko ročno izklopite sistem proti zdrsu pogonskih koles ali pa ga večkrat vklopite, da bi preprečili zdrs koles.
 • Ko se kolesa vrtijo v prazno, medtem ko vozilo stoji na mestu.
 • Ko aktivni tempomat ne deluje ali je potreben servisa.

Ko aktivni tempomat ni na voljo ali se izklopi, vozilo Model S ne vozi več z dosledno nastavljeno hitrostjo in ne ohranja več določene razdalje do vozila pred njim.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Aktivni tempomat se lahko kadar koli nepričakovano izklopi zaradi nepredvidenih razlogov. Vedno spremljajte cesto pred sabo in bodite pripravljeni na ustrezno ukrepanje. Voznik mora vozilo Model S vedno imeti pod nadzorom.

Povzetek indikatorjev tempomata

Ikona, ki prikazuje nastavljeno hitrost.
Aktivni tempomat je na voljo, vendar ne uravnava vaše hitrosti na aktiven način, dokler ga ne vklopite. Siva prikazana vrednost je hitrost vožnje, ki se bo nastavila, ko boste vklopili aktivni tempomat.
Ikona, ki prikazuje nastavljeno hitrost.
Aktivni tempomat aktivno spremlja vožnjo in vzdržuje nastavljeno hitrost (pred vami ni vozila) ali pa ohranja izbrano varnostno razdaljo do vozila pred vami (do nastavljene hitrosti).
Ikona črke "H" znotraj kroga z dvema polkrogoma na vsaki strani kroga.
Model S se je povsem ustavil, vendar je v stanju ZADRŽI. Če je varno, pohodite stopalko za plin in nadaljujte vožnjo z nastavljeno hitrostjo.

Omejitve

Aktivni tempomat v naslednjih situacijah verjetno ne bo deloval, kot je predvideno:

 • Cesta ima ostre zavoje.
 • Vidljivost je slaba (zaradi močnega dežja, snega, megle itd.).
 • Močna svetloba (ki jo oddajajo žarometi ali neposredni sončni žarki) vpliva na pogled kamer.
 • Kamera ali senzor (dodatna oprema) sta zastrta (zamegljenost, umazanija, nalepka itd.).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Zgoraj ni naveden izčrpen seznam situacij, ki bi lahko vplivale na ustrezno delovanje aktivnega tempomata.