Zastavení před červeným světlem na semaforu a dopravními značkami STOP

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
V závislosti na oblasti prodeje, konfiguraci vozidla, zakoupeném vybavení a verzi softwaru nemusí být vaše vozidlo vybaveno funkcí zastavení před červeným světlem na semaforu a dopravními značkami STOP nebo tato funkce nemusí fungovat přesně tak, jak je popsáno.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Funkce zastavení před červeným světlem na semaforu a dopravními značkami STOP je BETAVERZE a funguje nejlépe na silnicích, kde se často pohybují vozy Tesla. Funkce zastavení před červeným světlem na semaforu a dopravními značkami STOP se pokusí vůz zastavit u všech semaforů, včetně semaforů se zeleným světlem.

Funkce zastavení před červeným světlem na semaforu a dopravními značkami STOP byla navržena s cílem rozpoznat a reagovat na červená světla na semaforu a dopravní značky STOP a zpomalit či zastavit Model 3 při aktivovaném adaptivním tempomatu nebo automatickém řízení. Funkce využívá kromě dat GPS také přední kamery vozidla a vůz zpomaluje před značkami STOP, některým dopravním značením a před všemi detekovanými semafory, včetně semaforů se svítícím zeleným světlem, blikajícím žlutým světlem i vypnutými světly. Při příjezdu vozu Model 3 ke křižovatce se na dotykové obrazovce zobrazí oznámení o plánovaném zpomalení vozidla. Je třeba potvrdit, že chcete pokračovat v jízdě, jinak Model 3 zastaví na červené čáře zobrazené na dotykové obrazovce.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
NIKDY nepředpokládejte ani neodhadujte, kdy a kde funkce zastavení před červeným světlem na semaforu a dopravními značkami STOP zastaví nebo bude pokračovat v jízdě přes křižovatku či značení na vozovce. Z pohledu řidiče se může chování funkce zastavení před červeným světlem na semaforu a dopravními značkami STOP zdát nekonzistentní. Při jízdě vždy věnujte pozornost dopravní situaci a buďte připraveni okamžitě zasáhnout. Je odpovědností řidiče určit, zda může křižovatkou projet nebo zda před ní musí zastavit. Nikdy se nespoléhejte, že funkce zastavení před červeným světlem na semaforu a dopravními značkami STOP určí, zda je bezpečné nebo správné projet křižovatku nebo před ní zastavit.

Před použitím

Před použitím funkce zastavení před červeným světlem na semaforu a dopravními značkami STOP je nutné:

 • Ověřit, zda výhledu předních kamer nebrání překážky (viz Čištění kamery) a zda jsou zkalibrované (viz Kalibrace kamer). Funkce zastavení před červeným světlem na semaforu a dopravními značkami STOP je závislá na schopnosti kamer rozpoznat světla na semaforech, dopravní značky STOP a značení na vozovce.
 • Ověřit, zda byla do vozu Model 3 stažena nejnovější verze map. Přestože funkce zastavení před červeným světlem na semaforu a dopravními značkami STOP primárně používá vizuální data z kamer vozidla, vyšší přesnosti dosáhne při používání nejnovějších mapových dat. Aktuálně staženou verzi map můžete zkontrolovat klepnutím na Ovládací prvky > Software. Chcete-li stáhnout aktualizované mapy, musíte být připojeni k síti Wi-Fi (viz Aktualizace map).
 • Zapněte funkci. V režimu parkování klepněte na Ovládací prvky > Autopilot > Zastavení před červeným světlem na semaforu a dopravními značkami STOP. Pokud je funkce zastavení před červeným světlem na semaforu a dopravními značkami STOP zapnutá, pracuje vždy, když je aktivní adaptivní tempomat nebo automatické řízení.

