Omezení a výstrahy

V této části jsou popsány výstrahy, upozornění a omezení týkající se následujících funkcí systému Autopilot a autonomního řízení (betaverze).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
V závislosti na oblasti prodeje, konfiguraci vozidla, zakoupeném vybavení a verzi softwaru nemusí být vaše vozidlo vybaveno všemi výše uvedenými funkcemi nebo tyto funkce nemusí fungovat tak, jak je popsáno.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Před používáním systému Autopilot si pečlivě přečtěte následující výstrahy a omezení. Nedodržování výstrah a pokynů může mít za následek škody na majetku a vážné nebo smrtelné zranění.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Před každou jízdou a před používáním funkcí systému Autopilot zkontrolujte, že jsou všechny kamery čisté a nejsou zakryté (viz Čištění kamery). Znečištěné kamery a snímače (pokud jsou součástí výbavy) a nepříznivé podmínky prostředí, jako jsou déšť a vybledlé značení pruhů, mohou ovlivnit výkon systému Autopilot. Pokud je kamera zablokovaná nebo má omezené funkce, uvnitř vozu Model 3 zobrazí dotyková obrazovka zprávu a funkce systému Autopilot nemusí být dostupné. Další informace o konkrétních upozorněních jsou uvedeny v části Odstraňování problémů – výstrahy.

Adaptivní tempomat

Během používání adaptivního tempomatu je odpovědností řidiče udržovat pozornost, řídit bezpečně a vždy mít kontrolu nad vozidlem. Při řízení vždy sledujte silnici a v případě nutnosti buďte připraveni zasáhnout.

Dále je odpovědností řidiče jet bezpečnou rychlostí a podle dopravní situace a příslušných rychlostních omezení udržovat bezpečnou vzdálenost od vozidla jedoucího vpředu. Když je aktivní adaptivní tempomat, věnujte pozornost následujícím omezením.

