Bluetooth

Kompatibilita s Bluetooth®

Symbol Bluetooth
Ve voze Model 3 můžete používat různá zařízení Bluetooth za předpokladu, že jsou spárovaná a v provozním dosahu. Například můžete spárovat telefon s podporou technologie Bluetooth a používat ho v režimu hands-free. Kromě telefonů lze s vozem Model 3 spárovat i jiná zařízení Bluetooth. Například lze párovat zařízení iPod Touch, iPad nebo tablet se systémem Android atd. za účelem přehrávání hudby.

Před používáním funkcí telefonu nebo jiných zařízení Bluetooth prostřednictvím vozu je třeba zařízení s vozem Model 3 spárovat. Spárování umožní komunikaci vašich zařízení Bluetooth s vozem Model 3. Spárovat lze až deset telefonů Bluetooth. Pokud jste neoznačili konkrétní telefon jako Prioritní zařízení nebo pokud není telefon označený jako Prioritní zařízení v dosahu, Model 3 vždy připojí poslední použitý telefon (za předpokladu, že je v dosahu). Postup připojení k jinému telefonu naleznete v části Připojení ke spárovanému zařízení.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud telefon ověříte a používáte ho jako klíč vozu (viz Klíče), nelze ho používat současně v režimu hands-free, přehrávat z něj multimédia apod. Je nutné ho také níže popsaným způsobem spárovat.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
U mnoha telefonů se technologie Bluetooth vypíná v případě, že je jejich baterie téměř vybitá.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Přestože technologie Bluetooth obvykle podporuje bezdrátovou komunikaci na vzdálenost přibližně až devět metrů, může se výkon lišit podle používaného telefonu nebo zařízení.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Nenechávejte spárovaný telefon ve vozidle (například když se chystáte na výlet nebo na pláž). Pokud musíte nechat telefon ve vozidle, vypněte Bluetooth nebo zcela vypněte telefon.

Párování zařízení Bluetooth

Spárovaný telefon Bluetooth lze používat k telefonování, k přístupu k seznamu kontaktů a posledních hovorů apod. Z telefonu bude rovněž možné přehrávat multimediální soubory. Po spárování telefonu se k němu Model 3 bude moci připojit vždy, když bude telefon v dosahu.

Při párování telefonu usedněte do vozu Model 3 a postupujte podle následujících pokynů:

 1. Zkontrolujte, zda je zapnutá dotyková obrazovka i telefon.
 2. V telefonu aktivujte Bluetooth a ujistěte se, že je telefon možné vyhledat.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  U některých telefonů může být nutné zbytek postupu dokončit v nabídce nastavení Bluetooth.
 3. Klepněte na ikonu Bluetooth v horní části obrazovky Ovládací prvky.
 4. Na dotykové obrazovce klepněte na Přidat nové zařízení > Spustit vyhledávání. Na obrazovce nastavení Bluetooth se zobrazí seznam všech dostupných zařízení Bluetooth v provozní vzdálenosti.
 5. Vyberte telefon (nebo zařízení) ke spárování. Při párování telefonu se na obrazovce nastavení Bluetooth zobrazí náhodně vygenerované číslo. V telefonu se také zobrazí číslo.
 6. Zkontrolujte, zda se číslo zobrazené v telefonu shoduje s číslem na obrazovce nastavení Bluetooth. Následně na telefonu potvrďte, že chcete provést párování.
 7. Pokud telefon zobrazí výzvu, nastavte, zda chcete vozu Model 3 povolit přístup ke svým osobním informacím, jako je kalendář, kontakty nebo multimediální soubory (viz Import kontaktů a posledních hovorů).

Pokud dochází k problémům při importu nebo při připojení k Bluetooth, více informací najdete v části Odstraňování problémů s Bluetooth.

Po spárování se Model 3 automaticky připojí k zařízení a na obrazovce nastavení Bluetooth se signalizuje aktivní připojení symbolem Bluetooth vedle názvu zařízení.

Nastavení připojeného zařízení lze kdykoli zobrazit a změnit na obrazovce nastavení Bluetooth. Připojený telefon lze například označit jako Prioritní zařízení. To je užitečné v situacích, kdy připojíte více telefonů a příslušné telefony ve voze Model 3 často používáte. Model 3 se automaticky nejdříve pokouší připojit k prioritnímu zařízení. Pokud není určeno prioritní zařízení nebo toto zařízení není v dosahu, Model 3 se připojí k poslednímu použitému telefonu (pokud je to možné).

Import kontaktů a posledních hovorů

Po spárování telefonu lze pomocí obrazovky nastavení Bluetooth určit, zda chcete povolit přístup ke kontaktům, posledním hovorům a textovým zprávám telefonu. Pokud přístup povolíte, můžete pomocí aplikace telefonu posílat zprávy osobám v seznamu kontaktů a posledních hovorů a volat jim (viz Telefon, kalendář a webové konference). Před importem kontaktů může být nutné na telefonu povolit synchronizaci, nebo v překryvném okně na telefonu potvrdit, že chcete provést synchronizaci kontaktů. Postup se liší podle typu používaného telefonu. Podrobnosti najdete v návodu k obsluze vašeho telefonu.

Pokud dochází k problémům při importu kontaktů nebo při párování s Bluetooth, více informací najdete v části Odstraňování problémů s Bluetooth.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Přístup ke kontaktům a posledním hovorům můžete kdykoli zapnout nebo vypnout klepnutím na ikonu Bluetooth na dotykové obrazovce, výběrem telefonu a následnou změnou nastavení souvisejících s přístupem.

