Intervaly údržby vozidla

Servisní intervaly

V zájmu zajištění spolehlivosti a výkonnosti vozu Model 3 společnost Tesla doporučuje provádět následující servisní úkony v pravidelných intervalech.

Další informace o upozorněních ve vozidle jsou uvedeny v části Odstraňování problémů – výstrahy.

 • Kontrola brzdové kapaliny každé 4 roky (v případě potřeby proveďte výměnu)*.
 • Výměna vysoušeče klimatizace každé 4 roky**.
 • Výměna kabinového vzduchového filtru každé 2 roky.
 • Čištění a mazání brzdových třmenů každý rok nebo každých 12 500 mil (20 000 km) při provozu v oblasti, kde se v zimě solí vozovka.
 • Vzájemná záměna pneumatik každých 10 000 km nebo pokud se hloubka vzorku liší o 1,5 mm nebo více, podle toho, co nastane dříve.

**U vozidel vyrobených přibližně v letech 2017 až 2021 lze vysoušeč klimatizace měnit po 6 letech.

*Při intenzivním používání brzd během tažení vozidla, jízdy v horském terénu nebo jízdy s důrazem na výkon – zejména u vozidel provozovaných v horkém a vlhkém podnebí – mohou být nutné častější kontroly a výměny brzdové kapaliny.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Na žádná poškození způsobená otevřením nádržky chladicí kapaliny akumulátoru se nevztahuje záruka.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Výše uvedené intervaly platí pro normální jízdní styl a podmínky. V závislosti na různých okolnostech, jako jsou jízdní styl, účel použití vozidla, podmínky prostředí atd. může být nutné provádět výše uvedené servisní úkony častěji nebo méně často než ve stanoveném intervalu. Výše uvedený seznam by rovněž neměl být považován za úplný a nezahrnuje spotřební díly, jako jsou stěrače čelního skla, brzdové destičky, nízkonapěťový akumulátor (v příslušných případech) atd.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Na poškození nebo závady způsobené údržbou nebo opravami provedenými techniky bez certifikace společnosti Tesla se nevztahuje záruka.

Další postupy pro provádění údržby svépomocí a podrobnější informace jsou uvedeny zde: https://www.tesla.com/support/do-it-yourself-guides.

Plánování návštěvy servisu

Plánování návštěvy servisu pomocí mobilní aplikace je snadné. Po klepnutí na možnost Naplánovat servis vyberte typ požadovaného servisního zásahu a poté postupujte podle pokynů v mobilní aplikaci. Poskytněte co nejvíce souborů/informací, například:

 • Fotografie, záznamy zvuku nebo videa
 • Data, časy a časové zóny, ve kterých k problému došlo
 • Zemi a místo použití
 • Přibližnou rychlost vozidla (v příslušných případech)
 • Podmínky prostředí (sněžení, déšť, chladné počasí atd.)
 • Název a typ silnice (v příslušných případech)
 • Kvalitu značení pruhů (v příslušných případech)
 • Příslušná nastavení vozidla
 • Specifické projevy

Další informace týkající se plánování návštěvy servisu jsou uvedeny na adrese https://www.tesla.com/support/service-visits.

Denní kontroly

 • Zkontrolujte úroveň nabití akumulátoru na dotykové obrazovce nebo v mobilní aplikaci.
 • Zkontrolujte stav a tlak jednotlivých pneumatik (viz Péče o pneumatiky a údržba).
 • Zkontrolujte funkci všech vnějších světel, houkačky, ukazatelů směru, stěračů a ostřikovačů.
 • Zkontrolujte, zda se na dotykové obrazovce nezobrazují neočekávané kontrolky nebo výstrahy.
 • Zkontrolujte funkci brzd, včetně parkovací brzdy.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Jelikož Model 3 využívá regenerativní brzdění (viz Regenerativní brzdění), brzdové destičky jsou obvykle používány méně často než u tradičních brzdových systémů. Společnost Tesla doporučuje často sešlapovat brzdový pedál, aby se aktivovaly mechanické brzdy, vysušily se brzdové destičky a kotouče a zabránilo se tak korozi a hromadění rzi.
 • Zkontrolujte funkci bezpečnostních pásů (viz Bezpečnostní pásy).
 • Zkontrolujte, zda pod vozem Model 3 není nezvyklé množství uniklé kapaliny, což by mohlo signalizovat netěsnost. Vytvoření malé kaluže vody pod vozem je normální (je způsobené procesem odvlhčování systémem klimatizace).
 • Chcete-li předejít poškození exteriéru, prohlédněte vnější povrch vozu Model 3 a neprodleně odstraňte veškeré korozivní látky (například ptačí trus, pryskyřici ze stromů, dehtové skvrny, mrtvý hmyz, popílek apod.) (viz Čištění).