Princip funkce

Když je funkce zastavení před červeným světlem na semaforu a dopravními značkami STOP zapnutá a používáte automatické řízení, adaptivní tempomat nebo plně autonomní řízení (betaverze), na dotykové obrazovce se zobrazí zpráva, že jsou detekovány semafory, dopravní značky STOP a značení na vozovce. Když se blížíte k místu zastavení, i na křižovatce, kde na semaforu svítí zelená,Model 3 zpomalí a zobrazí červenou čáru na místě, kde Model 3 zastaví. Chcete-li křižovatkou projet (i v případě, že na semaforu svítí zelená), musíte krátce sešlápnout pedál akcelerátoru, čímž vozidlu umožníte pokračovat v jízdě. Pokud vozidlu povolíte pokračovat v jízdě, červená čára zastavení se změní na šedou a Model 3 projede křižovatku a obnoví nastavenou rychlost jízdy.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud se změní signál na semaforu (například se zelená změní na žlutou nebo žlutá na červenou), než vjedete do křižovatky poté, co jste krátkým sešlápnutím pedálu akcelerátoru potvrdili, že chcete křižovatkou projet, Model 3 může určit, že pokračovat v jízdě není vhodné. V takovém případě Model 3 zastaví a budete-li chtít přesto v jízdě pokračovat, budete muset sešlápnout pedál akcelerátoru. Vždy je však vaší odpovědností zajistit bezpečné a správné zastavování a rozjíždění vozidla.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Funkce zastavení před červeným světlem na semaforu a dopravními značkami STOP s vozem Model 3 NEMŮŽE odbočovat v křižovatce, pokud není aktivované plně autonomní řízení (betaverze). Pokud Model 3 jede v odbočovacím pruhu, zastaví na červené čáře zastavení. Chcete-li pokračovat v jízdě, krátce sešlápněte pedál akcelerátoru. Model 3 bude pokračovat v jízdě rovně přes křižovatku (i když jedete v odbočovacím pruhu), takže při průjezdu křižovatkou MUSÍTE Model 3 řídit ručně (čímž se zruší funkce automatického řízení).

Funkce zastavení před červeným světlem na semaforu a dopravními značkami STOP bude fungovat způsobem popsaným výše pouze při splnění těchto podmínek:

 • Je aktivní automatické řízení, plně autonomní řízení (betaverze) nebo adaptivní tempomat.
 • Kamery jsou schopné detekovat semafory, dopravní značky STOP nebo značení na vozovce (tzn. nezakrývají je překážky a mají přímý výhled na semafory, dopravní značky STOP a značení na vozovce).
 • Na dotykové obrazovce vozu Model 3 se nadcházející semafor zobrazuje tučně. Model 3 nedetekuje semafory, které dotyková obrazovka zobrazuje šedě. Pokud semafory nejsou přímo před kamerou (například jsou v úhlu vzhledem k zaměření kamery nebo jsou ve vedlejším pruhu), dotyková obrazovka je zobrazí šedě a Model 3 nezpomalí a nezastaví před nimi.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Pokud dotyková obrazovka nezobrazuje červenou čáru zastavení na příští křižovatce, Model 3 nezpomalí a nezastaví. Je odpovědností řidiče věnovat pozornost blížícím se křižovatkám, sledovat dopravní situaci, určit, kdy a zda má vozidlo zastavit, a v případě potřeby vhodným způsobem zasáhnout.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Nikdy se nespoléhejte, že funkce zastavení před červeným světlem na semaforu a dopravními značkami STOP určí, zda má vozidlo pokračovat nebo zastavit. Soustřeďte se na řízení a věnujte pozornost dopravní situaci, křižovatkám, přechodům pro chodce a ostatním účastníkům silničního provozu. Je odpovědností řidiče vždy určit, zda může pokračovat v jízdě nebo zda musí zastavit. Buďte připraveni okamžitě zasáhnout. V opačném případě může dojít k vážnému nebo smrtelnému zranění.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Funkce zastavení před červeným světlem na semaforu a dopravními značkami STOP může v některých případech nesprávně detekovat semafor nebo dopravní značku STOP a způsobit neočekávané zpomalení vozu Model 3. Buďte vždy připraveni okamžitě zasáhnout.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Chcete-li křižovatkou projet bez ohledu na stav semaforu, musíte krátce sešlápnout pedál akcelerátoru. Pokud akci nepotvrdíte, Model 3 zastaví na červené čáře zastavení zobrazené na dotykové obrazovce, i když zastavení nebude nezbytné. Zastavení na zelenou může být pro ostatní řidiče matoucí a může způsobit nehodu s následkem vážného nebo smrtelného zranění. Proto vždy věnujte pozornost nadcházejícím křižovatkám a buďte připraveni brzděním nebo zrychlením reagovat na okolní podmínky.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Skutečnost, že vy sami jste schopni rozpoznat semafor, dopravní značku STOP nebo značení na vozovce (zejména na složitých křižovatkách nebo tam, kde jsou semafory nebo značky částečně zakryté apod.) neznamená, že je také rozpozná Model 3 a zareaguje odpovídajícím způsobem.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Ani nejnovější mapová data neobsahují všechny semafory a dopravní značky STOP. Funkce zastavení před červeným světlem na semaforu a dopravními značkami STOP je tedy značně závislá na schopnosti kamer rozpoznat světla na semaforech, dopravní značky STOP a značení na vozovce. V důsledku toho může Model 3 ignorovat křižovatku, která je pro kamery zakrytá (například stromem, velkým vozidlem nebo objektem, či se nachází za strmým stoupáním nebo za ostrou zatáčkou).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Funkce zastavení před červeným světlem na semaforu a dopravními značkami STOP nemůže nahradit úsudek řidiče ani pozornost, kterou musí věnovat řízení.