 • Mohou nastat situace, kdy se nastavená rychlost při změně rychlostního limitu nemusí změnit.
 • Adaptivní tempomat neupravuje rychlost jízdy podle dopravní situace ani jízdních podmínek. Nepoužívejte adaptivní tempomat v serpentinách s ostrými zatáčkami, na zledovatělé nebo kluzké silnici, nebo pokud počasí (například silný déšť, sněžení, mlha apod.) neumožňuje jízdu konstantní rychlostí.
 • Nespoléhejte se, že adaptivní tempomat dokáže udržovat přesnou nebo odpovídající vzdálenost od vozidla jedoucího před vámi.
 • Adaptivní tempomat nemusí být schopen zajistit odpovídající úpravu rychlosti v důsledku omezené funkce brzd nebo v kopcovitém terénu. Může také nesprávně vyhodnotit vzdálenost od vozidla před vámi. Jízda ze svahu může zvýšit rychlost vozu a způsobit, že Model 3 překročí nastavenou rychlost (a případně také rychlostní limit).
 • Adaptivní tempomat může občas zapříčinit brzdění vozu Model 3 i v případě, kdy to není nutné nebo kdy to nečekáte. Důvodem může být jízda blízko za vozidlem před vámi, detekce vozidel nebo předmětů ve vedlejších jízdních pruzích (zejména v zatáčkách) apod.
 • V důsledku běžných omezení palubního globálního polohového systému (GPS) se můžete setkat se situací, ve které Model 3 zpomalí, zejména v blízkosti sjezdů, kde je zjištěna zatáčka, nebo pokud probíhá navádění do cíle a vůz nejede po vyznačené trase.
 • V některých případech (například pokud nejsou dostupná dostatečná data) nemusí adaptivní tempomat na mimoúrovňové křižovatce nebo sjezdu automaticky snížit nastavenou rychlost.
 • Adaptivní tempomat nemusí detekovat všechny objekty, zvláště při jízdě rychlostí vyšší než 80 km/h, nemusí brzdit či zrychlovat v případě, že se vozidla nebo objekty v jízdním pruhu nacházejí pouze částečně nebo když sledované vozidlo odjede z vaší jízdní dráhy a před vámi je stojící nebo pomalu se pohybující vozidlo nebo objekt.
 • Adaptivní tempomat může reagovat na vozidla nebo předměty, které neexistují, nebo které nejsou ve vašem jízdním pruhu, což může vést ke zbytečnému či nesprávnému zpomalení vozu Model 3.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Funkce adaptivního tempomatu pravděpodobně nebude fungovat odpovídajícím způsobem v následujících situacích:
 • Silnice ostře zatáčí nebo jsou na ní výrazná převýšení.
 • Dopravní značení není zřetelné, jednoznačné nebo v dobrém stavu.
 • Je snížená viditelnost (kvůli silnému dešti, sněžení, krupobití atd. nebo na špatně osvětlených silnicích v noci)
 • Jedete tunelem nebo vedle dělicího pruhu na dálnici, který nepříznivě ovlivňuje zorné pole kamer.
 • Intenzivní světlo (například světlomety protijedoucích vozidel nebo přímé sluneční světlo) nepříznivě ovlivňuje zorné pole kamer.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Výše uvedené příklady nepředstavují úplný seznam situací, ve kterých může docházet k rušení správné činnosti adaptivního tempomatu. Funkce adaptivního tempomatu se může kdykoli zrušit z neočekávaných důvodů. Vždy sledujte silnici před vámi a buďte připraveni kdykoli zasáhnout. Je odpovědností řidiče mít Model 3 vždy pod kontrolou.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Cílem adaptivního tempomatu je zajistit pohodlnou a příjemnou jízdu. Nejedná se o systém výstrah před kolizí ani systém pro zabránění kolizi. Nikdy se nespoléhejte, že adaptivní tempomat dostatečně zpomalí Model 3. Vždy sledujte silnici před vámi a buďte připraveni kdykoli zasáhnout. V opačném případě může dojít k vážnému nebo smrtelnému zranění.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Přestože je adaptivní tempomat schopen detekovat chodce a cyklisty, nikdy se nespoléhejte, že bude před nimi schopen dostatečně zpomalit Model 3. V opačném případě může dojít k vážnému nebo smrtelnému zranění.

Automatické řízení

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Automatické řízení je asistent ručního řízení. Stále mějte ruce na volantu, věnujte plnou pozornost dopravní situaci a vždy buďte připraveni okamžitě zasáhnout. Nedodržení uvedených pokynů může mít za následek škody na majetku a vážné nebo smrtelné zranění.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Automatické řízení je určeno pro použití na dálnicích se značením nájezdů a sjezdů. Řidič při jeho používání musí věnovat plnou pozornost jízdě a dopravní situaci. Nepoužívejte automatické řízení na místech stavebních úprav nebo tam, kde mohou být cyklisté a chodci.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Nikdy se nespoléhejte, že automatické řízení zvolí správnou trasu jízdy.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Je vysoce nepravděpodobné, že budou automatické řízení a přidružené funkce fungovat zamýšleným způsobem za následujících okolností:
 • Automatické řízení není schopné přesně určit vodorovné značení jízdních pruhů. Jedná se například o případy, kdy je značení nadměrně opotřebované, pod novým značením je viditelné staré značení, značení bylo dočasně upraveno z důvodu prací na silnici nebo se rychle mění (odbočovací a připojovací pruhy, křížení), předměty nebo objekty vytvářejí na vozovce tmavé stíny, nebo jsou na povrchu vozovky spáry nebo jiné kontrastní čáry.
 • Je snížená viditelnost (silný déšť, sněžení, mlha apod.) nebo okolní podmínky omezují funkci snímačů.
 • Snímače nebo kamery jsou poškozené nebo zakryté.
 • Jízda v kopcovitém terénu.
 • Příjezd k zařízení pro výběr mýtného.
 • Jízda na silnici s ostrými zatáčkami nebo velmi nerovným povrchem.
 • Intenzivní světlo (např. přímé sluneční světlo), které nepříznivě ovlivňuje zorné pole kamer.
 • Funkci snímačů (pokud jsou součástí výbavy) ovlivňují jiná elektrická zařízení nebo zařízení, která vytvářejí ultrazvukové vlny.
 • V mrtvém úhlu je zjištěno vozidlo v době, kdy zapnete ukazatel směru.
 • Model 3 jede velmi blízko za vpředu jedoucím vozidlem, které omezuje zorné pole kamer.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Na funkci automatického řízení může mít vliv mnoho nepředvídatelných faktorů. Na tuto skutečnost nikdy nezapomínejte a mějte na paměti, že funkce automatického řízení nemusí Model 3 řídit správně. Při jízdě vždy věnujte pozornost dopravní situaci a buďte připraveni okamžitě zasáhnout.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Automatické řízení nedokáže řídit Model 3 okolo objektů nacházejících se částečně nebo zcela v jízdním pruhu a není pro tento typ manévru určeno. V některých případech nemusí zastavit před objekty, které zcela blokují jízdní pruh. Vždy sledujte silnici před sebou a buďte připraveni okamžitě zasáhnout. Je odpovědností řidiče mít Model 3 vždy pod kontrolou.