Týdenní kontroly

 • Za vlhkého počasí čistěte kamery systému Autopilot jednou týdně (viz Čištění kamery). Za sucha je čistěte jednou za měsíc.

Měsíční kontroly

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Kromě ochlazování interiéru ochlazuje kompresor klimatizace také akumulátor. Z tohoto důvodu se může v horkém počasí kompresor klimatizace zapnout, i když jste ho vypnuli. Takové chování je normální, protože prioritou systému je zajistit, aby teplota akumulátoru zůstala v optimálním rozsahu, který přispívá k prodloužení životnosti a optimálnímu výkonu akumulátoru. I když Model 3 nepoužíváte, můžete slyšet pískavý zvuk nebo cirkulující vodu. Tyto zvuky jsou normální a ozývají se tehdy, když se zapnou interní chladicí systémy za účelem podpory různých funkcí vozidla, jako je například údržba nízké napětí akumulátoru či vyrovnávání teploty vysokonapěťového akumulátoru.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Pokud si všimnete výrazného nebo prudkého poklesu hladiny kapalin nebo nerovnoměrného opotřebení pneumatik, naplánujte si návštěvu servisu.

Intervaly výměny kapalin

Hladinu chladicí kapaliny akumulátoru a brzdové kapaliny smí kontrolovat pouze Tesla nebo profesionální autoopravna. Konkrétní servisní informace jsou uvedeny v servisní příručce.

 • Chladicí kapalina akumulátoru: Chladicí kapalinu akumulátoru není zpravidla nutné během životnosti vozidla vyměňovat.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Na žádná poškození způsobená otevřením nádržky chladicí kapaliny akumulátoru se nevztahuje záruka.
 • Brzdová kapalina: Brzdovou kapalinu nedoplňujte.

Software

Aktualizace softwaru je důležitá k zajištění správné činnosti a odpovídající životnosti součástí vozidla. Aktualizace softwaru instalujte co nejdříve. Viz Aktualizace softwaru.

Společnost Tesla může v rámci běžné diagnostiky, oprav a údržby během servisu aktualizovat nebo přeinstalovat software vozidla.

Vysoké napětí – bezpečnost

Váš Model 3 byl navržen a vyroben s důrazem na bezpečnost. Je nicméně důležité dbát na bezpečnostní opatření a zamezit tak možnosti úrazu vysokonapěťovým systémem:

 • Přečtěte si a dodržujte všechny pokyny uvedené na štítcích připevněných na vozu Model 3. Štítky jsou zde pro vaši bezpečnost.
 • Vysokonapěťový systém neobsahuje žádné součásti opravitelné uživatelem. Nerozebírejte, nedemontujte ani nevyměňujte žádné součásti, kabely či konektory vysokonapěťového systému. Vysokonapěťové kabely mají pro snadnou identifikaci oranžovou barvu.
 • Pokud se stane nehoda, nedotýkejte se žádné vysokonapěťové kabeláže, konektorů či součástí připojených ke kabeláži.
 • V nepravděpodobném případě vzniku požáru neprodleně kontaktujte místní hasičský záchranný sbor.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Před prováděním prací pod vozem Model 3 vždy odpojte nabíjecí kabel, a to i pokud neprobíhá nabíjení.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Udržujte ruce a součásti oděvu v dostatečné vzdálenosti od chladicích ventilátorů. Některé ventilátory jsou v provozu, i když je vypnuté napájení vozu Model 3.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Některé kapaliny (elektrolyt akumulátoru, chladicí kapalina akumulátoru, brzdová kapalina, aditiva do ostřikovače čelního skla apod.) použité ve vozidlech jsou toxické a nesmí se vdechovat, spolknout ani nesmí přijít do kontaktu s otevřenou ránou. Pro vlastní bezpečnost vždy prostudujte pokyny uvedené na nádobách s kapalinami a těmito pokyny se řiďte.