Pokyny pro nabíjení

Otevření nabíjecího portu

Nabíjecí port se nachází na levé straně vozu Model 3, za dveřmi a je součástí zadního koncového světla. Zaparkujte Model 3 tak, aby nabíjecí kabel snadno dosáhl k nabíjecímu portu.

Když je ve voze Model 3 zařazena poloha parkování, otevřete dvířka nabíjecího portu stisknutím a uvolněním tlačítka na nabíjecím kabelu Tesla.

Nabíjecí kabel se šipkou ukazující na tlačítko

Dvířka nabíjecího portu můžete také otevřít jedním z následujících způsobů:

 • Na dotykové obrazovce vozu klepněte na Ovládací prvky a poté klepněte na ikonu nabíjecího portu (symbol blesku).
 • Na dotykové obrazovce přejděte do nabídky Ovládací prvky > Nabíjení > Otevřít nabíjecí port.
 • Stiskněte dvířka nabíjecího portu ve spodní části, když je Model 3 odemknutý.
 • Dvířka nabíjecího portu můžete otevřít pomocí hlasových příkazů (viz Hlasové příkazy). Hlasové příkazy můžete použít také k zavření dvířek nabíjecího portu a zahájení nebo ukončení nabíjení.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Následující obrázek slouží pouze pro ilustrační účely. Nabíjecí port se může mírně lišit v závislosti na oblasti prodeje a datu výroby.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Po otevření dvířek nabíjecího portu se rozsvítí logo Tesla „T“. Pokud do několika minut po otevření dvířek nabíjecího portu nepřipojíte k nabíjecímu portu nabíjecí kabel, dvířka se zavřou. Pokud se tak stane, můžete dvířka opět otevřít pomocí dotykové obrazovky.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Za extrémně chladného počasí nebo při námraze může západka nabíjecího portu zamrznout. Některé vozy jsou vybaveny vyhříváním vstupu nabíjecího portu, které se aktivuje při zapnutí odmrazování zadního okna za chladného počasí. Led na západce nabíjecího portu můžete uvolnit také zapnutím přípravy vozu před jízdou v mobilní aplikaci. Abyste tomu zabránili, nastavte čas odjezdu a povolte přípravu vozu před jízdou pomocí možnosti Plánovat na obrazovce nabíjení a klimatizace (viz Plánované nabíjení a plánovaný odjezd).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Nesnažte se dvířka nabíjecího portu otevřít silou.

Připojení do zásuvky

Na dotykové obrazovce lze nastavit limit nabití a nabíjecí proud (viz Nastavení nabíjení).

Pokud chcete vůz nabíjet u veřejné nabíjecí stanice, připojte příslušný adaptér k nabíjecímu portu vozu a poté zapojte nabíjecí konektor stanice do adaptéru. Součástí vozidla jsou nejpoužívanější adaptéry pro příslušnou oblast prodeje. Podle použitého nabíjecího zařízení může být nutné nabíjení spustit a ukončit pomocí ovládacích prvků na nabíjecím zařízení.

Pokud používáte mobilní nabíječku, připojte nejdříve nabíječku do zásuvky a až poté k vozu Model 3.

Připojte konektor k nabíjecího portu a zcela ho zasuňte. Po správném zasunutí konektoru se nabíjení spustí automaticky, jakmile Model 3:

 • Zajistí západku, která drží konektor na místě.
 • Zařadí polohu parkování (pokud byl zařazen jiný režim jízdy).
 • Podle potřeby zahřeje nebo ochladí akumulátor. Pokud akumulátor vyžaduje zahřátí nebo ochlazení, může se nabíjení spustit až po určité době.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Kdykoli je Model 3 připojen, ale neprobíhá aktivní nabíjení, odebírá energii z nabíjecího zařízení namísto z akumulátoru. Když například sedíte v připojeném zaparkovaném vozu Model 3 a používáte dotykovou obrazovku, Model 3 odebírá energii z nabíjecího zařízení namísto z akumulátoru.

Avšak v některých případech, kdy je Model 3 připojen, ale používá pouze málo energie, může odebírat energii přímo z akumulátoru. Pokud například necháte Model 3 připojený několik dnů, aniž byste ho používali, může postupně používat malé množství energie přímo z akumulátoru pro podporu systémů vozidla.

