Protikolizní systém

Níže uvedené funkce protikolizního systému mohou zvýšit bezpečnost vás i ostatních cestujících:

 • Výstraha před čelní kolizí – poskytuje vizuální, zvukovou a haptickou výstrahu v situacích, kdy Model 3 detekuje vysoké riziko čelního nárazu (viz Výstraha před čelní kolizí).
 • Automatické nouzové brzdění – automaticky se aktivují brzdy za účelem snížení energie nárazu (viz Automatické nouzové brzdění).
 • Akcelerace s ohledem na okolí – omezí zrychlení v případě, že Model 3 detekuje objekt bezprostředně v jízdní dráze (viz Akcelerace s ohledem na okolí).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Před každou jízdou a před používáním funkcí systému Autopilot zkontrolujte, že jsou všechny kamery čisté a nejsou zakryté (viz Čištění kamery). Znečištěné kamery a snímače (pokud jsou součástí výbavy) a nepříznivé podmínky prostředí, jako jsou déšť a vybledlé značení pruhů, mohou ovlivnit výkon systému Autopilot. Pokud je kamera zablokovaná nebo má omezené funkce, uvnitř vozu Model 3 zobrazí dotyková obrazovka zprávu a funkce systému Autopilot nemusí být dostupné. Další informace o konkrétních upozorněních jsou uvedeny v části Odstraňování problémů – výstrahy.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Funkce výstrahy před čelní kolizí má pouze pomocný charakter a nemůže nahradit úsudek řidiče ani pozornost, kterou musí věnovat řízení. Při řízení sledujte dopravní situaci a nikdy se nespoléhejte, že vás funkce výstrahy před čelní kolizí včas upozorní na nebezpečí kolize. Funkci výstrahy před čelním nárazem mohou omezit různé faktory a zapříčinit falešná, chybná nebo nepřesná upozornění nebo upozornění zcela vynechat. Spoléhání na to, že vás funkce výstrahy před čelní kolizí bude včas varovat před kolizí, může mít za následek vážné nebo smrtelné zranění.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Funkce automatického nouzového brzdění není prostředkem pro zabránění všem kolizím. V některých situacích může minimalizovat následky nárazu tím, že se pokusí snížit rychlost jízdy. Spoléhání na to, že funkce automatického nouzového brzdění zabrání kolizi, může mít za následek vážné nebo smrtelné zranění.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Funkce akcelerace s ohledem na okolí není prostředkem pro zabránění kolizi. V některých situacích může minimalizovat následky nárazu. Spoléhání na to, že funkce akcelerace s ohledem na okolí zabrání kolizi, může mít za následek vážné nebo smrtelné zranění.

Výstraha před čelní kolizí

Model 3 sledují, zda se v prostoru před vozem nenacházejí objekty jako vozidla, motocykly, cyklisté nebo chodci. Pokud včas nezasáhnete do řízení, když je zjištěna pravděpodobnost kolize, funkce výstrahy před čelní kolizí vydá zvukové upozornění a na dotykové obrazovce se vozidlo před vámi zvýrazní červeně. V takovém případě OKAMŽITĚ ZASÁHNĚTE DO ŘÍZENÍ!

Snímek obrazovky s červeně zvýrazněným vozidlem detekovaným před vozem Tesla

Vizuální, zvukové a haptické výstrahy se automaticky zruší po snížení rizika kolize (například když s vozem Model 3 zpomalíte nebo zastavíte, nebo když se objekt před vámi vzdálí z vaší jízdní dráhy).

Pokud Model 3 vydá výstrahu před čelní kolizí a řidič okamžitě nezasáhne do řízení, funkce automatického nouzové brzdění (pokud je zapnutá) může automaticky aktivovat brzdy, hrozí-li bezprostředně kolize (viz Automatické nouzové brzdění).

Ve výchozím nastavení je funkce výstrahy před čelní kolizí zapnutá. Chcete-li upravit citlivost funkce, klepněte na Ovládací prvky > Autopilot > Výstraha před čelní kolizí. Namísto výchozího stupně upozornění s hodnotou Střední můžete zvolit upozornění Později nebo Dříve.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Na začátku každé jízdy se nastavení funkce výstrahy před čelní kolizí automaticky resetuje na hodnotu Střední, pokud funkci ručně nastavíte na možnost Vypnuto.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Kamery a snímače (pokud jsou součástí výbavy), které využívá funkce výstrahy před čelní kolizí, sledují prostor ve vaší jízdní dráze přibližně do vzdálenosti 160 metrů. Prostor sledovaný funkcí výstrahy před čelní kolizí může být omezen povětrnostními podmínkami nebo situací na silnici. Řízení vozidla věnujte patřičnou pozornost.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Funkce výstrahy před čelní kolizí poskytuje pouze vizuální a zvukové upozornění. Nemůže aktivovat brzdy nebo zpomalit Model 3. Když zaznamenáte vizuální/zvukové upozornění, je vaší odpovědností okamžitě podniknout nápravná opatření.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Funkce výstrahy před čelní kolizí může poskytovat upozornění i v situacích, kdy nebezpečí kolize nehrozí. Věnujte pozornost řízení a vždy sledujte prostor před vozem Model 3 tak, abyste byli schopni předvídat a včas zasáhnout do řízení.

