Brzdění a zastavení

Brzdové systémy

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Správně fungující brzdové systémy jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti. Pokud se vyskytne jakýkoli problém s brzdovým pedálem, brzdovými třmeny nebo kteroukoli jinou součástí brzdového systému vozu Model 3, obraťte se ihned na společnost Tesla.

Model 3 má protiblokovací brzdový systém (ABS), který brání zablokování kol při použití maximálního brzdného tlaku. Zajišťuje tak zvýšenou ovladatelnost vozidla při prudkém brzdění na většině povrchů.

Během nouzového brzdění systém ABS nepřetržitě sleduje rychlost otáčení každého kola a mění brzdný tlak podle trakce kola.

Změny brzdného tlaku se projevují jako pulzování v brzdovém pedálu. Toto pulzování pouze znamená, že ABS je aktivní; nejedná se o závadu. Pokud pocítíte pulzování v brzdovém pedálu, udržujte ho pevně sešlápnutý.

Žluté písmeno P ve žlutém kruhu
Kontrolka systému ABS na dotykové obrazovce po prvním zapnutí vozu Model 3 krátce žlutě zabliká. Pokud se tato kontrolka rozsvítí ve kterémkoli jiném okamžiku, nastala závada a systém ABS není funkční. Kontaktujte společnost Tesla. Brzdový systém zůstane plně funkční a závada ABS na něj nebude mít žádný vliv. Může se však prodloužit brzdná dráha. Jeďte opatrně a vyvarujte se prudkého brzdění.
Červený vykřičník v červeném kruhu se slovem BRAKE pod ním
Pokud se na dotykové obrazovce rozsvítí červená kontrolka brzd v jiném okamžiku než krátce po prvním zapnutí vozu Model 3, byla zjištěna závada brzdového systému nebo je nízká hladina brzdové kapaliny. Obraťte se ihned na společnost Tesla. Držte brzdový pedál pevně sešlápnutý a jakmile to bude bezpečné, vozidlo zcela zastavte.
Žlutý vykřičník ve žlutém kruhu se slovem BRAKE pod ním
Pokud se na dotykové obrazovce zobrazí tato žlutá kontrolka brzd, znamená to závadu posilovače brzd. Držte brzdový pedál pevně sešlápnutý a jakmile to bude bezpečné, vozidlo zcela zastavte. Aktivuje se hydraulická kompenzace posilovače (viz Hydraulická kompenzace posilovače brzd).

Nouzové brzdění

V nouzové situaci plně sešlápněte brzdový pedál a držte ho pevně sešlápnutý i na povrchu s nízkou trakcí. Systém ABS mění brzdný tlak na každém kole podle trakce kola. Tím brání zablokování kol a zajišťuje nejbezpečnější možné zastavení.

Pokud je k zastavení vozidla potřeba jiný postup, stiskněte a podržte tlačítko parkování na panelu režimu jízdy na dotykové obrazovce, čímž aktivujete brzdy, a držením tlačítka omezíte hnací točivý moment. Panel režimu jízdy zobrazíte potáhnutím prstem od okraje dotykové obrazovky směrem ke spolujezdci.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Nesešlapujte brzdový pedál opakovaně. Uvolňováním pedálu se přerušuje funkce ABS a může se prodloužit brzdná dráha.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Vždy udržujte bezpečnou vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla a sledujte dopravní situaci. I když systém ABS může zkrátit brzdnou dráhu, nemůže překonat fyzikální zákony. Nemůže také zabránit nebezpečí vzniku aquaplaningu (kdy vrstva vody brání přímému kontaktu pneumatiky s povrchem vozovky).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Funkce automatického nouzového brzdění (viz Protikolizní systém) může automaticky brzdit v situacích, kdy bezprostředně hrozí kolize. Funkce automatického nouzového brzdění není prostředkem pro zabránění kolizi. V nejlepším případě může minimalizovat čelní náraz tím, že se pokusí snížit rychlost jízdy. Spoléhání na to, že funkce automatického nouzového brzdění zabrání kolizi, může mít za následek vážné nebo smrtelné zranění.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Stisknutím a přidržením tlačítka parkování na stropní konzole nebo dotykové obrazovce zastavíte Model 3 v nouzové situaci, pokud brzdy nefungují správně. Nepoužívejte tento postup k zastavení vozidla, pokud to není absolutně nezbytné.

Dynamická brzdová světla (jsou-li součástí výbavy)

Pokud jedete rychlostí vyšší než 50 km/h a prudce zabrzdíte (nebo pokud se aktivuje automatické nouzové brzdění), brzdová světla rychle zablikají, čímž ostatní řidiče upozorní, že Model 3 prudce zpomaluje. Pokud Model 3 zcela zastaví, zablikají výstražná světla. Blikání pokračuje až do sešlápnutí akcelerátoru nebo ručního stisknutí tlačítka pro vypnutí výstražných světel (viz Výstražná světla).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Při tažení přívěsu (v příslušných případech) fungují brzdová světla přívěsu rovněž výše popsaným způsobem, a to i pokud není přívěs vybaven samostatným brzdovým systémem.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Při tažení přívěsu (v příslušných případech) vždy udržujte větší odstup od vpředu jedoucího vozidla. Náhlé brzdění může způsobit smyk nebo změnu polohy přívěsu vůči vozu a následnou ztrátu kontroly nad vozem.