Jakmile se akumulátor dostatečně vybije, začne se znovu nabíjet na nastavenou úroveň. V závislosti na okamžiku kontroly nemusí být ještě akumulátor dostatečně vybitý, aby se spustil nabíjecí cyklus. To znamená, že může být nabitý mírně pod limitní úroveň nabití, ačkoli byl zapojen do zásuvky delší dobu. Jde o normální jev a Model 3 se začne znovu nabíjet, jakmile se dostatečně vybije. Chcete-li případně spustit nový nabíjecí cyklus ručně, Model 3 odpojte a poté znovu připojte.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Konektor na konci nabíjecího kabelu může v případě pádu na karoserii vozu Model 3 poškodit jeho lak.

Světlo nabíjecího portu

 • BÍLÁ (NEBO SVĚTLE MODRÁ): Dvířka nabíjecího portu jsou otevřená. Model 3 je připravený k nabíjení a konektor není zasunutý, nebo je uvolněná západka nabíjecího portu a konektor je připravený k odpojení.
 • MODRÁ: Nabíječka je připojená, ale Model 3 se nenabíjí (například když je aktivované plánované nabíjení).
 • BLIKAJÍCÍ MODRÁ: Model 3 komunikuje s nabíječkou, ale nabíjení zatím nezačalo (například když se vozidlo připravuje na nabíjení).
 • BLIKAJÍCÍ ZELENÁ: Probíhá nabíjení. Když se úroveň nabití vozu Model 3 začíná blížit maximu, pulzování se zpomalí.
 • NEPŘERUŠOVANÁ ZELENÁ: Nabíjení je dokončeno.
 • NEPŘERUŠOVANÁ ŽLUTÁ: Konektor není zcela zasunutý. Zkontrolujte polohu konektoru a zasuňte ho na doraz do nabíjecího portu.
 • BLIKAJÍCÍ ŽLUTÁ: Model 3 se nabíjí omezeným proudem (nabíjení pouze střídavým proudem).
 • ČERVENÁ: Byla zjištěna závada a nabíjení se přerušilo. Zkontrolujte, zda se na dotykové obrazovce nezobrazuje upozornění.

Stav nabíjení

Když jsou otevřená dvířka nabíjecího portu, v horní části stavové obrazovky vozidla se zobrazuje stav nabíjení.

 1. Zbývající čas: Odhadovaný čas zbývající do nabití na nastavený limit (viz Nastavení nabíjení).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Při nabíjení na 100 % se může vozidlo dále nabíjet nízkým proudem, i když se nabíjení zobrazuje jako dokončené. Jedná se o běžný jev. Jelikož je množství této dodatečné energie malé, obvykle není další nabíjení přínosem.
 2. Nabíjení: Aktuální výkon nabíječky.
 3. Nabíjecí výkon: Maximální proud dostupný u připojeného nabíjecího kabelu.
 4. Získaný dojezd: Odhadované zvýšení dojezdu dosažené daným nabíjením.
 5. Dojezdová vzdálenost: Zobrazuje celkový odhadovaný dojezd nebo dostupnou energii v procentech (podle nastavení displeje).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Způsob zobrazení jednotek energie změníte klepnutím na Ovládací prvky > Zobrazení > Zobrazení energie.
 6. Stav nabíjení: Zde se zobrazují zprávy o stavu nabíjení (například Supercharging, plánované nabíjení) (viz Plánované nabíjení a plánovaný odjezd).

Během nabíjení

Během nabíjení pulzuje světlo nabíjecího portu (logo Tesla „T“) zeleně a dotyková obrazovka zobrazuje stav nabíjení v reálném čase. Pulzování zeleného světla nabíjecího portu se zpomalí, když se úroveň nabití začíná blížit maximu. Po ukončení nabíjení přestane světlo pulzovat a svítí trvale zelenou barvou.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud je Model 3 zamknutý, světlo nabíjecího portu se nerozsvítí.

