Řazení

Řazení pomocí dotykové obrazovky

Pokud u zaparkovaného vozu sešlápnete brzdový pedál, na jedné straně dotykové obrazovky se zobrazí panel režimu jízdy. Panel režimu jízdy ve voze Model 3 slouží k řazení poloh převodovky: potáhnutím prstem nahoru vyberete jízdu vpřed, potáhnutím prstem dolů vyberete zpátečku, klepnutím na písmeno P vyberete polohu parkování a klepnutím na písmeno N vyberete polohu neutrálu. Panel režimu jízdy zobrazíte potáhnutím prstem od okraje dotykové obrazovky směrem ke spolujezdci.

Prst ukazující na ikonu vozidla se šipkami směřujícími nahoru a dolů
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Chcete-li přeřadit z polohy pro jízdu vpřed na zpátečku nebo naopak, musí být rychlost jízdy nižší než 8 km/h.

Na panelu režimu jízdy na dotykové obrazovce jsou trvale zobrazeny možnosti Parkování a Neutrál. Polohu Parkování lze zařadit sešlápnutím brzdového pedálu a klepnutím na tlačítko na panelu režimu jízdy při jízdě rychlostí nižší než 8 km/h. V nouzových situacích při jízdě rychlostí nižší než 8 km/h lze stisknutím a podržením tlačítka Parkování vozidlo pomalu zastavit.

Dotyková obrazovka je upřednostňovanou metodou pro ruční řazení. V nepravděpodobném případě, kdy je dotyková obrazovka bez elektrické energie a nelze ji používat, je nutné k řazení použít volič režimu jízdy na stropní konzole, který se aktivuje automaticky (viz Řazení pomocí stropní konzoly).

Pokud se pokusíte zařadit polohu, která je vzhledem k aktuální rychlosti jízdy zakázána, na dotykové obrazovce se zobrazí upozornění, zazní zvukový signál a režim jízdy se nezmění.

Automatické vyřazení z polohy parkování

Funkce Automatické vyřazení z polohy parkování je betaverze a ve výchozím nastavení je vypnutá. Když je funkce vypnutá, vyberte polohu převodovky ručně pomocí dotykové obrazovky nebo stropní konzoly. Chcete-li zapnout funkci Automatické vyřazení z polohy parkování, klepněte na Ovládací prvky > Pedály a řízení > Automatické vyřazení z polohy parkování.

Když je funkce Automatické vyřazení z polohy parkování zapnutá, Model 3 automaticky vybere polohu pro jízdu vpřed nebo zpátečky. Zvolený režim jízdy se na dotykové obrazovce zobrazí po zavření dveří řidiče a zapnutí bezpečnostního pásu.

Vybranou polohu zrušíte sešlápnutím brzdového pedálu. Pomocí panelu režimu jízdy na dotykové obrazovce vyberte požadovaný režim jízdy (jízda vpřed, zpátečka, poloha parkování – viz Řazení pomocí dotykové obrazovky).

Před sešlápnutím pedálu akcelerátoru potvrďte vybraný režim jízdy a postupujte podle pokynů na dotykové obrazovce.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Jako vždy před jízdou zkontrolujte stav vozidla a okolí. Nikdy se nespoléhejte, že Model 3 automaticky vybere vhodný režim jízdy, aniž byste před jízdou vybraný režim zkontrolovali.

Pokud funkce Automatické vyřazení z polohy parkování není k dispozici, na dotykové obrazovce se zobrazí zpráva.

Model 3 automaticky vybere režim jízdy v následujících situacích:

 • Je zapnutá funkce Automatické vyřazení z polohy parkování.
 • Model 3 je v poloze parkování.
 • Je zapnutý bezpečnostní pás řidiče.
 • Je sešlápnutý brzdový pedál.
 • Jsou zavřené všechny dveře a zavazadlové prostory.
 • Není aktivní volič režimu jízdy na stropní konzole (viz Řazení pomocí stropní konzoly).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Model 3 v režimu obsluhy cizí osobou automaticky nevybírá režim jízdy.

Řazení pomocí stropní konzoly

Kromě ručního řazení pomocí dotykové obrazovky lze řadit stisknutím písmen P, R, N nebo D na stropní konzole. Ve většině situací tato tlačítka nejsou k dispozici až do okamžiku, kdy je aktivujete sešlápnutím brzdy a stisknutím jednoho z tlačítek. Když jsou aktivní, rozsvítí se diody LED přiřazené jednotlivým tlačítkům a po výběru písmene P, R, N nebo D se příslušná dioda LED rozsvítí žlutě.

V situacích, kdy dotyková obrazovka není k dispozici (například při technické závadě), nebo pokud je Model 3 v režimu obsluhy cizí osobou nebo v přepravním režimu, volič režimu jízdy na stropní konzole se aktivuje automaticky a není nutné ho stisknout.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Volič režimu jízdy na stropní konzole lze aktivovat také krátkým stisknutím obou tlačítek procházení na volant. Pokud však tlačítka současně stisknete a budete je držet, aktivuje se volič režimu jízdy a restartuje se dotyková obrazovka (viz Restartování dotykové obrazovky).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Aby bylo možné řadit pomocí stropní konzoly, musí být zavřený přední zavazadlový prostor.
Písmena P, R, N a D na středové konzole s popisky
 1. Parkování
 2. Zpátečka
 3. Neutrál
 4. Jízda
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud je k dispozici řazení na dotykové obrazovce a ručně aktivujete volič režimu jízdy na stropní konzole, stropní konzola se automaticky deaktivuje, pokud nezařadíte do 10 sekund.

