Světla

Ovládání světel

Světla lze nastavit po klepnutí na Ovládací prvky > Světla.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Stisknutím tlačítka dálkových světel na volant můžete také za jízdy přistupovat ke zkrácené nabídce osvětlení. Na dotykové obrazovce se zobrazí nabídka osvětlení, čímž získáte rychlý přístup k ovládacím prvkům osvětlení.

Kromě světel, která lze nastavit z dotykové obrazovky, je Model 3 vybaven osvětlením, které se automaticky zapíná a vypíná podle činnosti cestujících. Vnitřní osvětlení, obrysová světla, koncová světla a osvětlení nástupního prostoru se například rozsvítí při odemknutí vozu Model 3, otevření dveří a zařazení polohy parkování. Osvětlení se vypne automaticky po jedné či dvou minutách, po přeřazení nebo po zamknutí vozu Model 3.

Vnější světla

Vnější světla (světlomety, koncová světla, obrysová světla, parkovací světla a osvětlení registrační značky) jsou nastavena na Auto při každém spuštění vozu Model 3. Pokud provedete změnu na jiné nastavení, světla se při následující jízdě vždy vrátí k nastavení Auto.

Klepnutím na jednu z těchto možností změníte nastavení vnějších světel. Nastavení se uchová, dokud ho znovu nezměníte nebo do další jízdy:

VYPNOUT
Vnější světla se vypnou. V závislosti na předpisech konkrétní oblasti prodeje mohou během jízdy zůstat zapnutá světla pro denní svícení.
Dvě ikony světel
Zapnou se parkovací světla, obrysová světla, koncová světla a osvětlení poznávací značky.
Černá ikona světlometů s paprsky světla skloněnými dolů
Zapnou se potkávací světla, obrysová světla, parkovací světla, koncová světla a osvětlení registrační značky.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Při špatné viditelnosti zkontrolujte, že máte zapnuté světlomety a zadní světla (například za šera, mlhy, sněžení, na mokré vozovce atd.). Když jsou zapnutá světla pro denní svícení, zadní koncová světla nesvítí. Nedodržíte-li tento pokyn, může dojít ke škodám na majetku nebo vážnému zranění.

Vnitřní osvětlení

Zapnutí nebo vypnutí stropních světel (světel na čtení). Pokud je nastavena možnost Auto, veškeré vnitřní osvětlení se zapne po odemknutí vozu Model 3, otevření dveří při vystupování nebo zařazení polohy parkování.

Vnitřní osvětlení lze také zapnout a vypnout tak, že se přímo dotknete příslušného světla. Pokud zapnete vnitřní osvětlení, vypne se po vypnutí napájení vozu Model 3. Pokud byl Model 3 při ručním zapnutí osvětlení vypnutý, vypne se osvětlení po uplynutí 60 minut.

Dekorativní osvětlení

Zapne nebo vypne dekorativní osvětlení v interiéru vašeho vozu a umožňuje přizpůsobit barvu dekorativního osvětlení podle vašich požadavků (pokud je součástí výbavy). Zapínat a vypínat lze rovněž osvětlení prostoru pro nohy.

Světlomety po opuštění vozu

Po zastavení a zaparkování vozu Model 3 za nepříznivých světelných podmínek zůstane vnější osvětlení dočasně rozsvícené. Osvětlení se automaticky vypne po uplynutí jedné minuty nebo po zamknutí vozu Model 3, podle toho, co nastane dříve.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud Model 3 zamknete pomocí mobilní aplikace Tesla, světlomety se vypnou okamžitě. Pokud se však vozidlo zamkne z důvodu aktivované funkce zámku dveří po odchodu od vozidla (viz ), světlomety se vypnou automaticky po jedné minutě.

Funkci zapnete nebo vypnete klepnutím na Ovládací prvky > Světla > Světlomety po opuštění vozu. Pokud je možnost Světlomety po opuštění vozu vypnutá, světlomety se vypnou okamžitě po zařazení polohy parkování a otevření dveří.

Dálková světla

Světlomety lze ovládat pomocí tlačítka dálkových světel na levé straně volant:

  • Stisknutím a rychlým uvolněním tlačítka můžete zablikat dálkovými světly.
  • Stisknutím a podržením tlačítka můžete dálková světla trvale zapnout – na dotykové obrazovce se krátce zobrazí časovač a pro trvalé zapnutí dálkových světel musíte tlačítko držet po dobu zobrazení časovače. Když jsou světlomety trvale zapnuté, vypnete je druhým stisknutím tlačítka.
Detail tlačítka dálkových světel na yoke volantu

Adaptivní dálková světla (pokud je součástí výbavy)

Dálková světla se mohou přizpůsobit podle okolních podmínek a dopravní situace (například když je detekováno světlo od protijedoucího vozidla). Funkci zapnete nebo vypnete klepnutím na Ovládací prvky > Světla > Adaptivní dálková světla. Zvolené nastavení zůstane zachováno, dokud ho ručně nezměníte.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Když klepnete na tlačítko dálkových světel na levé straně volant nebo tlačítko stisknete, na dotykové obrazovce se zobrazí zkrácená nabídka osvětlení s rychlým přístupem k nastavení světlometů, mlhových světel (pokud jsou součástí výbavy) a k nastavení funkce Adaptivní dálková světla. Možnosti této nabídky vyberte pomocí dotykové obrazovky.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Adaptivní dálková světla jsou automaticky povolena, když je zapnuté automatické řízení. Chcete-li přepnout na potkávací světla, stiskněte tlačítko dálkových světel na volant. Adaptivní dálková světla se znovu zapnou při každé aktivaci automatického řízení.