automatická změna jízdního pruhu

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Při změně jízdního pruhu pomocí funkce automatické změny jízdního pruhu je odpovědností řidiče určit, zda je použití funkce automatické změny jízdního pruhu bezpečné a vhodné. Proto vždy před zahájením přejíždění do vedlejšího pruhu zkontrolujte mrtvé úhly, vodorovné značení jízdních pruhů a okolí, abyste si ověřili, zda je bezpečné a vhodné přejet do jiného pruhu.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Při používání funkce automatické změny jízdního pruhu věnujte pozornost následujícím omezením.
 • Nikdy se nespoléhejte, že funkce automatické změny jízdního pruhu určí vhodnou trasu přejezdu. Řízení vozidla věnujte pozornost, sledujte nejen silnici a provoz před vámi, ale také okolní situaci a kontrolujte, zda se na dotykové obrazovce nezobrazují výstrahy. Buďte vždy připraveni okamžitě zasáhnout.
 • Nepoužívejte funkci automatické změny jízdního pruhu na silnicích, kde se dopravní situace neustále mění nebo tam, kde mohou být cyklisté a chodci.
 • Činnost funkce automatické změny jízdního pruhu je závislá na schopnosti kamer rozpoznat vodorovné značení jízdních pruhů.
 • Nepoužívejte funkci automatické změny jízdního pruhu na silnicích s ostrými zatáčkami, zledovatělých nebo kluzkých silnicích nebo za povětrnostních podmínek (silný déšť, sněžení, mlha apod.), kdy by mohlo docházet k omezení zorného pole kamer nebo snímačů (pokud jsou součástí výbavy).
 • Kromě výše uvedených případů může být zrychlení při předjíždění zrušeno z dalších neočekávaných důvodů (např. absence dat GPS). Udržujte pozornost a nikdy se nespoléhejte, že funkce zrychlení při předjíždění zvýší rychlost jízdy.
 • Funkce zrychlení při předjíždění zvyšuje rychlost vždy, když je zapnutý příslušný ukazatel směru, a zrychlí Model 3 směrem k vozidlu před vámi. Přestože adaptivní tempomat i nadále zachovává vzdálenost od vozidla před vámi, je důležité si uvědomit, a to zejména v případech, kdy nemáte v úmyslu vozidlo předjíždět, že se při zapnuté funkci zrychlení při předjíždění zvolená vzdálenost zkrátí.

