Zvedání

Při zvedání vozu Model 3 postupujte podle následujících pokynů. Zajistěte, aby byl servis, který nespadá pod společnost Tesla, informován o těchto pokynech, včetně umístění zvedacích bodů a výstrah.

 1. Umístěte Model 3 doprostřed mezi sloupy zvedáku.
 2. Umístěte podložky ramen zvedáku pod vyhrazené zvedací body vyznačené na obrázku.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Upozornění
  NEUMISŤUJTE podložky ramen zvedáku pod akumulátor či podélné nosníky.
  Pohled na vůz zespodu se zeleně zobrazenými zvedacími body a červeně zobrazenými oblastmi, kterým je třeba se vyhnout
 3. Upravte výšku a polohu podložek ramen zvedáku a zkontrolujte, zda jsou správně umístěny.
 4. S pomocí další osoby zvedněte zvedák do požadované výšky a zajistěte, aby podložky ramen zvedáku zůstaly na svém místě.
 5. Zajistěte bezpečnostní západky zvedáku. Postupujte podle pokynů výrobce zvedáku. Chcete-li deaktivovat režim zvedáku, vypněte ho v nabídce Ovládací prvky > Servis.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Nikdy nezvedejte Model 3, když je připojen nabíjecí kabel, a to ani v případě, kdy neprobíhá nabíjení.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Neprovádějte práce na nesprávně podepřeném vozidle. Následkem by mohlo být závažné poškození nebo vážné či smrtelné zranění.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Je vaší odpovědností sledovat vozidlo a jeho okolí. Při zvedání a spouštění vozu Model 3 se ujistěte, že je jeho okolí volné a že jsou dveře, přední zavazadlový prostor a zadní zavazadlový prostor zavřené, aby se předešlo jejich poškození.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
NEUMISŤUJTE zvedák pod akumulátor ani podélné nosníky. Podložky ramen zvedáku umisťujte pouze pod vyhrazené zvedací body karoserie. Pouze místa vyznačená na obrázku jsou schválené zvedací body vozu Model 3. Zvedání s využitím jiných míst může vést k poškození. Na poškození způsobená nesprávným zvedáním vozu Model 3 se nevztahuje záruka.