Následující kontrolky na dotykové obrazovce signalizují stav světlometů:

Zelený okrouhlý tvar, ze kterého vychází pět šikmých čar
Jsou rozsvícená potkávací světla.
Modrý okrouhlý tvar, ze kterého vychází pět vodorovných čar
Rozsvítí se, pokud jsou zapnutá dálková světla, ale nastavení funkce Adaptivní dálková světla je vypnuté, nebo je nastavení Adaptivní dálková světla zapnuté, ale dočasně nedostupné.
Modrý okrouhlý tvar s písmenem A uprostřed, ze kterého vychází pět vodorovných čar
Dálková světla jsou aktuálně zapnutá a funkce Adaptivní dálková světla je připravena vypnout dálková světla v případě detekce světla před vozem Model 3.
Šedý okrouhlý tvar s písmenem A uprostřed, ze kterého vychází pět vodorovných čar
Dálková světla jsou dočasně vypnutá, protože je zapnutá funkce Adaptivní dálková světla, ale nejsou splněny podmínky potřebné k aktivaci dálkových světel (například odpovídající okolní světlo).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Adaptivní dálková světla mají pouze podpůrnou funkci a podléhají omezením. Je odpovědností řidiče zajistit, aby byly světlomety nastaveny vhodným způsobem, který odpovídá aktuálnímu počasí a jízdním podmínkám.

Nastavení světlometů

Sklon světlometů nastavíte klepnutím na Ovládací prvky > Servis > Nastavení světlometů, poté postupujte podle pokynů na obrazovce. Světlomet, který si přejete nastavit, lze vybrat na dotykové obrazovce.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Světlomety není nutné seřizovat při dočasné jízdě v oblasti, kde se jezdí na opačné straně vozovky (například při přejezdu z oblasti s pravostranným provozem do oblasti s levostranným provozem).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Při nastavování světlometů postupujte opatrně. Společnost Tesla důkladně nastavila polohu světlometů tak, aby byla optimální pro většinu jízdních stylů. Společnost Tesla nedoporučuje světlomety nastavovat, pokud nejste s postupem nastavení obeznámeni. Po úpravě nastavení nelze automaticky obnovit původní polohu. Pokud potřebujete pomoc s nastavením světlometů, kontaktujte společnost Tesla.

Ukazatele směru

Chcete-li zapnout příslušný ukazatel směru, stiskněte tlačítko se šipkou na levé straně volant. Ukazatel směru se vypne podle toho, v jakém úhlu je volant (například po projetí zatáčky). Ukazatel směru můžete vypnout také druhým stisknutím tlačítka ukazatele.

Pokud je v nabídce Ovládací prvky > Světla > Automatické ukazatele směru nastavena hodnota Automatické vypínání, ukazatele směru se automaticky vypnou, když Model 3 zjistí dokončení manévru, jako je zařazení nebo přejíždění do pruhu, nebo když detekuje křižovatku. Funkci automatického zrušení můžete kdykoli potlačit (například pokud chcete ponechat ukazatel směru zapnutý, protože přejíždíte přes více než jeden jízdní pruh). Chcete-li funkci potlačit, aktivujte ukazatel směru stisknutím a dočasným podržením tlačítka ukazatele směru (místo pouhého stisknutí). Ukazatel směru poté po dokončení prvního manévru zůstane zapnutý. Pokud je u možnosti Automatické ukazatele směru nastavena hodnota Vypnuto, musíte ukazatel směru ručně zrušit stisknutím tlačítka ukazatele směru po manévrech, jako je zařazení či přejíždění do pruhu, nebo po průjezdu křižovatkou.

Detail levého a pravého ukazatele směru na yoke volantu
Zelený kruh se šipkou směřující vpravo
Pokud je ukazatel směru zapnutý, rozsvítí se příslušná kontrolka na dotykové obrazovce a je slyšet akustický signál.

Výstražná světla

Výstražná světla zapnete stisknutím tlačítka na voliči režimu jízdy uprostřed stropní konzoly. Začnou blikat všechny ukazatele směru. Dalším stisknutím je vypnete.

Volič režimu jízdy na stropní konzole se šipkou ukazující na tlačítko výstražných světel uprostřed
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Výstražná světla zůstanou zapnutá, i pokud se v blízkosti vozu nenachází klíč od vozu.

Kondenzace ve světlometech a koncových světlech

Z důvodu změn počasí, vyšší vlhkosti vzduchu nebo nedávného kontaktu vozu s vodou (např. v automyčce) může ve světlometech a koncových světlech kondenzovat voda. To je normální. Jakmile se oteplí a sníží se vlhkost vzduchu, kondenzát se sám odpaří. Pokud si všimnete, že se ve vnějších světlech hromadí voda nebo pokud kondenzace ovlivňuje viditelnost vnějších světel, obraťte se na servis Tesla.