Pokud se barva světla nabíjecího portu během nabíjení změní na červenou, vyskytla se závada. Zkontrolujte, zda se na dotykové obrazovce nezobrazuje upozornění s popisem závady. Závada může být signalizována například z důvodu výpadku dodávky proudu do sítě. V takovém případě se nabíjení po obnovení dodávky automaticky opět spustí.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
U vozidel vybavených tepelnými čerpadly může tepelný systém za určitých podmínek vytvářet páru (zda je vozidlo vybaveno tepelným čerpadlem zjistíte klepnutím na Ovládací prvky > Software > Další informace o vozidle). Například při nabíjení vozidla u stanice Supercharger za chladného počasí může z přední části vozu vycházet pára bez zápachu. Jde o normální jev, který není důvodem k obavám.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Během nabíjení lze běžně slyšet určitý hluk. Zejména při vysokých proudech běží kompresor chlazení a ventilátor, aby bylo možné udržovat akumulátor studený.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Nabíjení obecně nemá vliv na výkon klimatizace. Za určitých podmínek (například když za velmi horkého dne nabíjíte vysokým proudem) nemusí však být vzduch proudící z ventilačních otvorů tak studený, jak byste očekávali a na dotykové obrazovce se zobrazí zpráva. To je zcela normální a je tím zajištěno, aby teplota akumulátoru zůstala během nabíjení v optimálním rozsahu, který přispívá k prodloužení životnosti akumulátoru.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Během nabíjení na nabíjecí port nikdy prudce nestříkejte kapalinu (například při tlakovém mytí). V opačném případě hrozí vážné zranění osob či poškození vozidla, nabíjecího zařízení či jiného majetku.

Ukončení nabíjení

Nabíjení můžete kdykoli ukončit odpojením nabíjecího kabelu nebo klepnutím na Zastavit nabíjení na dotykové obrazovce.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Z důvodu zabránění neoprávněného odpojení nabíjecího kabelu zůstává západka nabíjecího kabelu zamknutá a Model 3 musí být odemknutý nebo schopný rozpoznat váš ověřený telefon, aby bylo možné nabíjecí kabel odpojit.

Odpojení nabíjecího kabelu:

 1. Stisknutím a přidržením tlačítka na držadle konektoru odjistěte západku.
 2. Vytáhněte konektor z nabíjecího portu. Dvířka nabíjecího portu se automaticky zavřou.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Dvířka nabíjecího portu můžete také zavřít jedním z následujících způsobů:
 • V přehledu stavu vozidla na dotykové obrazovce klepněte na ikonu nabíjecího portu (symbol blesku).
 • Na dotykové obrazovce přejděte do nabídky Ovládací prvky > Nabíjení > Zavřít nabíjecí port.
 • Dvířka nabíjecího portu můžete zavřít pomocí hlasových příkazů (viz Hlasové příkazy).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Nikdy nezavírejte dvířka nabíjecího portu ručně. Mohlo by dojít k poškození.

Postup odpojení nabíjecího kabelu při použití adaptéru u veřejné nabíjecí stanice:

 1. Odemkněte Model 3.
 2. Jednou rukou uchopte rukojeť veřejné nabíjecí stanice, druhou rukou uchopte adaptér, stiskněte a podržte tlačítko na rukojeti veřejné nabíjecí stanice a vytáhněte rukojeť i adaptér současně směrem ven.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Pokud se rukojeť nabíjecí stanice oddělí od adaptéru a adaptér zůstane ve voze Model 3, odemkněte nabíjecí port pomocí dotykové obrazovky.
 3. Opětovným stisknutím a podržením tlačítka na nabíjecí rukojeti uvolníte adaptér od nabíjecí rukojeti veřejné stanice.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Dvířka nabíjecího portu se automaticky zavřou přibližně 10 sekund po odpojení konektoru od nabíjecího portu.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Dvířka nabíjecího portu můžete také zavřít jedním z následujících způsobů:
 • V přehledu stavu vozidla na dotykové obrazovce klepněte na ikonu nabíjecího portu (symbol blesku).
 • Na dotykové obrazovce přejděte do nabídky Ovládací prvky > Nabíjení > Zavřít nabíjecí port.
 • Dvířka nabíjecího portu můžete zavřít pomocí hlasových příkazů (viz Hlasové příkazy).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Nikdy nezavírejte dvířka nabíjecího portu ručně. Mohlo by dojít k poškození.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Společnost Tesla důrazně doporučuje ponechat Model 3 připojený do zásuvky, když jej nepoužíváte. Akumulátor se tím udržuje na optimální úrovni nabití.

