Pokyny pro přepravu

PŘI PŘEPRAVĚ SE KOLA VOZU NESMÍ DOTÝKAT ZEMĚ

Motor vozu Model 3 generuje energii při otáčení kol. Model 3 vždy přemisťujte se všemi čtyřmi koly zvednutými nad zemí. Ujistěte se, že se kola během přepravy nemohou otáčet.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
VOZIDLO NIKDY NEPŘEPRAVUJTE V TAKOVÉ POLOZE, KDY SE JEHO KOLA MOHOU OTÁČET. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ HROZÍ JEHO VÁŽNÉ POŠKOZENÍ A PŘEHŘÁTÍ. VE VÝJIMEČNÝCH PŘÍPADECH MOHOU PŘI EXTRÉMNÍM PŘEHŘÁTÍ VZPLANOUT OKOLNÍ KOMPONENTY.
Model 3 tažený se zadními koly na zemi, předními koly zvednutými odtahovým vozidlem a červeným symbolem „X“ označujícím, že tento postup se nesmí provádět
Model 3 přepravovaný za obytným vozem se všemi čtyřmi koly na zemi a červeným symbolem „X“ označujícím, že tento postup se nesmí provádět

Nepřepravujte Model 3 žádným způsobem, který není schválený společností Tesla. Dodržujte pokyny v následujících částech a veškeré uvedené výstrahy a upozornění. Na poškození způsobená nesprávnou přepravou vozidla se nevztahuje záruka.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Společnost Tesla není povinna hradit náklady na služby poskytované mimo rámec asistenčních služeb Tesla.

Schválené způsoby přepravy

Pro přepravu vozu Model 3 je doporučeno použít vozidlo s ložnou plochou nebo jiné podobné vozidlo. Při použití vozidla s ložnou plochou může být vůz otočený oběma směry.

Vůz na vozidle s ložnou plochou

Pokud je Model 3 nutné přepravovat jinak než na ložné ploše, musí se použít tažení za zvednutá kola s druhým párem kol podloženým vozíkem, a zajistit tak, že žádné ze čtyř kol nebude v kontaktu se zemí. Tento způsob se smí používat na vzdálenost maximálně 55 km a nesmí být překročena maximální rychlost určená výrobcem vozíku. Společnost Tesla doporučuje, aby při použití této metody vozidlo směřovalo dopředu, tedy aby přední kola byla zdvižena a zadní kola byla umístěna na vozíku.

Vůz tažený s předními koly zvednutými odtahovým vozidlem a zadními koly na vozíku
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Před vytažením vozu navijákem aktivujte přepravní režim (viz Aktivace přepravního režimu) a teprve poté vytáhněte Model 3 na ložnou plochu odtahového vozidla (viz Vytažení na ložnou plochu odtahového vozidla). Pokud není k dispozici přepravní režim nebo není dostupná dotyková obrazovka, k naložení vozu do schválené přepravní polohy je nutné použít kolové zvedáky nebo vozík pod kola. Společnost Tesla neodpovídá za jakékoli poškození způsobené přepravou vozu Model 3 nebo vzniklé v jejím průběhu, včetně škod na majetku nebo škod způsobených použitím kolových zvedáků nebo vozíků pod kola.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Přepravní režim lze použít pouze při vytahování vozu Model 3 navijákem na ložnou plochu odtahového vozidla nebo při vytahování vozu z parkovacího místa za účelem jeho přemístění. V přepravním režimu se kola mohou pomalu otáčet (rychlostí méně než 5 km/h) a vozidlo smí jet na velmi krátkou vzdálenost (méně než 10 metrů). Viz Aktivace přepravního režimu. Při nedodržení těchto omezení hrozí vážné poškození a přehřátí vozu, na které se nevztahuje záruka.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Model 3 je vybaven vysokonapěťovými součástmi, které mohou být poškozeny následkem kolize (viz Vysokonapěťové komponenty). Před přepravou vozu Model 3 je důležité předpokládat, že jsou tyto součásti pod napětím. Vždy dodržujte bezpečnostní opatření pro vysokonapěťová zařízení (používejte osobní ochranné prostředky apod.), dokud kvalifikovaní členové zásahových složek nezjistí stav vozidla a nepotvrdí, že vysokonapěťové součásti již nejsou pod napětím. V opačném případě může dojít k vážnému zranění.

Aktivace přepravního režimu

Přepravní režim zajišťuje deaktivaci parkovací brzdy během vytahování vozu Model 3 navijákem na ložnou plochu odtahového vozidla. Pokud je aktivní přepravní režim, zobrazuje se zpráva, že se vůz bude volně pohybovat. Aktivace přepravního režimu:

 • Nízké napětí napájení je nutné. V případě výpadku napájení nebude možné na dotykové obrazovce vozu Model 3 aktivovat přepravní režim.
 • Model 3 musí detekovat klíč. Přepravní režim je dostupný, pouze pokud je detekován klíč.
 • Ujistěte se, že vozidlo není připojeno k nabíječce. Přepravní režim není k dispozici, pokud je Model 3 stále připojený.