Funkce výstrahy před čelní kolizí je aktivní pouze v rozsahu rychlostí přibližně 5 km/h až 200 km/h.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Funkce výstrahy před čelní kolizí nevydá upozornění, pokud již řidič zahájil brzdění.

Automatické nouzové brzdění

Model 3 je navržen pro sledování vzdálenosti od zjištěných objektů. Pokud je náraz vyhodnocen jako nevyhnutelný, funkce automatického nouzového brzdění aktivuje brzdy za účelem snížení rychlosti vozidla a zmírnění energie nárazu. Míra snížení rychlosti závisí na mnoha faktorech, včetně rychlosti jízdy a prostředí.

Pokud funkce automatického nouzového brzdění aktivuje brzdy, na dotykové obrazovce se zobrazí vizuální upozornění a zazní výstražný signál. Můžete rovněž zaznamenat náhlý pohyb brzdového pedálu směrem dolů. Rozsvítí se také brzdová světla za účelem upozornění ostatních řidičů.

Zelené písmeno A v kruhu
Probíhá nouzové brzdění

Funkce automatického nouzového brzdění je aktivní pouze v rozsahu rychlostí přibližně 5 km/h až 200 km/h.

Funkce automatického nouzového brzdění neaktivuje brzdy ani je neuvolní, když:

 • S vozem volant prudce zatočíte.
 • Sešlápnete a uvolníte brzdový pedál v době, kdy funkce automatického nouzového brzdění brzdí.
 • Prudce zrychlíte v době, kdy funkce automatického nouzového brzdění brzdí.
 • Objekt jako vozidlo, motocykl, cyklista nebo chodec již není před vozidlem detekován.

Funkce automatického nouzového brzdění se zapne pokaždé, když svůj Model 3 nastartujete. Pokud chcete funkci vypnout pro aktuální jízdu, zařaďte polohu parkování a klepněte na Ovládací prvky > Autopilot > Automatické nouzové brzdění. I když funkci automatického nouzového brzdění vypnete, vůz může přesto aktivovat brzdy po zjištění prvotní kolize za účelem zmírnění dalšího nárazu (viz Brzdění při vícenásobné kolizi). Když je funkce vypnutá, na dotykové obrazovce se zobrazuje vizuální upozornění.

Automatické nouzové brzdění je vypnuté
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Je však důrazně doporučeno funkci automatického nouzového brzdění nevypínat. Pokud ji vypnete, Model 3 nebude automaticky brzdit v situacích, ve kterých je zjištěno možné nebezpečí kolize.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Účelem funkce automatického nouzového brzdění je zmírnit energii čelních nárazů a nárazů při couvání, přičemž při couvání má omezenou funkčnost.
Pokud funkce automatického nouzového brzdění není dostupná, dotyková obrazovka zobrazí vizuální upozornění.
Automatické nouzové brzdění není dostupné
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Účelem funkce automatického nouzového brzdění je zmírnit energii nárazu. Nemůže nárazu zabránit.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Funkci automatického nouzového brzdění může ovlivnit řada faktorů, které mohou způsobit, že se brzdy neaktivují, aktivují se v nevhodné situaci nebo předčasně, například pokud se v jízdní dráze částečně nachází vozidlo nebo jsou na silnici nečistoty. Je odpovědností řidiče řídit bezpečně a vždy mít kontrolu nad vozidlem. Nikdy se nespoléhejte, že funkce automatického nouzového brzdění zabrání nárazu nebo zmírní jeho následky.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Funkce automatického nouzového brzdění nenahrazuje udržování bezpečné vzdálenosti od vpředu jedoucího vozidla.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Při automatickém nouzovém brzdění dochází k náhlému pohybu brzdového pedálu směrem dolů. Vždy proto zajistěte volnost pohybu brzdového pedálu. Nepokládejte žádné materiály (včetně další rohože) pod ani na podlahovou rohož řidiče a podlahovou rohož vždy řádně připevněte. V opačném případě může dojít k omezení pohybu brzdového pedálu.