Výstraha před červeným světlem na semaforu a výstraha před dopravními značkami STOP

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Výstraha před červeným světlem na semaforu a výstraha před dopravními značkami STOP vyžadují, aby palubní mapa obsahovala pro dané místo informaci o existenci semaforů a příslušných dopravních značek. Mapová data mohou být v některých případech nepřesná nebo zastaralá a nemusí obsahovat všechny semafory nebo dopravní značky STOP. Výstraha před červeným světlem na semaforu a výstraha před dopravními značkami STOP tedy nemusí detekovat všechny semafory a dopravní značky STOP.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Funkce výstrahy před červeným světlem na semaforu a výstrahy před dopravními značkami STOP neaktivuje brzdy ani Model 3 nezpomalí a nemusí detekovat všechny semafory a dopravní značky STOP. Funkce výstrahy před červeným světlem na semaforu a výstrahy před dopravními značkami STOP má pouze pomocný charakter a nemůže nahradit úsudek řidiče ani pozornost, kterou musí věnovat řízení. Při řízení sledujte dopravní situaci a nikdy se nespoléhejte, že vás funkce výstrahy před červeným světlem na semaforu a výstrahy před dopravními značkami STOP upozorní na semafory a příslušné dopravní značky.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Výstraha před červeným světlem na semaforu a výstraha před dopravními značkami STOP slouží k upozornění na viditelnou červenou dopravní značku STOP, svítící červené světlo nebo pozdější fázi žlutého světla. Upozornění nemusí fungovat na křižovatkách s blikajícími světly a neupozorní vás na značky „dej přednost v jízdě“ ani na dočasné značky STOP nebo dočasné značky „dej přednost v jízdě“ (používané například na staveništích). Výstraha před červeným světlem na semaforu a výstraha před dopravními značkami STOP vás také na blížící se semafor nebo dopravní značku STOP neupozorní v případě, že sešlápnete pedál akcelerátoru nebo brzdový pedál (čímž se deaktivuje automatické řízení).

Autopilot podle navigace

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Nikdy se nespoléhejte, že funkce autopilota podle navigace vybere na sjezdu vhodný jízdní pruh. Věnujte pozornost řízení a pohledem kontrolujte, že je jízdní pruh bezpečný a vhodný.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Vypnete-li nastavení Vyžadovat potvrzení změny jízdního pruhu, funkce autopilota podle navigace vás upozorní na nadcházející změny jízdního pruhu a sjezdy, ale vaší povinností zůstává za všech okolností sledovat situaci a mít Model 3 pod kontrolou. Ke změnám jízdního pruhu může docházet rychle a náhle. Při řízení mějte vždy ruce na volantu a sledujte dopravní situaci před sebou.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Autopilot podle navigace nezajišťuje autonomní řízení. Je nutné sledovat dopravní situaci, vždy držet ruce na volantu a sledovat trasu.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Stejně jako při běžném řízení buďte mimořádně opatrní na nepřehledných úsecích, mimoúrovňových křižovatkách, nájezdech a sjezdech, jelikož se na nich kdykoli mohou nenadále objevit překážky.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Autopilot podle navigace nemusí rozpoznat nebo detekovat protijedoucí vozidla, stojící objekty a speciální jízdní pruhy, například pruhy vyhrazené pro jízdní kola, sdílená vozidla, vozidla záchranného systému apod. Vždy věnujte pozornost řízení a buďte připraveni okamžitě zasáhnout. Pokud tak neučiníte, může dojít ke škodám a vážnému nebo smrtelnému zranění.

Automatické řízení v městských ulicích (plně autonomní řízení (betaverze))