Nastavení nabíjení

Nastavení nabíjení otevřete klepnutím na Ovládací prvky > Nabíjení, když je ve voze Model 3 zařazena poloha parkování. Nastavení nabíjení lze otevřít také klepnutím na ikonu akumulátoru na dotykové obrazovce.

Vozidlo a nastavení nabíjení
 1. Dojezdová vzdálenost: Zobrazuje celkový odhadovaný dostupný dojezd.
 2. Nastavený limit: Upravte posuvník na požadovanou úroveň nabíjení. Nastavený limit bude použit pro okamžité i plánované nabíjení.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Informace o doporučených limitech nabíjení pro kategorie „Denní“ a „Trasa“ najdete na dotykové obrazovce (přejděte do nabídky Ovládací prvky > Nabíjení) nebo v mobilní aplikaci (klepněte na ikonu Nabíjení).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Část obrázku akumulátoru se může zobrazovat modře. Znamená to, že malá část energie uložené v akumulátoru není dostupná, protože akumulátor je studený. Jde o normální jev, který není důvodem k obavám. Když se akumulátor zahřeje, modrá část se přestane zobrazovat.

Nastavení nabíjení můžete dále upravit:

 • Nabíjecí proud v tomto umístění: Proud se automaticky nastaví na maximální proud dostupný z připojeného nabíjecího kabelu, pokud předtím nebyl omezen na nižší hodnotu. V případě potřeby můžete klepnutím na nebo + proud změnit (například když chcete proud omezit, abyste předešli přetížení domovního rozvodu, ke kterému jsou připojeny další spotřebiče). Nabíjecí proud nelze nastavit na hodnotu, která převyšuje maximální proud dostupný z připojeného nabíjecího kabelu. Pokud nastavení proudu změníte, Model 3 si toto místo zapamatuje. Při příštím nabíjení na stejném místě tak nebudete muset nastavení provádět znovu.

  Při nabíjení pomocí mobilní nabíječky a domácí zásuvky může vozidlo automaticky vybrat výchozí nabíjecí proud. Tento výchozí proud můžete změnit na vyšší hodnotu úpravou možnosti Nabíjecí proud v tomto umístění nebo pomocí mobilní aplikace.

 • Otevření nabíjecího portu, odemknutí nabíjecího portu a zastavení nabíjení: Když se vozidlo nenabíjí, klepnutím na možnost Otevřít nabíjecí port nebo Odemknout nabíjecí port lze otevřít dvířka nabíjecího portu nebo uvolnit nabíjecí kabel z nabíjecího portu. Můžete také klepnout na ikonu blesku u nabíjecího portu v přehledu stavu vozidla. Po ukončení nabíjení klepněte na Zastavit nabíjení.
 • Plán: V závislosti na zvoleném nastavení klepněte na Přepnout na plánovaný odjezd/plánované nabíjení, čímž zobrazíte čas odjezdu, kdy má být ve voze příjemná teplota a má být nabitý, nebo čas plánovaného spuštění nabíjení (viz Plánované nabíjení a plánovaný odjezd).
 • Supercharging: Zobrazuje poplatky za používání nabíjecích stanic Supercharger, polohu stanic, čas zahájení nabíjení a odhad ceny za nabíjení (viz Poplatky za nabíjení u stanic Supercharger).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Pokud nepoužíváte plánovač tras (je-li ve vaší oblasti prodeje k dispozici), může být nabití akumulátoru na frekventovaných nabíjecích stanicích Supercharger omezeno na maximálně 80 % kapacity z důvodu omezení obsazenosti stanic. Viz Plánovač tras.

Poplatky za nabíjení u stanic Supercharger

Při nabíjení na nabíjecí stanici Tesla Supercharger se v dolní části obrazovky nabíjení zobrazují informace o nabíjení. Zahrnují údaje o místě, času začátku nabíjení a odhadované ceně nabíjení. Po ukončení nabíjení u stanice Supercharger se bude zobrazovat odhadovaná cena daného nabíjení, dokud nezačne nové nabíjení u stanice Supercharger.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Odhadovaná cena nemusí odpovídat konečné ceně nabíjení u stanice Supercharger. Konečné ceny za nabíjení u stanic Supercharger naleznete ve svém účtu Tesla.