Semafory

Model 3 je navržen tak, aby při jízdě se zapnutým automatickým řízením nebo adaptivním tempomatem reagoval při příjezdu ke křižovatkám řízeným semafory následujícím způsobem:

Typ semaforu Zamýšlená reakce vozidla

Zelené světlo na semaforu

Semafor bez rozsvícených světel

Pokud na semaforu svítí zelené světlo nebo je semafor vypnutý (nesvítí), Model 3 zpomalí.

Chcete-li pokračovat v jízdě přes křižovatku, musíte akci potvrdit krátkým sešlápnutím pedálu akcelerátoru. Pokud akci nepotvrdíte, Model 3 zastaví na červené čáře zastavení zobrazené na dotykové obrazovce.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Model 3 obnoví nastavenou rychlost jízdy při průjezdu křižovatkou s ohledem na rychlost vozidla jedoucího před vámi.

Žluté světlo na semaforu

Červené světlo na semaforu

Model 3 zpomalí a zastaví na červené čáře zastavení zobrazené na dotykové obrazovce. Pokud chcete pokračovat v jízdě přes křižovatku (například poté, co se opět rozsvítí zelená, nebo když Model 3 zcela zastaví), musíte krátce sešlápnout pedál akcelerátoru.

Změna zeleného světla na semaforu na žluté

Změna žlutého světla na semaforu na červené

Změna červeného světla na semaforu na zelené

Model 3 zpomalí a zastaví na červené čáře zastavení zobrazené na dotykové obrazovce. Pokud chcete pokračovat v jízdě přes křižovatku (například poté, co se opět rozsvítila zelená), musíte krátce sešlápnout pedál akcelerátoru.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud se barva na semaforu změní poté, co jste potvrdili svůj záměr pokračovat (například se zelená změní na žlutou), Model 3 může zastavit, namísto aby pokračoval, zejména pokud Model 3 určí, že může bezpečně zastavit před vjetím do křižovatky.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Model 3 není naprogramován pro pokračování v jízdě přes křižovatku, pokud svítí červená nebo pokud se rozsvítí žlutá v situacích, kdy je k dispozici odpovídající vzdálenost k bezpečnému zastavení před vjetím do křižovatky.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Řízení můžete převzít v kterémkoli okamžiku sešlápnutím brzdového pedálu, kterým zrušíte automatické řízení nebo adaptivní tempomat.

Blikající zelené světlo na semaforu

Blikající žluté světlo na semaforu

Model 3 zpomalí. Chcete-li pokračovat v jízdě, musíte krátce sešlápnout pedál akcelerátoru. Pokud tak neučiníte, Model 3 zastaví na červené čáře zastavení zobrazené na dotykové obrazovce.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Chcete-li vozu Model 3 zabránit v zastavení a minimalizovat zpomalení při příjezdu ke křižovatce, musíte potvrdit záměr pokračovat v jízdě krátkým sešlápnutím pedálu akcelerátoru kdykoli poté, co se na dotykové obrazovce zobrazí červená čára zastavení. Model 3 obnoví vámi nastavenou rychlost ihned po vašem potvrzení záměru pokračovat (při zohlednění rychlosti vozidla před vámi).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Soustřeďte se na jízdu a buďte připraveni sešlápnutím brzdového pedálu zpomalit nebo zastavit.
Blikající červené světlo na semaforu Model 3 zpomalí a zastaví na červené čáře zastavení zobrazené na dotykové obrazovce. Pokud chcete pokračovat v jízdě přes křižovatku (například pokud podle situace usoudíte, že je bezpečné a předpisem povolené pokračovat), musíte krátce sešlápnout pedál akcelerátoru.

