Bezpečnostní pásy

Používání bezpečnostních pásů

Použití bezpečnostních pásů a dětských autosedaček představuje nejúčinnější způsob ochrany cestujících v případě kolize. Používání bezpečnostních pásů je proto ve většině jurisdikcí vyžadováno zákonem.

Všechna sedadla jsou vybavena tříbodovými samonavíjecími bezpečnostními pásy. Samonavíjecí bezpečnostní pásy se napínají automaticky, aby se cestující mohli za normálních jízdních podmínek volně pohybovat.

Navíječ bezpečnostního pásu se automaticky přitáhne nebo zablokuje a zabrání pohybu cestujících v případě, že je Model 3 vystaven nadměrným silám, například při prudkém zrychlení, brzdění, zatáčení nebo nárazu při kolizi.

Připomenutí bezpečnostního pásu

Červená postava se zapnutým bezpečnostním pásem
Na nezapnutý bezpečnostní pás obsazeného sedadla řidiče nebo spolujezdce upozorňuje kontrolka připomenutí zapnutí bezpečnostního pásu na dotykové obrazovce. Pokud mají všichni cestující pásy zapnuté a kontrolka zůstane svítit, opětovným zapnutím bezpečnostních pásů zkontrolujte, zda jsou správně zajištěny. Z neobsazeného sedadla rovněž odstraňte veškeré těžké předměty (např. aktovku). Pokud kontrolka stále svítí, obraťte se na společnost Tesla.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Bezpečnostní pásy musí používat všichni cestující na všech sedadlech.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
V oblastech, kde předpisy vyžadují funkci připomenutí zapnutí bezpečnostního pásu na zadních sedadlech, nelze tuto funkci vypnout. Chcete-li upozornění vypnout u neobsazeného sedadla, na kterém je zjištěn předmět, musíte zapnout bezpečnostní pás nebo odstranit předmět.

Zapnutí bezpečnostního pásu

 1. Zkontrolujte správnou polohu sedadla. Podrobné informace o správné poloze sedadla řidiče viz (viz Správná poloha při řízení).
 2. Vytáhněte pomalu bezpečnostní pás a zkontrolujte, zda spočívá naplocho přes pánev, hrudník a vprostřed klíční kosti mezi krkem a ramenem. Zkontrolujte správné vedení bezpečnostního pásu a zda není překroucený. Nikdy nesedejte na bezpečnostní pás ani na žádnou jeho část.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Upozornění
  Překroucený nebo nesprávně vedený bezpečnostní pás může způsobit poškození, čímž může být negativně ovlivněno fungování systému bezpečnostního pásu.
 3. Zasuňte západku do zámku a stisknutím ji zajistěte (ozve se cvaknutí).
  Osoba zapínající si bezpečnostní pás a zvětšené vyobrazení se šipkou směřující od západky k zámku
 4. Zatažením za bezpečnostní pás zkontrolujte, zda je bezpečně zajištěn.
 5. Zatažením za ramenní část bezpečnostního pásu směrem k navíječi odstraňte nadměrné prověšení.

Nastavení výšky ramenního kotevního bodu

Model 3 je na obou předních sedadlech vybaven nastavitelným ramenním kotevním bodem, který umožňuje správné seřízení bezpečnostního pásu. Bezpečnostní pás spočívá při správné jízdní poloze naplocho vprostřed klíční kosti (viz Správná poloha při řízení). Pokud není bezpečnostní pás správně seřízen, nastavte výšku ramenního kotevního bodu:

 1. Stisknutím a podržením tlačítka na ramenním kotevním bodu uvolněte blokovací mechanismus.
 2. Zatímco držíte tlačítko stisknuté, nastavte ramenní kotevní bod podle potřeby nahoru nebo dolů tak, aby byl bezpečnostní pás ve správné poloze.
 3. Uvolněním tlačítka na ramenním kotevním bodu ho zajistíte v dané poloze.
 4. Zajištění ve správné poloze zkontrolujte zatažením za bezpečnostní pás a tlakem na ramenní kotevní bod směrem dolů, aniž byste však při tom stiskli tlačítko.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Před jízdou zkontrolujte, zda je bezpečnostní pás ve správné poloze a zda je ve správné poloze zajištěn také ramenní kotevní bod. Jízda ve vozidle s nesprávně umístěným bezpečnostním pásem nebo nezajištěným ramenním kotevním bodem může při nehodě snížit účinnost bezpečnostního pásu.

Odepnutí bezpečnostního pásu

Uchopte bezpečnostní pás v blízkosti zámku, čímž zabráníte příliš rychlému navinutí pásu, a poté stiskněte tlačítko na zámku. Bezpečnostní pás se automaticky navine. Zkontrolujte, zda úplnému navinutí bezpečnostního pásu nebrání žádná překážka. Bezpečnostní pás nesmí viset prověšený. Pokud se bezpečnostní pás zcela nenavine, obraťte se na společnost Tesla.

Používání bezpečnostních pásů v těhotenství

Neumisťujte břišní ani ramenní část bezpečnostního pásu přes břicho. Břišní část bezpečnostního pásu umístěte co nejníže přes boky, nikoli kolem pasu. Ramenní část bezpečnostního pásu umístěte mezi prsa a na stranu břicha. Konkrétní pokyny si vyžádejte u lékaře.

Těhotná žena s bezpečnostním pásem umístěným mezi prsy a po straně břicha
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Pokud se se zapnutým bezpečnostním pásem necítíte pohodlně, upravte polohu sedadla, abyste zajistili správné zapnutí bezpečnostního pásu.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Nikdy neumisťujte mezi tělo a bezpečnostní pás žádné předměty pro tlumení nárazu v případě kolize.