Při nabíjení na nabíjecí stanici Tesla Supercharger se uplatňují poplatky za parkování bez nabíjení. Poplatky za parkování bez nabíjení mají řidiče motivovat k tomu, aby po dokončení nabíjení vozidlo přeparkovali mimo stanici Supercharger. Poplatky za parkování bez nabíjení se účtují pouze tehdy, když je obsazena nejméně polovina stanic Supercharger v dané lokalitě. Mobilní aplikace Tesla vás upozorní, když je nabíjení téměř u konce, a znovu, když je nabíjení dokončeno. Další upozornění je zasláno v případě zahájení účtování poplatků za parkování po ukončení nabíjení. Poplatky za parkování bez nabíjení nebudou účtovány, pokud od stanice odjedete do pěti minut po dokončení nabíjení.

Po přihlášení ke svému účtu Tesla si můžete přečíst další informace o poplatcích a nabíjení u nabíjecích stanic Tesla Supercharger, nastavit způsob platby a provádět platby. Po uložení způsobu platby se budou poplatky automaticky strhávat z vašeho účtu.

Ruční uvolnění nabíjecího kabelu

Pokud obvyklé metody pro uvolnění nabíjecího kabelu z nabíjecího portu nefungují (pomocí tlačítka pro uvolnění rukojeti nabíječky, dotykové obrazovky nebo mobilní aplikace), postupujte pozorně podle následujících pokynů:

 1. Ujistěte se, že se Model 3 aktivně nenabíjí a na dotykové obrazovce se nezobrazuje obrazovka nabíjení. V případě potřeby klepněte na Zastavit nabíjení.
 2. Otevřete zadní zavazadlový prostor.
 3. Nabíjecí kabel uvolněte zatažením za uvolňovací lanko nabíjecího portu směrem dolů.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Upozornění
  Při pokusu o vyjmutí nabíjecího kabelu z nabíjecího portu netahejte současně za uvolňovací lanko. Před pokusem o vyjmutí nabíjecího kabelu vždy nejprve zatáhněte za uvolňovací lanko. V případě nedodržení těchto pokynů hrozí úraz elektrickým proudem a vážné zranění.
  Uvolňovací lanko se šipkou směřující dolů
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Uvolňovací lanko může být uloženo v obložení.
 4. Vytáhněte nabíjecí kabel z nabíjecího portu.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Uvolňovací lanko používejte pouze v situacích, kdy nabíjecí kabel nelze uvolnit obvyklými postupy. Při častém používání může dojít k poškození uvolňovacího lanka nebo nabíjecího zařízení.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Tento postup neprovádějte během nabíjení vozidla nebo v případě, že není chráněný některý z oranžových vysokonapěťových vodičů. V případě nedodržení těchto pokynů hrozí úraz elektrickým proudem a vážné zranění osob nebo poškození vozidla. Pokud si nejste jisti bezpečným provedením tohoto úkonu, kontaktujte nejbližší servisní centrum.

Doporučení pro nabíjení

 • Zabraňte přílišnému vybití akumulátoru (barva ikony akumulátoru se změní na žlutou, když zbývající kapacita akumulátoru klesne na 20 % nebo méně).
 • Informace o doporučených limitech nabíjení pro kategorie „Denní“ a „Trasa“ najdete na dotykové obrazovce (přejděte do nabídky Ovládací prvky > Nabíjení) nebo v mobilní aplikaci (klepněte na ikonu Nabíjení).
Tipy pro rychlé nabíjení:
 • Pomocí filtru se třemi blesky na vyhledávacím panelu navigace lze vyhledávat rychlonabíječky.
 • Při navádění k rychlonabíječkám dojde k přípravě vysokonapěťového akumulátoru. Optimální teplota akumulátoru může pomoci urychlit nabíjení.
 • Nižší úroveň nabití obvykle znamená rychlejší nabíjení.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Je vaší odpovědností vždy sledovat vozidlo během nabíjení. Před připojením vozidla k nabíječce nečekejte na úplné vybití akumulátoru. Vždy se ujistěte, že máte dostatek energie pro bezpečný dojezd k nabíječce.
 • U nabíjecích stanic Supercharger nechte mezi vozidly volný prostor, jelikož sousední stanoviště mohou sdílet napájení.