Aktivace přepravního režimu:

 1. Zkontrolujte, zda je Model 3 v režimu parkování.
 2. Založte kola klíny nebo se ujistěte, že je Model 3 zabezpečený.
 3. Sešlápněte a podržte brzdový pedál a poté na dotykové obrazce klepněte na Ovládací prvky > Servis > Tažení vozidla. Na dotykové obrazovce se zobrazí zpráva s pokyny pro správný způsob přepravy vozu Model 3.
 4. Stiskněte tlačítko Přepravní režim. Pokud je přepravní režim aktivní, tlačítko svítí modře. Model 3 se nyní volně pohybuje a lze ho pomalu tlačit (maximálně rychlostí chůze) nebo táhnout navijákem.

Přepravní režim ve voze Model 3 zrušíte zařazením polohy parkování.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud je vozidlo vybaveno nízkonapěťovým olověným akumulátorem (viz Připojení pomocného zdroje): Přepravní režim se může zrušit, pokud Model 3 ztratí nízké napětí napájecí napětí po aktivaci přepravního režimu.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Pokud nefunguje elektrický systém, a nelze tedy aktivovat přepravní režim pomocí dotykové obrazovky, použijte kolové zvedáky nebo vozík pod kola. Před použitím vždy zkontrolujte technické údaje výrobce zařízení a povolené zatížení.

Vytažení na ložnou plochu odtahového vozidla

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
K vozu Model 3 musíte v případě výpadku nízké napětí napájení připojit nízké napětí externí zdroj napětí, abyste mohli otevřít kapotu a použít dotykovou obrazovku (viz Připojení pomocného zdroje).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Abyste předešli poškození vozidla, vytahujte ho na ložnou plochu odtahového vozidla pouze s využitím řádně nainstalovaného tažného oka. Pokud při vytahování vozidla použijete podvozek, rám nebo součásti odpružení, hrozí riziko poškození.
 1. Vyjměte tažné oko. Tažné oko je uloženo v předním zavazadlovém prostoru.
 2. Váš vůz je vybaven dvěma krytkami tažného oka – jednou vpředu a jednou vzadu. Krytky tažného oka otevřete silným zatlačením na pravý horní okraj, dokud se nenatočí dovnitř, a poté opatrně zatáhněte za zvednutou část směrem k sobě.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Kladnou (+) a zápornou (–) svorku pro otevření předního zavazadlového prostoru obsahuje pouze krytka předního tažného oka.
  Krytka předního tažného oka
  Krytka zadního tažného oka
 3. Vložte tažné oko na doraz do otvoru a zajistěte ho otočením proti směru hodinových ručiček.
 4. Připevněte lano navijáku k tažnému oku.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  POZOR
  Před vytažením vozidla zkontrolujte, zda je tažné oko správně zajištěné.
 5. Aktivujte přepravní režim.
 6. Vytáhněte Model 3 pomalu na ložnou plochu.

Zajištění kol

Kola vozidla musí být na ložné ploše zajištěna osmibodovým ukotvením:

 • Zkontrolujte, zda se kovové části upínacích popruhů nikde nedotýkají lakovaných povrchů nebo vnějších částí kol.
 • Nevažte upínací popruhy přes panely karoserie ani skrz kola.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Připevnění upínacích popruhů k částem podvozku, odpružení nebo jiným částem vozidla může způsobit poškození.
Pohled na zadní kolo s nainstalovanými upínacími popruhy

Výpadek napájení vozidla

Pokud je Model 3 bez nízké napětí napájení, otevřete kapotu níže uvedeným postupem nebo připojte nízké napětí akumulátor.

 1. Otevřete kapotu. Více informací o otevírání kapoty, když je vozidlo bez napájení, je uvedeno v části Otevírání kapoty vozu bez napájení.
 2. Připojte pomocný zdroj k nízké napětí akumulátoru (viz Připojení pomocného zdroje).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Odtahové služby: Další informace o přepravě vozidla k nabíjecí stanici a přípravě vozu na nabíjení jsou uvedeny v části Úplné vyčerpání energie.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Když je vůz bez elektrické energie, vždy ho před otevřením dveří připojte k externímu nízké napětí zdroji napájení, aby nedošlo k rozbití okna, protože okna se automaticky mírně otevřou při otevírání a zavírání dveří (viz Připojení pomocného zdroje).