Parkování

Pro ruční zařazení polohy parkování sešlápněte brzdový pedál a klepněte na tlačítko Parkování na panelu režimu jízdy na dotykové obrazovce. Pokud dotykovou obrazovku nelze použít, vyberte polohu parkování na voliči režimu jízdy na stropní konzole.

Model 3 automaticky zařadí polohu parkování, aby se zabránilo rozjezdu vozidla při jízdě nízkou rychlostí. K tomu dojde vždy, když je zařazená poloha pro jízdu vpřed nebo neutrál a připojíte nabíjecí kabel, rozepnete bezpečnostní pás nebo otevřete dveře. Než vyřadíte z polohy parkování, ujistěte se, že je odpojený nabíjecí kabel, zapněte si bezpečnostní pás a zavřete dveře.

Pokus o aktivaci parkovací brzdy při rychlosti vyšší než 8 km/h zapříčiní nouzové brzdění (viz Brzdění a zastavení).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Stisknutím a přidržením tlačítka Parkování na panelu režimu jízdy na dotykové obrazovce můžete Model 3 zastavit v nouzové situaci, pokud brzdy nefungují správně. Nepoužívejte tento postup k zastavení vozidla, pokud to není absolutně nezbytné.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Aby bylo možné vyřadit polohu parkování, musíte vždy sešlápnout brzdový pedál.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Model 3 nevyřadí z polohy parkování, pokud je připojen nabíjecí kabel, nebo pokud nabíjecí port není schopen zjistit, zda je nabíjecí kabel připojen. V situacích, kdy Model 3 nevyřadí z polohy parkování, si na dotykové obrazovce přečtěte pokyny, jak postupovat.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Je odpovědností řidiče před opuštěním vozidla vždy zkontrolovat, zda je zařazena poloha parkování. Nikdy se nespoléhejte, že Model 3 automaticky zařadí polohu parkování.

Jízda

Chcete-li ručně zařadit polohu pro jízdu, potáhněte prstem nahoru po panelu režimu jízdy na dotykové obrazovce, nebo stiskněte D na voliči režimu jízdy na stropní konzole v případě, že dotykovou obrazovku nelze použít. Polohu pro jízdu (D) můžete zařadit, když Model 3 stojí nebo couvá rychlostí nižší než 8 km/h.

Zpátečka

Chcete-li ručně zařadit zpátečku, potáhněte prstem dolů po panelu režimu jízdy na dotykové obrazovce, nebo stiskněte R na voliči režimu jízdy na stropní konzole v případě, že dotykovou obrazovku nelze použít. Zpátečku lze zařadit, když Model 3 stojí nebo jede vpřed rychlostí nižší než 8 km/h. Pohled parkovacího asistenta lze na dotykové obrazovce ručně zavřít klepnutím na X v horním rohu.

neutrál

V poloze neutrálu se Model 3 může volně pohybovat, pokud nesešlápnete brzdový pedál. Chcete-li zařadit neutrál, proveďte některou z následujících akcí:

 • Zobrazte panel režimu jízdy potáhnutím prstem od okraje dotykové obrazovky směrem ke spolujezdci a stiskněte možnost Neutrál.
 • Vyberte Neutrál na voliči režimu jízdy na stropní konzole.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud chcete vyřadit z polohy neutrálu, když Model 3 jede pomaleji než přibližně 8 km/h, musíte sešlápnout brzdový pedál.

Model 3 automaticky zařadí polohu Parkování, když otevřete dveře řidiče, abyste vystoupili z vozidla, pokud ovšem ve vozidle nejsou aktivovány určité režimy, například přepravní režim nebo režim mytí vozu, které umožní, aby ve vozidle zůstala zařazena poloha Neutrál i když vystoupíte z vozu.

Ponechání vozidla v poloze neutrálu (přepravní režim)

Chcete-li ponechat polohu parkování zařazenou, i když vystoupíte z vozu Model 3, aby se mohl volně pohybovat (například při nakládání na vozidlo s ložnou plochou), musíte aktivovat přepravní režim:

 1. Zařaďte polohu parkování.
 2. Sešlápněte brzdový pedál.
 3. Klepněte na Ovládací prvky > Servis > Tažení vozidla. Na dotykové obrazovce se zobrazí zpráva s pokyny pro správný způsob přepravy vozu Model 3.
 4. Stiskněte Přepravní režim. Začne svítit modře, čímž signalizuje, že je Model 3 v přepravním režimu. Model 3 se nyní volně pohybuje a lze ho na krátkou vzdálenost pomalu tlačit (maximálně rychlostí chůze) nebo táhnout navijákem (například na vozidlo s ložnou plochou).

Více informací o přepravním režimu je uvedeno v části Aktivace přepravního režimu.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
V přepravním režimu Model 3 nezařadí režim jízdy. Nejdříve musíte zrušit přepravní režim opětovným klepnutím na možnost Přepravní režim. Přepravní režim se zruší také tehdy, pokud zařadíte polohu parkování pomocí dotykové obrazovky nebo voliče režimu jízdy na stropní konzole nebo pokud aktivujete parkovací brzdu klepnutím na Ovládací prvky > Bezpečnost > Parkovací brzda.