Předpínače bezpečnostních pásů

Bezpečnostní pásy předních sedadel jsou vybaveny předpínači, které se při kolizi aktivují společně s airbagy. Předpínač automaticky zatáhne zpět dolní ukotvení bezpečnostního pásu a horní část pásu v oblasti ramene, čímž zmenší prověšení břišní a ramenní části pásu s cílem zabránit pohybu cestujícího vpřed.

Osoba na sedadle se zapnutým bezpečnostním pásem, šipky na břišní části bezpečnostního pásu směřující k zámku a šipky na ramenní části pásu směřující k ukotvení bezpečnostního pásu

Pokud se při nárazu předpínače a airbagy neaktivují, neznamená to, že nepracují správně. Obvykle to znamená, že síla pro jejich aktivaci není dostatečná nebo není přítomen požadovaný typ síly.

Krajní sedadla v zadní řadě jsou za účelem navinutí bezpečnostního pásu a omezení pohybu cestujícího vpřed vybavena ramenními předpínači.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Sestavu předpínače neohýbejte, nesedejte na ni ani s ní nijak nemanipulujte. Mohlo by dojít k jejímu poškození a narušení správné funkčnosti systému bezpečnostního pásu.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Po aktivaci předpínačů bezpečnostních pásů je nutné předpínače vyměnit. Po jakékoli nehodě nechte airbagy, předpínače bezpečnostní pásů a všechny související součásti zkontrolovat a v případě potřeby vyměnit.

Kontrola bezpečnostních pásů

Chcete-li se ujistit, že bezpečnostní pásy správně fungují, zkontrolujte jednotlivé bezpečnostní pásy následujícím způsobem:

 1. Při zapnutém bezpečnostním pásu rychle a silně zatáhněte za pás v blízkosti zámku. Západka musí zůstat pevně zajištěná.
 2. Při zapnutém bezpečnostním pásu rychle a silně zatáhněte za pás v blízkosti dveří. Pevné uchycení bezpečnostního pásu by mělo zůstat bezpečně zajištěné. Toto uchycení se nikdy nepokoušejte demontovat.
 3. Vytáhněte rozepnutý bezpečnostní pás v celé délce. Zkontrolujte, zda při vytahování nezadrhává, a pohledem zkontrolujte pás z hlediska opotřebení. Nechte pás navinout a zkontrolujte, zda se navine celý a plynule.
 4. Při zpola vytaženém pásu pás uchopte za západku a rychle zatáhněte směrem dopředu. Mechanismus by se měl automaticky zablokovat a zabránit dalšímu vytažení.

Pokud bezpečnostní pás při některém z těchto testů selže, neprodleně proveďte opravu. Nepřepravujte osoby na sedadle s vadným bezpečnostním pásem.

Informace o čištění bezpečnostních pásů jsou uvedeny v části Bezpečnostní pásy.

Výstrahy bezpečnostního pásu

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Všichni cestující musí vždy používat bezpečnostní pásy a to i při jízdě na velmi krátkou vzdálenost. Opomenutí této kontroly zvyšuje riziko vážného nebo smrtelného zranění v případě nehody.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Malé děti upoutejte do vhodné dětské autosedačky podle popisu v návodu k obsluze. Vždy dodržujte všechny pokyny výrobce dětské autosedačky týkající se instalace.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Zkontrolujte, zda jsou všechny bezpečnostní pásy použity správně. Nesprávně použitý bezpečnostní pás zvyšuje v případě nehody riziko zranění nebo smrtelného zranění.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Nikdy nesedejte na žádnou část bezpečnostního pásu. Mohlo by dojít k poškození nebo nesprávné aktivaci bezpečnostních prvků.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Neumisťujte bezpečnostní pásy na tvrdé, křehké nebo ostré předměty v oděvu, například pera, klíče, brýle apod. Tlak bezpečnostního pásu na tyto předměty může způsobit zranění.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Bezpečnostní pásy nepoužívejte, pokud je kterákoli část popruhu překroucená.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Každou jednotlivou sestavu bezpečnostního pásu smí používat pouze jeden cestující. Je nebezpečné zapínat bezpečnostní pás kolem dítěte sedícího na klíně cestujícího.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Bezpečnostní pásy použité při nehodě musí být zkontrolovány nebo vyměněny společností Tesla i v případě, že není zřejmé žádné poškození.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Bezpečnostní pásy vykazující opotřebení nebo pásy, které jsou naříznuté či jiným způsobem poškozené, je nutné ihned vyměnit.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Zabraňte znečištění součástí bezpečnostního pásu chemikáliemi, kapalinami, prachem, nečistotami a čisticími prostředky. Pokud se bezpečnostní pás nenavine zpět nebo ho nelze zajistit v zámku, musí být neprodleně vyměněn. Naplánujte si pomocí mobilní aplikace návštěvu servisu.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Neprovádějte žádné úpravy, které by mechanismu bezpečnostního pásu bránily navinout prověšení nebo které by znemožnily seřízení pásu. Při prověšení bezpečnostního pásu se výrazně snižuje úroveň ochrany cestujícího.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Neprovádějte úpravy, které by mohly ovlivnit funkci bezpečnostního pásu nebo způsobit jeho nefunkčnost.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Nepoužívejte neoriginální produkty určené k zajištění pohodné jízdy, které se upevňují k bezpečnostním pásům.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Pokud se bezpečnostní pásy nepoužívají, musí být zcela navinuté a nesmí viset prověšené. Pokud se bezpečnostní pás zcela nenavine, naplánujte si návštěvu servisu.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Systém bezpečnostních pásů neobsahuje žádné součásti opravitelné uživatelem a může obsahovat pyrotechnické prvky. Součásti nerozebírejte, nedemontujte ani nevyměňujte.