O tomto návodu k obsluze

Platnost dokumentu

Aktuální kompletní informace určené přímo pro vaše vozidlo naleznete v návodu k obsluze na dotykové obrazovce vašeho vozu po klepnutí na Ovládací prvky > Servis > Manuál. Tyto informace jsou specifické pro vaše vozidlo a liší se podle zakoupeného vybavení, konfigurace vozidla, oblasti prodeje a verze softwaru. Návod k obsluze vydávaný společností Tesla a dostupný odjinud je oproti tomu aktualizován podle potřeby a nemusí obsahovat informace jedinečné pro vaše vozidlo.

Informace o nových funkcích se na dotykové obrazovce zobrazí po aktualizaci softwaru nebo je lze kdykoli zobrazit klepnutím na Ovládací prvky > Software > Poznámky k verzi. Pokud jsou informace o používání vozidla v návodu k obsluze v rozporu s informacemi v poznámkách k verzi, řiďte se poznámkami k verzi.

Obrázky

Obrázky v tomto dokumentu slouží pouze pro ilustrační účely. Informace zobrazené na dotykové obrazovce vašeho vozu se mohou mírně lišit v závislosti na volitelném vybavení, verzi softwaru a oblasti prodeje.

Dostupnost funkcí

Některé funkce jsou dostupné pouze pro určité konfigurace vozu nebo jen v některých oblastech prodeje. Možnosti nebo funkce uvedené v návodu k obsluze nemusí být ve vašem konkrétním voze dostupné. Více informací je uvedeno v části Prohlášení o dostupnosti funkcí.

Chyby nebo nepřesnosti

Všechny technické údaje a popisy jsou přesné v době vydání. Jelikož je však neustálé zlepšování jedním z cílů společnosti Tesla, vyhrazujeme si právo kdykoli provést změny produktu. Pokud nás chcete informovat o jakýchkoli nepřesnostech nebo opomenutích, nebo nám zaslat obecnou zpětnou vazbu či návrhy týkající se kvality tohoto návodu k obsluze, pošlete e-mail na adresu ownersmanualfeedback@tesla.com.

Umístění prvků

Návod k obsluze může uvádět polohu prvků na levé nebo pravé straně vozidla. Jak uvádí obrázek, levá (1) a pravá (2) strana je strana z pohledu řidiče sedícího uvnitř vozidla.

Horní pohled na vozidlo s číslem 1 na levé straně vozidla a číslem 2 na pravé straně vozidla

Autorské právo a ochranné známky

© 2012-2024 Tesla, Inc. Všechny informace v tomto dokumentu a veškerý software vozidla podléhají autorskému právu a dalším právům na ochranu duševního vlastnictví společnosti Tesla, Inc. a jejích poskytovatelů licencí. Tento materiál ani jeho části nesmí být upravovány, reprodukovány ani kopírovány bez předchozího písemného souhlasu společnosti Tesla, Inc. a jejích poskytovatelů licencí. Doplňující informace jsou k dispozici na vyžádání. Společnost Tesla používá software s otevřeným zdrojovým kódem. Informace naleznete na stránkách společnosti Tesla věnovaných softwaru s otevřeným zdrojovým kódem: www.tesla.com/opensource. HD Radio je registrovaná ochranná známka společnosti iBiquity Digital Corporation. Následující loga a názvy jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Tesla, Inc. ve Spojených státech amerických a dalších zemích:

Různá slova, loga atd. s ochrannou známkou společnosti Tesla.

Všechny ostatní ochranné známky obsažené v tomto dokumentu jsou majetkem jejich příslušných vlastníků a jejich použití zde neznamená sponzorství nebo propagaci jejich produktů nebo služeb. Nepovolené použití jakékoli ochranné známky vyobrazené v tomto dokumentu nebo na vozidle je přísně zakázané.