Čištění brzdových kotoučů

Pro zachování správné reakce brzd v chladném a vlhkém počasí je Model 3 vybaven funkcí čištění brzdových kotoučů. Pokud systém zjistí chladné nebo vlhké počasí, opakovaně přitlačí nepostřehnutelně malou silou brzdové destičky na brzdové kotouče a odstraní tak z jejich povrchu vodu.

Hydraulická kompenzace poklesu účinku brzd

Model 3 je vybaven hydraulickou kompenzací poklesu účinku brzd. Tato funkce pomáhá sledovat tlak brzdového systému a aktivitu ABS v případě sníženého výkonu brzd. Při zjištění sníženého výkonu brzd (např. v důsledku poklesu účinku brzd přehřátím nebo kvůli chladnému či vlhkému počasí), můžete slyšet hluk, cítit odtažení brzdového pedálu od chodidla a pozorovat výrazný nárůst brzdné síly. Brzděte jako obvykle a nadále držte sešlápnutý brzdový pedál, aniž byste jej uvolňovali nebo sešlapovali opakovaně.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Stisknutím a přidržením tlačítka parkování na stropní konzole nebo dotykové obrazovce zastavíte Model 3 v nouzové situaci, pokud brzdy nefungují správně. Nepoužívejte tento postup k zastavení vozidla, pokud to není absolutně nezbytné.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Vždy udržujte bezpečnou vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla a při jízdě v náročných podmínkách věnujte řízení zvýšenou pozornost. Čištění brzdových kotoučů nebo hydraulická kompenzace poklesu účinku brzd není náhrada za správné brzdění.

Hydraulická kompenzace posilovače brzd

Model 3 je vybaven posilovačem brzd, který aktivuje brzdy při sešlápnutí brzdového pedálu. Hydraulická kompenzace posilovače brzd poskytuje mechanickou asistenci v případě závady posilovače brzd. V případě zjištění závady posilovače brzd klade brzdový pedál při sešlápnutí větší odpor a může být slyšet hluk. Zastavte Model 3 působením rovnoměrnou silou na brzdový pedál, aniž byste brzdový pedál uvolňovali nebo ho opakovaně sešlapovali. Řiďte opatrně a udržujte bezpečnou vzdálenost od ostatních účastníků silničního provozu – citlivost brzdového pedálu a brzdný výkon mohou být snížené.

Regenerativní brzdění

Kdykoli se Model 3 pohybuje a nemáte nohu na pedálu akcelerátoru, regenerativní brzdění zpomalí vůz a vrací přebytečnou energii zpět do akumulátoru. Předvídáním a uvolňováním pedálu akcelerátoru při zastavování můžete výhody regenerativního brzdění využít k prodloužení dojezdu.

Zpomalování vozidla vyvolané regenerativním brzděním se může lišit v závislosti na stavu akumulátoru. Regenerativní brzdění může být například omezené, pokud je akumulátor studený nebo téměř nabitý.

Ukazatel energie (tenká vodorovná čára uprostřed horní části oblasti stavu vozidla na dotykové obrazovce) zobrazuje využívání energie v reálném čase:

