Startování a vypnutí napájení

Startování

Když otevřete dveře, abyste mohli nastoupit do vozu Model 3, zapne se dotyková obrazovka a můžete začít používat všechny ovládací prvky. Chcete-li řadit ve voze Model 3, sešlápněte brzdový pedál a potáhněte prstem po panelu režimu jízdy nahoru pro zařazení polohy pro jízdu vpřed nebo dolů pro zařazení zpátečky (viz Řazení).

Pokud je zapnutá funkce Automatické vyřazení z polohy parkování, Model 3 podle detekovaného okolí automaticky vybere polohu pro jízdu vpřed nebo zpátečku. Sešlápnutím brzdového pedálu zařaďte ve voze vybraný režim jízdy zobrazený na panelu režimu jízdy na dotykové obrazovce (za předpokladu, že jsou zavřené dveře řidiče a zapnutý bezpečnostní pás řidiče) a následným sešlápnutím pedálu akcelerátoru se rozjeďte odpovídajícím směrem.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Funkci Automatické řazení z režimu park zapnete nebo vypnete klepnutím na Ovládací prvky > Pedály a řízení > Automatické řazení z režimu park.

Pokud je aktivní funkce Automatické vyřazení z polohy parkování, před rozjetím se podívejte na dotykovou obrazovku a ujistěte se, že Model 3 zvolil požadovaný režim jízdy (jízdu vpřed nebo zpátečku). Pokud není zvolen správný režim nebo pokud není zapnutá funkce Automatické vyřazení z polohy parkování, potáhnutím prstem po panelu režimu jízdy vyberte nový režim jízdy – potáhnutím nahoru vyberte jízdu vpřed nebo dolů zpátečku. Viz Řazení.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud je aktivní funkce Kód PIN pro jízdu (viz Kód PIN pro jízdu), musíte před jízdou vozem Model 3 zadat platný kód PIN pomocí dotykové obrazovky.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud je funkce pasivního vstupu vypnutá a nesešlápnete brzdový pedál za účelem nastartování vozu Model 3 do přibližně pěti minut, zobrazí se na dotykové obrazovce zpráva a před další jízdou bude třeba Model 3 zamknout klíčem a znovu ho odemknout.

Všechny informace potřebné pro jízdu vozem Model 3 se zobrazují na dotykové obrazovce.

Jízda deaktivována – nutné ověření

Pokud Model 3 nedetekuje klíč po sešlápnutí brzdového pedálu (není detekován telefon nastavený jako klíč nebo uplynuly dvě minuty od použití přístupové karty), zobrazí dotyková obrazovka zprávu, že je pro jízdu nutné ověření.

Pokud se zobrazí tato zpráva, umístěte přístupovou kartu do libovolné dokovací stanice telefonu, kde ji vysílač RFID může přečíst. Interval ověření se po dvou minutách restartuje a Model 3 můžete nastartovat sešlápnutím brzdového pedálu.

Umístění přístupové karty na středovou konzolu za účelem jejího ověření před jízdou.

Schopnost vozu Model 3 detekovat telefon nastavený jako klíč může ovlivnit řada faktorů (např. baterie zařízení je téměř nebo zcela vybitá a komunikace pomocí Bluetooth tak není možná).

Vždy u sebe noste telefon nastavený jako klíč nebo přístupovou kartu. Po jízdě je klíč nezbytný k novému nastartování vozu Model 3. Pokud opustíte vozidlo, je nutné pro jeho zamknutí vzít klíč s sebou. Model 3 lze zamknout ručně nebo automaticky.

Vypnutí napájení

Po dokončení jízdy a zařazení polohy parkování můžete vystoupit z vozidla. Jakmile opustíte Model 3 s telefonem nastaveným jako klíč, automaticky se vypne napájení a vypne se dotyková obrazovka.

Model 3 rovněž vypne napájení automaticky poté, kdy je poloha parkování zařazená po dobu 30 minut, a to i v případě, že sedíte na sedadle řidiče.

Ačkoli to obvykle není nutné, napájení vozu Model 3 lze vypnout, i pokud sedíte na sedadle řidiče za předpokladu, že se vozidlo nepohybuje. Klepněte na Ovládací prvky > Bezpečnost > Vypnout napájení. Model 3 automaticky po krátké době zapne napájení po sešlápnutí brzdového pedálu nebo klepnutí na dotykovou obrazovku.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Model 3 automaticky zařadí polohu parkování, kdykoli zjistí, že vystupujete z vozidla (například když je rozepnutý bezpečnostní pás a vozidlo již téměř stojí). Pokud zařadíte neutrál a otevřete dveře, abyste vystoupili, vozidlo zařadí polohu parkování. Chcete-li ve voze zachovat zařazený neutrál, je nutné aktivovat přepravní režim (viz Pokyny pro přepravu).

Zapínání a vypínání napájení vozu

Pokud se Model 3 chová neobvykle nebo zobrazuje neurčitou výstrahu, můžete ho vypnout a zapnout.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud dotyková obrazovka nereaguje nebo vykazuje neobvyklé chování, restartujte ji předtím, než vozidlo vypnete a zapnete (viz Restartování dotykové obrazovky).
  1. Zařaďte polohu parkování.
  2. Na dotykové obrazovce klepněte na Ovládací prvky > Bezpečnost > Vypnout napájení.
  3. Vyčkejte nejméně dvě minuty a během této doby neprovádějte žádné akce. Neotvírejte dveře, nedotýkejte se brzdového pedálu, dotykové obrazovky apod.
  4. Po dvou minutách vozidlo probuďte sešlápnutím brzdového pedálu nebo otevřením dveří.