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Vždy mějte na paměti, že Model 3 není díky plně autonomnímu řízení (betaverze) (označovanému také jako automatické řízení v městských ulicích) autonomní a je nutné, abyste řízení věnovali plnou pozornost a vždy byli připraveni okamžitě reagovat.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Plně autonomní řízení (betaverze) je asistent ručního řízení. Stále mějte ruce na volant, věnujte plnou pozornost dopravní situaci a vždy buďte připraveni okamžitě zasáhnout. Nedodržení uvedených pokynů může mít za následek škody na majetku a vážné nebo smrtelné zranění. Je vaší odpovědností seznámit se s omezeními plně autonomního řízení (betaverze) a se situacemi, ve kterých nemusí fungovat dle očekávání.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Nedodržování výstrah a pokynů může mít za následek škody na majetku a vážné nebo smrtelné zranění.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Plně autonomní řízení (betaverze) a související funkce nemusí vždy správně pracovat a existuje mnoho situací, kdy může být nutný zásah řidiče. Jde například o následující:
 • interakce s chodci, cyklisty a ostatními účastníky silničního provozu,
 • nechráněné zatáčky s dopravními prostředky křižujícími vysokou rychlostí,
 • zatáčky s více jízdními pruhy,
 • souběžné změny jízdních pruhů,
 • úzké silnice s protijedoucími vozidly nebo dvěma vozy parkujícími vedle sebe,
 • neobvyklé předměty, jako jsou přívěsy, rampy, břemena, otevřené dveře atd. vyčnívající z vozidel,
 • nájezdy na silnice s hustou dopravou jedoucí vysokou rychlostí,
 • cizí předměty na vozovce,
 • staveniště,
 • mimořádně zakřivené vozovky, zejména při vysoké rychlosti jízdy.

Pro funkci plně autonomního řízení (betaverze) je kriticky důležitá viditelnost. Nízká viditelnost, např. při špatném osvětlení nebo nepříznivém počasí (déšť, sníh, přímé slunce, mlha atd.) může výrazně zhoršit výkon funkce.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Model 3 může rychle a náhle provádět neočekávané manévry nebo způsobovat chyby vyžadující okamžitý zásah řidiče.

Seznam výše uvádí pouze zlomek situací, které mohou vyvolat náhlé manévry vozu a neočekávané chování funkce plně autonomního řízení (betaverze). Model 3 se může náhle vychýlit ze směru jízdy i tehdy, když se jízdní podmínky zdají být normální a jasné. Vždy věnujte maximální pozornost situaci na silnici, abyste případně mohli co nejdříve zasáhnout. Mějte na paměti, že se jedná o funkci s přednostním přístupem, při jejímž používání je třeba dbát zvláštní opatrnosti.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
V rámci zavádění funkce plně autonomního řízení (betaverze) bude společnost Tesla funkci postupně zpřístupňovat oprávněným zákazníkům ve vybraných zemích mimo USA. Jelikož v každé zemi je specifická infrastruktura, jízdní styl a struktura provozu, kterým se funkce plně autonomního řízení (betaverze) musí postupně přizpůsobit, je nutné, aby řidiči v zemích nově oprávněných pro používání funkce plně autonomního řízení (betaverze) byli mimořádně pozorní a opatrní. Je nutné, abyste byli neustále připraveni kdykoli bezpečně převzít řízení.

Automatické parkování

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Činnost funkce automatického parkování je závislá na schopnosti kamer a snímačů (pokud jsou součástí výbavy) určit vzdálenost vozidla od obrubníků, objektů a ostatních vozidel. Před použitím a během používání automatického parkování věnujte pozornost následujícím výstrahám:
 • Automatické parkování nepoužívejte, pokud je cokoli upevněno k tažnému zařízení, například kulový čep, nosič jízdních kol nebo přívěs. V případě nainstalovaného tažného zařízení nemusí funkce automatického parkování při parkování mezi nebo před ostatními vozidly správně zastavit.
 • Nikdy se nespoléhejte, že funkce automatického parkování najde parkovací místo, které je legální, vhodné a bezpečné. Funkce automatického parkování nemusí vždy detekovat předměty na parkovacím místě. Vždy zkontrolujte pohledem, zda je parkovací místo vhodné a bezpečné.
 • Když funkce automatického parkování aktivně řídí Model 3, volant se příslušným způsobem pohybuje. Nezasahujte do pohybů volantu. Ručním zásahem do řízení se funkce automatického parkování deaktivuje.
 • Během automatického zajíždění na parkovací místo neustále kontrolujte okolí. Buďte připraveni zabrzdit a vyhnout se vozidlům, chodcům a předmětům.
 • Když je funkce automatického parkování aktivní, sledujte dotykovou obrazovku, abyste měli přehled o informacích, které funkce automatického parkování poskytuje.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR

Funkce automatického parkování pravděpodobně nebude fungovat odpovídajícím způsobem v následujících typech situací:

 • Povrch je nakloněný. Funkce automatického parkování je určena pouze pro použití na vodorovném povrchu.
 • Snížená viditelnost (způsobená silným deštěm, sněžením, mlhou apod.).
 • Obrubník je z jiného materiálu než kamene, nebo ho nelze detekovat.
 • Cílové parkovací místo je těsně vedle stěny nebo sloupu (například poslední parkovací místo v řadě v podzemním parkovišti).
 • Jedna nebo více kamer nebo snímačů (pokud jsou součástí výbavy) je poškozeno, znečištěno nebo zakryto (například blátem, ledem, sněhem či maskou vozidla nebo aplikací nadměrného množství laku či nalepovacích výrobků na vozidlo, jako jsou fólie, samolepky, pryžové nástřiky apod.).
 • Povětrnostní podmínky (silný déšť, sněžení, mlha nebo extrémně vysoké nebo nízké teploty) omezují funkci snímačů (pokud jsou součástí výbavy).
 • Funkci snímačů (pokud jsou součástí výbavy) ovlivňují jiná elektrická zařízení nebo elektrické rušení.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Na schopnost funkce automatického parkování zaparkovat Model 3 může mít vliv mnoho nepředvídatelných faktorů. Na tuto skutečnost nikdy nezapomínejte a mějte na paměti, že funkce automatického parkování nemusí Model 3 řídit správně. Parkování vozu Model 3 věnujte neustálou pozornost a buďte připraveni kdykoli zasáhnout.

Funkce Summon

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Činnost funkce Summon je závislá na schopnosti kamer a snímačů (pokud jsou součástí výbavy) určit vzdálenost vozidla od objektů, osob, zvířat a ostatních vozidel. Funkce Summon pravděpodobně nebude fungovat odpovídajícím způsobem v následujících typech situací:
 • Jízdní dráha je nakloněná. Funkce Summon je určena pouze pro použití na vodorovném povrchu (sklon do 10 %).
 • Je detekována zvýšená pevná hrana. Funkce Summon nemůže přejet s vozem Model 3 přes hranu vyšší než přibližně 1 palec (2,5 cm).
 • Jeden nebo více snímačů (pokud jsou součástí výbavy) nebo kamer je poškozeno, znečištěno nebo zakryto (například blátem, ledem, sněhem či maskou vozidla nebo aplikací nadměrného množství laku či nalepovacích výrobků na vozidlo, jako jsou fólie, samolepky, pryžové nástřiky apod.).
 • Povětrnostní podmínky (silný déšť, sněžení, mlha nebo extrémně vysoké nebo nízké teploty) omezují funkci snímačů.
 • Funkci snímačů (pokud jsou součástí výbavy) ovlivňují jiná elektrická zařízení nebo zařízení, která vytvářejí ultrazvukové vlny.
 • Model 3 je v režimu přívěsu, nebo je nainstalováno příslušenství.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Výše uvedené příklady nepředstavují úplný seznam situací, ve kterých může docházet k rušení správné činnosti funkce Summon. Je odpovědností řidiče mít Model 3 vždy pod kontrolou. Vždy věnujte zvýšenou pozornost pohybu vozu Model 3 v režimu funkce Summon a buďte připraveni kdykoli zasáhnout. V opačném případě může dojít k poškození majetku a vážnému nebo smrtelnému zranění.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Model 3 nemůže detekovat překážky, které jsou níž než nárazník, velmi úzké, nebo které visí ze stropu (např. jízdní kola). Na schopnost funkce Summon zaparkovat vozidlo na parkovací místo nebo s ním z parkovacího místa vyjet může mít vliv mnoho nepředvídatelných faktorů, a proto funkce Summon nemusí řídit Model 3 správně. Z tohoto důvodu je nutné neustále sledovat pohyb vozidla a jeho okolí a být připraveni Model 3 kdykoli zastavit.