Zrušení spárování zařízení Bluetooth

Pokud chcete telefon nebo zařízení Bluetooth odpojit a později ho znovu použít, klepněte na Odpojit na obrazovce nastavení Bluetooth. Pokud zařízení s vozem Model 3 nechcete nadále používat, klepněte na Zapomenout toto zařízení. Pokud zařízení odeberete a budete ho chtít s vozem Model 3 znovu použít, je třeba znovu provést párování (viz Párování zařízení Bluetooth).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Telefon se automaticky odpojí při každém opuštění vozu Model 3.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Zrušení spárování telefonu nemá žádný vliv na možnost používat telefon jako klíč. Odebrání ověřeného telefonu viz Správa klíčů.

Připojení ke spárovanému zařízení

Model 3 se automaticky připojuje k telefonu, který jste na obrazovce nastavení Bluetooth označili jako Prioritní zařízení. Pokud jste telefon nenastavili jako prioritní, Model 3 se připojuje k telefonu, ke kterému byl naposledy připojen, za předpokladu, že je telefon v provozním dosahu a je v něm zapnutá technologie Bluetooth. Pokud poslední připojený telefon není v dosahu, pokusí se připojit k dalšímu telefonu, se kterým byl spárován.

Chcete-li se připojit k jinému telefonu, klepněte na ikonu Bluetooth v horní části obrazovky Ovládací prvky. Na obrazovce nastavení Bluetooth se zobrazí seznam spárovaných telefonů. Vyberte telefon, ke kterému se chcete připojit, a klepněte na Připojit. Pokud telefon, ke kterému se chcete připojit, není v seznamu uvedený, musíte telefon spárovat. Viz Párování zařízení Bluetooth.

Po připojení se na obrazovce nastavení Bluetooth vedle názvu telefonu zobrazí symbol Bluetooth, který indikuje spojení vozu Model 3 s telefonem.

Odstraňování problémů s Bluetooth

Vozidlo používá technologii Bluetooth a BLE (Bluetooth Low Energy) pro bezproblémové propojení chytrého telefonu s vozem Model 3. U technologií Bluetooth a BLE může vlivem několika potenciálních faktorů někdy docházet k odpojení nebo k problémům při procesu párování. Díky připojení Bluetooth může vozidlo využívat různé funkce telefonu, jako je zvuk, telefonní hovory, kalendáře, textové zprávy atd.

Technologie BLE se využívá pro pasivní funkce, například pro telefon jako klíč.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud u sebe nemáte funkční přístupovou kartu, nerušte párování vozidla s telefonem, ani neodstraňujte telefon nastavený jako klíč.

Při odstraňování problémů s Bluetooth vyzkoušejte následující postupy, přičemž začněte s chytrým telefonem.

Odstraňování problémů s chytrým telefonem

K problémům s připojením Bluetooth může docházet kvůli nastavení a aktualizacím chytrého telefonu:

 • Zapněte v telefonu funkci Bluetooth. Pokud je funkce Bluetooth již zapnutá, vypněte ji a poté ji znovu zapněte.
 • Zkontrolujte, zda je vypnutý režim letadla.
 • Nabijte telefon. Pokud je baterie telefonu příliš vybitá, nemusí podporovat funkce Bluetooth.
 • Řádně spárujte zařízení. Pokud je již spárované, zkuste párování zrušit a poté zařízení znovu spárovat.
 • Aktualizujte software telefonu na nejnovější verzi nabízenou výrobcem.
 • Zkontrolujte, zda je jako výstupní zdroj zvuku vybrán audiosystém vozidla.
 • Zkontrolujte, zda je v nastavení telefonu povolená funkce Bluetooth (např. jsou zapnutá mobilní data nebo jste připojeni k Wi-Fi).
 • Vypněte a znovu zapněte telefon.
 • Zkontrolujte v mobilní aplikaci, zda je u oprávnění pro přístup k poloze vybrána možnost „Vždy zapnuto“.

Odstraňování problémů s mobilní aplikací Tesla

Zkontrolujte mobilní aplikaci Tesla:

 • Ujistěte se, že mobilní aplikace Tesla používá aktuální verzi softwaru.
 • Při používání telefonu nastaveného jako klíč zkontrolujte, zda jste přihlášeni k mobilní aplikaci Tesla.
 • Zkontrolujte, zda je aplikace Tesla spuštěna na pozadí.
 • Důkladně zkontrolujte, že jste provedli úplné nastavení profilu v mobilní aplikaci a správné nastavení.

Odstraňování problémů s vozidlem

Nastavení vozidla mohou ovlivnit jeho schopnost spárování s chytrým telefonem:

 • Nabíjení vozu Model 3: Pokud je akumulátor vozidla příliš vybitý, funkce Bluetooth může přestat fungovat.
 • Aktualizujte software vozidla a zajistěte, aby byl vždy aktuální. Dostupnost nových aktualizací softwaru můžete zkontrolovat v nabídce Ovládací prvky > Software
 • Restartujte vozidlo.

Pokud Bluetooth stále nefunguje, zrušte spárování vozidla a chytrého telefonu. Poté zkuste vůz a telefon znovu spárovat.

Pokud máte problémy s telefonem s technologií BLE nastaveným jako klíč, přejděte ve vozidle do nabídky Ovládací prvky > Zámky a odstraňte telefon z funkce „telefon jako klíč“. Poté ho znovu nastavte. Tento postup však provádějte pouze tehdy, když jste ve vozidle, a máte u sebe spolehlivý záložní klíč (například přístupovou kartu).