Brzdění při vícenásobné kolizi

Kromě automatického nouzového brzdění může Model 3 také aktivovat brzdy za účelem prevence nebo zmírnění dalšího nárazu následujícího po prvotní kolizi, když je detekována aktivace airbagu. Brzdy se mohou aktivovat bez ohledu na rychlost jízdy.

Akcelerace s ohledem na okolí

Účelem funkce akcelerace s ohledem na okolí je omezit následky nárazu snížením točivého momentu motoru, a v některých případech také aktivací brzd, pokud Model 3 zjistí objekt v jízdní dráze. Při automatické aktivaci brzd se na dotykové obrazovce zobrazí upozornění a zazní výstražný zvukový signál. Například když je Model 3 zaparkovaný před zavřenými garážovými vraty se zařazenou polohou pro jízdu vpřed a detekuje, že jste prudce sešlápli pedál akcelerátoru. I když se Model 3 rozjede a narazí do garážových vrat, bude rozsah poškození díky omezenému točivému momentu menší.

Akcelerace s ohledem na okolí funguje pouze při současném splnění následujících podmínek:

 • Je zařazena poloha pro jízdu vpřed nebo zpátečka.
 • Model 3 stojí nebo jede rychlostí nižší než 16 km/h.
 • Model 3 zjistí objekty přímo v jízdní dráze.

Chcete-li funkci akcelerace s ohledem na okolí deaktivovat, klepněte na Ovládací prvky > Autopilot > Akcelerace s ohledem na okolí.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Účelem funkce akcelerace s ohledem na okolí je zmírnit intenzitu nárazu. Nemůže nárazu zabránit.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Funkce akcelerace s ohledem na okolí nemusí omezit točivý moment motoru ve všech situacích, například při ostrém zatáčení na parkovací místo. Na funkci systému může mít vliv řada faktorů, včetně prostředí, vzdálenosti od překážky a zásahů řidiče, které mohou funkci akcelerace s ohledem na okolí omezit, zpozdit, nebo zablokovat.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Nespoléhejte se, že funkce akcelerace s ohledem na okolí bude vždy regulovat zrychlení a zabrání nárazu nebo zmírní jeho následky, a nezkoušejte její funkčnost. V opačném případě může dojít k poškození majetku a vážnému nebo smrtelnému zranění.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Funkci akcelerace s ohledem na okolí může ovlivnit řada faktorů, které mohou zapříčinit nevhodné nebo předčasné omezení točivého momentu . Je odpovědností řidiče řídit bezpečně a vždy mít Model 3 plně pod kontrolou.

Omezení a nepřesnosti

Funkce protikolizního systému nemusí vždy detekovat všechny předměty, vozidla, cyklisty nebo chodce, a mohou generovat falešná, nepřesná nebo chybná upozornění nebo upozornění zcela vynechat, zejména v následujících situacích:

 • Silnice ostře zatáčí.
 • Snížená viditelnost (způsobená silným deštěm, sněžením, mlhou apod.).
 • Intenzivní světlo (například světlomety protijedoucích vozidel nebo přímé sluneční světlo) nepříznivě ovlivňuje zorné pole kamer.
 • Zakrytá kamera nebo snímač (znečištění, překrytí, zamlžení, zakrytí nálepkou apod.).
 • Jeden nebo více snímačů (pokud jsou součástí výbavy) je poškozeno, znečištěno nebo zakryto (například blátem, ledem, sněhem či maskou vozidla nebo aplikací nadměrného množství laku či nalepovacích výrobků na vozidlo, jako jsou fólie, samolepky, pryžové nástřiky apod.).
 • Povětrnostní podmínky (silný déšť, sněžení, mlha nebo extrémně vysoké nebo nízké teploty) omezují funkci snímačů.
 • Funkci snímačů (pokud jsou součástí výbavy) ovlivňují jiná elektrická zařízení nebo zařízení, která vytvářejí ultrazvukové vlny.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Výše uvedená omezení nepředstavují úplný seznam situací, ve kterých může docházet k rušení správné činnosti protikolizního systému. Tyto funkce mohou selhat z mnoha jiných důvodů. Je odpovědností řidiče věnovat pozornost řízení a předcházet kolizím sledováním okolí vozu tak, aby mohl včas provádět vhodné zásahy do řízení.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
V případě závady protikolizního systému zobrazí Model 3 upozornění. Obraťte se na servis Tesla.