Smart Summon

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Funkce Smart Summon je betaverze. Musíte stále sledovat vozidlo a jeho okolí a být připraveni kdykoli zasáhnout. Je odpovědností řidiče používat funkci Smart Summon bezpečně, zodpovědně a v souladu s jejím určením.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Funkce Smart Summon je určena pro používání výhradně na parkovištích a příjezdových cestách na soukromých pozemcích, kde je okolní prostředí dobře známé a předvídatelné. Smart Summon nepoužívejte na veřejných komunikacích.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Funkce Smart Summon je vypnutá, pokud je Model 3 v režimu obsluhy cizí osobou (viz Režim obsluhy cizí osobou).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR

Funkce Smart Summon pravděpodobně nebude fungovat odpovídajícím způsobem v následujících situacích:

 • Z důvodu špatného pokrytí mobilním signálem nejsou dostupná data ze systému GPS.
 • Jízdní dráha je nakloněná. Funkce Smart Summon je určena pouze pro použití na vodorovném povrchu (sklon do 10 %).
 • Je detekována zvýšená pevná hrana. V závislosti na výšce pevné hrany nemusí být funkce Smart Summon schopna hranu s vozem Model 3 přejet.
 • Jedna nebo více kamer nebo snímačů (pokud jsou součástí výbavy) je poškozeno, znečištěno nebo zakryto (například blátem, ledem, sněhem či maskou vozidla nebo aplikací nadměrného množství laku či nalepovacích výrobků na vozidlo, jako jsou fólie, samolepky, pryžové nástřiky apod.).
 • Povětrnostní podmínky (silný déšť, sněžení, mlha nebo extrémně vysoké nebo nízké teploty) omezují funkci snímačů (pokud jsou součástí výbavy) nebo kamer.
 • Funkci snímačů (pokud jsou součástí výbavy) ovlivňují jiná elektrická zařízení nebo zařízení, která vytvářejí ultrazvukové vlny.
 • Model 3 je v režimu přívěsu, nebo je nainstalováno příslušenství
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Výše uvedené příklady nepředstavují úplný seznam situací, ve kterých může docházet k rušení správné činnosti funkce Smart Summon. Je odpovědností řidiče mít Model 3 vždy pod kontrolou. Vždy věnujte zvýšenou pozornost pohybu vozu Model 3 v režimu funkce Smart Summon a buďte připraveni kdykoli zasáhnout. V opačném případě může dojít k poškození majetku a vážnému nebo smrtelnému zranění.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Smart Summon lze používat pouze na zpevněných plochách.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Funkce Smart Summon nemusí vozidlo zastavit před všemi překážkami (především před velmi nízkými objekty, jako jsou obrubníky, nebo velmi vysokými objekty, jako jsou římsy) a nemusí reagovat na všechny dopravní situace. Smart Summon nedokáže rozpoznávat směr dopravy, objíždět prázdná parkovací místa a nemusí ani předvídat křižující dopravní prostředky.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Při používání funkce Smart Summon musíte na Model 3 vždy dobře vidět a musíte být připraveni vůz kdykoli zastavit uvolněním tlačítka v mobilní aplikaci.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Po uvolnění tlačítka za účelem zastavení vozu Model 3, nastane před zastavením vozidla krátká prodleva. Proto je velice důležité vždy pozorně sledovat jízdní dráhu vozu a předvídat překážky, které vůz nemusí být schopen detekovat.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Při používání funkce Smart Summon v prostředí s nepředvídatelným pohybem překážek dbejte mimořádné opatrnosti. Například na místech, kde se pohybují osoby, děti nebo zvířata.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Funkce Smart Summon nemusí vozidlo zastavit před všemi překážkami (především před velmi nízkými objekty, jako jsou obrubníky, nebo velmi vysokými objekty, jako jsou římsy) a nemusí reagovat na všechny protijedoucí vozidla a vozidla přijíždějící z boku. Věnujte pozornost pohybu vozidla a buďte připraveni Model 3 kdykoli zastavit uvolněním tlačítka v mobilní aplikaci.