Značky STOP a značení na vozovce

Model 3 je navržen tak, aby při používání funkce zastavení před červeným světlem na semaforu a dopravními značkami STOP a jízdě se zapnutým automatickým řízením nebo adaptivním tempomatem reagoval při příjezdu ke křižovatkám řízeným značkami STOP, čarami zastavení nebo značením na vozovce následujícím způsobem:

Typ křižovatky Zamýšlená reakce vozidla
Vozidlo přijíždí k průsečné křižovatce a pokračuje rovně, protože má přednost v jízdě

Neřízená

Vozidlo přijíždí po hlavní silnici ke křižovatce tvaru T a pokračuje rovně, protože má přednost v jízdě

Hlavní silnice křižovatky tvaru T

Model 3 předpokládá, že má přednost v jízdě, a pokračuje rovně bez zpomalení nebo zastavení.
Vozidlo přijíždí ke křižovatce tvaru T a zpomalí až do úplného zastavení

Vedlejší silnice křižovatky tvaru T

Pokud Model 3 zjistí křižovatku tvaru T na základě mapových dat, pak Model 3 zpomalí a zastaví na červené čáře zastavení zobrazené na dotykové obrazovce. Pokud chcete pokračovat v jízdě, musíte převzít řízení a sami zrychlit.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Model 3 nemusí zastavit na křižovatce tvaru T mapy na které není dopravní značka STOP ani čára zastavení nebo na křižovatce tvaru T, kterou neobsahují mapová data. Věnujte pozornost řízení a buďte připraveni zastavit (pokud je to nutné nebo vhodné).
Vozidlo přijíždí k průsečné křižovatce a zastaví u značky s nápisem STOP

Značka STOP

Vozidlo přijíždí k průsečné křižovatce a zastaví u značky s nápisem STOP a u značení na vozovce

Značka STOP a značení na vozovce

Vozidlo přijíždí k průsečné křižovatce a zastaví u značení na vozovce

Značení na vozovce

Model 3 zpomalí a zastaví na červené čáře zastavení zobrazené na dotykové obrazovce. Chcete-li pokračovat v jízdě přes křižovatku, musíte krátce sešlápnout pedál akcelerátoru.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud potvrdíte záměr pokračovat v jízdě přes křižovatku řízenou dopravní značkou STOP krátkým sešlápnutím pedálu akcelerátoru předtím, než Model 3 zastaví, váš požadavek bude ignorován. Model 3 není naprogramován k pokračování v jízdě bez zastavení při zjištění dopravní značky STOP.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
I v případě, kdy je aktivní automatické řízení a zapnuli jste ukazatel směru, musíte při odbočování na křižovatce sami otočit volant (čímž zrušíte automatické řízení).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Před přechody pro chodce může Model 3 zpomalit nebo zastavit v závislosti na tom, zda je přechod pro chodce řízený semaforem a zda kamery vozu na přechodu detekují chodce, cyklisty apod. Přechodům pro chodce věnujte zvláštní pozornost a buďte připraveni kdykoli převzít řízení. V opačném případě může dojít k vážnému nebo smrtelnému zranění.

Omezení

Funkce zastavení před červeným světlem na semaforu a dopravními značkami STOP může, ale nemusí, v závislosti na mnoha různých okolnostech a podmínkách prostředí zastavit před:

 • železničním přejezdem,
 • zónami se zákazem vjezdu,
 • zařízením pro výběr mýtného,
 • kruhovými objezdy,
 • přechody pro chodce,
 • značkami „Dej přednost v jízdě“, mobilními semafory a značkami STOP (např. na staveništích),
 • různými speciálními semafory, semafory pro cyklisty a chodce, semafory pro vjezd do jízdního pruhu apod.

Funkce zastavení před červeným světlem na semaforu a dopravními značkami STOP nemusí fungovat očekávaným způsobem, nemusí fungovat vůbec nebo se může deaktivovat zejména v následujících situacích:

 • Průjezd více křižovatkami řízenými semafory, které jsou velmi blízko sebe.
 • Je snížená viditelnost (silný déšť, sněžení, mlha apod.) nebo okolní podmínky omezují funkci snímačů nebo kamer.
 • Intenzivní světlo (např. přímé sluneční světlo), které nepříznivě ovlivňuje zorné pole kamer.
 • Kamera je zakrytá, poškozená, nebo není správně zkalibrovaná.
 • Jízda do svahu nebo na silnici s ostrými zatáčkami, kde kamery nemohou vidět blížící se semafory nebo značky STOP.
 • Semafor, značka STOP nebo značení na vozovce je zakryté (např. stromem, velkým vozidlem apod.).
 • Model 3 jede velmi blízko za vpředu jedoucím vozidlem, které omezuje zorné pole kamer.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Výše uvedené příklady nepředstavují úplný seznam situací, ve kterých Model 3 nemusí reagovat podle očekávání. Na správný provoz funkce zastavení před červeným světlem na semaforu a dopravními značkami STOP může mít vliv mnoho nepředvídatelných faktorů. Používání této funkce nesnižuje ani neodstraňuje nutnost věnovat pozornost řízení a používat vozidlo zodpovědným způsobem. Vždy buďte připraveni okamžitě zasáhnout.