  1. Levá část ukazatele energie znázorňuje energii získávanou regenerativním brzděním, nebo energii použitou pro zpomalení vozidla. Energie dodávaná zpět do akumulátoru se zobrazuje zeleně a energie využívaná běžným brzdovým systémem se zobrazuje šedě.
  2. V pravé části ukazatele energie se zobrazuje energie přiváděná z akumulátoru, například energie využívaná ke zrychlení vozidla nebo k ochlazování kabiny. Při sešlápnutí pedálu akcelerátoru se ukazatel energie vyplní směrem vpravo černou barvou (nebo bílou barvou, pokud je zobrazení tmavé).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Při instalaci zimních pneumatik ze směsi a se vzorkem zajišťujícími agresivní výkon může být dočasně snížen výkon regenerativního brzdění. Váš vůz je však navržen tak, aby se stále sám znovu kalibroval, a po výměně pneumatik a několika zrychleních v přímém směru se postupně obnoví běžný výkon regenerativního brzdění. U většiny vozidel k tomu dojde po krátké běžné jízdě, ale řidiči, kteří normálně zrychlují pouze zlehka, mohou být nuceni během opakované kalibrace zrychlovat prudčeji. Výběr zimních pneumatik a urychlení tohoto procesu provedete klepnutím na Servis > Kola a pneumatiky > Pneumatiky.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud regenerativní brzdění Model 3 výrazně zpomalí (například když zcela uvolníte pedál akcelerátoru ve vyšších rychlostech), rozsvítí se brzdová světla za účelem upozornění ostatních řidičů.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Jelikož Model 3 využívá regenerativní brzdění, brzdové destičky jsou obvykle používány méně často než u tradičních brzdových systémů. Společnost Tesla doporučuje často sešlapovat brzdový pedál, aby se aktivovaly mechanické brzdy, vysušily se brzdové destičky a kotouče a zabránilo se tak korozi a hromadění rzi.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Na sněhu nebo ledu může u vozu Model 3 během regenerativního brzdění docházet ke ztrátě trakce, .
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Nikdy se nespoléhejte, že vůz dokáže sám dostatečně zpomalit nebo zcela zastavit. K delší brzdné dráze může přispět řada faktorů, například sklon vozovky a snížené nebo omezené regenerativní brzdění. Vždy buďte připraveni použít brzdový pedál pro dostatečné zpomalení nebo zastavení vozu.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Pokud se Model 3 pohybuje v situaci, kdy to není bezpečné, sešlápněte brzdový pedál. Je vaší odpovědností udržovat pozornost a vždy mít kontrolu nad vozidlem. Pokud tak neučiníte, může dojít k závažným škodám a vážnému nebo smrtelnému zranění.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Nespoléhejte se na to, že regenerativní brzdění zajistí vám a vašemu vozu bezpečí. Účinnost brzdění a brzdnou dráhu vozu Model 3 ovlivňuje řada faktorů, například zatížení vozu těžkým nákladem, jízda na strmém svahu či mokrá nebo zledovatělá vozovka. Věnujte pozornost řízení a v závislosti na okolním provozu a jízdních podmínkách buďte vždy připraveni použít brzdový pedál k zastavení vašeho vozu.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Funkce výstrahy před čelní kolizí a funkce automatického nouzového brzdění nejsou při jízdě velmi nízkou rychlostí aktivní (viz Protikolizní systém). Nespoléhejte se, že vás tyto funkce budou varovat nebo zabrání nárazu nebo nehodě.

Parkovací brzda

Chcete-li aktivovat parkovací brzdu, klepněte na Ovládací prvky > Bezpečnost > Parkovací brzda. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Na dotykové obrazovce ručně odbrzděte parkovací brzdu (Model 3 také současně zařadí polohu neutrál):

  1. Klepněte na Ovládací prvky > Bezpečnost.
  2. Sešlápněte brzdový pedál a klepněte na možnost Parkovací brzda. Pokud měl Model 3 předtím zařazenou polohu parkování, přeřadí do polohy neutrál.
Červené písmeno P v červeném kruhu se slovem PARK pod ním
Pokud parkovací brzdu aktivujete ručně pomocí dotykové obrazovky , rozsvítí se na dotykové obrazovce červená kontrolka parkovací brzdy.
Žluté písmeno P ve žlutém kruhu
Pokud se v systému parkovací brzdy vyskytne elektrická závada, na dotykové obrazovce se rozsvítí žlutá kontrolka parkovací brzdy a chybová zpráva.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Parkovací brzda působí pouze na zadní kola a je nezávislá na brzdovém systému ovládaném pedálem.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
V nepravděpodobném případě úplného výpadku napájení vozu Model 3 nebudete mít přístup k dotykové obrazovce a nebudete proto moci parkovací brzdu odbrzdit bez připojení pomocného akumulátoru (viz Připojení pomocného zdroje).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Na zasněženém nebo zledovatělém povrchu nemusí mít zadní kola dostatečnou trakci, aby zabránila smýkání vozu Model 3 ze svahu, zejména pokud nepoužíváte zimní pneumatiky. Neparkujte na svažitém zasněženém nebo zledovatělém povrchu. Vždy zodpovídáte za bezpečné parkování.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Model 3 může zobrazit výstrahu, pokud je silnice pro bezpečné parkování příliš strmá nebo pokud nejsou řádně aktivovány parkovací brzdy. Výstrahy mají pouze informativní charakter a nejsou určeny jako náhrada úsudku řidiče ohledně bezpečného parkování, včetně specifických jízdních nebo povětrnostních podmínek. Na výstrahy nespoléhejte při posuzování, zda je na příslušném místě bezpečné parkovat. Vždy zodpovídáte za bezpečné parkování.

Opotřebení brzd

Model 3 brzdové destičky jsou opatřeny indikátory opotřebení. Indikátor opotřebení je tenký kovový pásek připevněný k brzdové destičce, který se v případě opotřebení destičky začne třít o brzdový kotouč a vydávat skřípavý zvuk. Skřípavý zvuk signalizuje, že brzdové destičky dosáhly konce své životnosti a je nutné je vyměnit. Chcete-li brzdové destičky vyměnit, obraťte se na servis Tesla.

Brzdy je nutné pravidelně kontrolovat sejmutím kol. Podrobné technické údaje a limity opotřebení brzdových kotoučů a destiček jsou uvedeny v části Systémy vozidla. Při jízdě v oblasti, kde se v zimě solí vozovky, společnost Tesla rovněž doporučuje čistit a mazat brzdové třmeny každý rok nebo po ujetí 20 000 km.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Používání opotřebovaných brzdových destiček poškozuje brzdový systém a může způsobit jeho poruchu.